NORME METODOLOGICE din 4 octombrie 2006de evaluare a furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • CASA NAŢIONALA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 bis din 14 noiembrie 2006   +  Capitolul I Condiţii generale  +  Articolul 1 (1) În procesul de evaluare a furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar intra numai furnizorii autorizati de Ministerul Sănătăţii Publice. (2) Punctele de lucru ale furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar se evalueaza conform standardelor aplicate furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar prevăzute în Anexele 20, respectiv 21 şi normelor metodologice de evaluare.  +  Articolul 2Evaluarea furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar se face de către Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar, Sediul acestei subcomisii se afla la Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate.  +  Articolul 3Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta şi Transport Sanitar, denumita în continuare SCNEFAMUPTS, este infiintata în baza ordinului ministrului sănătăţii publice şi al presedintelui Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate nr. 637/241 din 02.06.2006. SCNEFAMUPTS elaboreaza standardele şi criteriile de evaluare a furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar, metodologia de evaluare precum şi propriul regulament de functionare.  +  Capitolul II Etapele procesului de evaluare  +  Articolul 4În vederea evaluării sunt parcurse urmatoarele etape: a) Furnizorul de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar care solicită evaluarea face o cerere adresata SCNEFAMUPTS, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice; b) Medicul-Sef al CNAS desemneaza prin dispozitii scrise, al caror model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, 2 evaluatori care viziteaza furnizorul pentru a constata în ce măsura acesta corespunde standardelor şi criteriilor de evaluare în vigoare; c) evaluarea se face pe baza unui chestionar de evaluare care cuprinde standardele şi criteriile de evaluare în vigoare; d) rezultatul vizitei în vederea evaluării este consemnat într-un proces verbal de evaluare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, bazat pe chestionarul de evaluare completat de către evaluatori şi care se depune la SCNEFAMUPTS; e) în procesul verbal de evaluare este consemnat totalul punctajului obţinut de furnizor; f) chestionarele de evaluare şi un exemplar al procesului verbal de evaluare se depun SCNEFAUTS; g) un exemplar al procesului verbal rămâne la evaluator; h) SCNEFAUTS emite notificarea privind evaluarea sau decizia de evaluare, al caror model este prevăzut în anexa nr. 5, respectiv anexa nr. 6, şi reprogramează vizite de evaluare suplimentare la furnizorii de asistenţa medicală de urgenta şi transport sanitar care nu au indeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomanda efectuarea vizitei de către alti evaluatori.  +  Capitolul III Evaluarea furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar  +  Articolul 5Persoanele desemnate să efectueze vizita în vederea evaluării furnizorului, denumite în continuare evaluatori, trebuie să indeplineasca urmatoarele cerinţe: a) să fie angajaţi ai Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, însă nu în cadrul structurii de control sau audit a acesteia, sau experti angajaţi prin contract şi desemnaţi de la nivel naţional; b) să fie în subordinea sau coordonarea Medicului-Sef; c) nu lucreaza, nu au părţi sociale şi nu fac parte din conducerea vreunui furnizor de asistenţa medicală de urgenta şi transport sanitar; d) se angajează în scris printr-o declaratie de compatibilitate, al carei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, că nu se afla în conflict de interese.  +  Articolul 6Evaluatorii din cadrul Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate sunt desemnaţi de către directorul general al acesteia.  +  Articolul 7Evaluatorii sunt raspunzatori de evaluarea corecta, în caz contrar aplicandu-li-se sancţiuni disciplinare şi administrative, la propunerea SCNEFAMUPTS.  +  Articolul 8Vizita în vederea evaluării furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar: a) se face conform unei programari stabilite cu respectivul furnizor, nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii de evaluare de către acesta; b) programarea vizitelor în vederea evaluării se va face de preferinta în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cat mai eficient; c) vizitele în vederea evaluării au loc numai în zilele lucratoare; d) evaluatorii primesc din partea Medicului-Sef, o dispoziţie pentru vizita de evaluare la respectivul furnizor (anexa nr. 2); e) evaluatorii au o copie de pe cererea de evaluare depusa de furnizorul de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar şi completeaza pe parcursul vizitei un chestionar de evaluare care contine standardele şi criteriile de evaluare corespunzătoare tipului de furnizor evaluat; f) reprezentantul legal al furnizorului contrasemnează un proces verbal de evaluare care se întocmeşte în doua exemplare (anexa nr. 3), iar unul din acestea rămâne la furnizor; g) orice rectificari pe documentele completate în cursul vizitei în vederea evaluării trebuie semnate atât de evaluatori cat şi de reprezentantul legal al furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar; h) SCNEFAMUPTS tine un registru în care sunt consemnate cererile de evaluare, precum şi vizitele în vederea evaluării efectuate; i) după efectuare vizitei în vederea evaluării, evaluatorii predau chestionarul de evaluare completat împreună cu un exemplar al procesului verbal de evaluare, sub semnatura, la SCNEFAMUPTS.  +  Capitolul IV Rezultatul vizitei în vederea evaluării şi procedura de contestare  +  Articolul 9SCNEFAMUPTS emite notificarea privind evaluarea ce contine termenul minim de când furnizorul va avea dreptul să depună o noua cerere de evaluare şi criteriile de eligibilitate considerate neindeplinite sau decizia de evaluare a carei valabilitate este de 2 ani.  +  Articolul 10Furnizorii de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar pot contesta rezultatul vizitei în vederea evaluării, la SCNEFAMUPTS. Contestaţiile trimise de furnizorii de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar vor fi insotite de o copie a procesului verbal de evaluare, cu menţionarea standardelor sau criteriilor considerate indeplinite.  +  Articolul 11SCNEFAMUPTS va lua o decizie care va fi comunicata furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestaţiei; în acest interval SCNEFAMUPTS va lua toate masurile în vederea solutionarii contestaţiei, inclusiv prin solicitarea unor documente suplimentare pe care le considera necesare şi investigatii la faţa locului, dacă este cazul.  +  Articolul 12SCNEFAMUPTS păstrează un dosar pentru fiecare furnizor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar care a solicitat evaluarea şi care contine urmatoarele documente: a) cererea de evaluare depusa de furnizorul de asistenţa medicală de urgenta şi transport sanitar şi documentele anexate; b) dispoziţia pentru vizita de evaluare; c) chestionarul de evaluare completat; d) un exemplar al procesului verbal de evaluare; e) copia notificarii privind evaluarea sau, f) copia deciziei de evaluare;  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------DOMNULE PRESEDINTE,Subsemnatul .................... reprezentant legal al furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar ..................... aflat la adresa, str. ........................... nr. ..... localitatea ....................... judeţul ............. telefon ............... fax ................... având act de înfiinţare/organizare nr. ............. autorizatia sanitara de functionare nr. ........... cod fiscal ................... contul nr. ............. deschis la Trezoreria statului sau contul nr. ....................... deschis la Banca ....................... autorizaţii de libera practica pentru un numar de ........ angajaţi, dovada asigurarii de raspundere civila în domeniul medical pentru furnizor nr. ............. dovada asigurarii de raspundere civila în domeniul medical pentru personalul medico-sanitar, solicit evaluarea furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar.Anexez documentele solicitate de Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar.Ma oblig prin prezenta sa furnizez evaluatorilor, informaţiile şi documentele necesare vizitei în vederea evaluării furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar/punctului de lucru, precum şi acces liber în spatiile acestuia.Furnizorul are urmatoarele puncte de lucru/substatii ..........................Furnizorul este de condus de .................................................Punctul de lucru al furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar este de condus de .................... care se legitimeaza cu BI/CI Seria .......... Nr. ....... şi are contractul de muncă nr. ...... .Data Semnatura............. ...............Domnului Presedinte al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar  +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------Nr. ........................Data .......................DISPOZIŢIE PENTRU VIZITA DE EVALUARE A FURNIZORILORDE ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENTA PRESPITALICEASCAŞI TRANSPORT SANITARpentru evaluare în sistemul asigurarilor sociale de sănătateSe numeste domnul/doamna ................................. care se legitimeaza cu BI/CI seria ....... nr. ........... şi domnul/doamna ....................... care se legitimeaza cu BI/CI seria ....... nr. ............ pentru a efectua vizita de evaluare nr. ............... la furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar/punctul de lucru ................................ al furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar .................... cu adresa: ........................... localitatea ...................... la data .......... . Au primit în acest scop chestionarul de evaluare nr. ............ .MEDIC-SEF.................Am luat la cunoştinţaEvaluator......................Am luat la cunoştinţaEvaluator.......................  +  Anexa 3 -------la normele metodologice-----------------------
  ANTET CASA NAŢIONALA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE
  SUBCOMISIA NAŢIONALA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DEASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENTA PRESPITALICEASCAŞI TRANSPORT SANITARPROCES VERBALSubsemnatul/subsemnata ............................... evaluator al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar şi subsemnatul/subsemnata ....................... evaluator al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar desemnaţi prin dispoziţia de evaluare nr. ............... sa efectuam vizita în vederea evaluării nr. ............., am efectuat aceasta vizita la adresa indicată, la data ................ şi am completat chestionarul nr. ....... aferent dispozitiei pentru vizita în vederea evaluării.Vizita în vederea evaluării a fost efectuata în prezenta conducătorului furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar/punctului de lucru, domnul/doamna .............., iar rezultatele acesteia sunt consemnate în chestionarul nr. ................... .Furnizorul de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar a obţinut ....... DA ...... NUConducator al furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar/punct de lucru .................................. .Semnatura ............................Stampila furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar/punctului de lucru ................... .Prezentul proces verbal se întocmeşte în doua exemplare din care un exemplar rămâne la furnizor.Evaluator ...................Semnatura ...................Evaluator ..................Semnatura ..................Data.........
   +  Anexa 4 -------la normele metodologice-----------------------SUBCOMISIA NAŢIONALA DE EVALUARE A FURNIZORILORDE ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENTAPRESPITALICEASCA ŞI TRANSPORT SANITARDECLARATIE DE COMPATIBILITATESubsemnatul/subsemnata ................................., angajat/angajata al/a Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate/expert propus ca evaluator pentru evaluarea furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar, cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal, privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că indeplinesc toate condiţiile prevăzute de art. 5, cap. III din normele metodologice de evaluare pentru evaluarea furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar.Ma oblig sa solicit încetarea calităţii de evaluator pentru evaluarea furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar în cazul în care condiţiile de mai sus nu mai sunt indeplinite.Data Semnatura........... ....................  +  Anexa 5 -------la normele metodologice-----------------------Nr. ..............Data .............
  ANTET CASA NAŢIONALA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE
  SUBCOMISIA NAŢIONALA DE EVALUARE A FURNIZORILORDE ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENTAPRESPITALICEASCA ŞI TRANSPORT SANITARNOTIFICARE PRIVIND EVALUAREAFurnizorul/punctul de lucru ................... aflat la adresa, str. ...................... nr. ........ localitatea .............. judet/sector .............. având reprezentant legal pe ...................................... act de înfiinţare/organizare nr. .......... autorizatia sanitara de functionare nr. ......... cod fiscal ................... contul nr. ..................... deschis la Trezoreria statului sau contul nr. ..................... deschis la Banca ........ a obţinut ...... DA ...... NUObservatii ..........................................................Termenul acordat pentru indeplinirea în totalitate a criteriilor de eligibilitate este de ................ zile.PRESEDINTE,...................
   +  Anexa 6 -------la normele metodologice-----------------------Nr. ................Data ...............
  ANTET CASA NAŢIONALA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE
  SUBCOMISIA NAŢIONALA DE EVALUARE A FURNIZORILORDE ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENTAPRESPITALICEASCA ŞI TRANSPORT SANITARDECIZIE DE EVALUAREFurnizorul/punctul de lucru ............................. aflat la adresa, str. ................. nr. ........ localitatea ................ judet/sector ............... având reprezentant legal pe ......................... act de înfiinţare/organizare nr. .......... autorizatia sanitara de functionare nr. ........... cod fiscal ............. contul nr. ............... deschis la Trezoreria statului sau contul nr. ......... deschis la Banca .................. a obţinut ...... DA ...... NU.Observatii .......................................................................Valabilitatea Deciziei de Evaluare este până la ..................PRESEDINTE,....................----