ORDIN nr. 673 din 11 septembrie 2006pentru modificarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Nr. 673 din 11 septembrie 2006
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Nr. 5.395 din 16 octombrie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 16 noiembrie 2006  În temeiul prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 35 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi ministrul educaţiei şi cercetării emit următorul ordin:  +  Articolul IMetodologia certificării formării profesionale a adulţilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 774 din 5 noiembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) La examenul de absolvire pot asista, ca observatori, şi reprezentanţi ai beneficiarilor programelor de formare profesională/operatorilor economici, precum şi membri ai comisiei de autorizare sau ai secretariatelor tehnice."2. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În cazul programelor organizate pe baza autorizării unui program de calificare şi care cuprind unul sau mai multe module din respectivul program, întrucât cumularea certificatelor de absolvire la diferitele module poate duce la obţinerea certificatului de calificare de către participanţi, se aplică aceleaşi reguli de organizare a examenului de absolvire ca pentru un program de calificare."3. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În cazul în care exista persoane care au abandonat sau nu s-au înscris la examenul de absolvire, se va întocmi o anexa la procesul-verbal, în care se vor consemna numele şi prenumele acestor persoane."4. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Pentru a se putea înscrie la examenul de absolvire organizat de un alt furnizor, absolventul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) prezintă adeverinta de participare la programul de formare cu avizul comisiei de autorizare care a autorizat programul respectiv."5. La articolul 24, litera c) a punctului 2 va avea următorul cuprins:"c) registrul de evidenta a contractelor de formare profesională; acesta cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, data înregistrării contractului la comisia de autorizare, numărul şi data contractului, datele de identificare a furnizorului de formare profesională şi a programului de formare respectiv, datele de identificare a participantului la program, numărul şi seria certificatului eliberat, data aplicării timbrului sec pe certificat, menţiuni;".6. La articolul 28, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Înainte de a fi eliberate absolvenţilor, certificatele de calificare şi de absolvire vor fi prezentate la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, însoţite de un borderou în doua exemplare, în vederea aplicării timbrului sec................................................................................................ (3) Borderoul cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, numele absolventului, initialele prenumelui tatălui/mamei, prenumele absolventului, codul numeric personal, seria şi numărul certificatului eliberat, data absolvirii, menţiuni."7. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Situaţia formularelor certificatelor de calificare şi de absolvire şi a anexelor acestora, gestionate de furnizorul de formare autorizat, precum şi a documentelor de evidenta prevăzute la art. 24 alin. (1) se verifica de către echipele de monitorizare constituite de comisiile de autorizare sau de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) Pentru deficiente constatate în gestionarea certificatelor de calificare şi de absolvire şi a anexelor lor şi în completarea documentelor de evidenta prevăzute la art. 24 alin. (1), care determina imposibilitatea verificării îndeplinirii criteriului privind rezultatele activităţii anterioare a furnizorului de formare, echipa de monitorizare poate propune comisiei de autorizare sau Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor retragerea autorizaţiei furnizorului de formare."8. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) În cazul încetării activităţii autorizate, furnizorul de formare profesională este obligat sa predea secretariatului tehnic al comisiei de autorizare, pe bază de proces-verbal, toate documentele privind evidenta certificatelor eliberate, precum şi formularele rămase necompletate, având obligativitatea de a respecta prevederile legale de gestionare şi arhivare a certificatelor şi documentelor prevăzute în prezenta metodologie. (2) Formularele necompletate ale certificatelor şi anexelor acestora, preluate de la furnizorul de formare, se reintroduc în evidenta comisiei de autorizare, respectându-se aceleaşi reguli ca pentru formularele preluate de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei."  +  Articolul IIAnexele nr. 1, 7 şi 8 la metodologia prevăzută la art. I se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.p. Ministrul muncii, solidarităţiisociale şi familiei,Mihai Constantin Seitan,secretar de statMinistrul educaţiei şi cercetării,Mihail Hardau  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 1 la metodologie)---------------------------PROCES-VERBALÎncheiat astăzi ...... cu ocazia sustinerii examenului de absolvire a programului de formare profesională ....... organizat de ......................................................................În perioada ....... la sediul ......................................................................Comisia de examinare s-a întrunit în data de ..... la ora ..... şi a stabilit graficul de desfăşurare a examenului de absolvire, după cum urmează:..........................................................................................................................................................................................................Graficul de desfăşurare a fost afişat cu ..... ore înainte de începerea examenului de absolvire.Au fost verificate condiţiile tehnice de desfăşurare a examenului de absolvire care au fost găsite corespunzătoare/necorespunzătoare.Au fost stabilite subiectele pentru probele examenului de absolvire, după cum urmează:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
       Situaţia statistica privind rezultatele examenului de absolvire:
  Număr Rata de Rata de
  Număr Număr Număr Număr femei abandon promovabi-
  persoanepersoanepartici- absolvenţi absolvente (100- litate
  înscrisecare au panti la2/1*100)(4/3*100)
  la pro- finali- examenul din din % %
  gramul zat pro-de to- care subto-care sub
  de for- gramul absol- tal 25 de tal 25 de
  mare de for- vire ani ani
  mare
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Observaţii/probleme: .................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................PREŞEDINTELE COMISIEI DE EXAMINARE ..../(nume).... ______(semnatura)______Membru în comisia de examinare ..../(nume).... ______(semnatura)______Membru în comisia de examinare ..../(nume).... ______(semnatura)______
   +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 7 la metodologie)----------------------------......(FURNIZORUL DE FORMARE PROFESIONALĂ)......
               REGISTRU DE EVIDENTA NOMINALĂ A ELIBERĂRII CERTIFICATELOR DE
                                      CALIFICARE
  N r. C r t. Nume pre- nume ab- sol- vent Cod nu- me- ric per- so- nal Tip pro- gram Cali- fica- rea Cod No- men- cla- tor Peri- oada Media /Ca- lifi- cativ Nr./Se- rie Certi- ficat Data eli- bera- rii Sem- na- tu- ra pri- mire Nume- le şi sem- natu- ra per- soa- nei care eli- berea- za cer- tifi- catul Menţiuni
  Tip program:C - CalificareR - RecalificareLa rubrica "Menţiuni" se vor specifică unităţile de competenţa din standardul ocupational/standardul de pregătire profesională
   +  Anexa 3 -------(Anexa nr. 8 la metodologie)---------------------------......(FURNIZORUL DE FORMARE PROFESIONALĂ)......
  *Font 9*
               REGISTRU DE EVIDENTA NOMINALĂ A ELIBERĂRII CERTIFICATELOR DE
                                       ABSOLVIRE
  N r. C r t. Nume pre- nume ab- sol- vent Cod nu- me- ric per- so- nal Tip pro- gram Denu- mire pro- gram Ocu- pa- tie/ ca- li- fi- care Cod COR Peri- oada Media/ Califi- cativ Nr./Se- rie Certi- ficat Data eli- bera- rii Sem- na- tu- ra pri- mire Nume- le şi sem- natu- ra per- soa- nei care eli- berea- za cer- tifi- catul Menţiuni
  Tip program:I - IniţiereP - PerfecţionareS - SpecializareLa rubrica "Menţiuni" se vor specifică unităţile de competenţa din standardul ocupational/standardul de pregătire profesională--------