HOTĂRÂRE nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 5 ianuarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 10 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezentele norme metodologice cuprind dispoziţii în vederea detalierii modului de aplicare şi a aplicării unitare a prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare."2. După articolul 1 se introduc două noi articole, articolele 1^1 şi 1^2, cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile folosite au următoarea semnificaţie: a) certificatul doveditor este noul tip de certificat, preschimbat în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se reconfirmă titlurile şi calităţile atribuite în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) titlul este atestarea înscrisă în certificatul preschimbat şi poate fi: Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989; Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Rănit; Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Reţinut; Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite; Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989; c) calitatea este însuşirea dobândită de către o persoană în urma preschimbării certificatului şi este înscrisă pe noul tip de certificat, după cum urmează: Urmaş de Erou-Martir; Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Rănit; Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Reţinut; Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Rănit şi Reţinut; Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite; Participant la Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989.Art. 1^2. - (1) În aplicarea prevederilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se va avea în vedere diferenţierea etapelor revoluţiei astfel: a) 14-19 decembrie 1989 - revoltă populară la Timişoara; b) 20-22 decembrie 1989 - Revoluţia română, până la plecarea dictatorului din sediul fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român; c) 22-25 decembrie 1989 - preluarea puterii şi instituirea noilor structuri ale statului. (2) În aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se are în vedere diferenţierea potrivit etapelor angajării şi participării militarilor la acţiunile desfăşurate pentru victoria revoluţiei, după cum urmează: a) 14-22 decembrie 1989; b) 22 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990. (3) Persoanele în cauză depun, la eliberarea noului tip de certificat, o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, din care să rezulte implicarea acestora în etapele prevăzute la alin. (2) şi că nu au desfăşurat acţiuni împotriva Revoluţiei din decembrie 1989."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Titlul de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se atribuie celor care s-au jertfit în luptă pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 sau au decedat în legătură cu aceasta. Certificatul care atestă titlul se acordă soţului supravieţuitor, părinţilor celui decedat şi fiecărui copil al Eroului-Martir, ca persoane îndreptăţite să beneficieze de prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Titlul de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se atribuie şi persoanelor care au decedat ulterior Revoluţiei române din decembrie 1989 şi al căror deces se află în raport de cauzalitate directă cu rănile suferite până la data de 10 ianuarie 1990 în lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta. Raportul de cauzalitate trebuie dovedit prin certificat medico-legal eliberat de Institutul Naţional de Medicină Legală «Mina Minovici» din Bucureşti sau, după caz, de serviciul judeţean de medicină legală în a cărui rază teritorială îşi avea domiciliul persoana respectivă."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Rănit, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă persoanelor care au fost rănite în perioada 14 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990, în urma participării directe şi nemijlocite la lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 sau în urma participării la evenimente care au avut legătură cu lupta pentru victoria revoluţiei."5. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Titlurile instituite pentru cinstirea memoriei celor care şi-au jertfit viaţa şi în semn de gratitudine faţă de cei care au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se atribuie prin decret al Preşedintelui României. (3) În vederea atribuirii titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, denumit în continuare SSPR, înaintează Administraţiei Prezidenţiale propunerile privind persoanele în cazul cărora a fost aprobată cererea de preschimbare a certificatelor, a fost emis avizul pentru preschimbare de către Comisia Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989, denumită în continuare Comisia Parlamentară, şi a fost eliberat noul tip de certificat."6. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Protocoalele de predare-preluare vor fi încheiate pentru bunurile imobile, construcţii şi terenuri aferente, aşa cum acestea sunt înscrise în contractul de închiriere sau în fişa de calcul a spaţiilor locative."7. La articolul 10, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, denumite în continuare certificate doveditoare, se preschimbă, la cererea titularului, de către SSPR. (3) Înregistrarea cererilor în registrele de preschimbare a certificatelor doveditoare se face pe baza următoarelor documente: a) certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) duplicat al certificatului prevăzut la lit. a); d) adeverinţa de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de SSPR."8. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:"(3^1) Persoanele care nu au certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau brevetul de atestare a titlului acordat, datorită pierderii acestora, dar ale căror nume se regăsesc în listele cuprinzând propunerile făcute de SSPR Administraţiei Prezidenţiale pentru eliberarea titlurilor prevăzute la art. 1-3 din Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în decretele Preşedintelui României de atribuire a acestor titluri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere, autentificată conform legii, şi dovada declarării pierderii acestora într-un ziar de largă circulaţie sau în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.(3^2) Persoanele care nu au certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau brevetul de atestare a titlului acordat, întrucât acestea nu au fost niciodată ridicate şi nici nu mai există posibilitatea eliberării lor, dar ale căror nume se regăsesc în listele cuprinzând propunerile făcute de SSPR Administraţiei Prezidenţiale pentru eliberarea titlurilor prevăzute la art. 1-3 din Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în decretele Preşedintelui României de atribuire a acestor titluri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor prezenta, în acest sens, o declaraţie pe propria răspundere, autentificată conform legii."9. La articolul 10, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Pot solicita eliberarea noului tip de certificat şi persoanele care au depus, în vederea acordării uneia dintre calităţile prevăzute de Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, documentele necesare la fosta Comisie pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, dar cărora nu li s-a eliberat certificatul doveditor datorită epuizării, la acea dată, a formularelor tipizate şi ale căror nume se regăsesc în listele cuprinzând propunerile făcute de SSPR Administraţiei Prezidenţiale pentru eliberarea titlurilor prevăzute la art. 1-3 din Legea nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în decretele Preşedintelui României de atribuire a acestor titluri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. În vederea eliberării noului tip de certificat, solicitanţii vor depune la SSPR, în original sau în copie legalizată, documentul din care rezultă depunerea dosarului la această comisie şi adeverinţa prevăzută la alin. (3) lit. d)."10. La articolul 11 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) copie certificată pentru conformitate de pe documentele prevăzute la art. 10 alin. (3), (3^1) şi (3^2) sau, după caz, documentul prevăzut la art. 10 alin. (4) teza a doua;".11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Preschimbarea certificatelor doveditoare se face pe baza documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi a dosarelor, aflate la SSPR, care au stat la baza eliberării certificatelor, în perioada 1990-1997, de către Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de către Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989. (2) În situaţiile în care se constată că dosarul de preschimbare nu conţine documentele prevăzute la art. 12^1 -12^5 şi la art. 18 alin. (2), SSPR informează persoanele în cauză în legătură cu documentele necesare pentru completarea dosarului. (3) Informarea prevăzută la alin. (2) se face cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului final prevăzut de lege pentru depunerea documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revoluţionar, în vederea îndeplinirii condiţiilor stabilite de lege, prin una dintre următoarele modalităţi: a) adresă scrisă a SSPR; b) prin intermediul preşedintelui asociaţiei de revoluţionari care a dat avizul reactualizat; c) publicare pe site-ul SSPR."12. După articolul 12 se introduc şapte noi articole, articolele 12^1-12^7, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) Dosarele de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 trebuie să cuprindă următoarele documente: a) copie legalizată sau certificată de pe brevetul şi certificatul de atestare a titlului de Erou-Martir acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru persoanele decedate în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989 nu este necesară copia legalizată sau certificată de pe brevet; b) copie legalizată de pe certificatul de deces; c) certificatul de la Parchetul General - Secţia parchetelor militare, cu menţionarea numărului certificatului emis de institutul medico-legal sau copie legalizată de pe acesta. Dacă certificatul de la Parchetul General - Secţia parchetelor militare nu conţine numărul certificatului emis de institutul medico-legal, la dosar se va depune o copie a certificatului emis de institutul medico-legal; d) declaraţii ale martorilor sau, eventual, alte documente din care să rezulte data şi locul în care a avut loc decesul şi cauzele acestuia, activitatea desfăşurată până în acel moment, precum şi cauzele ce au condus ulterior la deces datorat rănirii. (2) Dosarele prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină cel puţin documentele prevăzute la lit. a)-c). (3) În cazul eroilor-martiri care nu au urmaşi care să solicite eliberarea noilor tipuri de certificate, acestea se vor preschimba în baza dosarelor aflate în arhiva SSPR. În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) nu există la dosar, Comisia SSPR va întreprinde demersurile necesare în vederea obţinerii acestora. În situaţia în care obţinerea documentelor nu a fost posibilă, Comisia SSPR va lua decizia pe baza documentelor existente la dosar.Art. 12^2. - (1) Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Rănit trebuie să conţină următoarele documente: a) cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau duplicatul certificatului emis de SSPR ori adeverinţa de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de SSPR, în original sau în copie legalizată, însoţită de documentul din care rezultă depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, în original sau în copie legalizată, în cazul persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (4); c) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru persoanele rănite în legătură cu Revoluţia din decembrie 1989, acest document nu este necesar; d) actul de identitate, în copie; e) două fotografii tip paşaport; f) certificatul medical de rănit din perioada 16 decembrie 1989-10 ianuarie 1990 sau extras din registrul medical care atestă această dată ori copie legalizată de pe acestea; g) certificatul de la Parchetul General - Secţia parchetelor militare, cu menţionarea numărului certificatului emis de institutul medico-legal sau copie legalizată de pe acestea; h) declaraţie personală; i) alte documente din care să rezulte data şi locul rănirii, precum şi activitatea desfăşurată în momentul rănirii; j) alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii. (2) Dosarele depuse în vederea preschimbării certificatului de rănit trebuie să conţină în mod obligatoriu elementele prevăzute la alin. (1) lit. a)-h). Prin alte documente, prevăzute la alin. (1) lit. i), se înţelege o altă probă decât cele prevăzute la lit. f)-h), din care să rezulte data şi locul rănirii, precum şi activitatea desfăşurată în momentul rănirii. (3) Foaia de observaţie clinică, fişa medicală, adeverinţa medicală sau biletul de internare/externare ori copiile legalizate de pe acestea, care atestă leziunile suferite în perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990, pot înlocui documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) sau, după caz, pot fi considerate alte documente sau alte probe, prevăzute la alin. (1) lit. i) sau j).Art. 12^3. - (1) Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Luptător Reţinut trebuie să conţină următoarele documente: a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau de pe duplicatul certificatului emis de SSPR ori adeverinţa de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de SSPR, în original sau în copie legalizată, însoţită de documentul din care rezultă depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, în original sau în copie legalizată, în cazul persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (4); c) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2; nu se condiţionează acordarea avizului de către aceeaşi asociaţie; organizaţiile revoluţionarilor acordă avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea vreunei obligaţii de orice natură; neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris şi se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea cererii; e) două fotografii tip paşaport; f) actul de identitate, în copie; g) fişa de cameră, de celulă, adeverinţa eliberată de Ministerul de Interne, Procuratură sau Direcţia Generală a Penitenciarelor ori copie legalizată de pe acestea, din care să rezulte perioada, locul şi motivul reţinerii sau arestării; h) declaraţie personală, în original; i) declaraţii din partea a 3 martori care au calitatea de reţinut; j) alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii. (2) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) lit. i) trebuie să fie în original sau copii certificate pentru conformitate; în situaţiile în care în localitatea respectivă nu există 3 martori care deţin calitatea de Luptător Reţinut, declaraţiile pot fi susţinute şi de alte persoane, prezente la locul şi în momentul arestării, care deţin titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989. (3) Dosarele depuse în vederea preschimbării certificatului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Reţinut trebuie să conţină în mod obligatoriu elementele prevăzute la alin. (1) lit. a)-j). Prin alte probe, prevăzute la alin. (1) lit. j), se înţelege o altă probă decât cele prevăzute la alin. (1) lit. g)-i), din care să rezulte gradul de implicare la victoria revoluţiei, precum şi activitatea desfăşurată în momentul arestării. În situaţia în care la dosar există două documente dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. g), unul din documente va fi considerat probă, în sensul alin. (1) lit. j).Art. 12^4. - (1) Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite trebuie să conţină următoarele documente: a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau de pe duplicatul certificatului emis de SSPR ori adeverinţa de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de SSPR, în original sau în copie legalizată, însoţită de documentul din care rezultă depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, în original sau în copie legalizată, în cazul persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (4); c) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2; nu se condiţionează acordarea avizului de către aceeaşi asociaţie; organizaţiile revoluţionarilor acordă avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea vreunei obligaţii de orice natură; neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris şi se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea cererii; e) două fotografii tip paşaport; f) actul de identitate, în copie; g) declaraţie personală, cu specificarea faptelor deosebite în care a fost implicat direct; h) declaraţii din partea a 3 martori, recunoscuţi ca revoluţionari, din care să rezulte gradul de implicare şi contribuţia deosebită la victoria revoluţiei şi faptele deosebite ale celui pentru care sunt date; i) alte documente probatorii din care să rezulte gradul de implicare şi contribuţia deosebită la victoria revoluţiei; j) alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii. (2) Declaraţiile prevăzute la alin. (1) lit. h), în original sau în copii certificate pentru conformitate, trebuie să fie însoţite de copii ale certificatelor de revoluţionar. (3) Dosarele depuse în vederea preschimbării certificatului de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite trebuie să conţină în mod obligatoriu elementele prevăzute la alin. (1) lit. a)-i). Prin alte documente probatorii, prevăzute la alin. (1) lit. i), se înţelege două probe din care să rezulte gradul de implicare şi contribuţia deosebită la victoria revoluţiei. (4) Pot fi considerate documente probatorii, în sensul prevăzut la alin. (1) lit. i): imaginile video, fotografiile, articolele din ziare şi reviste în care sunt specificate numele şi prenumele, apariţiile relevante în cărţi sau publicaţii, adeverinţele sau procesele-verbale de preluare-predare a armelor şi muniţiilor, tabelele privind constituirea unor organisme de conducere, legitimaţiile emise în perioada 14-25 decembrie 1989, adresele emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de alte instituţii ale statului sau întreprinderi, din care să rezulte prezenţa sau gradul de implicare în evenimentele din decembrie 1989, şi altele asemenea. (5) Documentele prevăzute la alin. (4) sunt admise ca documente probatorii dacă sunt cel puţin două şi sunt prezentate în original sau în copii legalizate ori certificate pentru conformitate.Art. 12^5. - (1) Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - calitate onorifică trebuie să conţină următoarele documente: a) cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau de pe duplicatul certificatului emis de SSPR ori adeverinţa de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, eliberată de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de SSPR, în original sau în copie legalizată, însoţită de documentul din care rezultă depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, în original sau în copie legalizată, în cazul persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (4); c) copie legalizată sau certificată pentru conformitate de pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) avizul reactualizat al unei organizaţii de revoluţionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2; nu se condiţionează acordarea avizului de către aceeaşi asociaţie; organizaţiile revoluţionarilor acordă avizul reactualizat, fără a solicita persoanei îndeplinirea vreunei obligaţii de orice natură; neacordarea avizului reactualizat se motivează în scris şi se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la depunerea cererii; e) două fotografii tip paşaport; f) actul de identitate, în copie; g) declaraţie personală; h) declaraţii din partea a 3 martori, în original sau în copii legalizate ori certificate pentru conformitate; i) alte documente probatorii din care să rezulte gradul de implicare la victoria revoluţiei; j) alte probe, inclusiv documente utile în susţinerea cererii. (2) Dosarele depuse în vederea preschimbării certificatului de participant trebuie să conţină în mod obligatoriu elementele prevăzute la alin. (1) lit. a)-h).Art. 12^6. - Persoanelor care au participat la revoluţie, dar care nu au îndeplinit condiţiile pentru preschimbarea certificatelor prevăzute în prezentele norme metodologice, li se atribuie calitatea onorifică de participant la Revoluţia română din decembrie 1989.Art. 12^7. - Persoanele care, potrivit certificatelor doveditoare eliberate în temeiul Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au atât calitatea de Urmaş de Erou-Martir, cât şi o altă calitate dintre cele prevăzute la art. 1^1 lit. c), precum şi cele care au atât calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite, cât şi calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Rănit sau Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Reţinut vor transmite SSPR, în scris, până la data de 30 decembrie 2006, calitatea pentru care optează să fie înscrisă pe noul tip de certificat."13. La articolul 13 alineatul (2), literele b) şi f) vor avea următorul cuprins:"b) 3 persoane încadrate la SSPR, din care una în mod obligatoriu este secretarul general al SSPR, care, în lipsa preşedintelui la lucrările Comisiei, îndeplineşte atribuţiile acestuia, în calitate de vicepreşedinte al Comisiei;.................................................................. f) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, detaşat, în condiţiile legii, la SSPR pe perioada în care desfăşoară activitatea în cadrul Comisiei."14. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii: a) conduce lucrările şi şedinţele Comisiei, coordonează şi răspunde de buna funcţionare a acesteia; b) supune la vot deciziile propuse spre a fi adoptate; c) semnează procese-verbale de şedinţă ce conţin deciziile luate, planificarea participării reprezentanţilor asociaţiilor de revoluţionari la şedinţă, deciziile pentru propunerea acordării avizului favorabil sau nefavorabil de preschimbare a certificatelor; d) aprobă prin ordin propunerile Comisiei de revocare a oricărui membru al Comisiei; e) supune votului Comisiei participarea la lucrările acesteia, când apreciază că este necesar, a unor specialişti pe probleme specifice din cadrul instituţiilor sau organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale."15. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) SSPR înaintează Comisiei Parlamentare, în vederea emiterii avizului prevăzut la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, listele cu propuneri de preschimbare a certificatelor. (2) Comisia Parlamentară comunică SSPR, în termen de 7 zile de la data înregistrării listelor prevăzute la alin. (1), avizul favorabil sau nefavorabil, după caz. (3) În situaţia în care în lista cu propuneri înaintată de SSPR există persoane ale căror cereri de preschimbare a certificatelor doveditoare sunt contestate, Comisia Parlamentară va aviza lista cu propuneri, cu excepţia acestor persoane, şi va anunţa de îndată persoana a cărei cerere de preschimbare a certificatelor doveditoare este contestată despre acest lucru. (4) În situaţia în care lista cu propuneri transmisă de SSPR necesită o cercetare mai amănunţită, Comisia Parlamentară poate prelungi cu cel mult 7 zile termenul prevăzut la alin. (2), înştiinţând SSPR cu privire la această prelungire."16. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Noul tip de certificat se semnează în termen de 3 zile din momentul primirii de la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., de către secretarul de stat al SSPR şi în termen de 3 zile de la data primirii certificatelor la Comisia Parlamentară, de către preşedintele acesteia. (2) Modelul noului tip de certificat, inclusiv matca şi legitimaţia, care are dimensiunile de 21 cm x 37 cm şi conţine elemente de securizare, este prevăzut în anexa nr. 3; calitatea acordată fiecărei categorii de beneficiari se înscrie, prin tipărire, pe modelul noului tip de certificat. (3) Noul tip de certificat va fi tipărit după cum urmează: a) pe hârtie de culoare roşie, pentru calitatea de Urmaş de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989; b) pe hârtie de culoare galbenă, pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Rănit şi Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Reţinut; c) pe hârtie de culoare albastră, pentru titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 - Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite; d) pe hârtie de culoare albă, pentru titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. (4) După completarea şi semnarea noului tip de certificat, pe acesta se aplică timbrul sec aflat la dispoziţia SSPR. (5) Achiziţia noilor tipuri de certificate se face de către SSPR, în regim de urgenţă, de la Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Sumele necesare tipăririi şi imprimării noilor tipuri de certificate, precum şi cele aferente activităţii de preschimbare se asigură din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul SSPR. (7) Persoanelor cărora li se preschimbă certificatul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 - Luptător Rănit şi Reţinut li se eliberează un singur certificat, tipărit pe hârtie de culoare galbenă, în cuprinsul căruia se menţionează ambele calităţi atribuite în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare."17. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Cu ocazia preschimbării certificatelor, SSPR va elibera titularului noul tip de certificat şi legitimaţia din partea din stânga jos a modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Persoanele cărora li s-au atribuit titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi calitatea prevăzută la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada atribuirii acestora prin prezentarea legitimaţiei şi a documentului de identitate."18. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:"Art. 17^1. - Persoanele cărora le-a fost preschimbat certificatul vor depune cu ocazia eliberării noului tip de certificat o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că nu au fost implicate în activităţile fostei securităţi ca poliţie politică şi că nu au organizat, acţionat, instigat sau luptat, sub orice formă, împotriva revoluţiei."19. La articolul 18 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) două fotografii tip paşaport."20. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Lista finală cuprinzând persoanele cărora li s-au eliberat noile tipuri de certificate se certifică prin ordin al secretarului de stat al SSPR şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Ulterior finalizării activităţii de preschimbare a certificatelor doveditoare, Comisia constituită la nivelul SSPR va întocmi un raport cuprinzând cel puţin următoarele: a) lista persoanelor care au depus cereri de preschimbare a certificatelor, pe categorii; b) lista cu eroii-martiri; c) lista persoanelor cărora le-a fost preschimbat certificatul, pe categorii; d) lista persoanelor care nu se încadrează în criteriile prezentelor norme metodologice şi cărora li s-a atribuit titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989; e) lista persoanelor cărora SSPR le-a respins cererea de preschimbare. (3) Raportul prevăzut la alin. (2) se înaintează Comisiei Parlamentare şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, şi pe site-ul SSPR."21. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Orice contestaţie care nu conţine datele de identificare sau semnătura contestatarului, precum şi motivele contestaţiei este nulă."22. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) În vederea stabilirii drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (2)-(5) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coeficienţii de multiplicare se aplică asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata. (2) În cazul indemnizaţiilor reparatorii prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dosarele se vor depune la instituţiile competente ale sistemului de asigurări sociale al cărui membru este solicitantul. (3) În cazul persoanei care este membru al mai multor sisteme de asigurări sociale, dosarul se va depune la instituţia competentă, în funcţie de ultimul sistem de asigurări sociale din care provine solicitantul."23. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Prin venit, prevăzut la art. 4 alin. (4) şi la art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege venitul brut lunar realizat din salarii şi asimilat salariilor potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare."24. La articolul 28, alineatul (6) se abrogă.25. La articolul 31, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Beneficiarii drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să comunice în scris inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, orice modificare a condiţiilor în care acestea au fost acordate."26. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2)-(5) şi la art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care se acordă beneficiarilor titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă de la bugetul de stat şi sunt prevăzute în bugetele Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Apărării şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz. (2) Stabilirea şi plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către casele teritoriale de pensii, respectiv de către serviciile de pensii ale Ministerului Apărării sau Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz, pe baza documentelor doveditoare ale titlurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a copiei certificate pentru conformitate de pe noul tip de certificat, şi a actului de identitate. (3) Pentru acordarea indemnizaţiilor reparatorii prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv a celor restante, dovada îndeplinirii condiţiei referitoare la venitul realizat de către beneficiar se face cu declaraţia pe propria răspundere, sub sancţiunea prevederilor art. 292 din Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare. Declaraţia se depune la plătitor odată cu cererea pentru acordarea acestui drept şi se referă la întreaga perioadă anterioară pentru care se cuvine indemnizaţia reparatorie, mai puţin la luna în care se depune cererea. (4) Declaraţia pe propria răspundere se reînnoieşte la fiecare 6 luni, calculate din luna în care s-a depus declaraţia. Nedepunerea acesteia conduce la suspendarea plăţii indemnizaţiei reparatorii. (5) Ori de câte ori în intervalul celor 6 luni pentru care se face declaraţia pe propria răspundere intervin modificări ale venitului, de natură a conduce la suspendarea plăţii indemnizaţiei reparatorii, beneficiarul are obligaţia de a aduce acest fapt la cunoştinţă plătitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea."27. La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Pentru stabilirea modului de efectuare a decontării prevăzute la alin. (2), SSPR, după acordarea avizului prevăzut la alin. (3), va încheia protocoale cu băncile care vor acorda creditele, în conţinutul acestora prevăzându-se expres că SSPR nu este girant al beneficiarilor de credite şi că nu va răspunde decât de plată a 50% din dobânda aferentă unui credit acordat în condiţiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare."28. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se vor avea în vedere următoarele: a) modul de acordare şi decontare a tratamentelor şi medicamentelor în spitale, policlinici, baze de tratament şi staţiuni balneoclimaterice, care se suportă integral din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se stabileşte prin Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Pentru tratamentele şi medicamentele în spitale, policlinici, baze de tratament şi staţiuni balneoclimaterice, care nu se suportă integral din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, modul de acordare şi decontare se stabileşte prin ordin comun al secretarului de stat al SSPR şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; b) modul de acordare şi decontare a tratamentelor şi medicamentelor în spitale, policlinici, baze de tratament şi staţiuni balneoclimaterice ale Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Apărării şi Ministerului Administraţiei şi Internelor se stabileşte prin ordin comun al secretarului de stat al SSPR şi al miniştrilor în cauză. (2) Prin policlinici, în sensul alin. (1), se înţelege unităţile sanitare, cu sau fără personalitate juridică, în care se acordă asistenţă medicală ambulatorie de specialitate în specialităţile clinice, stomatologice şi paraclinice, după cum urmează: a) unităţile sanitare ambulatorii de specialitate; b) ambulatoriile de specialitate din structura spitalelor; c) laboratoarele medicale de radiologie şi imagistică medicală, analize medicale, explorări funcţionale; d) centrele de diagnostic şi tratament şi centrele medicale; e) centrele de sănătate; f) ambulatoriile de spital din structura spitalului, precum şi unităţile sanitare fără personalitate juridică din structura spitalelor. (3) Biletele de tratament la bazele de tratament şi la staţiunile balneoclimaterice ale instituţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) se asigură de către aceste instituţii, la propunerea SSPR, pe baza recomandării medicale. (4) În unităţile medicale în care se acordă asistenţă medicală ambulatorie de specialitate în specialităţile clinice, stomatologice şi paraclinice, altele decât cele din subordinea Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Apărării şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, categoriile de persoane prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate, cu decontarea contravalorii acestora în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale normelor de aplicare a acestuia. (5) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, costul integral al tuturor medicamentelor cuprinse în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, pe baza reţetelor eliberate de medicul de familie, se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile achitării de către beneficiar a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. (6) Acordarea gratuită şi decontarea medicamentelor, potrivit art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se fac potrivit Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor referitoare la medicamentele care se acordă fără contribuţia asiguratului."29. La articolul 37, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Au dreptul la transport gratuit, în limita călătoriilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în baza documentului de identitate, a biletului de călătorie gratuită şi a copiei de pe legitimaţia de revoluţionar a titularului biletelor, membrii de familie ai titularului şi însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat, cu condiţia ca însoţitorul să fie angajat cu contract de muncă, potrivit prevederilor legale. Titularul va acorda, pe propria răspundere, membrilor de familie bilete de călătorie gratuită, în vederea utilizării de către aceştia pentru transportul pe calea ferată."30. La articolul 39, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Coeficientul prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează prin aplicarea procentului de 0,6 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata."31. La articolul 43, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Subvenţia se acordă angajatorilor care încadrează în muncă şomeri care deţin titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 sau calitatea de Urmaş de Erou-Martir, o singură dată, dacă solicită subvenţia în termen de 12 luni de la data încadrării în muncă."32. Articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Prevederile referitoare la modul de subvenţionare a angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sau şomeri, în condiţiile prevăzute la art. 80, respectiv la art. 93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi angajatorilor care încadrează în muncă persoane care au dobândit titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 sau care au calitatea de Urmaş de Erou-Martir. (2) Dispoziţiile art. 83 alin. (4) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 51 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi care au dobândit titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 sau care au calitatea de Urmaş de Erou-Martir."33. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, până la eliberarea de către SSPR a noilor certificate şi stabilirea drepturilor aferente, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2006*) inclusiv, îşi păstrează valabilitatea certificatele doveditoare care, în perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 şi de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989.--------- Notă *) Prin O.U.G. nr. 132/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, termenul a fost prorogat până la data de 31 martie 2008 inclusiv. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) indemnizaţiile stabilite în baza prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se achită potrivit procedurii anterioare, în cuantumul aflat în plată la data intrării în vigoare a Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Persoanele cărora le-a fost preschimbat certificatul doveditor beneficiază şi li se plătesc drepturile cuvenite, respectiv diferenţa dintre drepturile calculate potrivit Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele stabilite în baza Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, cuantumul integral, începând cu luna următoare celei în care este depusă la SSPR documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor. (4) Dovada datei la care a fost depusă documentaţia care a stat la baza preschimbării certificatului doveditor se face cu adeverinţa eliberată de SSPR. (5) La calculul drepturilor restante, coeficientul de multiplicare se aplică asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător fiecărui an din perioada pentru care se calculează drepturile restante."34. Articolul 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor acordate potrivit prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sunt: a) copie de pe noul tip de certificat eliberat potrivit legii şi prezentelor norme metodologice, certificată pentru conformitate; b) copie de pe legitimaţia eliberată potrivit prezentelor norme metodologice, certificată pentru conformitate; c) copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, certificată pentru conformitate; d) alte documente în cazurile expres prevăzute de prezentele norme metodologice. (2) În cazul indemnizaţiilor aflate în plată potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii indemnizaţiilor reparatorii prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dosarele pe baza cărora au fost acordate drepturile iniţiale se completează cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c). (3) Instituţiile plătitoare de indemnizaţii vor transmite trimestrial la prefecturi situaţia cu persoanele beneficiare."35. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Potrivit art. 15 din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Fundaţia «Fondul Libertatea», denumită în continuare fundaţia, funcţionează în subordinea SSPR. (2) Organele fundaţiei sunt: a) consiliul de administraţie; b) comisia de cenzori. (3) Consiliul de administraţie este format din preşedinte, ales de către membrii consiliului de administraţie, şi 5 membri, după cum urmează: a) un reprezentant al SSPR; b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; c) un reprezentant desemnat de Comisia Parlamentară; d) 2 reprezentanţi ai structurilor asociative ale revoluţionarilor, dintre care cel puţin unul să fie reprezentant al organizaţiilor de urmaşi, de răniţi sau de reţinuţi. (4) Preşedintele consiliului de administraţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau calitatea prevăzută la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) să aibă studii superioare în domeniul juridic, economic sau al administraţiei publice; c) să aibă vechime în muncă de minimum 5 ani în unul dintre domeniile prevăzute la lit. b). (5) Reprezentanţii desemnaţi de organizaţiile revoluţionarilor prevăzute la alin. (3) lit. d) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să deţină unul dintre titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) sau calitatea prevăzută la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) să aibă studii superioare în domeniul juridic, economic sau al administraţiei publice. (6) Consiliul de administraţie îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 29 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005. (7) Veniturile «Fondului Libertatea» se constituie din veniturile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 124/1990 privind instituirea «Fondului Libertatea», cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din veniturile prevăzute la art. 46 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005. (8) Proiectele de hotărâri ale Guvernului, prin care se stabileşte repartizarea pe categorii de cheltuieli a veniturilor «Fondului Libertatea», potrivit art. 2 alin. (2) din Decretul-lege nr. 124/1990, cu modificările şi completările ulterioare, se elaborează şi se iniţiază de către SSPR."36. Articolul 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) În cazul în care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul că noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau de prezentele norme metodologice, SSPR va proceda la anularea certificatelor respective şi va propune Preşedintelui României retragerea titlurilor atribuite în baza acestora. (2) Analiza elementelor de noutate şi decizia cu privire la anularea certificatelor sunt de competenţa comisiei prevăzute la art. 13, până la expirarea termenului de preschimbare a certificatelor, iar după acest termen competenţa revine unei comisii formate din angajaţi ai SSPR, numiţi prin ordin al secretarului de stat. (3) Anularea certificatelor şi înaintarea propunerii de retragere a titlurilor se fac de către SSPR, cu avizul Comisiei Parlamentare. (4) Comisia prevăzută la art. 13 sau, după caz, comisia constituită conform alin. (2) are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la anularea certificatului şi retragerea titlului atribuit în baza acestuia, să comunice acest fapt plătitorului de drepturi."  +  Articolul IIConsiliile locale vor prevedea în buget sumele necesare ducerii la îndeplinire a propunerilor formulate de organizaţiile revoluţionarilor sau de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 şi avizate de Ministerul Culturii şi Cultelor, astfel încât, în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în oraşele declarate martir, în care nu au fost construite până în prezent astfel de monumente, să fie construite monumente dedicate eternizării memoriei eroilor căzuţi în lupta pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989.  +  Articolul IIIComponenţa nominală a consiliului de administraţie prevăzut la art. 48 din Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările ulterioare, se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IV (1) Persoanele care fac parte din comisia prevăzută la art. 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004, cu modificările ulterioare, beneficiază pe perioada desfăşurării activităţii în cadrul acesteia de o indemnizaţie lunară în cuantumul unui salariu mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata. (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) pentru persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul comisiei se suportă din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Secretariatul de Stat pentruProblemele Revoluţionarilordin Decembrie 1989Petrişor Morar,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Ministrul apărării,Ioan Ion,secretar de statMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescup. Ministrul justiţiei,Ion Codescu,secretar de statBucureşti, 29 noiembrie 2006.Nr. 1.707.-------