ACORD din 20 octombrie 2006între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2007    Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părţi contractante,călăuzite de ideea dezvoltării în continuare a relaţiilor dintre cele două state,au convenit următoarele:  +  Articolul 1 (1) Cetăţenii români titulari de documente de călătorie valabile, prevăzute în anexa la prezentul acord, vor putea intra, ieşi, tranzita şi rămâne pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de scopul şederii, pentru o perioadă de până la 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări, fiind scutiţi de la obligativitatea deţinerii unei vize în acest sens. (2) Cetăţenii Republicii Moldova vor putea intra, ieşi, tranzita şi rămâne pe teritoriul României, pe baza documentelor de călătorie valabile, cuprinse în anexa la prezentul acord, prevăzute cu vize eliberate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare române, în cazurile în care prezentul acord nu stipulează altfel.  +  Articolul 2Vizele menţionate în prezentul acord vor fi eliberate cetăţenilor Republicii Moldova fără achitarea oricăror taxe şi fără solicitarea invitaţiei, în baza documentelor justificative prevăzute de prezentul acord.  +  Articolul 3 (1) Cetăţenii statului uneia dintre părţile contractante, titulari de paşapoarte diplomatice şi de serviciu valabile, vor putea intra, ieşi, tranzita şi rămâne pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, fără viză, timp de 90 de zile în decurs de 6 luni începând cu data primei intrări. (2) Cetăţenii statului uneia dintre părţile contractante, posesori de paşapoarte diplomatice şi de serviciu valabile, trimişi în misiune permanentă la reprezentanţele diplomatice, oficiile consulare sau reprezentanţele organizaţiilor internaţionale situate pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, precum şi membrii de familie ai acestora, care locuiesc împreună cu aceştia, ei înşişi titulari de paşapoarte diplomatice sau de serviciu valabile, pot intra şi ieşi de pe teritoriul statului de reşedinţă fără viză, pe întreaga durată a misiunii, în baza acreditării la Ministerul Afacerilor Externe al statului de reşedinţă.  +  Articolul 4Cetăţenii statului uneia dintre părţile contractante, titulari ai unui drept de şedere temporară sau permanentă pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, pot intra, ieşi sau rămâne pe acest teritoriu fără viză, pe baza documentelor de călătorie valabile şi a permisului de şedere acordat de autorităţile competente ale acestui stat, în cadrul perioadei de valabilitate a acestui permis de şedere.  +  Articolul 5Următoarele categorii de persoane, cetăţeni ai Republicii Moldova, vor fi scutite de la obligativitatea deţinerii unei vize pentru a putea călători pe teritoriul României, pentru perioade de şedere de până la 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări: a) membrii echipajelor aeronavelor civile române şi moldoveneşti, aflaţi în exerciţiul funcţiunii, menţionaţi conform planului de zbor; b) membrii echipajelor aeronavelor române şi moldoveneşti, participanţi la zboruri în scop de ajutor şi salvare, menţionaţi conform planului de zbor; c) membrii echipajelor navelor civile române şi moldoveneşti, înscrişi în registrul navei, precum şi în lista înaintată autorităţilor portuare pentru debarcare în rada portului unde se află ancorată nava.  +  Articolul 6 (1) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României vor acorda vize cu multiple intrări, cu termen de valabilitate de un an, conferind un drept de şedere de 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări, pentru cetăţenii Republicii Moldova, posesori de documente de călătorie valabile, care: a) sunt conducători auto care efectuează curse regulate de autobuz şi transport de mărfuri, pe baza listelor nominale, potrivit foilor de parcurs, confirmate pentru fiecare cursă; b) sunt membri ai echipelor de căi ferate ale companiei de resort din Republica Moldova, care efectuează curse regulate pe teritoriul României la bordul trenurilor de călători sau de marfă, pe baza listelor nominale, potrivit foilor de parcurs, confirmate pentru fiecare cursă; c) sunt participanţi la programe comune sau de schimb de experienţă la nivelul autorităţilor administraţiei centrale ori locale din cele două state ale părţilor contractante, pe baza solicitărilor formulate de autorităţile române; d) sunt participanţi la programe sau contacte bilaterale regulate în domeniul economic, ştiinţific, cultural, sportiv, al educaţiei sau în alte domenii de relevanţă bilaterală, pe baza solicitărilor formulate de instituţiile organizatoare din România; e) sunt posesori ai unor documente doveditoare ale dreptului de proprietate sau al altor drepturi reale asupra unor imobile situate pe teritoriul României ori posesori ai unor documente din care să reiasă posibilitatea de obţinere a unor asemenea drepturi pe cale succesorală; f) călătoresc în scopul vizitării mormintelor rudelor apropiate, aflate pe teritoriul României, pe baza documentelor doveditoare ale existenţei mormintelor şi gradului de rudenie; g) călătoresc în scopul vizitării rudelor apropiate aflate în mod legal pe teritoriul României, pe baza documentelor doveditoare ale legăturii familiale; h) sunt pensionari, pe baza documentelor doveditoare; i) sunt jurnalişti, pe baza solicitărilor scrise ale organizaţiilor mass-media angajatoare şi a documentelor emise de organizaţiile profesionale ale jurnaliştilor din statul de origine, care atestă calitatea de jurnalist şi scopul deplasării. (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), eliberarea vizelor se face exclusiv pe baza documentelor menţionate de prezentul articol, fără solicitarea altor documente prevăzute de legislaţia română în vigoare în materie. (3) În sensul prezentului acord, sintagma rude apropiate va desemna orice rudă până la gradul al IV-lea, inclusiv prin adopţie sau afinitate.  +  Articolul 7Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României vor acorda vize cu multiple intrări, cu termen de valabilitate de până la 5 ani, conferind un drept de şedere de 90 de zile în decurs de 6 luni de la data primei intrări pentru cetăţenii Republicii Moldova, posesori de documente de călătorie valabile, care sunt oameni de afaceri (întreprinzători, fondatori sau asociaţi ai reprezentanţelor ori filialelor companiilor cu personalitate juridică română sau moldovenească, ori ai societăţilor mixte româno-moldoveneşti) care călătoresc frecvent pe teritoriul României în scop de afaceri-cooperare, la solicitarea autorităţilor administrative centrale şi locale sau a societăţilor comerciale din România.  +  Articolul 8Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României vor răspunde solicitărilor de vize de scurtă şedere formulate de cetăţenii Republicii Moldova într-un termen de la două până la 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora şi a documentelor prevăzute la prezentul acord.  +  Articolul 9Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României vor răspunde, în decurs de până la 24 de ore din momentul formulării, următoarelor solicitări de vize de scurtă şedere înaintate de cetăţenii Republicii Moldova: a) pentru călătorii în scopul vizitării unei rude apropiate grav bolnavă, pentru participarea la înmormântarea unei rude apropiate sau pentru vizitarea mormintelor rudelor; b) pentru călătoriile persoanelor care necesită asistenţă medicală de urgenţă, pentru persoane cu boli grave şi pentru însoţitorii acestora; c) pentru călătorii în scopul participării la acţiuni umanitare sau de salvare (în situaţii excepţionale); d) pentru călătorii în scopul participării la programe destinate copiilor şi tineretului, precum şi la competiţii sportive desfăşurate sub egida Comitetului Olimpic Internaţional, a Comitetului Internaţional Paraolimpic, a federaţiilor sau asociaţiilor sportive naţionale şi internaţionale, a comitetelor paraolimpice naţionale; e) pentru membrii delegaţiilor oficiale sau însoţitorii acreditaţi ai acestora, care urmează să ia parte la negocieri, consultări, convorbiri sau seminarii la nivelul organismelor administraţiei de stat centrale şi locale, al unor organizaţii internaţionale, al instituţiilor de învăţământ acreditate sau al unor companii de relevanţă economică şi financiară; f) pentru călătorii în scopul repatrierii persoanelor decedate; g) pentru persoanele citate în vederea participării la şedinţe judiciare pe teritoriul României, fiind în posesia citaţiei sau a unui alt document doveditor.  +  Articolul 10Cetăţenii statului oricăreia dintre părţile contractante, ale căror documente de călătorie au fost pierdute sau furate pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante, sunt obligaţi să se adreseze autorităţilor competente ale acestui stat, care vor elibera o adeverinţă în acest sens, pe baza căreia reprezentanţa diplomatică sau consulară a statului ai cărui cetăţeni sunt le va elibera un nou document de călătorie. Ieşirea de pe teritoriul statului celeilalte părţi contractante se face pe baza noului document de călătorie.  +  Articolul 11Pentru cetăţenii statului uneia dintre părţile contractante, care nu au posibilitatea să părăsească teritoriul statului celeilalte părţi contractante înainte de expirarea perioadei de şedere legală, din cauza unor evenimente de forţă majoră (îmbolnăvire gravă, calamităţi naturale sau alte situaţii deosebite), dovedite pe bază de documente, autorităţile competente ale acestui stat vor permite rămânerea pe teritoriul statului conform legislaţiei în vigoare, pentru o perioadă care să permită întoarcerea în ţara de reşedinţă, fără perceperea vreunei taxe pentru această procedură.  +  Articolul 12Pe perioada şederii cetăţenilor statului uneia dintre părţile contractante pe teritoriului statului celeilalte părţi contractante, aceştia se supun obligativităţii respectării legislaţiei în vigoare din statul în cauză.  +  Articolul 13 (1) Niciuna dintre prevederile prezentului acord nu limitează dreptul autorităţilor competente din statele celor două părţi contractante să refuze eliberarea vizelor sau să refuze intrarea ori şederea cetăţenilor statului uneia dintre părţi pe teritoriul statului celeilalte părţi. (2) Prevederile prezentului acord nu vor afecta obligaţiile statelor celor două părţi contractante, rezultate din acordurile internaţionale la care acestea sunt părţi. (3) Prezentul acord nu va afecta în niciun mod obligaţiile ce revin României ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, aşa cum sunt acestea formulate în Tratatul privind aderarea României şi a Republicii Bulgaria la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005.  +  Articolul 14 (1) Pe baza înţelegerilor dintre cele două părţi contractante, prezentul acord poate fi modificat sau completat prin schimb de note verbale, efectuat pe cale diplomatică. (2) În cazul apariţiei unor diferenţe de interpretare, acestea vor fi soluţionate pe cale diplomatică.  +  Articolul 15Fiecare dintre cele două părţi contractante poate, din motive de ordine socială, securitate a statului sau apărare a sănătăţii publice, să suspende parţial ori total aplicarea prezentului acord. O asemenea decizie, precum şi încetarea sa vor fi anunţate pe cale diplomatică celeilalte părţi contractante cu cel puţin 48 de ore înainte de intrarea sa în vigoare.  +  Articolul 16 (1) Prezentul acord va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană. (2) De la data intrării în vigoare a prezentului acord îşi încetează valabilitatea Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Chişinău la 29 iunie 2001. (3) Prezentul acord se consideră încheiat pe termen nedeterminat şi va rămâne în vigoare până la expirarea unui termen de 30 de zile de la data primirii, pe cale diplomatică, de către oricare dintre părţile contractante a notificării scrise a celeilalte părţi contractante cu privire la intenţia de încetare a valabilităţii prezentului acord. (4) Cele două părţi contractante înţeleg că, începând cu data aderării României la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, al Republicii Federale Germania şi al Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, precum şi la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată la Schengen la 19 iunie 1990, regimul călătoriilor cetăţenilor Republicii Moldova în România va fi guvernat de regulile comune aplicabile la nivelul tuturor statelor membre ale acordului şi convenţiei sus-menţionate.Semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2006, în două exemplare originale egal autentice.Pentru Guvernul României,Mihai Răzvan UngureanuPentru Guvernul Republicii Moldova,Andrei Stratan  +  Anexa LISTAdocumentelor valabile care atestă identitateapersoanei şi conferă dreptul de trecere a frontiereiLista documentelor eliberate cetăţenilor României:1. paşaport simplu;2. paşaport diplomatic;3. paşaport de serviciu;4. paşaport temporar;5. titlu de călătorie (document eliberat de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României cetăţenilor români care nu mai posedă documente de călătorie valabile);6. carnet de marinar.Lista documentelor eliberate cetăţenilor Republicii Moldova:1. paşaport al cetăţeanului Republicii Moldova;2. paşaport diplomatic;3. paşaport de serviciu;4. titlu de călătorie (document eliberat de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova cetăţenilor moldoveni care nu mai posedă documente de călătorie valabile);5. carnet de marinar.-----------