NORME METODOLOGICE din 8 noiembrie 2006privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 29 noiembrie 2006   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Controlul doping reprezintă procesul care include planificarea distribuirii testărilor, recoltarea şi mânuirea de probe biologice, analiza de laborator, gestionarea rezultatelor, audierile şi apelurile şi care se realizează în condiţiile prezentelor norme metodologice. (2) La nivel naţional, controlul doping în competiţie şi în afara competiţiei este iniţiat, condus şi coordonat de Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) personal pentru recoltarea probei - oficialii calificaţi şi autorizaţi de Agenţie care pot efectua sau asista la şedinţa de recoltare a probei biologice; b) oficial care se ocupă cu recoltarea probei sanguine - un oficial care este calificat şi autorizat de Agenţie să recolteze o probă sanguină de la un sportiv; c) lanţ de custodie - succesiunea de persoane sau de organizaţii care au responsabilitate asupra probei, din momentul recoltării acesteia până în momentul când proba a fost predată la laborator pentru analiză; d) staţie de control doping - spaţiu amenajat conform prevederilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport şi în care se desfăşoară şedinţe de recoltare a probelor biologice; e) echipamente pentru recoltarea probelor - recipiente utilizate pentru recoltarea directă sau pentru conservarea probei biologice a sportivului, pe parcursul procesului de testare, recunoscute de Agenţia Mondială Anti-Doping; f) şedinţă de recoltare a probei - toate activităţile succesive care implică direct sportivul din momentul înştiinţării cu privire la recoltarea probelor până când acesta părăseşte staţia de control doping după recoltarea probei; g) lot de testare înregistrat - lot stabilit de Agenţie, format din sportivi de elită, care sunt supuşi atât controlului doping în competiţie, cât şi în afara competiţiei; h) reprezentant al sportivului - persoana fizică cu capacitate deplină de exerciţiu care reprezintă interesele sportivului pe parcursul controlului doping. (2) Pentru recoltarea probei de urină, echipamentul prevăzut la alin. (1) lit. e) se compune din: a) pahar de recoltare a probei de urină în timpul emiterii acesteia; b) două recipiente, A şi B, cu acelaşi cod, care se sigilează, prevăzute cu capace pentru asigurarea securităţii probei de urină şi accesorii speciale pentru prevenirea falsificării probei. (3) Pentru recoltarea probei sanguine, echipamentul prevăzut la alin. (1) lit. e) se compune din: a) ace pentru recoltarea probei sanguine; b) eprubete care se pot sigila şi accesorii speciale împotriva falsificării probei sanguine.  +  Capitolul II Testarea doping  +  Secţiunea 1 Planificarea testărilor doping  +  Articolul 3 (1) Agenţia are obligaţia de a întocmi planul naţional anual de testare, în competiţie şi în afara competiţiei, pe baza datelor primite de la federaţiile sportive naţionale, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2006, potrivit anexei nr. 1. (2) Testările în afara competiţiei, fără aviz prealabil, au prioritate şi trebuie să reprezinte minimum 45% din totalul testelor efectuate.  +  Articolul 4 (1) Planificarea testărilor doping constă în distribuirea eficientă a testelor doping pentru sportivi de nivel naţional şi internaţional, care sunt incluşi în Lotul de testare înregistrat, pe parcursul unui an calendaristic, atât în competiţie, cât şi în afara competiţiei. (2) Lotul de testare înregistrat se revizuieşte şi se actualizează periodic, în scopul evidenţierii modificărilor survenite sub aspectul includerii sau excluderii din lot a sportivului.  +  Articolul 5Categoriile de sportivi incluşi în Lotul de testare înregistrat sunt: a) sportivi de nivel internaţional şi sportivi componenţi ai loturilor olimpice şi paralimpice; b) sportivi de nivel naţional - seniori, tineret, cadeţi, juniori - selectaţi pe baza locului ocupat în clasamentele anuale ale federaţiilor sportive naţionale de specialitate.  +  Secţiunea a 2-a Cerinţe referitoare la ofiţerii de control doping  +  Articolul 6 (1) Testările doping pot fi efectuate numai de către ofiţerii de control doping care au absolvit un curs de perfecţionare şi deţin un atestat în acest sens, eliberat de Agenţie. (2) Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un ofiţer de control doping sunt: a) să aibă vârsta minimă de 18 ani; b) să deţină un atestat eliberat de Agenţie; c) să nu se afle în conflict de interese cu sportivul care urmează să fie testat şi/sau cu membrii personalului asistent al acestuia. (3) Ofiţerul de control doping se află în conflict de interese dacă are legături de rudenie cu sportivul testat, dacă este implicat în viaţa personală a acestuia şi dacă are raporturi contractuale cu structurile sportive.  +  Articolul 7 (1) Agenţia asigură instruirea ofiţerilor de control doping în cadrul unor programe de instruire care cuprind următoarele: a) pregătire teoretică aprofundată privind diferite tipuri de activităţi operaţionale ale controlului doping; b) pregătire practică privind executarea corespunzătoare a recoltării complete a probei. (2) La absolvirea programului de instruire, ofiţerii de control doping susţin un examen în vederea acreditării. Agenţia acreditează pentru o perioadă de un an, prin eliberarea unui atestat, ofiţerii de control doping care şi-au însuşit în bune condiţii noţiunile teoretice şi practice ale programului. (3) Ofiţerii de control doping sunt instruiţi cu privire la principalele aspecte ale controlului doping înaintea fiecărei acţiuni şi sunt reexaminaţi din 3 în 3 luni. (4) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), ofiţerii de control doping sunt examinaţi în vederea reacreditării.  +  Articolul 8Ofiţerul de control doping are următoarele obligaţii: a) să se legitimeze faţă de sportiv, folosind legitimaţia oficială de identificare, prevăzută cu fotografie, precum şi delegaţia, eliberate de Agenţie; b) să ţină permanent sportivul sub observaţie, din momentul înmânării invitaţiei şi până la finalizarea şedinţei de recoltare a probei biologice; c) să verifice şi să confirme identitatea sportivului pe baza actelor prevăzute la art. 18. Orice neconcordanţă în confirmarea identităţii sportivului este consemnată în formularul suplimentar de raport - comentarii şi raportată Agenţiei, care iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping.  +  Secţiunea a 3-a Selecţia sportivilor  +  Articolul 9 (1) Sportivii sunt selecţionaţi pentru testarea doping astfel: a) în competiţie - prin ierarhizare, prin tragere la sorţi şi prin nominalizare; b) în afara competiţiei - prin tragere la sorţi şi prin nominalizare. (2) Criteriile specifice pe baza cărora sportivii sunt selecţionaţi pentru testarea ţintă sunt: a) accidentări repetate; b) retragerea sau absenţa de la competiţia unde era planificată participarea; c) retragerea din viaţa sportivă; d) sportivii care se află în perioada de suspendare ca urmare a consecinţelor încălcării reglementărilor anti-doping; e) sportivii pregătiţi de antrenorii care au avut în cariera lor mai mulţi sportivi care au încălcat reglementările anti-doping; f) revenirea în viaţa sportivă după retragere; g) comportament şi/sau constituţie care trădează dopajul; h) ameliorarea neaşteptată a performanţelor; i) schimbarea bruscă a adresei sportivului într-o localitate îndepărtată, greu accesibilă; j) istoricul performanţelor obţinute; k) detalii despre controalele doping anterioare; l) reluarea activităţii de către sportiv după o perioadă de suspendare; m) existenţa unor informaţii sigure, provenite de la o terţă parte, că utilizează substanţe interzise şi/sau metode interzise.  +  Articolul 10 (1) În competiţie şi în afara competiţiei, la sporturile individuale, cluburile sportive pot solicita control doping numai pentru sportivii proprii. (2) În competiţie, la sporturile pe echipe, selecţia jucătorilor pentru controlul doping se face prin tragere la sorţi în mod egal pentru ambele echipe. (3) În afara competiţiei, la sporturile pe echipe, selecţia sportivilor pentru controlul doping se face prin nominalizare sau prin tragere la sorţi.  +  Articolul 11 (1) Observatorul federal are obligaţia să prezinte la şedinţa tehnică lista cu jucătorii celor două echipe, inclusiv rezervele, şi numărul corespunzător de pe tricou. (2) Ofiţerii de control doping au dreptul să participe la şedinţa tehnică, iar organizatorii sau reprezentanţii structurilor sportive au obligaţia să permită accesul ofiţerului de control doping la şedinţele tehnice.  +  Articolul 12 (1) Tragerea la sorţi are loc în pauza meciului pentru jocurile cu două reprize. În cazul jocurilor cu mai multe reprize, tragerea la sorţi are loc în ultima pauză. (2) Tragerea la sorţi se efectuează în prezenţa observatorului federal al meciului respectiv şi a reprezentanţilor desemnaţi de către fiecare echipă. (3) Tragerea la sorţi se face de către reprezentanţii celor două echipe, care extrag un număr egal de bilete sigilate, corespunzătoare echipei adverse. Totodată, sunt extrase cel puţin câte două bilete de rezervă pentru fiecare echipă, care vor fi marcate cu litera "R" şi cu numărul de ordine. (4) În cazul în care un jucător suferă, după tragerea la sorţi, o accidentare gravă care necesită spitalizare, jucătorul de rezervă selecţionat primul prin extragere este chemat la controlul doping. Dacă acesta nu se poate prezenta la controlul doping, este chemat la controlul doping cel de-al doilea jucător de rezervă extras. (5) Biletele sigilate extrase sunt semnate de reprezentanţii celor două echipe şi de observatorul federal şi sunt păstrate în plic sigilat de către ofiţerul de control doping. Plicul şi biletele extrase se desigilează, după fluierul final al meciului, fie în prezenţa doar a observatorului federal, fie în prezenţa reprezentanţilor celor două echipe şi a observatorului federal, pentru a fi cunoscute numele jucătorilor selecţionaţi pentru controlul doping.  +  Articolul 13 (1) Modalitatea de extragere rămâne la latitudinea Agenţiei, care are dreptul să decidă ca tragerea la sorţi să se facă în funcţie de posturile ocupate de jucători în echipă, pentru creşterea eficienţei controlului doping, având în vedere efectele substanţelor şi/sau metodelor interzise asupra diferitelor calităţi motrice. (2) Dacă un jucător este eliminat în timpul meciului, acesta trebuie să rămână disponibil în eventualitatea în care a fost tras la sorţi sau a fost nominalizat de Agenţie.  +  Articolul 14 (1) Agenţia are dreptul să nominalizeze la finalul competiţiei şi alţi sportivi pentru controlul doping, în afara celor selecţionaţi. (2) Agenţia poate selecţiona pentru testarea doping şi sportivi care nu sunt incluşi în Lotul de testare înregistrat.  +  Secţiunea a 4-a Înştiinţarea sportivilor  +  Articolul 15 (1) Sportivii selecţionaţi pentru testarea doping sunt înştiinţaţi pe bază de invitaţie scrisă înmânată direct de ofiţerul de control doping, potrivit anexelor nr. 2a) şi 2b). (2) Sportivii sunt înştiinţaţi, în cazul controlului doping în afara competiţiei şi în cazul testărilor ţintă, fără aviz prealabil, în orice loc s-ar afla, pe bază de invitaţie scrisă înmânată de ofiţerul de control doping, în ziua efectuării controlului doping. (3) În cazul controlului doping, sportivul este însoţit permanent de către ofiţerul de control doping, din momentul înmânării invitaţiei până la finalizarea şedinţei de recoltare.  +  Articolul 16 (1) Sportivul semnează invitaţia, la cererea ofiţerului de control doping, confirmând în acest fel acceptarea prezentării la testul doping. (2) Dacă sportivul refuză să semneze invitaţia prevăzută la alin. (1), este informat de ofiţerul de control doping cu privire la posibilele consecinţe ale refuzului. Ofiţerul de control doping consemnează refuzul în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping.  +  Articolul 17 (1) În cazul în care ofiţerul de control doping nu găseşte sportivul la locul şi în intervalul de timp comunicate Agenţiei în condiţiile prevăzute la art. 51 din Legea nr. 227/2006, acesta are obligaţia să îl aştepte timp de o oră. Ofiţerul de control doping consemnează în formularul suplimentar de raport - comentarii următoarele aspecte: momentul exact al sosirii sale, intervalul de timp în care a aşteptat, detalii despre persoanele cu care a intrat în dialog, precum şi conţinutul conversaţiei cu acestea. (2) Agenţia depune eforturi rezonabile pentru localizarea şi înştiinţarea sportivilor cu privire la efectuarea controlului doping, având dreptul să decidă transformarea unei testări fără aviz prealabil într-una cu aviz prealabil. Acest fapt se înregistrează la Direcţia testare şi programe social-educative din cadrul Agenţiei. (3) După fiecare test neefectuat, Agenţia înştiinţează, prin poştă şi/sau fax securizat, sportivul, clubul sportiv la care acesta este legitimat şi federaţia sportivă naţională de specialitate asupra acestui aspect. (4) Înregistrarea a 3 teste neefectuate într-o perioadă de 18 luni se sancţionează cu suspendare din activitatea sportivă de la minimum 3 luni la maximum 2 ani. (5) Prin test neefectuat se înţelege o încălcare a reglementărilor anti-doping care implică absenţa sportivului de la locul şi în intervalul de timp comunicate Agenţiei.  +  Articolul 18 (1) Stabilirea identităţii unui sportiv selectat pentru testarea doping se face pe baza unui act de identitate, şi anume: carte de identitate, paşaport, permis de conducere, carnet de student, legitimaţie de serviciu ori de sportiv sau orice alt document oficial prevăzut cu fotografia şi numele sportivului. (2) În lipsa unui document de identitate sportivul va fi recunoscut de reprezentant, iar ofiţerul de control doping va consemna această situaţie în formularul suplimentar de raport - comentarii.  +  Articolul 19 (1) În cazul controlului doping în competiţie, sportivul are obligaţia de a se prezenta la staţia de control doping cât mai curând posibil, în maximum 60 de minute de la semnarea invitaţiei pentru testul doping. Sportivului i se poate acorda o perioadă de graţie de 30 de minute. (2) În situaţia în care sportivul nu se prezintă la control până la expirarea perioadei de graţie, ofiţerul de control doping consemnează acest fapt în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping. (3) Orice situaţie care ar putea compromite testul, observată de ofiţerul de control doping pe timpul supravegherii sportivului, se consemnează în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping.  +  Secţiunea a 5-a Pregătirea şedinţei de recoltare a probei  +  Articolul 20 (1) Agenţia este responsabilă de desfăşurarea şedinţei de recoltare a probei biologice, prin observatorii şi ofiţerii de control doping delegaţi de Agenţie. (2) Ofiţerul de control doping informează sportivul asupra drepturilor şi obligaţiilor care îi revin pe parcursul procesului de testare.  +  Articolul 21 (1) Pe parcursul procesului de testare doping sportivul are următoarele drepturi: a) de a avea un reprezentant; b) de a solicita informaţii suplimentare cu privire la procesul de recoltare a probei; c) de a solicita efectuarea de modificări corespunzătoare în procedura de recoltare a probei şi ale echipamentului, în cazul sportivilor cu handicap. (2) Sportivul, după ce a luat cunoştinţă şi a semnat invitaţia pentru efectuarea testului doping, are dreptul de a solicita o amânare pentru următoarele situaţii: a) participarea la ceremonia de premiere; b) participarea la evenimente legate de mass-media; c) participarea la alte competiţii; d) realizarea unor exerciţii de relaxare; e) administrarea unui tratament medical necesar; f) solicitarea unui reprezentant; g) încheierea unei şedinţe de antrenament în desfăşurare. (3) Ofiţerul de control doping consemnează în formularul suplimentar de raport - comentarii motivele amânării prezentării sportivului la staţia de control doping şi/sau motivele părăsirii de către sportiv a staţiei de control doping, iar Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping.  +  Articolul 22Sportivul are următoarele obligaţii pe parcursul procesului de testare: a) să se legitimeze; b) să rămână permanent sub observaţia ofiţerului de control doping din momentul înmânării invitaţiei şi până la finalizarea şedinţei de recoltare; c) să respecte procedura de recoltare a probei şi să răspundă de eventualele încălcări ale reglementărilor anti-doping.  +  Articolul 23 (1) Şedinţa de recoltare a probei se desfăşoară în staţia de control doping care trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 şi să asigure intimitatea sportivilor, securitatea probelor recoltate şi a echipamentului. (2) În cazul controalelor doping în afara competiţiei, fără aviz prealabil, şi a testărilor ţintă, şedinţa de recoltare a probei poate avea loc la cea mai apropiată staţie de control doping, la locurile de cazare ale sportivului în perioada de pregătire sau la domiciliul acestuia.  +  Articolul 24 (1) Cerinţele necesare amenajării staţiei de control doping sunt următoarele: a) staţia de control doping trebuie să fie situată lângă zona de antrenament sau de concurs şi să fie clar semnalizată, iar traseul până la staţie să fie prevăzut cu semne indicatoare; b) staţia de control doping este formată din 3 zone delimitate distinct: zona de aşteptare, zona de lucru şi zona de recoltare; c) zona de aşteptare este o cameră echipată cu: scaune şi băuturi nealcoolice în ambalaje sigilate originale, exclusiv cele din carton; d) zona de lucru este o cameră unde se desfăşoară şedinţa de recoltare a probelor, prevăzută cu: un frigider pentru păstrarea probelor biologice, o masă şi scaune; e) zona de recoltare reprezintă un cabinet special amenajat cu două toalete separate şi o chiuvetă, echipat cu materiale de igienizare care vor fi păstrate în anticamera toaletei. (2) Dacă un sportiv decide să consume băuturi şi/sau alimente aduse din afara staţiei, o va face pe propriul risc. Ofiţerul de control doping trebuie să îl informeze că o face pe riscul său şi consemnează acest lucru în formularul suplimentar de raport - comentarii, semnat şi de sportiv.  +  Articolul 25Persoanele care au dreptul să asiste în timpul şedinţei de recoltare a probei pot fi: a) un reprezentant al sportivului, ce asistă la şedinţa de recoltare a probei, cu excepţia momentului în care sportivul emite proba de urină, când este însoţit numai de ofiţerul de control doping; b) în cazul unui sportiv minor, un reprezentant care să îl observe pe ofiţerul de control doping atunci când sportivul emite proba de urină, dar fără ca acest reprezentant să observe în mod direct emiterea probei, în afara cazului în care sportivul minor solicită acest lucru; c) în cazul unui sportiv cu handicap, un reprezentant al acestuia, ce asistă la şedinţa de recoltare a probei, cu excepţia momentului în care sportivul emite proba de urină; d) un observator din partea Agenţiei, după caz; e) un observator din partea Agenţiei Mondiale Anti-Doping şi a altor organizaţii internaţionale anti-doping, după caz.  +  Articolul 26 (1) În timpul desfăşurării controlului doping se utilizează numai echipamente de recoltare a probei, recunoscute de către Agenţia Mondială Anti-Doping. (2) Documentele oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping sunt următoarele: a) procesul-verbal de predare-primire a truselor prevăzut în anexa nr. 3; b) delegaţia emisă de Agenţie prevăzută în anexa nr. 4; c) invitaţia pentru testul doping în competiţie prevăzută în anexa nr. 2a); d) invitaţia pentru testul doping în afara competiţiei prevăzută în anexa nr. 2b); e) formularul de control doping prevăzut în anexa nr. 5; f) formularul suplimentar de raport - comentarii prevăzut în anexa nr. 6; g) formularul suplimentar de raport - declaraţie referitoare la medicamente prevăzut în anexa nr. 7; h) formularul de transport şi predare a probelor doping prevăzut în anexa nr. 8. (3) Materialele oficiale pe care le foloseşte ofiţerul de control doping sunt următoarele: a) trusă de testare cu elemente de siguranţă intacte, fără semne de deteriorare, şi care asigură faptul că identitatea sportivului nu poate fi divulgată prin folosirea echipamentului selectat de sportiv; b) echipamente de recoltare a probei, care trebuie să fie sterile şi sigilate înainte de utilizare; c) instrumente pentru determinarea pH-ului şi densităţii: hârtie pentru determinarea pH-ului şi densităţii, sigilate şi neexpirate, pH-metre şi densitometre.  +  Secţiunea a 6-a Desfăşurarea şedinţei de recoltare a probei de urină  +  Articolul 27Recoltarea probei de urină trebuie să se realizeze astfel încât să se asigure: a) că nu sunt compromise sănătatea şi siguranţa sportivului şi ale personalului de recoltare a probei; b) îndeplinirea cerinţelor standardului internaţional pentru testare al Agenţiei Mondiale Anti-Doping în ceea ce priveşte calitatea şi cantitatea probei, respectiv pH-ul între 5-7,5, densitatea specifică între 1,005 dacă se determină cu un densitometru sau 1,010 dacă se determină cu hârtie indicatoare de pH şi densitate şi 1,030 şi o cantitate de minim 75 ml pe probă sau de minim 100 ml dacă se analizează şi eritropoietina; c) identificarea corectă şi cu precizie a probei; d) sigilarea în siguranţă a probei.  +  Articolul 28Recoltarea probei de urină începe cu informarea sportivului asupra cerinţelor recoltării probei şi se încheie cu sigilarea probei.  +  Articolul 29Ofiţerul de control doping are responsabilitatea de a fi martor direct la emiterea probei de urină şi de a se asigura că fiecare probă este recoltată, identificată şi sigilată corect.  +  Articolul 30În cazul sportivilor cu handicap, ofiţerul de control doping verifică echipamentul suplimentar sau alt tip de echipament necesar în funcţie de handicap, pentru a se asigura că nu vor fi afectate identitatea şi integritatea probei.  +  Articolul 31 (1) Ofiţerul de control doping instruieşte sportivul în vederea alegerii paharului de recoltare a probei biologice şi a trusei cu cele două recipiente, A şi B. (2) Dacă sportivul nu este mulţumit de echipamentul ales, el poate alege un altul. Dacă sportivul nu este mulţumit de niciun echipament disponibil pentru a fi ales, ofiţerul de control doping înregistrează acest fapt în formularul suplimentar de raport - comentarii. (3) Dacă ofiţerul de control doping nu este de acord cu opinia sportivului conform căreia toate echipamentele disponibile sunt nesatisfăcătoare, îi aduce la cunoştinţă sportivului că şedinţa de recoltare a probei trebuie continuată şi consemnează acest fapt în formularul suplimentar de raport - comentarii. (4) Dacă ofiţerul de control doping este de acord cu motivele prezentate de sportiv referitoare la faptul că toate echipamentele disponibile pentru recoltare sunt nesatisfăcătoare, trebuie să oprească şedinţa de recoltare a probei de urină a sportivului şi să înregistreze acest lucru în formularul suplimentar de raport - comentarii.  +  Articolul 32Sportivul trebuie să deţină controlul asupra echipamentului de recoltare şi asupra probei emise, cu excepţia cazului în care este solicitată asistenţă pentru sportivii cu handicap.  +  Articolul 33Ofiţerul de control doping care este martor la emiterea probei trebuie să fie de acelaşi sex cu sportivul.  +  Articolul 34 (1) Ofiţerul de control doping verifică în faţa sportivului dacă proba de urină emisă îndeplineşte cerinţele standardului internaţional pentru testare în ceea ce priveşte cantitatea şi calitatea. (2) Ofiţerul de control doping invită sportivul să repartizeze proba de urină astfel: o cantitate de minimum 30 ml în recipientul B şi minimum 45 ml în recipientul A sau minimum 40 ml în recipientul B şi 60 ml în recipientul A, dacă se analizează şi eritropoietina, şi să le sigileze. Sportivul trebuie să se asigure că o cantitate mică de urină a rămas în paharul de recoltare.  +  Articolul 35 (1) Ofiţerul de control doping verifică pH-ul şi densitatea specifică în urina rămasă în paharul de recoltare, conform standardului internaţional pentru testare. (2) Dacă proba de urină emisă nu îndeplineşte cerinţele standardului internaţional pentru testare, referitoare la calitate, ofiţerul de control doping informează sportivul că este necesar să emită a doua probă de urină, ce reprezintă eşantionul adiţional, utilizându-se un nou echipament. (3) Procedura de recoltare a eşantionului adiţional se desfăşoară potrivit prevederilor art. 31-34.  +  Articolul 36 (1) În cazul în care cantitatea de urină este insuficientă, sportivul este instruit de ofiţerul de control doping să aleagă echipamentul utilizat în sigilarea probei parţiale, să îl deschidă, să toarne proba insuficientă în recipientul A şi să îl sigileze. Ofiţerul de control doping instruieşte sportivul să verifice dacă recipientul a fost sigilat corespunzător şi înregistrează în formularul de control doping volumul probei, ora sigilării acesteia, iniţialele ofiţerului de control doping şi ale sportivului, precum şi codul numeric al echipamentului utilizat în sigilarea probei parţiale. (2) Ofiţerul de control doping informează sportivul că trebuie să emită o probă suplimentară. (3) Sportivul verifică înregistrarea corectă a codurilor numerice ale recipientului A şi al echipamentului utilizat în sigilarea probei parţiale. (4) Sportivul are responsabilitatea să deţină controlul asupra probei parţiale sigilate până în momentul în care acesta este pregătit să emită o probă suplimentară. (5) Din momentul în care proba parţială a fost sigilată şi până când sportivul este pregătit să emită proba suplimentară, acesta trebuie să rămână sub supraveghere permanentă şi să i se ofere posibilitatea de a se hidrata.  +  Articolul 37 (1) Procedura de recoltare a probei suplimentare se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 31-34. Ofiţerul de control doping instruieşte sportivul în vederea alegerii paharului de recoltare a probei suplimentare. (2) După emiterea probei suplimentare ofiţerul de control doping verifică, împreună cu sportivul, integritatea sigiliului recipientului probei parţiale. (3) Orice nereguli referitoare la integritatea sigiliului sunt înregistrate de către ofiţerul de control doping în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping.  +  Articolul 38Ofiţerul de control doping îndrumă sportivul să desigileze recipientul şi să combine probele, asigurându-se că proba/probele suplimentare este/sunt adăugată/adăugate probei parţiale până când se recoltează cantitatea prevăzută în standardul internaţional pentru testare.  +  Articolul 39 (1) La sfârşitul şedinţei de recoltare a probei sportivul şi/sau reprezentantul său, precum şi ofiţerul de control doping semnează formularul de control doping prevăzut în anexa nr. 5. (2) Dacă sportivul refuză să semneze, ofiţerul de control doping completează formularul suplimentar de raport - comentarii. (3) Ofiţerul de control doping trebuie să îi pună la dispoziţie sportivului o copie a formularului de control doping. (4) Ofiţerul de control doping repartizează formularele prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. c)-h) în plicuri separate pe care le sigilează şi le predă Agenţiei, laboratorului de control doping şi persoanei care a solicitat controlul.  +  Secţiunea a 7-a Desfăşurarea şedinţei de recoltare a probelor de sânge  +  Articolul 40Recoltarea probei de sânge a sportivului trebuie să se realizeze astfel încât să se asigure că nu sunt afectate sănătatea şi siguranţa sportivului şi ale personalului de recoltare a probei, că proba va avea calitatea şi cantitatea care să respecte cerinţele analitice, va fi identificată corect şi cu precizie şi va fi sigilată fără a-i fi periclitată siguranţa.  +  Articolul 41Ofiţerul de control doping are responsabilitatea de a se asigura că fiecare probă este recoltată, identificată şi sigilată corect, depozitată corespunzător şi expediată în condiţii de siguranţă.  +  Articolul 42Echipamentul de recoltare a probei de sânge trebuie să conţină fie o eprubetă A, fie o eprubetă A şi o eprubetă B.  +  Articolul 43 (1) Ofiţerul de control doping informează sportivul asupra procedurii de recoltare a probei de sânge, inclusiv asupra oricăror modificări ce pot interveni în cazul sportivilor cu handicap. (2) Dispoziţiile art. 31 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 44 (1) După ce setul de recipiente pentru recoltarea probei a fost selectat, ofiţerul de control doping şi sportivul trebuie să verifice că toate codurile numerice coincid şi că acest cod numeric este înregistrat corect de către ofiţerul de control doping. (2) Dacă sportivul sau ofiţerul de control doping constată existenţa unei neconcordanţe referitoare la codurile numerice, ofiţerul de control doping îndrumă sportivul să aleagă alt set şi înregistrează acest fapt în formularul suplimentar de raport - comentarii.  +  Articolul 45 (1) Cantitatea de sânge prelevată trebuie să fie suficientă pentru a îndeplini cerinţele analitice aşa încât analizele să poată fi realizate. (2) În situaţia în care cantitatea de sânge care poate fi prelevată de la sportiv din prima încercare este insuficientă, oficialul care se ocupă cu recoltarea probei sanguine va repeta procedura. Numărul maxim de încercări este 3. (3) Dacă toate încercările eşuează, oficialul care se ocupă cu recoltarea probei sanguine informează ofiţerul de control doping. Ofiţerul de control doping trebuie să încheie recoltarea probei de sânge şi să consemneze motivele pentru care a încheiat recoltarea în formularul suplimentar de raport - comentarii.  +  Articolul 46Oficialul care se ocupă cu recoltarea probei de sânge trebuie să îndepărteze echipamentul folosit la recoltare şi care nu mai este necesar pentru finalizarea şedinţei de recoltare a probei.  +  Articolul 47Sportivul trebuie să sigileze proba în setul de recipiente pentru recoltare, aşa cum a fost instruit de către ofiţerul de control doping, iar ofiţerul verifică în faţa sportivului dacă recipientele au fost sigilate corespunzător.  +  Articolul 48Probele sigilate sunt păstrate în condiţii corespunzătoare, înainte de transportul lor la laboratorul de control doping.  +  Articolul 49Orice comportament al sportivului şi/sau al reprezentantului, orice abatere care ar putea compromite recoltarea probei sunt înregistrate în formularul suplimentar de raport - comentarii. În acest caz, Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping.  +  Articolul 50Dacă există dubii asupra originii sau autenticităţii probei, sportivului i se va cere să emită o nouă probă. Dacă sportivul refuză să emită o nouă probă, ofiţerul de control doping consemnează acest fapt în formularul suplimentar de raport - comentarii şi anunţă Agenţia, care iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping.  +  Articolul 51Dacă sportivul are observaţii asupra modului de desfăşurare a procedurii de recoltare a probei, acestea sunt consemnate în formularul suplimentar de raport - comentarii.  +  Articolul 52Dispoziţiile art. 37 se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 8-a Transportul probelor şi al documentaţiei aferente  +  Articolul 53 (1) Ofiţerul de control doping, împuternicit de Agenţie, are obligaţia de a depozita probele în genţi speciale sigilate şi de a le transporta în cel mai scurt timp posibil la laboratorul de control doping. (2) Transportul se încheie cu predarea probelor la laboratorul de control doping în baza formularului de transport şi predare a probelor doping prevăzut în anexa nr. 8. (3) Formularul de control doping care însoţeşte probele la laborator nu conţine datele de identificare ale sportivului. (4) Agenţia coordonează şi răspunde de transportul probelor la laborator. (5) Dacă primirea probelor cu documentaţia aferentă sau a documentaţiei referitoare la recoltarea probelor nu este confirmată la destinaţie sau dacă integritatea ori identitatea probei ar fi putut fi compromisă în timpul transportului, lanţul de custodie va fi verificat de către Agenţie. În această situaţie, Agenţia va hotărî dacă proba respectivă va fi invalidată.  +  Secţiunea a 9-a Posibile abateri de la procedura de recoltare a probelor biologice  +  Articolul 54 (1) Orice abatere de la procedura normală de recoltare a probei biologice şi care poate determina o încălcare a reglementărilor anti-doping este consemnată de către ofiţerul de control doping în formularul suplimentar de raport - comentarii, iar Agenţia iniţiază cercetări privind o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping. (2) Rezultatul respectivei cercetări se comunică sportivului, federaţiei sportive naţionale, Agenţiei Naţionale pentru Sport, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, clubului sportiv şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping.  +  Secţiunea a 10-a Modificări necesare în procedura de testare a sportivilor cu handicap  +  Articolul 55Pentru sportivii cu handicap, toate aspectele înştiinţării şi recoltării probei se realizează în conformitate cu procedurile standard de înştiinţare şi de recoltare a probei, dacă nu sunt necesare modificările corespunzătoare acestora, prevăzute în prezentele norme metodologice.  +  Articolul 56 (1) În cazul sportivilor cu handicap, Agenţia acceptă modificările necesare în procedura de recoltare a probei şi ale echipamentului, în limita posibilităţilor. Toate modificările procedurii standard de recoltare a probei pentru sportivii cu handicap sunt înregistrate în formularul suplimentar de raport - comentarii de către ofiţerul de control doping şi raportate Agenţiei. (2) Ofiţerul de control doping are responsabilitatea delegată de către Agenţie de a autoriza modificări de procedură atât timp cât acestea nu vor compromite identitatea, securitatea şi integritatea probei. (3) Sportivii cu handicap fizic, senzorial şi intelectual au dreptul de a fi asistaţi de către reprezentanţi. (4) Când tipul de handicap impune utilizarea permanentă a unor recipiente de recoltare a urinei sau sonde de urină, înainte de a emite proba pentru testul doping, sportivului i se solicită să elimine urina existentă în asemenea sisteme.  +  Capitolul III Gestionarea rezultatelor  +  Articolul 57 (1) Responsabilitatea gestionării rezultatelor controlului doping revine Agenţiei, care primeşte rezultatele de la laboratorul de control doping sub forma buletinului de analiză, prin înmânare directă sau fax securizat. (2) Directorul Direcţiei testare şi programe social-educative primeşte din partea ofiţerului de control doping documentaţia sigilată, de la şedinţa de recoltare a probei, prin înmânare directă.  +  Articolul 58Documentaţia utilizată în testarea doping împreună cu buletinele de analiză, în cazul unor rezultate negative, sunt păstrate de Agenţie timp de minimum 8 ani.  +  Articolul 59 (1) La primirea unui rezultat pozitiv, Agenţia analizează toată documentaţia utilizată în testarea doping în vederea constatării eventualelor încălcări ale reglementărilor anti-doping. (2) Dacă există nereguli în procedura de recoltare a probelor, Agenţia, prin personalul autorizat cu gestionarea rezultatelor, stabileşte dacă acestea influenţează validitatea rezultatului. (3) În cazul în care se consideră că aceste nereguli influenţează neîndoielnic validitatea rezultatului pozitiv, Agenţia declară testul nul, urmând ca sportivul să fie supus unui nou control doping.  +  Articolul 60 (1) În cazul în care, în urma metodelor analitice, laboratorul a constatat prezenţa raportului testosteron-epitestosteron mai mare de 4/1, este obligatorie o investigaţie suplimentară pentru a determina dacă raportul se datorează unor stări fiziologice, patologice sau originii exogene a utilizării substanţei interzise. Investigaţia poate include o revizuire a testelor anterioare. În cazul în care un minim de 3 teste anterioare nu sunt disponibile, sportivul este supus unui studiu longitudinal şi este testat fără aviz prealabil cel puţin o dată pe lună, timp de 3 luni, sau se utilizează metoda analitică IRMS - spectrometrie de masă cu raport izotopic. (2) Dacă investigaţia indică faptul că valoarea crescută a testosteronului endogen reprezintă o consecinţă a stării fiziologice sau patologice a sportivului şi nu a unei încălcări a reglementărilor anti-doping, Agenţia informează sportivul despre rezultatele investigaţiei şi nu se vor lua măsuri ulterioare. Proba sportivului este considerată negativă. (3) Dacă investigaţia realizată de Agenţie identifică dovezi ale unei încălcări a reglementărilor anti-doping, aceasta aplică reglementările referitoare la rezultatul pozitiv constatat. (4) Agenţia poate contacta alte organizaţii anti-doping, alte laboratoare de control doping sau Agenţia Mondială Anti-Doping pentru a verifica testele doping ale sportivului efectuate pe parcursul timpului.  +  Articolul 61 (1) În cazul în care laboratorul raportează prezenţa unei substanţe interzise sau a unei metode interzise, la proba A, pentru care a fost acordată o scutire pentru uz terapeutic, în concordanţă cu standardul internaţional de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, nu mai este necesar să se adopte alte măsuri. Dacă sportivului i s-a acordat o scutire pentru uz terapeutic, dar nivelul substanţei interzise din proba biologică nu este în concordanţă cu scutirea acordată, atunci Agenţia aplică reglementările referitoare la rezultatul pozitiv constatat. (2) Dacă rezultatul probei A este pozitiv şi sportivului nu i s-a acordat o scutire pentru uz terapeutic, Agenţia aplică reglementările referitoare la rezultatul pozitiv constatat.  +  Articolul 62 (1) Agenţia înştiinţează imediat sportivul şi solicitantul controlului doping despre reglementările anti-doping încălcate, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2006, şi asupra faptului că urmează să se întrunească comisia de audiere, cu precizarea locului şi datei de desfăşurare a şedinţei de audiere. (2) Notificarea sportivului cuprinde următoarele detalii referitoare la desfăşurarea şedinţei de audiere: a) data, ora şi adresa locului unde se desfăşoară şedinţa de audiere; b) numele, prenumele sportivului, ramura şi disciplina sportivă practicată de sportiv; c) tipul testării - în competiţie sau în afara competiţiei; d) data şi locul recoltării probei; e) rezultatul pozitiv al probei A şi detalii despre substanţa interzisă identificată; f) dreptul sportivului de a solicita copii ale documentaţiei de laborator care includ informaţii prevăzute în Standardul Internaţional pentru Laboratoare; g) reglementarea anti-doping încălcată; h) dreptul sportivului de a solicita în cadrul audierilor contraexpertiză prin analiza probei B, cheltuielile căzând în sarcina lui, iar în cazul în care renunţă la acest drept, obligaţia de a da o declaraţie scrisă în acest sens; i) dreptul sportivului de a avea un reprezentant, pe cheltuiala sa; j) dreptul sportivului de a prezenta la audieri probe şi martori în apărarea sa; k) dreptul sportivului şi/sau al reprezentantului sportivului să asiste la identificarea, desigilarea şi analiza probei B.  +  Articolul 63 (1) Agenţia organizează audierea sportivului, ocazie cu care sportivul poate solicita contraexpertiză sau poate da o declaraţie scrisă din care să reiasă că renunţă la analiza probei B. (2) Dacă sportivul solicită efectuarea contraexpertizei, aceasta trebuie să fie analizată într-un laborator acreditat de Agenţia Mondială Anti-Doping. (3) Agenţia contactează laboratorul şi stabileşte împreună cu acesta data contraexpertizei. (4) Agenţia înştiinţează sportivul despre data la care va avea loc contraexpertiza, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea sportivului. (5) Termenul pentru contraexpertiză poate fi prelungit prin acord reciproc între sportiv, Agenţie şi laborator. (6) În cazul în care nici sportivul şi nici reprezentantul său nu pot asista la identificarea, desigilarea şi analiza probei B, Agenţia sau laboratorul acreditat desemnează, din oficiu, o persoană independentă. (7) În cazul în care sportivul renunţă la contraexpertiză, Agenţia poate decide efectuarea acesteia şi contactează un laborator acreditat. (8) Dacă rezultatul contraexpertizei nu confirmă rezultatul analizei probei A, Agenţia înştiinţează sportivul că proba a fost declarată negativă şi că este nevinovat. (9) Dacă rezultatul contraexpertizei confirmă rezultatul probei A sau dacă sportivul a renunţat la analiza probei B în condiţiile alin. (1), Agenţia convoacă comisia de audiere, care emite o decizie prin care constată reglementarea anti-doping care a fost încălcată. (10) În baza deciziei comisiei de audiere şi a dosarului în cauză, comitetul pentru stabilirea sancţiunii stabileşte sancţiunea pentru fapta respectivă. (11) Agenţia comunică sancţiunea sportivului, federaţiei sportive naţionale de specialitate, Agenţiei Naţionale pentru Sport, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, federaţiei internaţionale corespunzătoare şi Agenţiei Mondiale Anti-Doping. (12) Federaţia sportivă naţională are obligaţia să urmărească aplicarea sancţiunii.  +  Articolul 64Sportivul poate apela decizia la comisia de apel care funcţionează pe lângă Agenţie şi la Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 65Regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiei de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, a comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, a comisiei de apel şi a comitetului pentru stabilirea sancţiunilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 66Agenţia recunoaşte, în condiţii de reciprocitate, potrivit art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţia împotriva dopajului (Strasbourg, 1989), adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002, ratificat de România prin Legea nr. 302/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 13 iulie 2006, competenţa organizaţiilor anti-doping ale statelor părţi la Convenţia împotriva dopajului (Strasbourg, 1989) de a efectua controale doping sportivilor români aflaţi pe teritoriul statelor respective.  +  Articolul 67Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1la normele metodologice
                FORMULAR TRIMESTRIAL PENTRU LOCALIZAREA SPORTIVULUI
      Disciplina sportivă:____________________ Data completării:_______________
      Nume____________________________________ Prenume_________________________
      Naţionalitate________________ Sex|_| Club/Echipă_________________________
      Persoană de contact: Nume şi prenume_____________________________________
                           Telefon / fax ______________________________________
      PROGRAMUL DE ANTRENAMENT PERMANENT
      Locul de antrenament permanent (se bifează cu X în tabelul nr. 2)
      Denumirea şi adresa______________________________________________________
      Tabelul nr. 1 Programul de antrenament permanent (intervalul orar)
      
  ZIUA LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI SÂMBĂTĂ DUMINICĂ
  A.M.
  P.M.
  Tabelul nr. 2
  LUNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND ADRESA ŞI PROGRAMUL SPORTIVULUI - se inserează dacă
  este cazul în tabelul nr. 2
      (A,B,C,D - adrese temporare de antrenament, E - competiţie)
             A. B. C. D.
      Adresa temporară Adresa temporară Adresa temporară Adresa temporară
      de antrenament cu de antrenament cu de antrenament cu de antrenament cu
       intervalul orar intervalul orar intervalul orar intervalul orar
       _______________ _________________ ________________ _________________
      PROGRAMUL COMPETIŢIONAL
      E. Competiţia Locul de Oraşul - De la data - Intervalul
                         desfăşurare Tara la data orar
                        al competiţiei
      _______________ _______________ ___________ _____________ ____________
      _______________ _______________ ___________ _____________ ____________
      _______________ _______________ ___________ _____________ ____________
   +  Anexa 2a)la normele metodologice                         AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING                         INVITAŢIE PENTRU TESTUL DOPING                                 ÎN COMPETIŢIE    NUMELE |_____________________| PRENUMELE |________________|    NUMĂR DE CONCURS |________________|    TIPUL COMPETIŢIEI |_________________________________|    LOCALITATEA |_______________| DATA |___________| DESFĂŞURĂRII COMPETIŢIEI    VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI CĂ SUNTEŢI INVITAT SĂ VĂ PREZENTAŢI LA STAŢIA DOPING    ÎN DATA |____________| LA ORA |_____________|       NEPREZENTAREA NEMOTIVATĂ LA STAŢIA DE CONTROL DOPING ECHIVALEAZĂ CU                              UN TEST POZITIV!     PUTEŢI FI ÎNSOŢIT DE ANTRENOR, MEDIC SAU ALT REPREZENTANT DIN ANTURAJUL                         DUMNEAVOASTRĂ (1 PERSOANĂ)              CONFIRMAREA DE PRIMIRE A INVITAŢIEI DE PREZENTARE LA                            STAŢIA DE CONTROL DOPING    AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ DE INVITAŢIA PENTRU TESTUL ANTI-DOPING URMÂND A MĂPREZENTA LA ORA ŞI DATA STABILITĂ.    SEMNĂTURA SPORTIVULUI DATA ORA                               |_____________| |____________|        INFORMAŢII UTILE PENTRU SPORTIVI REFERITOARE LA C0NTR0LUL DOPING                    PUTEŢI FI TESTAT ORIUNDE ŞI ORICÂND ATÂT                  ÎN COMPETIŢIE, CÂT ŞI ÎN AFARA COMPETIŢIEI.    Dacă aveţi o scutire pentru uz terapeutic (SUT) sau o decizie de acordare aunei SUT, vă rugăm să aduceţi cu dumneavoastră o copie a acesteia pe care oînmânaţi ofiţerului de control doping (OCD). La răndul său, OCD o va trimiteîmpreună cu formularul de control la ANAD.    Ofiţerii de control doping semnează o declaraţie de confidenţialitate princare se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate desportiv şi de toate datele completate în formularele utilizate în controluldoping.                "NU-ŢI RISIPI ŞANSELE, DOPAJUL ÎNSEAMNĂ EŞEC!"  +  Anexa 2b)la normele metodologice                         AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING                         INVITAŢIE PENTRU TESTUL DOPING                              ÎN AFARA COMPETIŢIEI    NUMELE |_____________________| PRENUMELE |________________|    DISCIPLINA SPORTIVĂ |_________________________|    LOCALITATEA |________________________| DESFĂŞURĂRII TESTULUI DOPING    VĂ RUGĂM SĂ REŢINEŢI CĂ SUNTEŢI INVITAT SĂ VĂ PREZENTAŢI LA STAŢIA DOPING    ÎN DATA |____________| LA ORA |_____________|       NEPREZENTAREA NEMOTIVATĂ LA STAŢIA DE CONTROL DOPING ECHIVALEAZĂ CU                              UN TEST POZITIV!     PUTEŢI FI ÎNSOŢIT DE ANTRENOR, MEDIC SAU ALT REPREZENTANT DIN ANTURAJUL                         DUMNEAVOASTRĂ (1 PERSOANĂ)              CONFIRMAREA DE PRIMIRE A INVITAŢIEI DE PREZENTARE LA                            STAŢIA DE CONTROL DOPING    AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ DE INVITAŢIA PENTRU TESTUL ANTI-DOPING URMÂND A MĂPREZENTA LA ORA ŞI DATA STABILITĂ.    SEMNĂTURA SPORTIVULUI DATA ORA                               |_____________| |____________|        INFORMAŢII UTILE PENTRU SPORTIVI REFERITOARE LA C0NTR0LUL DOPING                    PUTEŢI FI TESTAT ORIUNDE ŞI ORICÂND ATÂT                  IN COMPETIŢIE, CÂT ŞI ÎN AFARA COMPETIŢIEI.    Dacă aveţi o scutire pentru uz terapeutic (SUT) sau o decizie de acordare aunei SUT, vă rugăm să aduceţi cu dumneavoastră o copie a acesteia pe care oînmânaţi ofiţerului de control doping (OCD). La răndul său, OCD o va trimiteîmpreună cu formularul de control la ANAD.    Ofiţerii de control doping semnează o declaraţie de confidenţialitate princare se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate desportiv şi de toate datele completate în formularele utilizate în controluldoping.                "NU-ŢI RISIPI ŞANSELE, DOPAJUL ÎNSEAMNĂ EŞEC!"  +  Anexa 3la normele metodologice  +  Anexa 4la normele metodologice     ( SIGLA ) GUVERNUL ROMÂNIEI                 AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING                 B-dul Basarabia, nr. 37-39, cod 022103, sector 2, Bucureşti,                 Tel/Fax:+40-21-311.55.41                                   DELEGAŢIE    Având în vedere prevederile LEGII 227/2006, se deleagă dl/dna ......................................................... în calitate de Ofiţerde control doping, identificat/ă cu (Legitimaţia nr............) pentru arecolta un număr de................. probe urină / sânge la competiţia.............................................................................sau în afara competiţiei.....................................................care va avea loc în ziua (zilele)............................................orele.................. la locaţia...........................................din oraşul.............................    Acţiunea a fost comandată de ......................................................................................................................................................................................................    Organizatorii competiţiei au obligaţia de-a asigura accesul agenţilor decontrol doping în incinta Bazei şi de a pune la dispoziţia acestora un spaţiucare să îndeplinească cerinţele Statici de control doping.                               PREŞEDINTE  +  Anexa 5la normele metodologiceFORMULAR DE CONTROL DOPING  +  Anexa 6la normele metodologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ANTI-DOPING ││ ││ ││ FORMULAR SUPLIMENTAR DE RAPORT ││ COMENTARII ││ ││ ││ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ││ CODUL PROBEI │ │ │ │ │ │ │ │ ││ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 7la normele metodologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ANTI-DOPING ││ ││ ││ FORMULAR SUPLIMENTAR DE RAPORT ││ DECLARAŢIE REFERITOARE LA MEDICAMENTE ││ ││ ││ ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ ││ CODUL PROBEI │ │ │ │ │ │ │ │ ││ └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 8la normele metodologice┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING ││ FORMULAR DE TRANSPORT ŞI PREDARE A PROBELOR DOPING ││ ││ ┌─────────────────────────────────────────────┐ ││ NUMĂRUL LOTULUI/ │ / │ ││ CLIENT └─────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ ┌────────────────────────────────────┐ ││ NUMĂRUL DE PROBE COLECTATE │ │ ││ └────────────────────────────────────┘ ││ ┌───────────────────────────────────────────┐ ││ NUMĂRUL SIGILIULUI │ │ ││ └───────────────────────────────────────────┘ ││ ┌──────────────────────────────────────────┐ ││ DISCIPLINA SPORTIVĂ │ │ ││ └──────────────────────────────────────────┘ ││ ┌────────────────────────────┐ ││ COMPETIŢIE / IN AFARA COMPETIŢIEI │ │ ││ └────────────────────────────┘ ││ ┌───────────────────────────────────────┐ ││ DATA COLECTĂRII PROBEI │ │ ││ └───────────────────────────────────────┘ ││ ┌────────────────────────────┐ ││ DATA ŞI ORA PREDĂRII LA LABORATOR │ │ ││ └────────────────────────────┘ ││ ┌──────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────┐ ││ │ COD │ COD │ │ ││ │ PROBĂ │ LABORATOR │ OBSERVAŢII │ ││ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │ ││ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │ ││ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │ ││ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │ ││ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │ ││ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │ ││ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │ ││ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │ ││ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │ ││ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │ ││ ├──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────┤ ││ │ │ │ │ ││ └──────────┴─────────────────┴──────────────────────────────────┘ ││ ┌────┐ ┌────┐ ││ AU EXISTAT NECONFORMITĂŢI ÎN PROCEDURA DE RECOLTARE: │ DA │ │ NU │ ││ └────┘ └────┘ ││ ││ PREDARE PRIMIRE ││ SEMNĂTURA SEMNĂTURA ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------