LEGE nr. 429 din 22 noiembrie 2006pentru modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 29 noiembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Se înfiinţează Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi sub coordonarea Cancelariei Primului-Ministru. (2) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este condus de un director, numit prin ordin al şefului Cancelariei Primului-Ministru, în conformitate cu dispoziţiile legale. (3) Organizarea şi funcţionarea, precum şi stabilirea numărului maxim de posturi ale Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului. (4) Structura posturilor pe compartimente, statul de funcţii şi structura de personal se aprobă prin ordin al şefului Cancelariei Primului-Ministru. (5) Finanţarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru."2. La articolul 26, litera e) va avea următorul cuprins:"e) propune Cancelariei Primului-Ministru iniţierea proiectelor de hotărâri ale Guvernului pentru înfiinţarea, modificarea, precum şi pentru construirea mormintelor şi operelor comemorative de război străine pe teritoriul României;".  +  Articolul II (1) Pentru anul 2006, bugetul aferent Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se preia de către Cancelaria Primului-Ministru de la Ministerul Apărării, prin protocol de predare-preluare. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat şi în volumul, structura şi anexele bugetelor Ministerului Apărării şi Cancelariei Primului-Ministru, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare. (3) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea. (4) Până la introducerea modificărilor prevăzute la alin. (2), finanţarea Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 22 noiembrie 2006.Nr. 429.--------