LEGE nr. 479 din 12 decembrie 2006privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.016 din 21 decembrie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 22 septembrie 2006, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic punctul 1, alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(2) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator secundar de credite și poate delega această calitate înlocuitorilor de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop. Delegarea pentru efectuarea unor categorii de cheltuieli se va realiza cu respectarea prevederilor normelor de aplicare a Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și a celor privind organizarea controlului preventiv pentru operațiuni delegate.2. La articolul unic, punctul 2 va avea următorul cuprins:2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Prin actul de delegare, directorul general al Agenției precizează limitele și condițiile delegării.(2^2) Persoanele împuternicite de către directorul general, prevăzute la alin. (2), vor reprezenta autoritatea contractantă, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, în baza listelor de investiții, a planului de achiziții și a limitelor valorice stabilite prin decizia directorului general.3. La articolul unic punctul 3, articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Agenției și sucursalelor județene ale acesteia beneficiază de majorarea salariilor de bază cu 75%.4. La articolul unic, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Agenția utilizează pentru aparatul central două autoturisme, un microbuz pentru transport de persoane, 26 de autovehicule pentru activități specifice și 3 șalupe, cu un consum lunar de carburanți de 600 litri/autovehicul și șalupă.(2) Cele 42 de sucursale județene utilizează câte două autoturisme pentru transport de persoane și câte 16 autovehicule pentru activități specifice, cu un consum lunar de carburanți de 600 litri/autovehicul, cu încadrarea în numărul maxim de autovehicule aprobat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul IIPunctul 7 din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 14 martie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:Agenția pentru plăți și intervenție în agricultură - 785 698Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU DORU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 12 decembrie 2006.Nr. 479. -------