ORDIN nr. 1.501 din 5 decembrie 2006pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 8 decembrie 2006  Având în vedere prevederile alin. (5) al art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,luând în considerare Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. 7.445/2006,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Criteriile pe baza cărora se stabilesc salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Criteriile prevăzute în anexa nr. 1 reflectă complexitatea unităţii sanitare cu paturi şi a serviciilor medicale acordate populaţiei. (3) Nominalizarea spitalelor pe tipurile I-IV este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 2Salariul de bază între limitele minime şi maxime prevăzute în anexa nr. VII la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, pentru funcţia de manager se stabileşte de ministrul sănătăţii publice.  +  Articolul 3La spitalele cu peste 400 de paturi, salariile de bază pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice sunt cele prevăzute în anexa nr. VII la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă şi o indemnizaţie de conducere diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere şi cu mărimea unităţii sanitare cu paturi, care face parte din salariul de bază.  +  Articolul 4Indemnizaţiile de conducere maxime lunare pentru funcţiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor publice cu peste 400 de paturi, diferenţiate în raport cu răspunderea funcţiei de conducere îndeplinite şi cu mărimea unităţii sanitare publice cu paturi, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziţii contrare se abrogă.  +  Articolul 7Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică şi unităţile sanitare cu paturi cu personalitate juridică din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrulsănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 5 decembrie 2006.Nr. 1.501.  +  Anexa 1 CRITERIIpe baza cărora sestabilesc salariilede bază pentrufuncţiile de conducerecare fac parte dincomitetul directoral spitalelor publiceUnitatea sanitară...........................Numele.................Prenumele............Funcţia.......................
  Nr. crt. Criterii de stabilire a salariilor de baza Ponderea % Calificativ acordat (de la 1-5) Valoarea ponderat a criteriilor de stabilire a salariilor de baza
  0 1 2 3 4=(2*3)/100
  1. Tipul spitalului public şi complexitatea activităţii desfăşurată în unitatea sanitară cu paturi: a) Tipul 1: - spital regional de urgenţă - spital Judeţean - institut regional de urgenţă - spitale care asigură urgenţa pe sectoarele municipiului Bucureşti b) Tipul II: - spital de specialitate de urgenţă - spital clinic - spital municipal de urgenţă - spital de psihiatrie - institute şi centre medicale clinice c) Tipul III: - spital municipal - spital orăşenesc - spital de specialitate - centru medical d) Tipul IV: - spital comunal - spital de boli cronice - centru de sănătate - sanatorii - preventorii 40 5,0 4,5 4,0 3,5
  2. Numărul de paturi: - peste 1000; - 801-1000; - 601-800; - 301-600: - 101-300; - până la 100 35 5 4,7 4,5 4,0 3,5 3,0
  3. Condiţiile socio-economice şi naturale ale localităţii/zonei în care funcţionează unitatea sanitară cu paturi: - mediu urban - localităţi izolate - mediu rural 25 5,0 4,9 4,8
  Calculul salariului de baza individual, se face după cum urmează:Salariul de baza = [ Salariul minim + ( Salariul maxim - Salariul minim )] x procentul în funcţie de punctajul realizat.Procentele în funcţie de punctajul realizat sunt: a) 100% pentru cei care obţin punctajul maxim 5; b) 90 % pentru cei care obţin un punctaj între 4,5 şi 4,9 ; c) 80 % pentru cei care obţin un punctaj între 4 şi 4,4; d) 70 % pentru cei care obţin un punctaj de până la 3,9.
   +  Anexa 2 INDEMNIZAŢIIde conducere maximelunare pentru funcţiilede conducere care fac partedin comitetul director alspitalelor publice cu peste400 de paturi, diferenţiateîn raport cu răspundereafuncţiei de conducereîndeplinite şi cu mărimeaunităţii sanitarepublice cu paturi  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Categoria Criterii Indemnizaţia de conducere maximă lunară în procente │ │unităţii de gradare din salariul de bază │ │sanitare ────────── ────────────────────────────────────────────────── │ │cu paturi nr. paturi manager director director director alţi director│ │ medical de financi- direc- de │ │ cerceta- ar - tori îngri- │ │ re - contabil jiri │ │ dezvol- │ │ tare │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ I peste 1000 55 50 45 40 40 35 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ II 801-1000 50 45 40 35 35 30 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ III 601-800 45 40 35 30 30 28 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ IV 401-600 40 35 30 28 28 25 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ NOTĂ: │ │ 1. Categoria unităţilor sanitare cu paturi constituite ca unităţi cu │ │personalitate juridică se stabileşte luându-se în calcul numărul total de │ │paturi aprobat pentru fiecare unitate ca structură a activităţii │ │medicale, cuprinzându-se paturile din secţiile şi compartimentele de │ │specialitate, paturile din secţiile exterioare, din staţionarele de adulţi │ │şi copii, paturile de însoţitori, paturile de spitalizare de zi, paturile │ │altor unităţi ca: sanatorii, preventorii, fără personalitate juridică şi │ │care fac parte integrantă din structura organizatorică a unităţilor sanitare│ │respective. │ │ 2. La unităţile sanitare cu peste 400 de paturi, la stabilirea │ │categoriei de unitate sanitară se vor avea în vedere şi prevederile din │ │anexa nr.4 din ordinul ministrului sănătăţii nr. 1487/2005 privind aprobarea│ │criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor │ │sanitare şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime lunare, │ │diferenţiate în raport de complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de │ │conducere şi mărimea unităţii şi subunităţii, precum şi a indemnizaţiilor │ │pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi │ │suplimentare funcţiei de bazase Prevederile prezentei anexe se utilizează │ │numai pentru spitalele publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice cu│ │peste 400 de paturi. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3 NOMINALIZAREAspitalelor pe tipurile I-IV    I. Tipul I    Spitale judeţene    1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba-Iulia Alba    2. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Arad Arad    3. Spitalul Judeţean Piteşti Argeş    4. Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău Bacău    5. Spitalul Clinic Judeţean Oradea Bihor    6. Spitalul Judeţean Bistriţa Bistriţa-Năsăud    7. Spitalul Judeţean de Urgenţă        "Mavromati" Botoşani Botoşani    8. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Braşov Braşov    9. Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila Brăila    10. Spitalul Judeţean Buzău Buzău    11. Spitalul Judeţean Reşiţa Caraş-Severin    12. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi Călăraşi    13. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Cluj-Napoca Cluj    14. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Constanţa Constanţa    15. Spitalul Judeţean "Dr.Fogolyan Kristof"        Sf.Gheorghe Covasna    16. Spitalul Judeţean Târgovişte Dâmboviţa    17. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Craiova Dolj    18. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă        "Sf.Apostol Andrei" Galaţi Galaţi    19. Spitalul Judeţean Giurgiu Giurgiu    20. Spitalul Judeţean Târgu Jiu Gorj    21. Spitalul Judeţean Miercurea Ciuc Harghita    22. Spitalul Judeţean Deva Hunedoara    23. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia Ialomiţa    24. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă        "Sf.Spiridon" Iaşi Iaşi    25. Spitalul Judeţean "Sfinţii Împăraţi        Constantin şi Elena" Ilfov Ilfov    26. Spitalul Judeţean de Urgenţă        "Dr.Constantin Opris" Baia Mare Maramureş    27. Spitalul Judeţean Drobeta Turnu-Severin Mehedinţi    28. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Târgu Mureş Mureş    29. Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ Neamţ    30. Spitalul Judeţean Slatina Olt    31. Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti Prahova    32. Spitalul Judeţean Satu-Mare Satu-Mare    33. Spitalul Judeţean Zalău Sălaj    34. Spitalul Clinic Judeţean Sibiu Sibiu    35. Spitalul Judeţean de Urgenţă        "Sf.Ioan cel Nou" Suceava Suceava    36. Spitalul Judeţean Alexandria Teleorman    37. Spitalul Judeţean Clinic de Urgenţă Timişoara Timiş    38. Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea Tulcea    39. Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui Vaslui    40. Spitalul Judeţean de Urgenţă Râmnicu-Vâlcea Vâlcea    41. Spitalul Judeţean de Urgenţă        "Sf.Pantelimon" Focşani Vrancea    II. Tipul II    Spitale de specialitate de urgenţă    1. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii       "Sf.Ioan" Galaţi Galaţi    2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii       "Sf.Maria" Iaşi Iaşi    3. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii       "Louis Ţurcanu" Timişoara Timiş    4. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii       "Grigore Alexandrescu" Bucureşti Bucureşti    5. Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirurgie Plastică,       Reparatorie şi Arsuri Bucureşti Bucureşti    6. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologie Bucureşti Bucureşti    7. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii       "Măria Skiodowska Curie" Bucureşti Bucureşti    Spitale municipale de urgentă    1. Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş Caraş-Severin    2. Spitalul de Urgenţă Petroşani Hunedoara    3. Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti Bacău    4. Spitalul Municipal de Urgenţă Roman Neamţ    Spitale clinice    1. Spitalul Municipal Clinic Arad Arad    2. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie        "Dr.Salvador Vuia" Arad    3. Spitalul Clinic de Copii        "Dr.Gavril Curteanu" Oradea Bihor    4. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea Bihor    5. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Oradea Bihor    6. Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie Oradea Bihor    7. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix Bihor    8. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie        "Dr.I.A.Sbârcea" Braşov Braşov    9. Spitalul Clinic de Copii Braşov Braşov    10. Spitalul Clinic de Urgenţă        pentru Copii Cluj-Napoca Cluj    11. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie        "Leon Danielo" Cluj-Napoca Cluj    12. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj'adNapoca Cluj    13. Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca Cluj    14. Spitalul Clinic de Urgenţă        "Prof.Dr.Octavian Fodor" Cluj Cluj-Napoca    15. Spitalul Municipal Clinic Cluj-Napoca Cluj    16. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa Constanţa    17. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa Constanţa    18. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi        Balneologie Eforie Nord Constanţa    19. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi        Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Craiova Dolj    20. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Dolj    21. Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova Dolj    22. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie        "Elena Doamna" Iaşi Iaşi    23. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase         "Sf.Parascheva" Iaşi Iaşi    24. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie        "Cuza-Vodă" Iaşi Iaşi    25. Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi Iaşi    26. Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi Iaşi    27. Spitalul Clinic de Psihiatrie "Socola" Iaşi Iaşi    28. Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" Iaşi Iaşi    29. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Treime" Iaşi Iaşi    30. Spitalul Clinic de Urgenţă Iaşi Iaşi    31. Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu Sibiu    32. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi        Pneumoftiziologie "Victor Babeş" Timişoara Timiş    33. Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie        "Dr.D.Popescu" Timişoara Timiş    34. Spitalul Municipal Clinic de Urgenţă Timişoara Timiş    35. Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Bucureşti    36. Spitalul Clinic de Urgenţă        "Sf. Pantelimon" Bucureşti Bucureşti    37. Spitalul Clinic de Urgenţă        "Bagdasar-Arseni" Bucureşti Bucureşti    38. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan" Bucureşti Bucureşti    39. Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti Bucureşti    40. Spitalul Clinic "Sf. Măria" Bucureşti Bucureşti    41. Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" Bucureşti Bucureşti    42. Spitalul Clinic Colentina Bucureşti Bucureşti    43. Spitalul Clinic Caritas        "Academician N. Cajal" Bucureşti Bucureşti    44. Spitalul Clinic Colţea Bucureşti Bucureşti    45. Spitalul Clinic "N. Malaxa" Bucureşti Bucureşti    46. Spitalul Clinic de Nefrologie        "Dr.Carol Davila" Bucureşti Bucureşti    47. Spitalul Clinic Filantropia Bucureşti Bucureşti    48. Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială        "Prof.Dr.Dan Teodorescu" Bucureşti Bucureşti    49. Spitalul Clinic de Ortopedie şi TBC        Osteoarticular "Foişor" Bucureşti Bucureşti    50. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale        "Dr.Victor Babeş" Bucureşti Bucureşti    51. Spitalul Clinic de Copii        "Dr.Victor Gomoiu" Bucureşti Bucureşti    52. Spitalul Clinic de Dermatovenerologie        "Prof.Dr.S.Longhin" Bucureşti Bucureşti    53. Spitalul Clinic de Psihiatrie        "Alexandru Obregia" Bucureşti Bucureşti    54. Spitalul Clinic de Obstetrică-Gînecologie        "Prof.Dr.Panait Sârbu" Bucureşti Bucureşti    55. Spitalul Clinic        "Prof.Dr.Theodor Burghele" Bucureşti Bucureşti    Spitale de psihiatrie    1. Spitalul de Psihiatrie Mocrea Arad    2. Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş Arad    3. Spitalul de Psihiatrie "Sf-Maria" Vedea Argeş    4. Spitalul de Psihiatrie Nucet Bihor    5. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de        Siguranţă Stei Bihor    6. Spitalul de Psihiatrie Botoşani Botoşani    7. Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov Braşov    8. Spitalul de Psihiatrie "Sf.Pantelimon" Brăila Brăila    9. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de        Siguranţă Săpoca Buzău    10. Spitalul de Psihiatrie Săpunari Călăraşi    11. Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa Cluj    12. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare Dolj    13. Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galaţi Galaţi    14. Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat Giurgiu    15. Spitalul de Psihiatrie Tulgheş Harghita    16. Spitalul de Psihiatrie Zam Hunedoara    17. Spitalul de Psihiatrie "Domniţa Bălaşa" Ilfov    18. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de        Siguranţă Pădureni-Grajduri Iaşi    19. Spitalul de Psihiatrie Cavnic Maramureş    20. Spitalul de Bolnavi Psihici Cronici Gâdinţi Neamţ    21. Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci Olt    22. Spitalul de Psihiatrie Voila Prahova    23. Spitalul de Psihiatrie "Dr.Gh.Preda" Sibiu Sibiu    24. Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc Suceava    25. Spitalul de Psihiatrie Cronici Şiret Suceava    26. Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci Teleorman    27. Spitalul de Psihiatrie Poroschia Teleorman    28. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de        Siguranţă Jebel Timiş    29. Spitalul de Psihiatrie Gătaia Timiş    30. Spitalul de Psihiatrie Murgeni Vaslui    31. Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti Vâlcea    32. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni Vrancea    33. Spitalul de Psihiatrie Titan        "Dr.Constantin.Gorgos" Bucureşti Bucureşti    Institute şi centre medicale clinice    1. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant        Renal Cluj-Napoca Cluj    2. Institutul Inimii        "Prof.Dr.Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca Cluj    3. Institutul Oncologic        "Prof.Dr.I.Chiricuţă" Cluj-Napoca Cluj    4. Institutul de Gastroenterologie şi        Hepatologie Iaşi Iaşi    5. Centrul de Cardiologie Iaşi Iaşi    6. Centru! de Cardiologie Craiova Dolj    7. Institutul de Boli Cardiovasculare şi        Transplant Tg.Mureş Mureş    8. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara Timiş    9. Centrul Medical Clinic de Evaluare şi Recuperare        pentru Copii şi Adolescenţi        "Cristian Şerban Buziaş" Timiş    10. Institutul Oncologic        "Prof.Dr.Al.Trestioreanu" Bucureşti Bucureşti    11. Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului        "Prof.Dr.Alfred Rusescu" Bucureşti Bucureşti    12. Institutul de Endocrinologie "C.LParhon" Bucureşti Bucureşti    13. Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie        "Ana Asian" Bucureşti Bucureşti    14. Institutul de Boli Infecţioase        "Prof.Dr.Matei Balş" Bucureşti Bucureşti    15. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie        Funcţională ORL "Prof.Dr.D.Hociotă" Bucureşti Bucureşti    16. Institutul de Pneumoftiziologie        "Prof.Dr.Marius Nasta" Bucureşti Bucureşti    17. Institutul de Boli Cerebro-Vasculare        "Prof.Dr.Vlad Voiculescu" Bucureşti Bucureşti    18. Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice        "Prof.Dr.N.Paulescu" Bucureşti Bucureşti    19. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină        Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti Bucureşti    20. Institutul Clinic Fundeni Bucureşti    21. Institutul de Boli Cardiovasculare        "C.G.Iliescu" Bucureşti Bucureşti    III. Tipul III    Spitale municipale    1. Spitalul Municipal Blaj Alba    2. Spitalul Municipal Aiud Alba    3. Spitalul Municipal Sebeş Alba    4. Spitalul Municipal Câmpulung Argeş    5. Spitalul Municipal Curtea de Argeş Argeş    6. Spitalul Municipal Oneşti Bacău    7. Spitalul Municipal Salonta Bihor    8. Spitalul Municipal "Dr.Pop Mircea" Marghita Bihor    9. Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici" Beiuş Bihor    10. Spitalul Municipal Dorohoi Botoşani    11. Spitalul Municipal Făgăraş Braşov    12. Spitalul Municipal Codiea Braşov    13. Spitalul Municipal Râmnicu Sărat Buzău    14. Spitalul Municipal Olteniţa Călăraşi    15. Spitalul Municipal Dej Cluj    16. Spitalul Municipal Turda Cluj    17. Spitalul Municipal Câmpia Turzii Cluj    18. Spitalul Municipal Gherla Cluj    19. Spitalul Municipal Mangalia Constanţa    20. Spitalul Municipal Medgidia Constanţa    21. Spitalul Municipal Târgu Secuiesc Covasna    22. Spitalul Municipal Mănăstirea Deaiu Dâmboviţa    23. Spitalul Municipal Băileşti Dolj    24. Spitalul Municipal Calafat Dolj    25. Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci Galaţi    26. Spitalul Municipal Motru Gorj    27. Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc Harghita    28. Spitalul Municipal Gheorgheni Harghita    29. Spitalul Municipal Topliţa Harghita    30. Spitalul Municipal "A. Simionescu" Hunedoara Hunedoara    31. Spitalul Municipal Orăştie Hunedoara    32. Spitalul Municipal Brad Hunedoara    33. Spitalul Municipal Lupeni Hunedoara    34. Spitalul Municipal Vulcan Hunedoara    35. Spitalul Municipal Urziceni Ialomiţa    36. Spitalul Municipal Feteşti Ialomiţa    37. Spitalul Municipal Paşcani Iaşi    38. Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei Maramureş    39. Spitalul Municipal Orşova Mehedinţi    40. Spitalul Municipal "Dr.Gh. Marinescu" Târnăveni Mureş    41. Spitalul Municipal "Dr.E. Nicoari" Reghin Mureş    42. Spitalul-Municipal Sighişoara Mureş    43. Spitalul Municipal Caracal Olt    44. Spitalul Municipal Ploieşti Prahova    45. Spitalul Municipal Câmpina Prahova    46. Spitalul Municipal Cărei Satu-Mare    47. Spitalul Municipal Mediaş Sibiu    48. Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc Suceava    49. Spitalul Municipal Fălticeni Suceava    50. Spitalul Municipal Rădăuţi Suceava    51. Spitalul Municipal Vatra Dornei Suceava    52. Spitalul Municipal "Caritas" Roşiori de Vede Teleorman    53. Spitalul Municipal Turnu Măgurele Teleorman    54. Spitalul Municipal Lugoj Timiş    55. Spitalul Municipal de Adulţi Bârlad Vaslui    56. Spitalul Municipal Huşi Vaslui    57. Spitalul Municipal "Costache Nicolescu" Drăgăşani Vâlcea    Spitale orăşeneşti    1. Spitalul Orăşenesc Abrud Alba    2. Spitalul Orăşenesc Câmpeni Alba    3. Spitalul Orăşenesc Ocna Mureş Alba    4. Spitalul Orăşenesc Cugir Alba    5. Spitalul Orăşenesc Zlatna Alba    6. Spitalul Orăşenesc Ineu Arad    7. Spitalul Orăşenesc "Sf. Spiridon" Mioveni Argeş    8. Spitalul Orăşenesc "Regele Carol Costeşti Argeş    9. Spitalul Orăşenesc Buhuşi Bacău    10. Spitalul Orăşenesc "Ioan Lascăr" Comăneşti Bacău    11. Spitalul Orăşenesc Aleşd Bihor    12. Spitalul Orăşenesc "Dr. George Trifon" Năsăud Bistriţa-Năsăud    13. Spitalul Orăşenesc Bedean Bistrita-Năsăud    14. Spitalul Orăşenesc Săveni Botoşani    15. Spitalul Orăşenesc Darabani Botoşani    16. Spitalul Orăşenesc Săcele Braşov    17. Spitalul Orăşenesc "Dr.C.T.Sparchez" Zărneşti Braşov    18. Spitalul Orăşenesc Rupea Braşov    19. Spitalul Orăşenesc Făurei Brăila    20. Spitalul Orăşenesc Nehoiu Buzău    21. Spitalul Orăşenesc Oţelu Roşu Caraş-Severin    22. Spitalul Orăşenesc Anina Caraş-Severin    23. Spitalul Orăşenesc Oraviţa Caraş-Severin    24. Spitalul Orăşenesc Moldova Nouă Caraş-Severin    25. Spitalul Orăşenesc Lehliu Gară Călăraşi    26. Spitalul Orăşenesc Budeşti Călăraşi    27. Spitalul Orăşenesc Huedin Cluj    28. Spitalul Orăşenesc Cernavodă Constanţa    29. Spitalul Orăşenesc Hârşova Constanţa    30. Spitalul Orăşenesc Covasna Covasna    31. Spitalul Orăşenesc Baraolt Covasna    32. Spitalul Orăşenesc Găieşti Dâmboviţa    33. Spitalul Orăşenesc Pucioasa Dâmboviţa    34. Spitalul Orăşenesc Moreni Dâmboviţa    35. Spitalul Orăşenesc Titu Dâmboviţa    36. Spitalul Filişanilor Dolj    37. Spitalul Orăşenesc Segarcea Dolj    38. Spitalul Orăşenesc        "Aşezămintele Brâncoveneşti" Dolj Dăbuleni    39. Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor Galaţi    40. Spitalul Orăşenesc Bolintin Vale Giurgiu    41. Spitalul Orăşenesc Novaci Gorj    42. Spitalul Orăşenesc Bumiseşti Jiu Gorj    43. Spitalul Orăşenesc Rovinari Gorj    44. Spitalul Orăşenesc Târgu Cărbuneşti Gorj    45. Spitalul Orăşenesc Turceni Gorj    46. Spitalul Orăşenesc Haţeg Hunedoara    47. Spitalul Orăşenesc Ţăndărei Ialomiţa    48. Spitalul Orăşenesc Hârlău Iaşi    49. Spitalul Orăşenesc Târgu Frumos Iaşi    50. Spitalul Orăşenesc Vişeul de Sus Maramureş    51. Spitalul Orăşenesc Târgu Lăpuş Maramureş    52. Spitalul Orăşenesc Baia de Aramă Mehedinţi    53. Spitalul Orăşenesc Strehaia Mehedinţi    54. Spitalul Orăşenesc Vânju Mare Mehedinţi    55. Spitalul Orăşenesc "Dr.Vaier Russu" Luduş Mureş    56. Spitalul Orăşenesc Târgu Neamţ Neamţ    57. Spitalul Orăşenesc Bicaz Neamţ    58. Spitalul Orăşenesc Roznov Neamţ    59. Spitalul Orăşenesc Balş Olt    60. Spitalul Orăşenesc Corabia Olt    61. Spitalul Orăşenesc Vălenii de Munte Prahova    62. Spitalul Orăşenesc Băicoi Prahova    63. Spitalul Orăşenesc Mizil Prahova    64. Spitalul Orăşenesc Sinaia Prahova    65. Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş Satu-Mare    66. Spitalul Orăşenesc Tâşnad Satu-Mare    67. Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei Sălaj    68. Spitalul Orăşenesc Cehu Silvanieî Sălaj    69. Spitalul Orăşenesc Jibou Sălaj    70. Spitalul Orăşenesc Cisnădie Sibiu    71. Spitalul Orăşenesc Agnita Sibiu    72. Spitalul Orăşenesc Gura Humorului Suceava    73. Spitalul Orăşenesc Şiret Suceava    74. Spitalul Orăşenesc Zimnicea Teleorman    75. Spitalul Orăşenesc Deta Timiş    76. Spitalul Orăşenesc Făget Timiş    77. Spitalul Orăşenesc Sânnicolau-Mare Timiş    78. Spitalul "Dr. Karl Diel" Jimbolia Timiş    79. Spitalul Orăşenesc Macin Tulcea    80. Spitalul Orăşenesc Babadag Tulcea    81. Spitalul Orăşenesc Negreşti Vaslui    82. Spitalul Orăşenesc Brezoi Vâlcea    83. Spitalul Orăşenesc Horezu Vâlcea    84. Spitalul Orăşenesc Bălceşti Vâlcea    85. Spitalul Orăşenesc Mărăşeşti Vrancea    86. Spitalul Orăşenesc Panciu Vrancea    87. Spitalul Orăşenesc Odobeşti Vrancea    Spitale de specialitate    1. Spitalul de Pneumoftiziologîe Aiud Alba    2. Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie        "Dr.Corneliu Bârsan" Dezna Arad    3. Spitalul de Pediatrie Piteşti Argeş    4. Spitalul de Pneumoftiziologîe Cronici Leordeni Argeş    5. Spitalul de Pneumoftiziologie        "Sf.Andrei" Valea Iaşului Argeş    6. Spitalul de Pneumoftizîologie Câmpulung Argeş    7. Spitalul de Recuperare Brădet Argeş    8. Spitalul TBC Piteşti Argeş    9. Spitalul de Pediatrie Bacău Bacău    10. Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău Bacău    11. Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea Bihor    12. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoşani Botoşani    13. Spitalul de Copii Botoşani Botoşani    14. Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botoşani Botoşani    15. Spitalul de Pneumoftiziologie Botoşani Botoşani    16. Spitalul de Boli Infecţioase Braşov Braşov    17. Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov Braşov    18. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila Brăila    19. Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila Brăila    20. Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi Călăraşi    21. Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi        Recuperare Medicală Eforie Sud Constanta    22. Spitalul de Ftizîologie Agigea Constanţa    23. Spitalul de Cardiologie Covasna Covasna    24. Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna Dolj    25. Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi Galaţi    26. Spitalul de Boli Infecţioase        "Cuvioasa Parascheva" Galaţi Galaţi    27. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie        "Buna Vestire" Galaţi Galaţi    28. Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru Giurgiu    29. Spitalul de Boli Infecţioase Singureni Giurgiu    30. Spitalul de Pneumoftiziologie        "T. Vladimirescu" Runcu Gorj    31. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie        "Dr.Maria Burghele" Buftea Ilfov    32. Spitalul de Boli Infecţioase,        Dermatovenerologie şi Psihiatrie Baia Mare Maramureş    33. Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare Maramureş    34. Spitalul de Recuperare Borşa Maramureş    35. Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani Neamţ    36. Spitalul de Pneumoftiziologie Scorniceşti Olt    37. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti Prahova    38. Spitalul de Pediatrie Ploieşti Prahova    39. Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti Prahova    40. Spitalul de Ortopedie şi Traumatologie Azuga Prahova    41. Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Prahova    42. Spitalul de Pneumoftiziologie Floreşti Prahova    43. Spitalul de Pneumoftiziologie Satu-Mare Satu-Mare    44. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Sibiu    45. Spitalul de Pneumoftiziologie Roşori de Vede Teleorman    46. Spitalul (Leprozeria) Tichileşti Tulcea    47. Spitalul de Copii "Sf.Nicolae" Bârlad Vaslui    48. Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea Vâlcea    49. Spitalul de Pneumoftiziologie        "C.Anastasatu" Mihăieşti Vâlcea    50. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf.Ştefan" Bucureşti Bucureşti    Centre medicale    1. Centrul de Patologie Neuromusculară       "Dr.Radu Horia" Vâlcele Covasna    2. Centrul de Recuperare Neuromotorie Gura Ocniţei Dâmboviţa    3. Centrul de Cercetare şi       Asistenţă Medicală Şimleu Silvaniei Sălaj    4. Centrul de Boli Reumatismale       "Dr.Ion Stoia" Bucureşti Bucureşti    5. Centrul de Evaluare şi Tratament a       Toxicodependenţelor Pentru Copii şi Tineri       "Sf. Stelian" Bucureşti Bucureşti    IV. Tipul IV    Spitale comunale    1. Spitalul Teritorial Gurahonţ Arad    2. Spitalul "Dr. Teja Papahagi" Domneşti Argeş    3. Spitalul Călineşti Argeş    4. Spitalul Comunal Turşeşti Botoşani    5. Spitalul Comunal Vintilă Vodă Buzău    6. Spitalul Comunal Bozovici Caraş-Severin    7. Spitalul Comunal Periş Ilfov    8. Spitalul Comunal Vidra Vrancea    Spitale de boli cronice    1. Spitalul de Boli Cronice Lipova Arad    2. Spitalul de Boli Cronice Sebîş Arad    3. Spitalul de Boli Cronice Mozaceni Argeş    4. Spitalul de Boli Cronice Rucăr Argeş    5. Spitalul de Geriatrie şi Boli Cronice        "Constantin Bălăceanu Stolnici" Ştefăneşti Argeş    6. Spitalul de Boli Cronice Victoria Braşov    7. Spitalul de Boli Cronice Smeeni Buzău    8. Spitalul de Boli Cronice Bocşa Caraş-Severin    9. Spitalul de Boli Cronice Iveşti Galaţi    10. Spitalul de Boli Cronice Petrila Hunedoara    11. Spitalul de Boli Cronice Baia Sprie Maramureş    12. Spitalul de Boli Cronice Crasna Sălaj    13. Spitalul de Boli Cronice Solea Suceava    14. Spitalul de Boli Cronice        "Dr.I.T.Nicolaescu" Tutova Vaslui    15. Spitalul de Boli Cronice şi Geriatrie        "Sf.Luca" Bucureşti Bucureşti    Centre de sănătate    1. Centrul de Sănătate Baia de Arleş Alba    2. Centrul de Sănătate Chişineu Criş Arad    3. Centrul de Sănătate Sântana Arad    4. Centrul de Sănătate Stei Bihor    5. Centrul de Sănătate Valea lui Mihai Bihor    6. Centrul de Sănătate Bratca Bihor    7. Centrul de Sănătate Teaca Bistriţa-Năsăud    8. Centrul de Sănătate Parscov Buzău    9. Centrul de Sănătate Pătârlagele Buzău    10. Centrul de Sănătate Mociu Cluj    11. Centrul de Sănătate Băneasa Constanţa    12. Centrul de Sănătate Voineşti Dâmboviţa    13. Centrul de Sănătate Ghinnpaţi Giurgiu    14. Centrul de Sănătate Călan Hunedoara    15. Centrul de Sănătate Şomcuta Mare Maramureş    16. Centrul de Sănătate Sărmaşu Mureş    17. Centrul de Sănătate Sovata Mureş    18. Centrul de Sănătate Sângeorgiu de Pădure Mureş    19. Centrul de Sănătate Miercurea Niraj Mureş    20. Centrul de Sănătate Ceahlău Neamţ    21. Centrul de Sănătate Drăgăneşti Olt Olt    22. Centrul de Sănătate Bălteşti Prahova    23. Centrul de Sănătate Plopeni Prahova    24. Centrul de Sănătate Depăraţi Teleorman    25. Centrul de Sănătate Cervenia Teleorman    26. Centrul de Sănătate Furculeşti Teleorman    27. Centrul de Sănătate Buziaş Timiş    28. Centrul de Sănătate Ciacova Timiş    29. Centrul de Sănătate Sulina Tulcea    Sanatorii    1. Sanatoriul TBC Câmpeni Alba    2. Sanatoriul Balnear Slănic Moldova Bacău    3. Sanatoriul de Nevroze Predeal Braşov    4. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda Botoşani    5. Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga Botoşani    6. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia Constanta    7. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol Constanta    8. Sanatoriul TBC Moroieni Dâmboviţa    9. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu Hunedoara    10. Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad Hunedoara    11. Sanatoriul TBC Drajna Prahova    12. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni Prahova    Preventorii    1. Preventoriul TBC Ilişua Bistrita-Năsăud    2. Preventoriul TBC pentru Copii Deleni Iaşi    3. Preventoriul TBC Gorneşti Mureş    4. Preventoriul TBC Poiana Ţapului Prahova------------