LEGE nr. 480 din 19 decembrie 2006pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.025 din 22 decembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 103, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 103. - (1) Învăţământul particular cuprinde atât învăţământ preuniversitar, cât şi învăţământ universitar."2. După articolul 116 se introduc patru noi articole, articolele 116^1-116^4, cu următorul cuprins:"Art. 116^1. - (1) Universităţile particulare sunt instituţii de învăţământ superior libere, deschise, autonome atât din punct de vedere academic, cât şi economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituţie. (2) Universităţile particulare sunt fondate din iniţiativa şi cu resursele materiale şi financiare ale unei persoane fizice, ale unui grup de persoane fizice, ale unei fundaţii, asociaţii, ale unui cult religios sau ale unui alt furnizor de educaţie, în condiţiile legii. (3) Pentru recunoaşterea şi funcţionarea lor, instituţiile de învăţământ superior parcurg etapele de autorizare şi acreditare prevăzute de legislaţia naţională şi europeană în domeniul învăţământului superior. Înfiinţarea universităţilor particulare se face prin lege. (4) Dizolvarea sau desfiinţarea universităţilor particulare se poate face şi la propunerea fondatorilor, adresată Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în condiţiile legii.Art. 116^2. - (1) Structurile şi funcţiile de conducere ale universităţilor particulare, atribuţiile, modul de constituire, durata mandatelor şi limitele de vârstă ale cadrelor didactice sunt stabilite de carta universităţii. Deciziile definitive, în acest sens, revin universităţii. (2) Universităţile particulare pot înfiinţa funcţia de preşedinte al universităţii, ordonator de credite, cu atribuţii stabilite de carta universităţii.Art. 116^3. - (1) Patrimoniul universităţilor particulare constă din patrimoniul iniţial al fondatorilor, la care se adaugă patrimoniul dobândit ulterior. Acesta este compus din bunuri mobile şi imobile şi din creanţe. (2) Patrimoniul universităţilor particulare este proprietatea lor privată, de care dispun în mod liber. În cazul înstrăinării unor bunuri din patrimoniul universităţii, contravaloarea lor revine universităţii. (3) În caz de desfiinţare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul universităţii particulare, înfiinţată prin lege, revine fondatorilor.Art. 116^4. - Sursele de finanţare a universităţilor sunt compuse din sumele depuse de fondatori, taxe de studiu şi alte taxe şcolare, finanţări de ordin public şi privat, sponsorizări, donaţii şi alte asemenea surse legal constituite."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 19 decembrie 2006.Nr. 480.----