HOTĂRÂRE nr. 1.904 din 22 decembrie 2006pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria alimentară
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.038 din 28 decembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor şi utilizării în industria alimentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 12 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) În hrana animalelor şi în industria alimentară utilizarea sării iodate este opţională, cu excepţia fabricării pâinii şi a produselor de panificaţie."2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Sarea iodată trebuie să conţină 30 mg iod/kg de sare, respectiv 50,6 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 39,2 iodură de potasiu/kg de sare. Se admite ca limită minimă un conţinut de 25 mg iod/kg de sare, respectiv 42 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 32,5 mg iodură de potasiu/kg de sare, iar ca limită maximă un conţinut de 40 mg iod/kg sare, respectiv 67,2 mg iodat de potasiu/kg de sare sau 52 mg iodură de potasiu/kg de sare."3. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Pe teritoriul României este interzisă comercializarea cu amănuntul a sării neiodate, atât pentru uzul personal, cât şi pentru utilizarea în alimentaţia publică şi colectivă."4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Inspecţia şi controlul aplicării prevederilor prezentei hotărâri se efectuează de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii Publice, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, conform competenţelor."5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) comercializarea sării iodate pentru consumul uman sau pentru fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, cu un conţinut de iod în afara limitelor stabilite de art. 4 alin. (2); b) comercializarea cu amănuntul a sării neiodate, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (2); c) nerespectarea condiţiilor de transport, depozitare şi comercializare a sării iodate, stabilite de producător în conformitate cu prevederile legale; d) utilizarea sării neiodate la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei. (3) Odată cu aplicarea amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune următoarele sancţiuni complementare: a) confiscarea sării neiodate folosite la comercializarea cu amănuntul, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 10 alin. (2), sau utilizate la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă; b) confiscarea sării iodate folosite la comercializarea cu amănuntul sau utilizate la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă, ce prezintă data durabilităţii minimale depăşită; c) confiscarea sării iodate folosite la comercializarea cu amănuntul sau utilizate la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă, ce prezintă conţinutul de iod în afara limitelor stabilite la art. 4 alin. (2); d) confiscarea sării iodate folosite la comercializarea cu amănuntul sau utilizate la fabricarea pâinii şi a produselor de panificaţie, precum şi la consumul în alimentaţia publică şi colectivă, ce nu prezintă elementele de identificare şi caracterizare în conformitate cu prevederile în vigoare referitoare la etichetarea alimentelor."6. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al autorităţilor competente prevăzute la art. 11, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."7. La articolul 15 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Contravenienţii pot achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzilor prevăzute la art. 12, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal."  +  Articolul II (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 1 şi 3, care intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Cantităţile de sare iodată aflate în stoc sau contractate înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se pot comercializa cu parametrii iniţiali şi cu elementele de identificare şi caracterizare marcate iniţial, dar nu mai târziu de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 568/2002 privind iodarea universală a sării destinate consumului uman, hranei pentru animale şi utilizării în industria alimentară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 12 iunie 2002, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuMinistrul economiei şi comerţului,Varujan VosganianMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2006.Nr. 1.904.-------