ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 21 decembrie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006    Oportunitatea adoptării prezentului act normativ rezultă din necesitatea continuării şi extinderii actualului mecanism financiar pentru derularea fondurilor ce sunt alocate României după data de 1 ianuarie 2007, din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit, în vederea asigurării premiselor absorbţiei integrale a fondurilor nerambursabile alocate.Urgenţa adoptării actului normativ rezidă şi în necesitatea reglementării de urgenţă a mecanismelor de implementare pentru Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală şi Programul Operaţional Sectorial pentru Pescuit, în scopul asigurării absorbţiei fondurilor alocate prin aceste programe, încă din anul 2007, aşa cum se stipulează şi în Planul de acţiune pentru semestrul II/2006, în vederea creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, adoptat în Şedinţa Guvernului din data de 18 august 2006.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"LEGEprivind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole"2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În vederea stimulării dezvoltării investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în alte activităţi nonagricole, se constituie la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Fondul pentru creditarea investiţiilor, denumit în continuare fond."3. La articolul 5 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) termenul maxim de restituire: până la 10 ani;".4. Partea dispozitivă a articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Pot beneficia de credite pentru investiţii în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole următoarele categorii de solicitanţi:".5. La articolul 6, după litera d) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:"e) persoane fizice autorizate conform legislaţiei în vigoare; f) deţinători de păduri şi asociaţii ale acestora; g) consilii locale."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va stabili anual tipurile de investiţii care pot beneficia de credite în condiţiile prezentei legi şi nivelul maxim al creditelor acordate de instituţiile selectate."7. Articolul 8 se abrogă.8. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Beneficiarii creditelor pentru investiţii în agricultură şi industria alimentară, neeligibile pentru a obţine finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare care dezvoltă activităţi ai căror indicatori de performanţă tehnico-economică respectă prevederile din planul de afaceri, pot beneficia de o reducere a sumei de rambursat, calculată ca procent din volumul creditului."9. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - În cazul investiţiilor neeligibile pentru finanţare nerambursabilă din fonduri comunitare, costul privind întocmirea documentaţiilor de acordare a creditelor se suportă din fond şi nu va putea depăşi 3% din volumul creditelor acordate."10. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Beneficiarii de credite pentru investiţii în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole au obligaţia să respecte destinaţiile pentru care au fost acordate creditele."  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Guvernul va modifica în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 934/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură.  +  Articolul IIILegea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 iulie 2005, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 127.----