HOTĂRÂRE nr. 1.881 din 21 decembrie 2006pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 10 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 3 iunie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"HOTĂRÂRE privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de insolvenţă"2. Titlul capitolului I va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IConţinutul Buletinului procedurilor de insolvenţă"3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Buletinul procedurilor de insolvenţă, denumit în continuare Buletin, se înfiinţează în conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile art. 7 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările ulterioare, în scopul publicării următoarelor tipuri de acte de procedură: a) citaţii, însoţite, după caz, de opoziţii, recursuri, contestaţii, alte cereri; b) comunicări şi hotărâri judecătoreşti pronunţate în cadrul procedurii de insolvenţă; c) convocări; d) notificări; e) alte acte de procedură prevăzute de lege. (2) Buletinul este structurat pe judeţe, debitori supuşi procedurii de insolvenţă, organe care aplică procedura de insolvenţă şi pe categorii de acte, astfel cum sunt prevăzute la alin. (1). (3) În cadrul structurii Buletinului, cu privire la debitor se menţionează denumirea acestuia şi codul de identificare fiscală, iar cu privire la organele care aplică procedura de insolvenţă se menţionează instanţa judecătorească, respectiv administratorul judiciar/lichidatorul. (4) Pentru toate actele prevăzute la alin. (1) publicitatea prin Buletin se efectuează numai după deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare. (5) Prin convocări se înţelege şi anunţurile pe care administratorul judiciar are obligaţia să le întocmească, iar în Buletin nu se publică şi documentele depuse în susţinerea actelor de procedură prevăzute la alin. (1). (6) Formatul Buletinului şi conţinutul-cadru al actelor care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare, notificare se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului."4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Citaţia cuprinde următoarele menţiuni: a) instanţa şi sediul acesteia; b) numărul dosarului şi termenul de judecată; c) data emiterii citaţiei; d) numele şi prenumele sau, după caz, denumirea, domiciliul, respectiv sediul social, codul de identificare fiscală şi calitatea celui citat; e) anul, luna, ziua şi ora de înfăţişare; f) obiectul cauzei; g) denumirea, sediul social, codul de identificare fiscală ale debitorului şi numărul de ordine în registrul în care este înregistrat; h) menţiuni privind: comunicarea cererii şi a documentelor care o însoţesc, dacă este cazul; depunerea taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, sub sancţiunea anulării cererii; depunerea întâmpinării cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică; i) alte menţiuni; j) parafa preşedintelui instanţei judecătoreşti şi semnătura grefierului."5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Convocarea cuprinde următoarele menţiuni: a) numărul şi data emiterii convocării; b) numărul dosarului, instanţa judecătorească şi sediul acesteia; c) după caz, numele şi prenumele/denumirea, codul de identificare fiscală, domiciliul/sediul social, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale destinatarilor convocării şi numărul de ordine în registrul în care sunt înregistraţi; d) numele şi prenumele/denumirea, codul de identificare fiscală, domiciliul/sediul social, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale debitorului şi numărul de ordine în registrul în care acesta este înregistrat; e) numele şi prenumele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale administratorului special şi numărul de ordine în registrul în care acesta este înregistrat; f) numele şi prenumele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale administratorului judiciar/lichidatorului şi numărul de înscriere în Tabloul practicienilor în insolvenţă; g) temeiul juridic al convocării; h) data, locul şi ora ţinerii adunării; i) ordinea de zi a adunării; j) posibilitatea reprezentării participanţilor în adunare, potrivit legii; k) posibilitatea votării prin corespondenţă, după caz, în condiţiile legii; l) alte menţiuni; m) semnătura administratorului judiciar/lichidatorului sau a reprezentantului administratorului judiciar/lichidatorului persoană juridică şi ştampila."6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Notificarea cuprinde următoarele menţiuni: a) numărul şi data emiterii notificării; b) numărul dosarului şi instanţa judecătorească; c) numele şi prenumele sau, după caz, denumirea, codul de identificare fiscală, domiciliul, respectiv sediul social, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale debitorului şi numărul de ordine în registrul în care acesta este înregistrat; d) numele şi prenumele sau, după caz, denumirea, domiciliul, respectiv sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale administratorului special şi numărul de ordine în registrul în care acesta este înregistrat; e) numele şi prenumele sau, după caz, denumirea, codul de identificare fiscală, domiciliul, respectiv sediul social, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale destinatarilor notificării şi numărul de ordine în registrul în care sunt înregistraţi; f) numele şi prenumele sau, după caz, denumirea, domiciliul, respectiv sediul social, codul de identificare fiscală, numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail ale administratorului judiciar sau, după caz, ale lichidatorului şi numărul de înscriere în Tabloul practicienilor în insolvenţă; g) temeiul juridic al notificării; h) obiectul notificării; i) menţiuni specifice; j) semnătura administratorului judiciar sau, după caz, a lichidatorului ori a reprezentantului administratorului judiciar sau a lichidatorului persoană juridică şi ştampila."7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Comunicarea hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti care aplică procedura de insolvenţă şi a altor acte de procedură prevăzute de lege cuprinde următoarele menţiuni: a) instanţa şi sediul acesteia; b) numărul dosarului; c) obiectul comunicării; d) numărul şi data emiterii comunicării; e) numele şi prenumele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul de identificare fiscală ale destinatarului comunicării; f) numele şi prenumele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul de identificare fiscală ale debitorului şi numărul de ordine în registrul în care acesta este înregistrat; g) alte menţiuni; h) parafa preşedintelui instanţei judecătoreşti şi semnătura grefierului."8. După articolul 5 se introduc două noi articole, articolele 5^1 şi 5^2, cu următorul cuprins:"Art. 5^1. - Menţiunile pe care trebuie să le cuprindă hotărârile judecătoreşti şi restul actelor de procedură care se publică în Buletin, precum şi cele cuprinse în dovada de îndeplinire a procedurii de citare, comunicare, convocare, notificare vor fi stabilite în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (6).Art. 5^2. - (1) Pentru a fi publicate în Buletin, actele de procedură trebuie redactate cu respectarea regulilor de ortografie, ortoepie şi de punctuaţie. (2) În situaţia în care actele de procedură, cu excepţia hotărârilor judecătoreşti, conţin erori materiale, publicarea în Buletin se realizează numai după îndreptarea erorilor materiale existente."9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii judiciari şi lichidatorii, desemnaţi potrivit legii, transmit la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în mod direct sau prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, un exemplar de pe actele de procedură prevăzute la art. 1 alin. (1), în format hârtie şi pe suport electronic, în vederea publicării acestora în Buletin, sub sancţiunea nepublicării acestora în situaţia în care nu se transmit în ambele formate. (2) În situaţia în care actele de procedură sunt destinate mai multor persoane, se va transmite şi o anexă în care vor fi menţionate cel puţin: denumirea/numele şi prenumele, sediul social/domiciliul şi codul de identificare fiscală ale tuturor destinatarilor. (3) Dovada îndeplinirii procedurii de citare, comunicare, convocare, notificare a actelor de procedură, prin publicarea acestora în Buletin, se emite de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. (4) Dovada prevăzută la alin. (3) se întocmeşte în două exemplare, un exemplar pentru instanţa judecătorească sau, după caz, administratorul judiciar ori lichidatorul desemnat, iar al doilea exemplar, pe care este menţionată confirmarea de primire, se arhivează împreună cu actul în cauză. (5) Dovada îndeplinirii procedurii pentru actele emise de instanţele judecătoreşti se eliberează şi se transmite acestora de oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, iar dovada îndeplinirii procedurii pentru actele emise de administratorii judiciari şi lichidatorii, desemnaţi potrivit legii, se ridică direct de la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, de către aceştia, sau se transmite cu achitarea tarifelor poştale aferente."10. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIEtapele premergătoare înfiinţării Buletinului procedurilor de insolvenţă"11. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În vederea înfiinţării Buletinului şi a editării acestuia, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, sub coordonarea Ministerului Justiţiei, colaborează cu instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România. (2) Procedura de comunicare a actelor de procedură care se publică în Buletin se stabileşte în urma consultării organelor care aplică procedura de insolvenţă, prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Periodicitatea şi tirajul publicaţiei se stabilesc de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu respectarea dispoziţiilor legale privind citarea, comunicarea, convocarea şi notificarea actelor de procedură. (4) Activităţile de procesare a documentelor, editare, tipărire şi de difuzare a Buletinului se efectuează de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, care îşi modifică în mod corespunzător structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare, prin înfiinţarea structurilor de specialitate aferente."12. Articolele 8 şi 9 se abrogă.13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Sistemul informatic necesar publicării Buletinului, precum şi formarea profesională a personalului implicat în această activitate se realizează de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, cu consultarea organelor care aplică procedura de insolvenţă."14. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Promovarea Buletinului prin mass-media se realizează de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului."15. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Buletinul se publică în format hârtie şi în format electronic de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. (2) Comercializarea Buletinului se face prin sistemul abonamentelor, contra cost, iar la cererea persoanelor interesate se furnizează şi punctual, în format hârtie. Prin excepţie, dacă actele de procedură sunt însoţite de liste-anexe privind creditorii, reprezentări grafice, alte anexe, care datorită volumului nu pot fi redate în cuprinsul Buletinului în format hârtie, comercializarea şi difuzarea acestora se vor realiza pe suport CD, împreună cu numărul Buletinului în care este publicat actul principal. (3) Tipărirea şi difuzarea Buletinului se realizează în regie proprie, precum şi de către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", pe bază de contract, cu achitarea costurilor aferente. (4) Persoanele interesate pot solicita Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale eliberarea de copii de pe Buletin, după epuizarea stocului disponibil, cu achitarea tarifelor legale stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. (5) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică săptămânal pe pagina sa de internet, cu titlu gratuit, lista persoanelor supuse procedurii de insolvenţă, care va cuprinde următoarele informaţii: denumirea debitorului, codul de identificare fiscală, numărul de ordine în registrul în care este înregistrat, numărul dosarului de insolvenţă şi instanţa pe rolul căreia este înregistrat dosarul, primul termen de judecată stabilit de instanţa judecătorească după deschiderea procedurii, tipul procedurii şi numerele Buletinului în care sunt publicate actele de procedură referitoare la debitor. (6) Persoanele interesate pot accesa informaţiile menţionate la alin. (4) şi la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, respectiv la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale."16. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Buletinul este numerotat începând cu numărul 1, pentru fiecare an, şi se arhivează de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pe ani, luni şi numere. (2) Actele de procedură transmise de instanţele judecătoreşti, administratori judiciari şi lichidatori, desemnaţi potrivit legii, pentru a fi publicate în Buletin şi dovezile privind îndeplinirea procedurilor de citare, comunicare, convocare, notificare se arhivează de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru fiecare debitor, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie."17. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIModalităţi de finanţare a publicării Buletinului procedurilor de insolvenţă"18. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Publicarea actelor de procedură în Buletin se efectuează contra cost, pe bază de tarife aprobate prin ordin al ministrului justiţiei, actualizate anual în funcţie de rata inflaţiei, sub sancţiunea nepublicării acestora în cazul neachitării tarifelor legale. (2) Se exceptează de la plata tarifelor prevăzute la alin. (1) publicarea în Buletin a actelor de procedură pentru care legea prevede în mod expres transmiterea şi îndeplinirea acestora de către instanţele judecătoreşti care aplică procedura de insolvenţă. (3) În situaţia în care nu există disponibilităţi băneşti în contul debitorului şi instanţele de judecată dispun publicarea în Buletin a unor acte de procedură întocmite de administratori judiciari şi de lichidatori, tarifele aferente publicării acestora se reţin de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului direct din fondul de lichidare prevăzut la art. 4 din Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare."19. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului furnizează informaţii din Buletin şi eliberează copii certificate de pe actele de procedură publicate în Buletin, la cerere, contra cost, pe bază de tarife stabilite prin ordin al ministrului justiţiei, actualizate anual în funcţie de rata inflaţiei."20. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii judiciari şi lichidatorii, desemnaţi potrivit legii, au obligaţia de a întreprinde, în conformitate cu prevederile legale în materie, măsurile ce se impun în vederea transmiterii actelor de procedură şi a informaţiilor cuprinse în acestea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin mijloace electronice, direct sau prin intermediul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, în vederea publicării acestora în Buletin."21. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Publicitatea actelor de procedură se efectuează conform dreptului comun, în cazul soluţionării de către instanţele judecătoreşti a acţiunilor privind situaţia juridică a unor acte ale debitorului şi a acţiunilor privind atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului debitorului, introduse de administratorul judiciar sau, după caz, de lichidator."  +  Articolul II (1) Buletinul procedurilor de insolvenţă funcţionează începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările ulterioare. Primul număr al Buletinului va fi publicat ca urmare a primelor acte de procedură transmise de instanţele judecătoreşti şi de administratorii judiciari/lichidatorii, desemnaţi potrivit legii. (2) Publicarea actelor de procedură în Buletinul procedurilor de insolvenţă se realizează cu titlu gratuit pe o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 85/2006, cu modificările ulterioare. (3) În perioada prevăzută la alin. (2), Buletinul procedurilor de insolvenţă se publică numai în format electronic, iar accesul la acesta se va face cu titlu gratuit numai prin serviciul on-line sau prin consultare la sediul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi la sediile oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale. (4) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (2), publicarea actelor de procedură în Buletinul procedurilor de insolvenţă se va realiza cu achitarea tarifelor legale, sub sancţiunea nepublicării acestora, iar difuzarea acestuia se va realiza cu achitarea tarifelor legale, iar procedura de citare, comunicare, convocare, notificare se va realiza numai prin Buletinul procedurilor de insolvenţă. (5) Stabilirea preţului de vânzare al Buletinului procedurilor de insolvenţă, în format electronic şi pe hârtie, precum şi a tarifelor de publicare în acesta se va realiza după o perioadă de cel puţin 4 luni de la publicarea primului număr.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 3 iunie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 1.881.-------