DECIZIE nr. 853 din 28 noiembrie 2006referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 17 ianuarie 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorTudorel Toader - judecătorIon Tiucă - procurorValentina Bărbăţeanu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Interagro" - S.A. în Dosarul nr. 49.207/3/2005 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a comercială.La apelul nominal răspunde autorul excepţiei, prin avocat Eduard Făgărăşeanu. Se constată lipsa părţii Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât, în opinia sa, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor art. 16, 21 şi 124 din Constituţie.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 fiind în deplin acord cu dispoziţiile constituţionale invocate în motivarea excepţiei.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 30 mai 2006, pronunţată în Dosarul nr. 49.207/3/2005, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare.Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială "Interagro" - S.A. într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea cererii formulate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului de rezoluţiune a unui contract de vânzare-cumpărare de acţiuni.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, se susţine, în esenţă, că prin prevederile art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998, care scutesc Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului de la plata taxelor de timbru şi a oricăror alte taxe, se creează acestei instituţii o situaţie mai favorabilă în raport cu ceilalţi justiţiabili şi îi oferă posibilitatea de a introduce în mod abuziv acţiuni în justiţie şi de a emite pretenţii nejustificate împotriva oricui. În opinia autorului excepţiei, textul de lege criticat a fost adoptat cu încălcarea dispoziţiilor art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie, întrucât art. II pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2005, care modifică textul de lege ce face obiectul excepţiei, nu justifică includerea lui într-un act normativ emis în regim de urgenţă.Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI-a comercială consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul apreciază că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. Precizează că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 reglementează o procedură specială de soluţionare a litigiilor privind creanţele neperformante preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în considerarea naturii deosebite a acestor creanţe şi a strânsei lor legături cu datoria publică, bugetul statului şi ocrotirea interesului public. Arată că scutirea de taxe de timbru pentru acţiunile introduse de instituţia menţionată se datorează faptului că prin valorificarea acestor creanţe se întregeşte bugetul statului.Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 sunt constituţionale. Invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale prin care s-a statuat că scutirea autorităţilor publice de plată taxelor judiciare de timbru este justificată în mod obiectiv şi raţional prin aceea că funcţionarea autorităţilor respective - creditori bugetari - este finanţată de la bugetul de stat, iar taxele se fac venit tot la bugetul de stat, astfel că ar fi absurd ca autorităţile în cauză să fie obligate (formal) să plătească din buget o taxă care revine aceluiaşi buget.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002. În redactarea actuală, cuprinsă în art. II pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43 din 26 mai 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 2 iunie 2005, textul de lege criticat prevede: "Cererile formulate de A.V.A.S. şi orice alte acte procedurale efectuate de şi pentru aceasta în orice fel de cauze sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cauţiuni şi orice alte taxe."În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 contravine următoarelor dispoziţii din Constituţie: art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, art. 21 care garantează accesul liber la justiţie, şi, în special, art. 21 alin. (3) care statuează dreptul părţilor la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 124 alin. (1) şi (2) potrivit căruia justiţia se înfăptuieşte în numele legii, fiind unică, imparţială şi egală pentru toţi, precum şi art. 115 alin. (4) şi (6) privind condiţiile de adoptare a ordonanţelor de urgenţă.Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:Critica referitoare la încălcarea principiului egalităţii statuat de art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie nu poate fi reţinută, întrucât acesta priveşte egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, iar nu egalitatea de tratament juridic dintre o societate comercială şi o autoritate publică, aşa cum este cazul în speţa de faţă.În legătură cu critica privind scutirea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului de plată taxelor de timbru, Curtea reţine că, potrivit art. 139 alin. (1) din Constituţie, "Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege". Aşadar, este atributul exclusiv al legiuitorului să prevadă inclusiv scutirea instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare de la plata taxelor de timbru şi a celorlalte taxe, având în vedere interesul general pe care-l prezintă aceste instituţii publice. În plus, această scutire îşi are justificarea în strânsa legătură cu bugetul de stat (alimentat, printre altele, şi prin încasarea taxelor judiciare) a acţiunilor în justiţie promovate de acestea în interes public.Curtea constată că scutirea instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare de la plata taxelor de timbru şi a celorlalte taxe nu este de natură să contravină niciunuia din principiile statuate în art. 21 alin. (3) şi art. 124 alin. (1) şi (2) din Constituţie invocate de autorul excepţiei - dreptul la un proces echitabil şi unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei pentru toţi - întrucât, în cadrul procesului, ambele părţi beneficiază de toate drepturile şi garanţiile procesuale care condiţionează într-o societate democratică procesul echitabil, judecat într-un termen rezonabil de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită prin lege.Curtea constată că nu poate reţine critica referitoare la încălcarea dispoziţiilor art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie. Modificarea textului de lege ce constituie obiect al excepţiei printr-o ordonanţă de urgenţă, care, în opinia autorului excepţiei, a fost emisă cu nesocotirea textelor constituţionale arătate, nu conferă prevederilor art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 caracter neconstituţional. De altfel, criticile referitoare la neîndeplinirea condiţiilor de emitere a ordonaţelor de urgenţă nu vizează textul de lege ce constituie obiect al excepţiei, ci unul cuprins într-un alt act normativ, respectiv art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2005, asupra căruia Curtea nu se poate pronunţa, nefiind sesizată cu soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate având ca obiect acest din urmă text de lege.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Interagro" - S.A. în Dosarul nr. 49.207/3/2005 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VI-a comercială.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din 28 noiembrie 2006.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Valentina Bărbăţeanu--------