HOTĂRÎRE Nr. 4 din 11 martie 1996privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • ADUNAREA(CAMERA) DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 52 din 13 martie 1996    Camera Deputaţilor adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8 din 24 februarie 1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 2 iunie 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul capitolului 3 va avea următorul cuprins:"Moţiuni, întrebări, interpelări, informarea deputaţilor, petiţii şi diverse intervenţii"2. La articolul 149, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"În cazuri temeinic justificate, dacă cel care a adresat întrebarea nu poate fi prezent în sala de şedinţe în ziua în care se prezintă răspunsul, el poate cere amînarea răspunsului o singură dată. Cererea deputatului de amînare a răspunsului se depune la secretarul desemnat al Camerei şi se comunică ministrului pentru relaţia cu Parlamentul. În cazul în care deputatul care a adresat întrebarea nu este prezent în sala, după constatare, acest fapt se anunta în plen de către preşedintele de şedinţa, iar ministrul vizat prezintă răspunsul la întrebarea adresată."3. Articolul 150 va avea următorul cuprins:"ART. 150 - Din doua în doua saptamini, în ziua de luni, de la orele 18,30 la 19,30, deputaţii pot adresa întrebări orale membrilor Guvernului. Întrebările orale se adresează de către deputat membrului vizat al Guvernului în domeniul respectiv.Obiectul intrebarilor orale se notifica în scris şi se depune la secretarul desemnat al Camerei Deputaţilor, cel mai tirziu până la ora 14,00 a zilei de miercuri din saptamina premergătoare celei în care urmează a fi pusă întrebarea. Secretarul Camerei Deputaţilor îl informează pe ministrul pentru relaţia cu Parlamentul asupra intrebarilor orale la care membrii Guvernului urmează sa răspundă în cursul şedinţei consacrate acestora."4. Articolul 151 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Membrul Guvernului poate amina răspunsul la întrebarea orala pentru saptamina următoare, numai în cazuri temeinic justificate."5. Articolul 152 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Fiecare deputat are dreptul sa adreseze Guvernului, membrilor săi sau altor conducatori ai organelor administraţiei publice întrebări scrise care se depun la secretarul desemnat al Camerei Deputaţilor."6. Articolul 152 alineatul 3 va avea următorul cuprins:"Întrebările scrise se transmit membrilor Guvernului şi celorlalte autorităţi publice de către secretarul desemnat al Camerei Deputaţilor."7. Articolul 156 alineatul 3 va avea următorul cuprins:"Ele se citesc în şedinţa publică din ziua de luni, consacrată intrebarilor, între orele 19,30-20,00, după care se prezintă preşedintelui Camerei spre a fi transmise primului-ministru."8. Articolul 157 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Dezvoltarea interpelarilor are loc în şedinţa din ziua de luni, alternativ cu şedinţele consacrate intrebarilor. În ziua de luni, consacrată raspunsurilor la interpelări, dezvoltarea acestora se face între orele 18,30-19,30. Durata dezvoltării interpelării nu poate depăşi 3 minute."9. Articolul 158 va avea următorul cuprins:"ART. 158 - în şedinţa consacrată dezvoltării interpelării se da cuvintul interpelatorului şi apoi reprezentantului primului-ministru."10. După articolul 159 se introduce punctul 3^1 "Interpelări pentru primul-ministru", cu următorul cuprins:"3^1 Interpelări pentru primul-ministru  +  Articolul 159^1 - Din doua în doua saptamini, în ziua de luni, consacrată raspunsurilor la interpelări, între orele 18,00-18,30, deputaţii îl pot interpela pe primul-ministru. Interpelările trebuie să vizeze politica Guvernului în probleme importante ale activităţii sale interne sau externe.Interpelările ce urmează a fi adresate primului-ministru se depun la secretarul desemnat al Camerei Deputaţilor până în ziua de miercuri, ora 14,00, din saptamina care precede răspunsurile primului-ministru.  +  Articolul 159^2 - Interpelările vor fi adresate în ordinea depunerii lor la secretarul desemnat al Camerei Deputaţilor. Fiecare interpelare se expune într-un interval de timp de cel mult două minute. Primul-ministru răspunde la interpelare în cel mult 3 minute. Autorul interpelării, după audierea răspunsului, poate interveni cu întrebări suplimentare şi cu comentarii, fără a depăşi doua minute. Primul-ministru are la dispoziţie doua minute pentru exercitarea dreptului la replica. După aceasta, în legătură cu interpelarea respectiva, nu mai poate avea loc nici o alta intervenţie.  +  Articolul 159^3 - În situaţii justificate, interpelarea primului-ministru poate fi amînată cu cel mult o saptamina."11. După articolul 167 se introduce punctul 5^1 "Diverse intervenţii", cu următorul cuprins:"5^1 Diverse intervenţii  +  Articolul 167^1 - În fiecare zi de marti, primele 50 de minute ale şedinţei vor fi rezervate pentru diverse intervenţii ale deputaţilor.Împărţirea celor 50 de minute se va face pe grupuri parlamentare ale majorităţii, opoziţiei şi deputaţi care nu fac parte din acestea. În cazul în care timpul afectat nu se epuizează, preşedintele de şedinţa este abilitat sa acorde cuvintul, în continuare, respectându-se aceeaşi regula.Ordinea luarilor de cuvint va fi alternativa, din saptamina în saptamina, şi se va face pe grupuri parlamentare.Durata intervenţiei nu poate depăşi 3 minute.  +  Articolul 167^2 - Înscrierile pentru diverse intervenţii asupra unor probleme de actualitate se fac în ziua de luni, între orele 19,00-20,00, la secretarul desemnat al Camerei Deputaţilor, cu excepţia cazurilor neprevăzute.Înscrierile pentru diverse intervenţii consacrate unor aniversari, comemorari etc. se vor face cu o saptamina înainte, tot în ziua de luni, între orele 19,00-20,00, la secretarul desemnat în acest scop.  +  Articolul 167^3 - În cazul în care tematica şi conţinutul intervenţiei vizează activitatea şi politica Guvernului, extrasul respectiv din stenograma va fi transmis ministrului pentru relaţia cu Parlamentul."  +  Articolul IIRegulamentul Camerei Deputaţilor se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 martie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE