LEGE nr. 16 din 9 ianuarie 2007privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează modul de exercitare a profesiei de geodez şi constituirea Ordinului Geodezilor din România, în conformitate cu art. 63 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, denumit în continuare Ordin, ca formă de organizare profesională, independentă, autonomă, apolitică, nonprofit şi de interes public.  +  Articolul 2 (1) Profesia de geodez poate fi exercitată de specialişti cu diplomă de studii superioare de lungă sau de scurtă durată din domeniul geodeziei, recunoscută de statul român, precum şi de cetăţenii români care au obţinut un astfel de document într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, denumiţi în continuare geodezi. (2) Profesia de geodez poate fi exercitată şi de absolvenţi cu studii postliceale de specialitate sau de cursuri de specializare profesională în domeniul geodeziei, care au dobândit nivelul necesar de cunoştinţe, deşi nu sunt respectate condiţiile prevăzute la alin. (1). Aceste persoane trebuie să aibă o experienţă profesională de minimum 7 ani şi să promoveze un examen standard de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenele de absolvire corespunzătoare studiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3 (1) Profesia de geodez poate fi exercitată şi de cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, de cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi de cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, titulari ai unui document de calificare în profesia de geodez, eliberat în unul dintre aceste state. (2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene au dreptul la utilizarea titlului lor legal academic şi, unde este cazul, la abrevierea folosită în statul de provenienţă, în limba acelui stat. (3) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc condiţiile prin care se recunoaşte titlul de geodez pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi procedura necesară în aceste cazuri.  +  Articolul 4Activitatea geodezului reprezintă un serviciu de interes public cu implicaţii tehnice, economice, sociale, juridice şi are statutul unei funcţii autonome exercitate în cadrul unei profesii liberale.  +  Articolul 5 (1) Geodezul este un specialist pregătit în efectuarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetecţie, cadastru, cartografie şi sisteme informaţionale geografice, potrivit reglementărilor legale în materie. (2) În exerciţiul profesiei sale liberale, geodezul realizează, în nume propriu şi sub răspundere personală, lucrări publice sau private, precum şi documentaţiile corespunzătoare rezultate în cadrul specializărilor menţionate la alin. (1), care nu pot fi recunoscute legal decât dacă sunt realizate de un geodez cu drept de semnătură. (3) Practica geodeziei este o activitate complexă şi de furnizare de servicii, care se realizează prin proiecte, studii, teme şi programe de cercetare, documentaţii, lucrări tehnice, relevee şi alte asemenea activităţi.  +  Capitolul II Exercitarea profesiei de geodez  +  Secţiunea 1 Dobândirea şi exercitarea dreptului de semnătură  +  Articolul 6Exercitarea profesiei de geodez se face atât în sectorul privat, cât şi în sectorul public, conform prevederilor legale.  +  Articolul 7 (1) Dreptul de semnătură implică asumarea de către persoana care îl exercită a întregii responsabilităţi profesionale faţă de beneficiar şi de autorităţile publice cu privire la realizarea proiectelor şi lucrărilor de specialitate, cu respectarea legislaţiei în domeniu. (2) Dreptul de semnătură se exercită olograf, însoţit de aplicarea ştampilei care cuprinde numele, prenumele şi numărul de înregistrare în Registrul naţional al geodezilor. (3) Lucrările colective vor fi însoţite de lista geodezilor care au contribuit la elaborarea lor. (4) Exercitarea dreptului de semnătură implică independenţa în luarea deciziilor cu caracter profesional.  +  Articolul 8 (1) Geodezul dobândeşte drept de semnătură, acordat de Ordin, dacă îndeplineşte condiţiile de onorabilitate şi de stagiu profesional. Dobândirea dreptului de semnătură atrage obligatoriu înscrierea acestuia în Registrul naţional al geodezilor. (2) Condiţia de onorabilitate prevăzută la alin. (1) se consideră a fi îndeplinită dacă: a) geodezului solicitant al dreptului de semnătură nu i-a fost interzisă, definitiv sau temporar, exercitarea profesiei prin hotărâre judecătorească definitivă, ca pedeapsă complementară pentru săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu exercitarea profesiei; b) geodezul solicitant al dreptului de semnătură nu a săvârşit abateri disciplinare care au fost sancţionate de Ordin cu retragerea definitivă a dreptului de semnătură, potrivit prezentei legi; c) geodezului solicitant al dreptului de semnătură nu i-a fost retras certificatul de autorizare eliberat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată. (3) Pentru dobândirea dreptului de semnătură solicitantul va depune un dosar cuprinzând cererea adresată Ordinului, însoţită de copia diplomei la care se face referire la art. 2, respectiv la art. 3, cazierul judiciar şi dovada efectuării stagiului profesional, împreună cu portofoliul cuprinzând lucrările la care solicitantul a colaborat în perioada de stagiu. (4) Procedura de acordare a dreptului de semnătură trebuie finalizată în termen de maximum 3 luni de la data depunerii dosarului complet de către solicitant. (5) Înscrierea în Registrul naţional al geodezilor se face după avizarea listei cu persoanele care au dobândit drept de semnătură, de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  +  Articolul 9 (1) Cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, care solicită stabilirea în România şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 şi 5 referitoare la deţinerea titlului de geodez, vor dobândi drept de semnătură în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români, cu respectarea prevederilor art. 8. (2) Ordinul va pune la dispoziţia persoanelor interesate informaţii privind legislaţia naţională specifică şi Codul deontologic al profesiei de geodez.  +  Articolul 10Condiţiile în care geodezii cetăţeni ai altor state în afara celor la care se face referire la art. 3 pot dobândi drept de semnătură în România şi pot cere înscrierea în Registrul naţional al geodezilor vor fi stabilite, în condiţii de reciprocitate, prin convenţii încheiate de statul român cu statele respective.  +  Articolul 11 (1) În vederea dobândirii dreptului de semnătură geodezul absolvent îşi poate desfăşura activitatea profesională ca stagiar pe o perioadă de 2 ani, în condiţiile legii, sub îndrumarea unui geodez cu drept de semnătură. (2) După împlinirea perioadei de stagiu prevăzute la alin. (1), geodezii stagiari pot primi drept de semnătură în condiţiile art. 8. (3) Pentru absolvenţii de geodezie cu diplomă de master durata stagiului profesional se reduce cu un an. (4) Geodezii cu diplomă de doctor în specializările prevăzute la art. 5 alin. (1) nu efectuează stagiul profesional.  +  Articolul 12Exercitarea dreptului de semnătură, potrivit prezentei legi, este incompatibilă cu situaţiile în care geodezul îndeplineşte, pentru acelaşi proiect, funcţia de verificator, de expert sau de consilier în cadrul administraţiei publice implicate în procesul de avizare, recepţie sau de autorizare.  +  Articolul 13 (1) Nerespectarea prevederilor art. 12 atrage ridicarea dreptului de semnătură. (2) Constituie infracţiune şi se sancţionează potrivit art. 365*) din Codul penal exercitarea dreptului de semnătură fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege.----------- Notă *) Art. 365 din Legea nr. 301/2004 - Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004.  +  Secţiunea a 2-a Modalităţi de exercitare a profesiei de geodez  +  Articolul 14 (1) Dreptul de semnătură se poate exercita în cadrul birourilor individuale, birourilor asociate, societăţilor comerciale sau al altor forme de asociere constituite conform legii. (2) Profesia de geodez poate fi exercitată în cadrul unor birouri individuale sau al unor societăţi comerciale în care funcţionează unul sau mai mulţi geodezi cu drept de semnătură. (3) Indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, geodezii cu drept de semnătură pot angaja salariaţi, conform prevederilor legale.  +  Articolul 15 (1) Forma de exercitare a profesiei se declară de către geodez şi se înregistrează la Ordin. (2) Birourile individuale se pot asocia prin contract de asociere. (3) Raporturile contractuale se stabilesc între biroul individual şi beneficiar sau, în cazul birourilor asociate, aceste raporturi se stabilesc între unul dintre birourile individuale implicate şi beneficiar.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile şi obligaţiile geodezilor cu drept de semnătură  +  Articolul 16Geodezul autorizat cu drept de semnătură are următoarele drepturi: a) să elaboreze, să semneze şi să ştampileze documentele prevăzute la art. 5 alin. (3); b) să beneficieze, pentru serviciile prestate în relaţiile contractuale ce se stabilesc cu beneficiarul, de un onorariu negociat în mod liber cu acesta; c) să introducă în contractul încheiat cu beneficiarul clauze privind protecţia dreptului de autor.  +  Articolul 17Geodezul autorizat cu drept de semnătură are următoarele obligaţii: a) să cunoască şi să respecte reglementările legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de geodez; b) să respecte Codul deontologic al profesiei de geodez şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului şi de exercitare a profesiei de geodez; c) să facă cunoscută beneficiarului obligaţia de a obţine şi de a respecta avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare, prevăzute de lege; d) să se preocupe de perfecţionarea calificării profesionale; e) să îşi asume, prin exercitarea dreptului de semnătură, întreaga responsabilitate profesională faţă de beneficiar şi autorităţi, pentru realizarea sau verificarea lucrărilor, manifestând conştiinciozitate şi probitate profesională; f) să servească interesele beneficiarului în acord cu interesul public şi numai dacă acestea nu încalcă prevederile, procedurile şi reglementările legale.  +  Secţiunea a 4-a Suspendarea şi încetarea calităţii de membru al Ordinului.Radierea din Registrul naţional al geodezilor  +  Articolul 18 (1) Calitatea de membru al Ordinului se suspendă: a) temporar, la cererea persoanei înscrise; b) pe perioada în care geodezul are calitatea de funcţionar public sau de personal contractual în cadrul unei autorităţi publice; c) după 6 luni, în caz de neplată fără justificare a cotizaţiilor din anul precedent către Ordin, până la achitarea lor integrală; d) cu titlu de sancţiune disciplinară, pe toată durata sancţiunii. (2) Suspendarea calităţii de membru al Ordinului atrage şi suspendarea dreptului de semnătură pe durata existenţei cauzei de suspendare.  +  Articolul 19 (1) Calitatea de membru al Ordinului încetează: a) prin renunţarea scrisă la exerciţiul dreptului de semnătură; b) dacă persoana înscrisă a fost condamnată definitiv pentru o faptă prevăzută de lege, în legătură directă cu exercitarea dreptului de semnătură, sau dacă i s-a aplicat pedeapsa complementară a interdicţiei exercitării profesiei, printr-o hotărâre judecătorească definitivă. (2) Încetarea calităţii de membru atrage pierderea dreptului de semnătură şi radierea din Registrul naţional al geodezilor.  +  Capitolul III Ordinul Geodezilor din România  +  Secţiunea 1 Atribuţiile şi organizarea Ordinului  +  Articolul 20 (1) Ordinul se înfiinţează în condiţiile legii ca organizaţie profesională, nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, de interes public, cu patrimoniu şi buget proprii, autonomă şi independentă. Ordinul are rolul de a reprezenta şi ocroti, la nivel naţional şi internaţional, interesele profesiei de geodez. (2) Ordinul are sediul central în municipiul Bucureşti şi este organizat cu filiale în teritoriu. Activitatea lui se finanţează din taxe de înscriere, cotizaţii anuale ale membrilor, fonduri rezultate din manifestări ştiinţifice, economice şi drepturi editoriale specifice pe care le desfăşoară, precum şi din donaţii legale, sponsorizări sau alte surse, în condiţiile legii. (3) Din Ordin fac parte geodezii cu drept de semnătură. (4) Prezenta lege nu limitează dreptul de liberă asociere a geodezilor la alte forme de asociere profesională. (5) Ordinul are obligaţia de a publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului şi de exercitare a profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez şi, anual, Registrul naţional al geodezilor.  +  Articolul 21 (1) Ordinul are următoarele atribuţii: a) protejează şi promovează calitatea serviciilor efectuate; b) urmăreşte exercitarea competentă şi calificată a profesiei de geodez în respectul codului deontologic al acesteia; c) propune Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară reglementări normative specifice, în vederea promovării lor; d) reprezintă interesele membrilor săi în faţa beneficiarilor, autorităţilor publice şi în faţa organismelor patronale interne şi internaţionale, precum şi în organismele profesionale interne şi internaţionale; e) acordă geodezilor dreptul de semnătură şi gestionează Registrul naţional al geodezilor. (2) Ordinul este singura asociaţie profesională care acordă dreptul de semnătură, în condiţiile art. 8.  +  Articolul 22Drepturile şi obligaţiile membrilor Ordinului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului şi de exercitare a profesiei de geodez.  +  Articolul 23 (1) Forurile de conducere ale Ordinului sunt: a) Conferinţa naţională; b) Consiliul naţional; c) Colegiul director; d) preşedintele Ordinului. (2) Persoanele alese în Consiliul naţional, în Colegiul director sau ca preşedinte al Ordinului au un mandat de 4 ani. Ele nu pot exercita mai mult de două mandate consecutive în aceeaşi funcţie.  +  Articolul 24 (1) Conferinţa naţională a Ordinului se convoacă din 2 în 2 ani. (2) Conferinţa naţională a Ordinului este constituită din membri delegaţi ai filialelor teritoriale, cu drept de reprezentare proporţională. Filiala teritorială va asigura participarea la Conferinţa naţională a Ordinului cel puţin a unui reprezentant al fiecărui judeţ cuprins în filială.  +  Articolul 25 (1) Conferinţa naţională a Ordinului are următoarele atribuţii: a) adoptă şi modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului şi de exercitare a profesiei de geodez, Codul deontologic al profesiei de geodez şi regulamentul-cadru pentru filialele teritoriale, cu avizul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; b) adoptă organizarea aparatului administrativ al Ordinului; c) alege şi revocă preşedintele Ordinului; d) alege şi revocă membrii Consiliului naţional al Ordinului; e) alege membrii comisiei de cenzori şi membrii comisiei de disciplină la nivel naţional; f) adoptă hotărâri cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilită în convocare; g) aprobă valoarea cotizaţiilor anuale unice pentru membrii Ordinului. (2) Conferinţa naţională a Ordinului este legal constituită la prima convocare în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul delegaţilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Dacă la prima convocare condiţia de prezenţă nu este îndeplinită, la a doua convocare, ce va avea loc după cel puţin 14 zile calendaristice, Conferinţa naţională este legal constituită în prezenţa majorităţii delegaţilor şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  +  Articolul 26 (1) Între reuniunile Conferinţei naţionale a Ordinului, activitatea acestuia va fi coordonată de Consiliul naţional. (2) Componenţa Consiliului naţional al Ordinului va asigura reprezentativitatea proporţională a membrilor filialelor teritoriale. (3) Fiecare filială teritorială stabileşte prin hotărâre proprie candidaţii propuşi pentru Consiliul naţional al Ordinului.  +  Articolul 27 (1) Preşedintele Ordinului reprezintă Ordinul în relaţiile sale cu alte persoane fizice şi juridice sau cu autorităţi din România şi din străinătate, putând să încheie, în numele Ordinului, convenţii şi contracte. De asemenea, preşedintele conduce lucrările Conferinţei naţionale a Ordinului şi ordonanţează cheltuielile bugetare ale Ordinului. (2) Ordinul are 2 vicepreşedinţi aleşi de Consiliul naţional al Ordinului dintre membrii săi, cu votul majorităţii membrilor. (3) Vicepreşedinţii Ordinului sunt înlocuitori de drept ai preşedintelui, în ordinea şi în situaţiile stabilite de Conferinţa naţională a Ordinului.  +  Articolul 28 (1) Activitatea curentă a Ordinului este coordonată de Colegiul director al Ordinului. (2) Colegiul director al Ordinului este ales cu votul majorităţii membrilor Consiliului naţional. (3) Din Colegiul director al Ordinului face parte şi un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, numit prin ordin al directorului general al acesteia. (4) Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară participă personal la şedinţele Colegiului director al Ordinului, având drept de vot.  +  Articolul 29Forurile de conducere, comisiile Ordinului şi conducerea filialelor teritoriale sunt alese prin votul secret al majorităţii participanţilor cu drept de vot.  +  Articolul 30Organizarea şi funcţionarea Ordinului şi exercitarea profesiei de geodez vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului şi de exercitare a profesiei de geodez, aprobat de Conferinţa naţională a Ordinului.  +  Secţiunea a 2-a Filialele teritoriale ale Ordinului  +  Articolul 31 (1) La nivelul judeţelor cu cel puţin 25 de membri ai Ordinului, precum şi în municipiul Bucureşti, se vor înfiinţa filiale teritoriale prin asocierea membrilor Ordinului domiciliaţi în raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti. (2) Dacă într-un judeţ există un număr mai mic de 25 de membri ai Ordinului, se vor putea înfiinţa filiale teritoriale prin asocierea membrilor Ordinului cu domiciliile în judeţe limitrofe, până când numărul acestora va ajunge la minimum 25 de membri. (3) În cadrul unui judeţ sau într-o zonă formată din două ori mai multe judeţe limitrofe, precum şi în municipiul Bucureşti, se poate înfiinţa o singură filială a Ordinului. (4) Filialele teritoriale dobândesc personalitate juridică de drept privat de la data adunării generale constitutive a membrilor, ocazie cu care se vor stabili: a) oraşul de reşedinţă a filialei teritoriale şi sediul acesteia; b) forurile de conducere ale filialei şi componenţa comisiei de disciplină.  +  Articolul 32La înfiinţarea lor filialele teritoriale vor respecta regulamentul-cadru la nivel naţional, aprobat de Conferinţa naţională a Ordinului.  +  Secţiunea a 3-a Registrul naţional al geodezilor  +  Articolul 33 (1) Pentru centralizarea evidenţei geodezilor membri ai Ordinului din întreaga ţară se înfiinţează Registrul naţional al geodezilor. (2) Registrul naţional al geodezilor va cuprinde toţi geodezii cu drept de semnătură. (3) Înregistrarea în Registrul naţional al geodezilor asigură dreptul pentru exercitarea profesiei în întreaga ţară, conform prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 34 (1) Ordinul şi filialele sale teritoriale au obligaţia să furnizeze, la cerere, orice informaţie legată de datele înregistrate în Registrul naţional al geodezilor. (2) Registrul naţional al geodezilor va evidenţia şi modalitatea în care persoanele înscrise îşi exercită profesia. (3) Ordinul sau filialele acestuia vor elibera, la cererea celui înscris, un certificat care va cuprinde toate datele care îl privesc, înregistrate în Registrul naţional al geodezilor.  +  Secţiunea a 4-a Răspunderea disciplinară  +  Articolul 35 (1) Membrii Ordinului răspund disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi, a codului deontologic al profesiei, a hotărârilor proprii adoptate de forurile de conducere ale Ordinului, precum şi pentru orice abateri săvârşite în legătură cu exercitarea profesiei sau în afara acesteia, care aduc prejudicii prestigiului profesiei sau Ordinului. (2) Sancţiunile disciplinare sunt: a) avertismentul; b) votul de blam; c) suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni a dreptului de semnătură, în funcţie de gravitatea faptelor comise; d) suspendarea pe o perioadă de 12 luni a calităţii de membru al Ordinului; e) retragerea dreptului de semnătură. (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se aplică de către colegiul director teritorial, la propunerea comisiei teritoriale de disciplină. (4) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. c), d) şi e) se aplică de Consiliul naţional al Ordinului, la propunerile comisiilor teritoriale de disciplină, în baza hotărârii Comisiei naţionale de disciplină. (5) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) se pot aplica şi la propunerea reprezentantului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în Colegiul director al Ordinului. (6) Împotriva hotărârii comisiei teritoriale de disciplină, prin care s-a aplicat una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), se poate formula contestaţie la Comisia naţională de disciplină, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii. (7) Împotriva hotărârii Comisiei naţionale de disciplină, prin care s-a aplicat o sancţiune disciplinară prevăzută la alin. (2), se poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială se află domiciliul petentului, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii. Hotărârea instanţei de judecată care s-a pronunţat asupra plângerii se poate ataca cu recurs. (8) În condiţiile neînceperii procedurii de judecare a abaterilor, aplicarea sancţiunilor se prescrie în termen de 2 ani de la săvârşirea lor.  +  Articolul 36 (1) Comisiile de disciplină ale Ordinului sunt organe cu activitate jurisdicţională şi se organizează la nivel naţional şi teritorial pentru fiecare filială. (2) Comisiile de disciplină sunt alcătuite din 5 geodezi autorizaţi cu drept de semnătură, cu minimum 10 ani de stagiu profesional şi se aleg din 4 în 4 ani prin vot secret de Conferinţa naţională a Ordinului, respectiv de conferinţele filialelor teritoriale. (3) Comisia de disciplină alege un preşedinte din rândul membrilor săi. (4) Hotărârile comisiilor de disciplină se adoptă cu votul majorităţii membrilor. (5) Procedura judecării abaterilor este prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului şi de exercitare a profesiei de geodez.  +  Articolul 37După un an de la aplicarea deciziei de retragere definitivă a dreptului de semnătură sau a calităţii de membru al Ordinului, cel în cauză poate cere reexaminarea deciziei. În caz de respingere, o nouă cerere nu poate fi făcută decât după un an.  +  Articolul 38În cazul în care instanţele judecătoreşti pronunţă hotărâri definitive de condamnare a unui geodez cu drept de semnătură pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei sau aplică sancţiunea complementară a interdicţiei de exercitare a acestei profesii, o copie de pe dispozitivul hotărârii va fi comunicată filialei Ordinului, organizată la nivel teritorial, pentru a opera radierea din Registrul naţional al geodezilor.  +  Articolul 39 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, exercită controlul activităţii membrilor Ordinului, potrivit prevederilor legale în vigoare, oricând consideră necesar. (2) Controlul priveşte, în principal, respectarea legii în activitatea profesională a geodezilor, ţinerea corectă a registrelor, conduita geodezului în îndeplinirea atribuţiilor sale, precum şi orice alte deficienţe apărute în modul de exercitare a profesiei de către geodez. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară poate sesiza structurile de conducere ale Ordinului sau ale filialelor teritoriale şi poate cere informări privind activitatea unor geodezi, după caz. (3) Abaterile disciplinare constatate prin actele de control vor fi sesizate structurilor de conducere ale Ordinului sau ale filialelor teritoriale, pentru luarea măsurilor corespunzătoare sau pentru aplicarea sancţiunii disciplinare, după caz. (4) Structurile de conducere ale Ordinului vor comunică directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară măsurile luate sau sancţiunea aplicată, după caz.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 40În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, orice geodez cu diplomă sau asimilată conform art. 2 şi 3 poate obţine, în condiţiile prevăzute la art. 8, înscrierea în Ordin şi în Registrul naţional al geodezilor.  +  Articolul 41În vederea protejării dreptului de autor membrii Ordinului pot cere înregistrarea studiilor, planurilor şi proiectelor elaborate într-o evidenţă specială la Ordin, primind astfel dată certă.  +  Articolul 42 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, un comitet de iniţiativă, sub egida Uniunii Geodezilor din România, va asigura convocarea Conferinţei naţionale de constituire a Ordinului. (2) În termen de 90 de zile de la data constituirii Ordinului, Conferinţa naţională va adopta, cu avizul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului şi de exercitare a profesiei de geodez şi Codul deontologic al profesiei de geodez.  +  Articolul 43Pentru constituirea filialelor teritoriale ale Ordinului, Uniunea Geodezilor din România şi alte asociaţii profesionale vor pune la dispoziţia Ordinului lista membrilor acestora, iar Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va pune la dispoziţia Ordinului lista persoanelor fizice autorizate în baza Legii nr. 7/1996, republicată, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 10/2000 privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 795/2001.  +  Articolul 44În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul României, la propunerea Ordinului, cu avizul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, va adopta normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 45Prevederile art. 3, 9 şi 10, precum şi cele care fac trimitere la acestea se aplică cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenilor statelor membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene de la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 46 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanţa Guvernului nr. 10/2000 privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 795/2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 9 ianuarie 2007.Nr. 16.-----------