ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 21 decembrie 2006pentru modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006    Având în vedere necesitatea asigurării unei exploatări eficiente a terenurilor agricole, aflate în proprietatea unor persoane fizice, care să permită modernizarea agriculturii României şi atingerea standardelor existente în ţările Uniunii Europene,ţinând seama că, în aplicarea prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu anul 2006 Agenţia Domeniilor Statului a demarat procedura de plată a rentei viagere agricole celor care beneficiază de aceasta, confruntându-se cu probleme deosebite datorate unor situaţii neprevăzute de legislativ,în vederea punerii în aplicare a legislaţiei în domeniul rentei viagere agricole şi stabilirii modalităţii corecte şi aplicabile a titlului XI, pentru deblocarea a peste 10.000 de situaţii apărute ca urmare a solicitărilor de rentă viageră agricolă, se impune reglementarea în regim de urgenţă a acestor aspecte.Întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICTitlul XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Obiectul rentei viagere agricole îl constituie terenurile cu destinaţie agricolă situate în extravilan, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Plata rentei viagere agricole se face în lei prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează."3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - După decesul rentierului, moştenitorii vor încasa ultima rată scadentă la data decesului, în primul trimestru al anului următor celui pentru care se datorează renta, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor şi a carnetului de rentier agricol al defunctului."4. După alineatul (1) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) În cazul proprietăţii comune, renta viageră agricolă se poate stabili şi în baza declaraţiei autentice notariale, referitoare la întinderea cotei-părţi, dată de comun acord de toţi coproprietarii."5. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"(2) Plata rentei viagere agricole se efectuează de către Agenţia Domeniilor Statului, conform prevederilor art. 6, prin mandat poştal, virament bancar sau orice altă modalitate prevăzută de lege."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 114.----