HOTĂRÂRE nr. 1.825 din 21 decembrie 2006pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 22 decembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 ianuarie 2007, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 390 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2007, reprezentând 2,294 lei/oră.  +  Articolul 2 (1) Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 1. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), salariul de bază sau, după caz, coeficienţii de ierarhizare în baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile în care este încadrat personalul respectiv se majorează în mod corespunzător.  +  Articolul 3Nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit art. 1, nu modifică cuantumul drepturilor salariale existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilite prin contractele colective de muncă, contractele individuale de muncă sau prin alte acte normative, în funcţie de nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.  +  Articolul 4 (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei. (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, al Inspecţiei Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.766/2005 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.182 din 28 decembrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 1.825.----