HOTĂRÂRE nr. 1.561 din 1 noiembrie 2006pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 21 noiembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 32 alin. (1) din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Autoritatea Feroviară Română - AFER, denumită în continuare AFER, instituţie publică finanţată din venituri proprii, este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în domeniul feroviar şi de transport cu metroul. (2) AFER este desemnată să asigure, în principal, următoarele activităţi: a) autorizarea în materie de siguranţă a administratorilor de infrastructură feroviară; b) licenţierea şi certificarea în materie de siguranţă a operatorilor de transport feroviar; c) investigarea şi cercetarea accidentelor şi incidentelor feroviare; d) evaluarea şi supravegherea constituenţilor de interoperabilitate şi a subsistemelor de natură structurală ale sistemului feroviar; e) supravegherea respectării condiţiilor pentru realizarea interoperabilităţii sistemului feroviar transeuropean convenţional şi de mare viteză pe teritoriul României; f) controlul şi inspecţia de stat în transportul feroviar şi cu metroul; g) monitorizarea, promovarea şi dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul siguranţei feroviare; h) autorizarea şi supravegherea tehnică a furnizorilor interni de produse şi servicii în domeniul feroviar; i) activitate specifică tip registru feroviar, constând în principal în înmatricularea materialului rulant şi în evidenţa infrastructurii feroviare publice; j) organizarea examenelor şi emiterea autorizaţiilor, atestatelor şi a certificatelor, după caz, pentru personalul din sistemul feroviar. (3) În cadrul AFER funcţionează 4 organisme independente cu activitate permanentă, prevăzute de Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară: a) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română, denumită în continuare ASFR; b) Organismul Notificat Feroviar Român, denumit în continuare ONFR; c) Organismul de Investigare Feroviar Român, denumit în continuare OIFR; d) Organismul de Licenţe Feroviare Român, denumit în continuare OLFR. (4) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale AFER sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1. (5) Atribuţiile ASFR sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al AFER. (6) Atribuţiile ONFR sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al AFER. (7) Atribuţiile OIFR sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 3 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al AFER. (8) Atribuţiile OLFR sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 4 la Regulamentul de organizare şi funcţionare al AFER. (9) AFER este finanţată din venituri proprii realizate din prestaţii de servicii specifice pe bază de tarife stabilite în condiţiile legii, precum şi din desfăşurarea altor activităţi privind valorificarea unor produse din activităţi proprii şi conexe, chirii, prestaţii editoriale, studii, proiecte, expertize tehnice, lucrări, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le are în administrare şi altele asemenea."2. Alineatul (5) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"(5) Pentru exercitarea atribuţiilor specifice care decurg din prezenta hotărâre, parcul normat al AFER se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului."3. După alineatul (2) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Directorii organismelor independente prevăzute la art. 1 alin. (3) sunt membri în Consiliul de conducere al AFER."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Conducerea ASFR este exercitată de un comitet director compus din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul ASFR, salariat al ASFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Conducerea ONFR este exercitată de un comitet director compus din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul ONFR, salariat al ONFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Conducerea OIFR este exercitată de un comitet director compus din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul OIFR, salariat al OIFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Conducerea OLFR este exercitată de un comitet director compus din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul OLFR, salariat al OLFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (5) Membrii comitetelor directoare sunt specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Directorul general şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Pentru respectarea cerinţelor privind securitatea transportului feroviar şi cu metroul, în activităţile de construire, reparare, întreţinere şi exploatare a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare se vor utiliza numai produse, servicii, precum şi personal pentru care AFER a eliberat, după caz, certificate, atestate, autorizaţii şi/sau licenţe, dacă prin reglementări interne sau internaţionale nu se prevede altfel."7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În exercitarea atribuţiilor de control şi inspecţie de stat, personalul de specialitate al AFER şi, după caz, personalul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are drept de acces şi control pe toate mijloacele de transport feroviar şi pe metrou, în unităţile cu specific feroviar care funcţionează sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în unităţile operatorilor de transport feroviar şi ale operatorilor de manevră feroviară, în unităţile administratorilor şi deţinătorilor de infrastructură feroviară, linii ferate industriale sau material rulant, precum şi în unităţile operatorilor economici care furnizează produse sau prestează servicii pentru calea ferată şi metrou, pe baza legitimaţiei speciale emise şi în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."8. La anexa nr. 1, articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - AFER este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, finanţată din venituri proprii, care îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor în vigoare şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare."9. La anexa nr. 1, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - În cadrul AFER funcţionează 4 organisme independente, prevăzute de Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, ale căror atribuţii sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul regulament de organizare şi funcţionare."10. La anexa nr. 1, articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - AFER, prin compartimentele sale, altele decât cele 4 organisme prevăzute la art. 3^1, are următoarele atribuţii: a) certifică produse, servicii şi sisteme ale calităţii din domeniul mediului, respectiv al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale, precum şi în alte domenii pentru care este acreditată la nivel naţional sau internaţional; b) efectuează instruirea periodică în vederea atestării, pentru personalul cu responsabilităţi în cadrul sistemelor de management al calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii ocupaţionale, precum şi al altora asemenea, din unităţile de construire, reparare, întreţinere, verificare tehnică şi exploatare a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare şi din alte domenii pentru care a fost acreditată la nivel naţional; c) efectuează studii şi cercetări în domeniul feroviar, cu prioritate pentru programele naţionale de cercetare; d) acordă asistenţă tehnică de specialitate şi efectuează expertize în domeniul transporturilor feroviare, cu metroul şi urban pe şine; e) asigură evidenţa şi păstrarea normelor, reglementărilor, specificaţiilor, instrucţiunilor, metodologiilor, procedurilor şi prescripţiilor aferente domeniului său de activitate; f) editează, traduce, multiplică, tipăreşte şi comercializează reglementări tehnice, publicaţii şi lucrări proprii, specifice domeniului său de activitate; g) publică periodic lista cuprinzând persoanele juridice şi fizice cărora AFER, prin organismele care funcţionează în cadrul său, le-a eliberat, le-a retras sau le-a suspendat licenţe, certificate, atestate, autorizaţii, documente de omologare sau altele asemenea; h) alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, date în competenţa sa prin acte normative."11. La anexa nr. 1, articolul 5 se abrogă.12. La anexa nr. 1, articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Structura organizatorică a AFER se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, asigurându-se reprezentare în teritoriu în structura organizatorică a ASFR, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."13. La anexa nr. 1, articolul 10 se abrogă.14. La anexa nr. 1, după alineatul (2) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Directorii organismelor independente prevăzute la art. 3^1 sunt membri în Consiliul de conducere al AFER."15. La anexa nr. 1, articolul 12 se abrogă.16. La anexa nr. 1, articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Directorul general al AFER şi ceilalţi membri ai Consiliului de conducere al AFER sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."17. La anexa nr. 1, articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Salarizarea directorului general al AFER şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de conducere al AFER se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."18. La anexa nr. 1, litera c) a articolului 18 va avea următorul cuprins:"c) asigură conducerea executivă a AFER;".19. La anexa nr. 1, alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(2) Şedinţa este condusă de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru al consiliului de conducere, delegat de către preşedinte conform regulamentului consiliului de conducere."20. Anexa nr. 1 "Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER" la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 se completează cu anexele nr. 1-4, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 1 noiembrie 2006.Nr. 1.561.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română, denumită în continuare ASFR, înfiinţată potrivit Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, este un organism independent care funcţionează în cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER.  +  Articolul 2ASFR este independentă în ceea ce priveşte organizarea, structura juridică şi procesul decizional faţă de orice operator de transport feroviar, administrator de infrastructură feroviară, solicitant şi entitate achizitoare.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 3 (1) ASFR are atribuţiile stabilite în art. 16 alin. (2) din Legea nr. 55/2006. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite, ASFR este desemnată să efectueze următoarele activităţi: a) autorizează punerea în funcţiune a subsistemelor structurale ce constituie sistemul feroviar de mare viteză transeuropean, în conformitate cu art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză, şi verifică exploatarea şi întreţinerea acestora în conformitate cu cerinţele esenţiale relevante; b) autorizează punerea în funcţiune a subsistemelor structurale ce constituie sistemul feroviar convenţional transeuropean, în conformitate cu art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convenţional din România cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean, şi verifică exploatarea şi întreţinerea acestora în conformitate cu cerinţele esenţiale relevante; c) autorizează punerea în funcţiune şi introducerea în circulaţie a unui material rulant nou şi modificat substanţial, care nu este acoperit de o specificaţie tehnică pentru interoperabilitate; d) supraveghează conformitatea constituenţilor de interoperabilitate cu cerinţele esenţiale cerute în conformitate cu hotărârile Guvernului nr. 1.533/2003 şi nr. 850/2003; e) supraveghează înregistrarea corectă a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare şi se asigură de faptul că informaţiile privind siguranţa din registrele naţionale, instituite în conformitate cu hotărârile Guvernului nr. 1.533/2003 şi nr. 850/2003, sunt precise şi actualizate; f) emite şi reînnoieşte certificatele de siguranţă pentru operatorii de transport feroviar, modifică şi revocă părţile relevante ale acestora; g) emite şi reînnoieşte autorizaţiile de siguranţă pentru administratorii de infrastructură din România, modifică şi revocă părţile relevante ale acestora; h) certifică sistemul de management al siguranţei al administratorilor de infrastructură din România şi al operatorilor de transport feroviar; i) certifică acceptarea dispoziţiilor adoptate de administratorii de infrastructură feroviară pentru îndeplinirea cerinţelor specifice necesare pentru garantarea siguranţei infrastructurii feroviare la nivelul proiectării, întreţinerii şi exploatării acesteia, inclusiv întreţinerea şi exploatarea sistemului de control al traficului şi de semnalizare, dacă este cazul; j) certifică acceptarea dispoziţiilor adoptate de operatorii de transport feroviar pentru a îndeplini cerinţele specifice necesare pentru funcţionarea sigură a reţelei implicate; k) monitorizează, promovează şi armonizează cadrul de reglementare în domeniul siguranţei feroviare, inclusiv sistemul de norme naţionale de siguranţă feroviară, în concordanţă cu cel adoptat de Uniunea Europeană. În acest sens, în principal, elaborează şi/sau avizează, după caz, şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului:(i) reglementările specifice destinate asigurării compatibilităţii sistemului naţional de transport feroviar cu sistemele internaţionale de transport;(îi) reglementările specifice privind siguranţa feroviară şi cu metroul, precum şi pentru transportul multimodal şi combinat;(iii) reglementările specifice pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;(iv) reglementările specifice pentru autorizarea, certificarea şi atestarea personalului din transportul feroviar şi cu metroul; l) efectuează controlul şi inspecţia de stat în transportul feroviar şi cu metroul, cu privire la siguranţa circulaţiei feroviare, la securitatea transporturilor şi la calitatea serviciilor publice, în ceea ce priveşte:(i) respectarea reglementărilor interne şi internaţionale în transportul feroviar şi cu metroul;(îi) respectarea reglementărilor specifice privind siguranţa circulaţiei feroviare, securitatea transporturilor, protecţia mediului şi calitatea serviciilor publice în transportul feroviar şi cu metroul;(iii) respectarea normelor tehnice obligatorii în activităţile de construire, modernizare, exploatare, întreţinere, reparare şi verificare tehnică a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare;(iv) îndeplinirea condiţiilor stabilite în certificatele şi autorizaţiile de siguranţă, precum şi faptul că administratorii de infrastructură şi operatorii de transport feroviar funcţionează în conformitate cu cerinţele legislaţiei specifice comunitare sau naţionale;(v) îndeplinirea condiţiilor stabilite în autorizaţiile de exploatare a liniilor ferate industriale; m) supraveghează din punct de vedere al siguranţei furnizorii feroviari; n) cercetează accidentele feroviare şi finalizează cercetarea celorlalte evenimente feroviare, în caz de divergenţă, inclusiv în activitatea de transport cu metroul; o) avizează OIFR despre producerea evenimentelor feroviare; p) poate participa, la solicitarea OIFR, la investigările efectuate de acest organism; q) autorizează transportul public cu metroul şi emite autorizaţiile de transport; r) autorizează staţiile de cale ferată şi emite autorizaţiile de funcţionare; s) autorizează exploatarea liniilor ferate industriale şi emite autorizaţiile de exploatare; t) asigură organizarea examenelor şi emiterea de autorizaţii, atestate şi certificate pentru personalul din transportul feroviar şi cu metroul; u) asigură pregătirea profesională, certificarea consilierilor pentru mărfurile periculoase şi emite certificate; v) întocmeşte anual un raport privind activităţile sale desfăşurate în anul precedent, pe care îl publică în Buletinul AFER şi pe site-ul propriu şi îl transmite Agenţiei Feroviare Europene cel mai târziu până la data de 30 septembrie; w) pune la dispoziţie solicitanţilor documente de îndrumare privind cerinţele pentru activităţile de autorizare, certificare şi atestare, conform obiectului de activitate; x) alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, date în competenţa sa prin acte normative.  +  Capitolul III Organele de conducere ale ASFR  +  Articolul 4 (1) Conducerea ASFR este exercitată de un comitet director compus din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul ASFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Membrii comitetului director sunt specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Salarizarea directorului ASFR şi indemnizaţiile membrilor comitetului director se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Directorul ASFR nu beneficiază de indemnizaţie pentru activitatea în cadrul comitetului director.  +  Articolul 5Comitetul director al ASFR are, în principal, următoarele atribuţii şi competenţe: a) aprobă regulamentul propriu de funcţionare; b) propune structura organizatorică a ASFR şi o înaintează spre avizare Consiliului de conducere al AFER; c) avizează strategia de modernizare şi dezvoltare a ASFR; d) aprobă raportul anual al activităţilor desfăşurate de ASFR; e) aprobă trimiterea la Agenţia Feroviară Europeană a raportului anual al activităţilor desfăşurate de ASFR; f) analizează şi urmăreşte autorizarea punerii în funcţiune a subsistemelor structurale ce constituie sistemul feroviar, în conformitate cu art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2003 şi cu art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 850/2003, şi verifică exploatarea şi întreţinerea acestora în conformitate cu cerinţele esenţiale relevante; g) analizează şi urmăreşte supravegherea conformităţii constituenţilor de interoperabilitate cu cerinţele esenţiale, prevăzută de hotărârile Guvernului nr. 850/2003 şi nr. 1.533/2003; h) analizează şi urmăreşte autorizarea introducerii în circulaţie a materialului rulant nou sau substanţial modificat care încă nu este acoperit de o specificaţie tehnică de interoperabilitate (STI); i) analizează şi urmăreşte emiterea, reînnoirea, modificarea şi revocarea părţilor relevante din certificatele de siguranţă şi autorizaţiile de siguranţă acordate şi faptul că administratorii de infrastructură şi operatorii de transport feroviar funcţionează în conformitate cu cerinţele dreptului comunitar sau naţional; j) analizează şi urmăreşte supravegherea înregistrării corecte a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare şi asigurarea faptului că informaţiile privind siguranţa din registrele naţionale, instituite în conformitate cu prevederile hotărârilor Guvernului nr. 850/2003 şi nr. 1.533/2003, sunt precise şi actualizate; k) propune acţiunile ASFR necesar a fi susţinute pentru aprobare de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; l) propune acţiunile ASFR necesar a fi susţinute pentru aprobare în cadrul Consiliului de conducere al AFER; m) alte atribuţii date în competenţa sa prin acte normative.  +  Articolul 6 (1) Comitetul director se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin 2 membri. (2) Şedinţa este condusă de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al comitetului director delegat de preşedinte. (3) Şedinţele comitetului director pot avea loc în situaţia în care la acestea participă cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor comitetului. (4) Hotărârile comitetului director se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.  +  Articolul 7Directorul ASFR asigură conducerea executivă a ASFR.  +  Capitolul IV Structura organizatorică  +  Articolul 8Structura organizatorică a ASFR se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, asigurându-se şi reprezentare în teritoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Anexa 2 REGULAMENTde organizare şi funcţionare al Organismului Notificat Feroviar Român  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Organismul Notificat Feroviar Român, denumit în continuare ONFR, înfiinţat potrivit Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, este un organism independent care funcţionează în cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER.  +  Articolul 2ONFR este independent în ceea ce priveşte organizarea, structura juridică şi procesul decizional faţă de orice operator de transport feroviar, administrator de infrastructură feroviară, solicitant de certificare şi entitate achizitoare.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 3 (1) ONFR are atribuţiile stabilite în art. 16 alin. (6) din Legea nr. 55/2006. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite, ONFR este desemnat să efectueze următoarele activităţi: a) aplică procedurile de evaluare a conformităţii sau a aptitudinilor de utilizare a constituenţilor de interoperabilitate a sistemului de transport feroviar convenţional şi de mare viteză şi emite certificate de conformitate; b) stabileşte modulele sau combinaţia de module specifice pentru aplicarea procedurilor de verificare de conformitate a subsistemelor de natură structurală ale sistemului de transport feroviar convenţional şi de mare viteză şi emite certificate de conformitate; c) publică periodic informaţiile relevante referitoare la:- cererile primite pentru verificarea de conformitate;- certificatele de conformitate emise;- certificatele de conformitate suspendate/retrase; d) întocmeşte, publică periodic şi actualizează anual registrele infrastructurii şi materialului rulant; e) efectuează omologarea tehnică de tip a vehiculelor de transport feroviar şi cu metroul, precum şi de transport urban pe şine şi emite documente specifice; f) elaborează reglementări specifice privind înmatricularea materialului rulant; g) înmatriculează materialul rulant şi emite documente specifice; h) certifică/omologhează materialele, componentele şi echipamentele utilizate la construirea, modernizarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea materialului rulant şi a infrastructurii feroviare şi, după caz, elaborează agremente tehnice pentru acestea; i) determină constituenţii de interoperabilitate şi interfeţele care fac obiectul specificaţiilor europene, altele decât STI, inclusiv al normelor europene aplicabile la nivel naţional; j) stabileşte strategia de implementare a STI în sistemul de transport feroviar din România; k) elaborează norme tehnice pentru construcţia, modernizarea, repararea şi întreţinerea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant; l) elaborează agremente tehnice pentru tehnologiile specifice construirii, modernizării, reparării şi întreţinerii infrastructurii feroviare; m) avizează documentaţiile tehnice pentru construirea sau modernizarea materialului rulant şi a infrastructurii utilizate în transportul feroviar şi cu metroul; n) autorizează, din punct de vedere tehnic, operatorii economici care efectuează lucrările de construcţie, modernizare, reparare şi întreţinere a elementelor infrastructurii feroviare şi a materialului rulant; o) autorizează din punct de vedere tehnic furnizorii interni de produse şi servicii în domeniul feroviar; p) efectuează verificări şi încercări de laborator pentru determinarea conformităţii produselor şi serviciilor, din punct de vedere al caracteristicilor şi parametrilor determinanţi, pentru siguranţa circulaţiei, protecţia vieţii şi a mediului înconjurător, aferente transportului feroviar, cu metroul şi transportului urban pe şine; q) autorizează/atestă laboratoarele de încercări, precum şi standurile şi dispozitivele speciale, utilizate la verificarea şi ţinerea sub control a unor caracteristici determinante pentru securitatea transporturilor feroviare, în procesele de construire, reparare, întreţinere, verificare tehnică şi exploatare a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare şi emite documente specifice; r) alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, date în competenţa sa prin acte normative.  +  Capitolul III Organele de conducere ale ONFR  +  Articolul 4 (1) Conducerea ONFR este exercitată de un comitet director compus din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul ONFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Membrii comitetului director sunt specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Salarizarea directorului ONFR şi indemnizaţiile membrilor comitetului director se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Directorul ONFR nu beneficiază de indemnizaţie pentru activitatea în cadrul comitetului director.  +  Articolul 5Comitetul director al ONFR are, în principal, următoarele atribuţii şi competenţe: a) aprobă regulamentul propriu de funcţionare; b) propune structura organizatorică a ONFR şi o înaintează spre avizare Consiliului de conducere al AFER; c) avizează strategia de modernizare şi dezvoltare a ONFR; d) aprobă raportul anual al activităţilor desfăşurate de ONFR; e) aprobă trimiterea raportului anual al activităţilor desfăşurate de ONFR la instituţiile corespondente ale Uniunii Europene sau ale statelor membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu reglementările dreptului comunitar; f) avizează dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul interoperabilităţii feroviare; g) avizează strategia generală privind introducerea interoperabilităţii feroviare; h) analizează şi urmăreşte realizarea programelor naţionale privind introducerea interoperabilităţii feroviare; i) analizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţilor ONFR; j) propune acţiunile ONFR necesar a fi susţinute pentru aprobare de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; k) propune acţiunile ONFR necesar a fi susţinute pentru aprobare în cadrul Consiliului de conducere al AFER; l) alte atribuţii date în competenţa sa prin acte normative.  +  Articolul 6 (1) Comitetul director al ONFR se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin 2 membri. (2) Şedinţa este condusă de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al comitetului director delegat de preşedinte. (3) Şedinţele comitetului director pot avea loc în situaţia în care la acestea participă cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor comitetului. (4) Hotărârile comitetului director se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.  +  Articolul 7Directorul ONFR asigură conducerea executivă a ONFR.  +  Capitolul IV Structura organizatorică  +  Articolul 8Structura organizatorică a ONFR se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Anexa 3 REGULAMENTde organizare şi funcţionare al Organismului de Investigare Feroviar Român  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Organismul de Investigare Feroviar Român, denumit în continuare OIFR, înfiinţat potrivit Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, este un organism independent care funcţionează în cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER.  +  Articolul 2OIFR este independent în ceea ce priveşte organizarea, structura juridică şi procesul decizional faţă de orice administrator de infrastructură, operator de transport feroviar, organism de tarifare, organism de repartizare şi organism notificat, precum şi de orice parte ale cărei interese ar putea intră în conflict cu sarcinile încredinţate OIFR.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 3 (1) OIFR are atribuţiile stabilite în art. 21 alin. (1) din Legea nr. 55/2006. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite, OIFR este desemnat să efectueze următoarele activităţi: a) investighează accidentele feroviare grave; b) investighează alte accidente şi incidente care în condiţii uşor diferite ar fi putut duce la accidente grave; c) investighează defecţiunile tehnice ale subsistemelor de natură structurală sau ale constituenţilor de interoperabilitate ai sistemelor feroviare de mare viteză sau convenţionale europene; d) poate cere sau oferi asistenţă organismelor de investigare similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din partea Agenţiei Feroviare Europene pentru oferirea de competenţe ori pentru desfăşurarea de inspecţii tehnice, analize sau evaluări; e) întocmeşte anual un raport privind activităţile sale desfăşurate în anul precedent, pe care îl publică în Buletinul AFER şi pe site-ul propriu şi îl transmite Agenţiei Feroviare Europene cel mai târziu până la data de 30 septembrie; de asemenea, publică rapoartele finale ale investigaţiilor efectuate în Buletinul AFER şi pe site-ul propriu şi le transmite la Agenţia Feroviară Europeană; f) alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, date în competenţa sa prin acte normative. (3) În exercitarea atribuţiilor de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare, personalul de specialitate al OIFR are drept de acces pe toate mijloacele de transport feroviar, în unităţile cu specific feroviar care funcţionează sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în unităţile operatorilor de transport feroviar şi ale operatorilor de manevră feroviară, în unităţile administratorilor şi deţinătorilor de infrastructură feroviară sau de linii ferate industriale, precum şi în unităţile operatorilor economici care furnizează produse sau prestează servicii pentru calea ferată, pe baza legitimaţiei speciale emise şi în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Capitolul III Organele de conducere ale OIFR  +  Articolul 4 (1) Conducerea OIFR este exercitată de un comitet director compus din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul OIFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Membrii comitetului director sunt specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Salarizarea directorului OIFR şi indemnizaţiile membrilor comitetului director se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Directorul OIFR nu beneficiază de indemnizaţie pentru activitatea în cadrul comitetului director.  +  Articolul 5Comitetul director al OIFR are, în principal, următoarele atribuţii şi competenţe: a) aprobă regulamentul propriu de funcţionare; b) propune structura organizatorică a OIFR şi o înaintează spre avizare Consiliului de conducere al AFER; c) avizează strategia de modernizare şi dezvoltare a OIFR; d) aprobă raportul anual al activităţilor desfăşurate de OIFR; e) aprobă trimiterea la Agenţia Feroviară Europeană a raportului anual al activităţilor desfăşurate de OIFR; f) avizează dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul accidentelor şi incidentelor feroviare; g) analizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţilor OIFR; h) propune acţiunile OIFR necesar a fi susţinute pentru aprobare de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; i) propune acţiunile OIFR necesar a fi susţinute pentru aprobare în cadrul Consiliului de conducere al AFER; j) alte atribuţii date în competenţa sa prin acte normative.  +  Articolul 6 (1) Comitetul director al OIFR se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin 2 membri. (2) Şedinţa este condusă de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al comitetului director delegat de preşedinte. (3) Şedinţele comitetului director pot avea loc în situaţia în care la acestea participă cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor comitetului. (4) Hotărârile comitetului director se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.  +  Articolul 7Directorul OIFR asigură conducerea executivă a OIFR.  +  Capitolul IV Structura organizatorică  +  Articolul 8Structura organizatorică a OIFR se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Anexa 4 REGULAMENTde organizare şi funcţionare al Organismului de Licenţe Feroviare Român  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1Organismul de Licenţe Feroviare Român, denumit în continuare OLFR, înfiinţat potrivit Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, este un organism independent care funcţionează în cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER.  +  Articolul 2OLFR este independent în ceea ce priveşte organizarea, structura juridică şi procesul decizional faţă de orice operator de transport feroviar sau operator economic care efectuează astfel de servicii.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 3 (1) OLFR are atribuţiile stabilite în art. 29 alin. (3) din Legea nr. 55/2006. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite, OLFR este desemnat să efectueze următoarele activităţi: a) acordă licenţe operatorilor care efectuează transport feroviar; b) acordă licenţe operatorilor care efectuează manevră feroviară; c) întocmeşte anual un raport privind activităţile desfăşurate în anul precedent, pe care îl publică în Buletinul AFER şi pe site-ul propriu; d) publică periodic lista operatorilor şi intermediarilor de transport feroviar licenţiaţi; e) alte atribuţii specifice domeniului său de activitate, date în competenţa sa prin acte normative.  +  Capitolul III Organele de conducere ale OLFR  +  Articolul 4 (1) Conducerea OLFR este exercitată de un comitet director compus din 5 persoane, al cărui preşedinte este directorul OLFR, numit prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Membrii comitetului director sunt specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Salarizarea directorului OLFR şi indemnizaţiile membrilor comitetului director se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Directorul OLFR nu beneficiază de indemnizaţie pentru activitatea în cadrul comitetului director.  +  Articolul 5Comitetul director al OLFR are, în principal, următoarele atribuţii şi competenţe: a) aprobă regulamentul propriu de funcţionare; b) propune structura organizatorică a OLFR şi o înaintează spre avizare Consiliului de conducere al AFER; c) avizează strategia de modernizare şi dezvoltare a OLFR; d) aprobă raportul anual al activităţilor desfăşurate de OLFR; e) aprobă trimiterea raportului anual al activităţilor desfăşurate de OLFR la instituţiile corespondente ale Uniunii Europene sau ale statelor membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu reglementările dreptului comunitar; f) avizează dezvoltarea cadrului de reglementare în domeniul acordării licenţelor feroviare; g) analizează şi urmăreşte desfăşurarea activităţilor OLFR; h) propune acţiunile OLFR necesar a fi susţinute pentru aprobare de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; i) propune acţiunile OLFR necesar a fi susţinute pentru aprobare în cadrul Consiliului de conducere al AFER; j) alte atribuţii date în competenţa sa prin acte normative.  +  Articolul 6 (1) Comitetul director al OLFR se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a cel puţin 2 membri. (2) Şedinţa este condusă de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al comitetului director delegat de preşedinte. (3) Şedinţele comitetului director pot avea loc în situaţia în care la acestea participă cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor comitetului. (4) Hotărârile comitetului director se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.  +  Articolul 7Directorul OLFR asigură conducerea executivă a OLFR.  +  Capitolul IV Structura organizatorică  +  Articolul 8Structura organizatorică a OLFR se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.--------