ORDIN nr. 1.811 din 29 decembrie 2006privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.173/2005 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţa a produselor biocide
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2007    Având în vedere prevederile art. 249 din Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul fiarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se abroga Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.173/2005 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţa a produselor biocide, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 7 noiembrie 2005.  +  Articolul 2Prezentul ordin creează cadrul legal necesar aplicării directe de la data aderării a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.048/2005 pentru modificarea Regulamentului Comisiei (CE) nr. 2.032/2003 cu privire la a doua faza a programului de lucru pe 10 ani la care se face referire la art. 16(2) al Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la plasarea pe piaţa a produselor biocide, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 178 din 9 iulie 2005.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrulsănătăţii publice,Gheorghe EugenNicolaescuBucureşti, 29 decembrie 2006.Nr. 1.811.---------