DECRET-LEGE nr. 25 din 14 ianuarie 1990cu privire la utilizarea şi salarizarea personalului în perioadele de întrerupere a activităţii
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 15 ianuarie 1990    În toate unităţile personalul este salarizat în raport cu munca prestată.Pentru a se asigura o utilizare cît mai buna a personalului şi o salarizare corespunzătoare a acestuia în cazuri deosebite, cînd procesul de producţie se întrerupe din motive independente de activitatea personalului,Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1În unităţile în care, în cursul trimestrului I/1990, ca urmare a neasigurarii condiţiilor tehnico-materiale necesare sau a temperaturilor deosebit de scăzute, procesul de producţie trebuie să fie întrerupt, se retine în activitate pentru întreţinerea şi supravegherea instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor oprite temporar numai personalul strict necesar stabilit de conducerea unităţilor.De asemenea, va fi reţinut personalul necesar pentru lucrări de revizii, reparaţii şi alte lucrări, în vederea reluării lucrului în condiţii bune.Personalul utilizat în condiţiile alin. 1 şi 2 va primi pentru perioadele respective salariul tarifar corespunzător încadrării fiecăruia, dacă şi-a îndeplinit în totalitate sarcinile stabilite, precum şi toate celelalte drepturi de salarizare.  +  Articolul 2În situaţia unor întreruperi temporare ale procesului de producţie, personalul va primi, potrivit prevederilor art. 86 din Codul Muncii, 75% din salariul tarifar corespunzător încadrării fiecăruia, precum şi celelalte drepturi de salarizare aferente perioadelor respective.Acest personal se afla la dispoziţia conducerii unităţii şi va executa în perioada de stagnare lucrări de organizare a locului de muncă, degajarea de zapada a căilor de acces şi alte lucrări de acest fel.  +  Articolul 3În situaţiile arătate la art. 1, personalul stabilit de conducerea întreprinderii ca nefiind necesar să fie prezent în unitate va rămîne la domiciliu, asigurindu-i-se pe perioada respectiva 50% din salariul tarifar corespunzător încadrării fiecăruia.Atunci cînd conducerea unităţii solicita ca acest personal să se prezinte la locul de muncă, persoanele care nu se conformează vor fi considerate în concediu fără plata.  +  Articolul 4În afară personalului programat în concediu de odihnă, conducerea unităţii poate aproba efectuarea concediului de odihnă şi personalului de la locurile de muncă unde s-a întrerupt activitatea, dacă acest personal este de acord.  +  Articolul 5Personalul salarizat în condiţiile prezentului decret-lege beneficiază pe perioada respectiva de vechimea în munca şi de alocaţia de stat pentru copii, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 6Drepturile de salarizare stabilite în condiţiile prezentului decret-lege se eliberează de către bănci în limita fondului de salarii cuvenit fiecărei unităţi. Diferenţele faţă de acest fond se acoperă din rezervele de fond de salarii constituite la nivelul organelor ierarhic superioare.  +  Articolul 7Prevederile prezentului decret-lege se aplică în perioada 1 ianuarie - 31 martie 1990.PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU-------------------