ORDIN nr. 291 din 11 decembrie 2006privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 32/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi eradicarea bolii limbii albastre
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 4 ianuarie 2007    Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,vazand Referatul de aprobare nr. 27.124 din 22 noiembrie 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul INorma sanitară veterinara care stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi eradicarea bolii limbii albastre, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 32/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2006, se modifica după cum urmează:1. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:"c) animal/animale - animalul/animalele aparţinând unei specii susceptibile, cu excepţia animalelor sălbatice, cu privire la care pot fi adoptate prevederi specifice în conformitate cu procedura comunitara;".2. La articolul 2, litera e) va avea următorul cuprins:"e) vector - insecta din specia Culicoidae imicola sau orice alta insecta din genul Culicoides, capabilă de transmiterea bolii limbii albastre care se identifica, în conformitate cu procedura comunitara, pe baza avizului Comitetului veterinar privind lantul alimentar şi sănătatea animala;".3. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Dacă o exploatatie localizata într-o regiune care nu este supusă restrictiilor, în sensul prezentei norme sanitare veterinare, are unul sau mai multe animale suspectate ca fiind infectate cu boala limbii albastre, medicul veterinar oficial aplica imediat metodele oficiale de investigare pentru a confirma sau a exclude prezenta bolii."4. La articolul 4 alineatul (2) litera b), punctul (i) va avea următorul cuprins:"(i) să deţină un registru al animalelor, indicând pentru fiecare specie numărul de animale deja moarte, infectate sau susceptibile de a fi infectate şi sa actualizeze datele din acest registru pentru a tine seama de animalele care se nasc sau care mor în timpul perioadei în care boala este suspectata, datele din acest registru trebuind să fie prezentate la cererea autorităţii competente şi să poată fi verificate în timpul fiecărei vizite;".5. La articolul 4 alineatul (2) litera d), punctul (iv) va avea următorul cuprins:"(iv) carcasele animalelor moarte în exploatatie sunt distruse, indepartate, incinerate sau ingropate în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.774/2002/CE ce stabileşte reguli de sănătate cu privire la subprodusele de origine animala, ce nu sunt destinate consumului uman."6. La articolul 6 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) sa procedeze, informand autoritatea veterinara centrala a României, la taierea animalelor, necesară pentru a preveni extinderea epidemiei. Autoritatea veterinara centrala a României informează Comisia Europeană despre aceasta;".7. La articolul 6 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:"d) să aplice măsurile adoptate în conformitate cu procedura comunitara, în special pe cele cu privire la introducerea oricărui program de vaccinare sau a altei măsuri alternative. La nevoie, autoritatea veterinara centrala a României poate avea iniţiativa începerii unui program de vaccinare, informand Comisia Europeană despre aceasta;".8. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Totuşi, prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c) şi în conformitate cu procedura comunitara, pot fi adoptate prevederi aplicabile miscarilor animalelor în zona."9. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Trebuie să fie stabilită o unitate naţionala de criza care să efectueze coordonarea globală a tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea eradicarii bolii limbii albastre cat mai repede posibil şi care să conducă supravegherea epidemiologica. Regulile generale privind unitatea naţionala de criza vor fi stabilite conform procedurii comunitare."10. La articolul 8 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:"d) Totuşi, în cazul în care este necesar, zonele de protecţie şi supraveghere sunt delimitate conform procedurii comunitare."11. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Autoritatea veterinara centrala a României poate inainta Comisiei o cerere justificată corespunzător în vederea luării unei decizii privind schimbarea delimitării zonelor definite la alin. (2), conform procedurii comunitare, ţinându-se seama de: a) amplasarea lor geografică şi factorii ecologici; b) condiţiile meteorologice; c) prezenta şi difuzarea vectorului; d) rezultatele studiilor epidemiologice efectuate conform art. 7; e) rezultatele testelor de laborator; f) aplicarea măsurilor de combatere, în special dezinsectia."12. La articolul 9 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:"b) aplicarea unui program de supraveghere epidemiologica bazat pe monitorizarea grupelor-santinela de bovine (sau, în absenta lor, a altor specii de rumegatoare) şi a populatiilor de vectori; acest program poate fi stabilit în conformitate cu procedura comunitara;".13. La articolul 9 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) interdicţia animalelor de a părăsi zona. Totuşi, în baza procedurii comunitare, pot fi decise excepţii de la interdicţia de ieşire, în special pentru animalele situate în acea parte a zonei în care este demonstrata absenta circulaţiei virusului sau a vectorilor."14. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) În plus faţă de măsurile stabilite la alin. (1), pot fi decise vaccinarea animalelor împotriva bolii limbii albastre şi identificarea acestora în zona de protecţie, în conformitate cu procedura comunitara sau la iniţiativa autorităţii veterinare centrale a României, informandu-se Comisia Europeană despre aceasta."15. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Măsurile luate conform art. 6, 8, 9 şi 10 vor fi modificate sau abrogate în concordanta cu procedura comunitara."16. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 9 şi 10, vor fi elaborate prevederi aplicabile miscarilor animalelor în şi din zonele de protecţie şi de supraveghere, în concordanta cu procedura comunitara."17. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Odată cu adoptarea prevederilor menţionate la alin. (1), regulile aplicabile comerţului cu aceste animale trebuie să fie stabilite conform procedurii comunitare."18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Dacă într-o regiune data epidemia de boala limbii albastre are un caracter de o gravitate excepţionala, orice măsuri suplimentare ce urmează să fie luate de către autoritatea veterinara centrala a României vor fi adoptate conform procedurii comunitare."19. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Autoritatea veterinara centrala a României desemnează Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala ca laborator naţional responsabil cu efectuarea testelor de laborator prevăzute de prezenta norma sanitară veterinara."20. La articolul 18, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Planul de contingenta poate fi ulterior modificat sau completat, în concordanta cu procedura comunitara, pentru a tine seama de evoluţia situaţiei."21. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Autoritatea veterinara centrala a României informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi la prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare."22. La anexa nr. 1 la norma sanitară veterinara, punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. Laboratorul naţional pentru boala limbii albastre din România este Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animala, str. Dr. Staicovici nr. 63, sectorul 5, Bucureşti; telefon: (40-021) 410.12.99, (40-021) 410.13.90, fax (40-021) 411.33.94; e-mail: office@idah.ro."  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 11 decembrie 2006.Nr. 291.---