ORDIN nr. 1.542 din 11 decembrie 2006privind înregistrarea şi raportarea dozei pacienţilor
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006  Având în vedere:- Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, cu modificările şi completările ulterioare;- Documentul de poziţie al României CONF-RO 37/01, cap. 22 "Protecţia mediului înconjurător", secţiunea "Securitate nucleară şi radioprotecţie", aprobat în şedinţa Guvernului din data de 18 octombrie 2001;- Documentul de poziţie complementar al României CONF-RO 27/04, cap. 22 "Protecţia mediului înconjurător", secţiunea "Securitate nucleară şi radioprotecţie";- angajamentele asumate de România prin Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană în anul 2005, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 17 noiembrie 2005,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. E.N. 7.649/2006,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin completează Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Scopul prezentului ordin este realizarea unui sistem coerent de înregistrare şi raportare a datelor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante.  +  Articolul 2Pentru fiecare generator de radiaţii X sau sursă de iradiere, folosită în scop de diagnostic sau tratament medical, se asigură un sistem de înregistrare individual, pe suport hârtie sau în format electronic, pentru monitorizarea datelor rezultate din expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante.  +  Articolul 3Sistemul de înregistrare cuprinde minimum următoarele informaţii:1. date despre pacienţi: a) numele şi prenumele; b) data naşterii; c) codul numeric personal; d) sexul; e) înălţimea; f) greutatea; g) pentru persoanele de sex feminin în perioada fertilă se menţionează eventualitatea unei sarcini şi perioada de sarcină, dacă este cazul;2. date privind parametrii individuali de expunere folosiţi, după caz:
         
    RadiodiagnosticMedicină nuclearăRadioterapie
    a) examinare (proiecţie)a) tip examinare sau tratamenta) tip procedură (volum-ţintă)
    b) distanţă sursă-pacient (cm)b) radiofarmaceutic (radionuclid)b) distanţă sursă-pacient
    c) câmp (cm x cm)c) activitate administrată (MBq)c) câmp (cm2)
    d) kV   d) volum-ţintă (cm3)
    e) mA   e) doză per şedinţă (Gy)
    f) mAs    
    g) timp (s)    
    h) indicaţia DAP (mGy x cm2)  
   3. date pentru evaluarea dozei pacientului, după caz:
         
    RadiodiagnosticMedicină nuclearăRadioterapie
    a) indicaţia DAP (mGy x cm2)doza efectivă estimată (mSv)a) număr de şedinţe
    b) doza absorbită la piele la poarta de intrare a fasciculului de radiaţie X (măsurat, mGy)   b) doza totală eliberată în volumul-ţintă
    c) debitul dozei absorbite în aer la suprafaţa ecranului de intrare al intensificatorului de imagine (măsurat, mGy)    
    d) CTDI (mGy)  
   +  Articolul 4Responsabilitatea înregistrării datelor prevăzute la art. 3 revine medicului practician, iar verificarea corectitudinii înregistrărilor revine responsabilului cu securitatea radiologică.  +  Articolul 5Titularul de autorizaţie asigură centralizarea la nivelul unităţii sanitare a datelor prevăzute la art. 3, în conformitate cu sistemul informaţional al Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 6Datele înregistrate conform prevederilor art. 3 sunt supuse controlului autorităţilor competente şi se păstrează minimum 5 ani.  +  Articolul 7În cazul investigaţiilor radiodiagnostice, pacientului i se comunică în scris, odată cu rezultatul examinării, doza prevăzută la art. 3 pct. 3, în conformitate cu sistemul de înregistrare individuală a dozei pacientului ca urmare a expunerii medicale la radiaţii ionizante.  +  Articolul 8 (1) Situaţia datelor centralizate la nivelul unităţii sanitare se raportează trimestrial de către titularul de autorizaţie către laboratorul de igiena radiaţiilor ionizante din cadrul autorităţilor de sănătate publică, în funcţie de arondarea teritorială. (2) Termenul de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) este până la data de 20 a lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea.  +  Articolul 9 (1) Laboratorul de Igiena Radiaţiilor Ionizante evaluează datele raportate de către unităţile sanitare, controlează conformitatea acestora prin sondaj şi asigură centralizarea lor la nivelul fiecărui judeţ aflat în supraveghere sau al municipiului Bucureşti. (2) Laboratorul de Igiena Radiaţiilor Ionizante transmite situaţia datelor centralizate conform prevederilor art. 1 către autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, până la data de 30 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.  +  Articolul 10 (1) Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti raportează anual Ministerului Sănătăţii Publice situaţia centralizată a datelor privind expunerea medicală a populaţiei la nivelul judeţului şi al municipiului Bucureşti. (2) Termenul de raportare a datelor prevăzute la alin. (1) este până la data de 28 februarie a anului următor celui pentru care se face raportarea.  +  Articolul 11 (1) Ministerul Sănătăţii Publice, prin Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, centralizează datele referitoare la expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante, raportate de către judeţe şi municipiul Bucureşti, şi întocmeşte un raport anual, care va fi adus la cunoştinţă Comisiei de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară. (2) Comisia de radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară analizează raportul prevăzut la alin. (1) şi propune un plan de măsuri de optimizare a procedurilor radiologice. (3) Raportul anual al datelor privind expunerea medicală a populaţiei şi planul măsurilor de optimizare a procedurilor radiologice se supun aprobării ministrului sănătăţii publice şi se transmit Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, precum şi instituţiilor internaţionale interesate, după caz.  +  Articolul 12Respectarea prevederilor prezentului ordin se inspectează conform dispoziţiilor art. 13 din Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează administrativ, disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, în condiţiile legii.  +  Articolul 14Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 15Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică, toate instituţiile implicate, unităţile sanitare publice sau private, precum şi personalul implicat în furnizarea de servicii de radiologie şi imagistică medicală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 16Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 11 decembrie 2006.Nr. 1.542. -------