LEGE nr. 507 din 28 decembrie 2006privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 8 ianuarie 2007    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 8 septembrie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:«(2) Este interzis sa i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă.»"2. La articolul I, după punctul 8 se introduc trei noi puncte, punctele 9-11, cu următorul cuprins:"9. Alineatul (1) al articolului 50 va avea următorul cuprins:«Art. 50. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.500 lei la 15.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1^1)-(1^3), art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi (2), art. 11-14 şi ale art. 15-23.»10. La articolul 50 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:«b) Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii, în cazul contravenţiilor constând în încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1^1)-(1^3), precum şi ale art. 15-23.»11. Articolul 53 va avea următorul cuprins:«Art. 53. - Prezenta lege transpune: a) Directiva Consiliului nr. 76/207/CEE din 9 februarie 1976 pentru implementarea principiului egalităţii de tratament pentru bărbaţi şi femei referitor la accesul la ocupare, pregătire profesională, promovare şi condiţii de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 39 din 14 februarie 1976, cu modificările şi completările aduse prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/73/CE din 23 septembrie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 269 din 5 octombrie 2002; b) art. 1, 2, 4, 5, 6 şi 7 din Directiva 75/117/CEE din 10 februarie 1975 pentru aplicarea principiului plăţii egale pentru femei şi bărbaţi, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 45 din 19 februarie 1975; c) art. 10 şi 12 din Directiva Consiliului nr. 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind implementarea măsurilor de încurajare a îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în munca a lucratoarelor gravide, lauze sau care alapteaza; d) Directiva 97/80/CE din 15 decembrie 1997 privind sarcina probatorie în cazurile de discriminare bazată pe criteriul de sex, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 14 din 20 ianuarie 1998; e) Clauza 2, pct. 5 şi 6 din Directiva Consiliului nr. 96/34/CE din 3 iunie 1996 privind Acordul-cadru referitor la concediul pentru creşterea copilului, încheiat de UNICEF, CEIP şi CES, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 19 iunie 1996; f) Directiva 86/613/CEE din 11 decembrie 1986 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei angajaţi într-o activitate independenta, inclusiv agricolă, precum şi protecţia lucratoarelor independente în timpul sarcinii şi al maternitatii.»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 28 decembrie 2006.Nr. 507.________