NORMA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR din 11 octombrie 2006care stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor şi de sănătate publică care reglementează comerţul şi importul în Comunitatea Europeană de produse care nu sunt supuse cerinţelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare pentru comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003, iar în ceea ce priveşte agenţii patogeni, Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Directiva Consiliului 92/118/CEE transpusa prin prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor stabileşte cerinţele de sănătate a animalelor şi de sănătate publică care reglementează comerţul şi importul în Comunitatea Europeană de produse de origine animala, inclusiv mostrele comerciale prelevate de la astfel de produse, care nu sunt supuse cerinţelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se referă cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare pentru comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 11 martie 2003, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 89/662/CEE , iar în ceea ce priveşte agenţii patogeni, Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 90/425/CEE . (2) Prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor nu trebuie să aducă atingere adoptării unor reguli mai detaliate cu privire la sănătatea animalelor, în cadrul regulilor specifice menţionate anterior, şi nici menţinerii restrictiilor cu privire la comerţul sau importul de produse reglementate de regulile specifice la care se referă alin. (1), bazate pe reguli de sănătate publică.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei norme sanitare veterinare: a) comerţul este definit la art. 2 pct. 3 din norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003; b) mostra comercială înseamnă o proba fără valoare comercială, prelevata în numele proprietarului sau al persoanei responsabile pentru o unitate, care este reprezentativa pentru un anumit produs de origine animala fabricat de unitatea respectiva sau care constituie un specimen al unui produs de origine animala a cărui fabricare este luată în considerare şi care, în scopurile examinării ulterioare, trebuie să poarte o referinţa la tipul produsului, compozitia acestuia şi specia animalului de la care a fost obţinut; c) boala transmisibila grava înseamnă toate bolile la care se referă Norma sanitară veterinara privind notificarea bolilor animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 30 august 2005, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 82/894/CEE ; d) agenţi patogeni înseamnă orice colectie ori cultura de microorganisme sau orice derivat prezent fie singur, fie sub forma unei combinatii manipulate a unei astfel de colecţii ori culturi de microorganisme capabile de a provoca boala la orice vietate (alta decât omul) şi orice derivati modificati ai acestor microorganisme, care pot purta sau transmite un agent patogen la animale sau tesutul, cultura celulara, secretiile ori excretiile prin care sau prin intermediul cărora un agent patogen pentru animale poate fi purtat sau transmis. Prezenta definiţie nu include produsele medicinale veterinare imunologice autorizate în conformitate cu Norma sanitară veterinara privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 69/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 22 septembrie 2005, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 2001/82/CE ; e) proteina animala prelucrata destinată pentru consum uman înseamnă jumari, carne tocata şi sorici pudra, în sensul definitiei la care se referă anexa nr. 1 laRegulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004/CE ce stabileşte reguli specifice de igiena privind igiena alimentelor. (2) În plus, trebuie să se aplice mutatis mutandis definiţiile conţinute în art. 2 din norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003, din norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 şi din Norma sanitară veterinara care stabileşte principiile ce reglementează organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în Comunitatea Europeană din tari terţe, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 97/78/CE .  +  Articolul 3 (1) Comerţul şi importul de produse de origine animala la care se referă art. 1 nu sunt interzise sau restrictionate din motive de sănătate a animalelor ori de sănătate publică, altele decât cele care decurg din aplicarea prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau din legislaţia comunitara şi în special din orice măsură de protecţie luată. (2) Orice nou produs de origine animala destinat pentru consum uman, a cărui punere pe piaţa în România este autorizata, în conformitate cu procedura comunitara, nu poate face obiectul comerţului sau importului până când nu va fi luată o decizie privind riscul real al răspândirii bolilor transmisibile grave care ar putea rezultă din circulaţia produsului, nu numai pentru speciile de la care provine produsul, dar şi pentru alte specii care ar putea fi purtătoare de boli, sau ar putea deveni un focar de boala ori un risc pentru sănătatea publică. (3) Celelalte produse de origine animala nu pot face obiectul comerţului sau importului din tari terţe în afară de cazul în care acestea respecta cerinţele Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004/CE ce stabileşte reguli specifice de igiena privind igiena alimentelor, precum şi cerinţele relevante ale prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor:(i) extracte din carne;(îi) grăsimi animale prelucrate: grăsimi derivate din carnea prelucrata incluzând oase şi destinate consumului uman;(iii) jumari: resturi cu conţinut de proteine de prelucrare, după separarea parţială a grasimii şi a apei;(iv) pudra de carne, sorici pudra, sânge sarat şi uscat, plasma sanguina sărată şi uscata;(v) stomacuri, vezici urinare şi intestine curatate, sarate şi deshidratate şi/sau fierte.  +  Capitolul II Prevederi aplicabile comerţului  +  Articolul 4Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor ia toate măsurile necesare în scopul aplicării art. 4 alin. (1) din norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003 şi a art. 4 alin. (1) lit. a) din norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002. Produsele de origine animala la care se referă anexa la prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor şi art. 3 alin. (2) şi (3) pot face obiectul comerţului, fără a se prejudicia prevederile speciale care trebuie adoptate în aplicarea art. 10, numai dacă acestea îndeplinesc următoarele cerinţe:1. trebuie să îndeplinească cerinţele art. 5 şi cerinţele specifice de sănătate stabilite în anexa la prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor în ceea ce priveşte aspectele de sănătate a animalelor;2. trebuie să provină din unităţi care: a) se angajează, în lumina cerinţelor specifice stabilite în anexa la prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor, pentru produsele pe care le fabrica unitatea:(i) să respecte cerinţele de producţie specifice stabilite de prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor;(îi) sa stabilească şi sa implementeze metodele de monitorizare şi control al punctelor critice, pe baza procedeelor utilizate;(iii) în funcţie de produse, sa preleveze probe pentru analiza într-un laborator recunoscut de autoritatea competentă, în scopul verificării respectării standardelor stabilite de prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor;(iv) sa ţină o evidenta scrisă sau înregistrată a informaţiilor obţinute în baza alineatelor precedente pentru prezentarea acestora autorităţii competente. Rezultatele diferitelor controale şi testări sunt, în special, păstrate o perioadă de cel puţin 2 ani;(v) sa garanteze administrarea marcarii şi etichetarii;(vi) dacă rezultatul examenului de laborator sau orice alte informaţii pe care le au la dispoziţie evidenţiază existenta unui risc grav pentru sănătatea animalelor sau pentru sănătatea publică, sa informeze despre aceasta Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor;(vii) sa transporte, în scopul comerţului, numai produse însoţite de un document comercial care indica natura produsului, numele şi, atunci când este cazul, numărul de aprobare veterinara a unităţii de producţie; b) se afla sub supravegherea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru a se asigura faptul ca operatorul sau managerul unităţii se conformează cerinţelor prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; c) au fost înregistrate de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor pe baza asigurărilor date de unitatea care garantează respectarea cerinţelor prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Articolul 5Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor se asigura ca sunt luate toate măsurile necesare pentru a se garanta ca produsele de origine animala la care se referă anexa la prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor nu sunt expediate în scopul comerţului din nicio exploatatie situata într-o zona supusă restrictiilor, din cauza apariţiei unei boli la care specia de la care provine produsul este sensibila sau din nicio unitate sau zona din care miscarile sau comerţul ar constitui un risc pentru statusul de sănătate a animalelor din statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia cazului în care produsele sunt tratate termic, în conformitate cu legislaţia comunitara.  +  Articolul 6Comerţul cu agenţi patogeni este supus regulilor stricte care trebuie să fie definite în baza procedurii comunitare.  +  Articolul 7 (1) Regulile cu privire la controalele stabilite de norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003, precum şi regulile cu privire la agenţii patogeni, stabilite de norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, se aplică produselor la care se referă la prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor, în special în ceea ce priveşte organizarea şi urmărirea controalelor. (2) Art. 10 din norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 se aplică produselor la care se referă prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor. (3) În scopul comerţului, prevederile art. 12 din norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 sunt extinse şi la unităţile care livreaza produse de origine animala la care se referă prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor. (4) Fără a se aduce atingere prevederilor specifice ale prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor efectuează sau dispune efectuarea oricăror controale pe care le considera necesare, atunci când se suspecteaza nerespectarea prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. (5) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor ia măsuri corespunzătoare, administrative sau penale, pentru a sanctiona orice încălcare a prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în special atunci când se constată că certificatele sau documentele întocmite nu corespund stării efective a produselor la care se referă anexa la prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor sau ca produsele respective nu respecta cerinţele prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau nu au fost supuse controalelor prevăzute de aceasta.  +  Capitolul III Prevederi aplicabile importului în Comunitatea Europeană  +  Articolul 8Cerinţele aplicabile importului de produse la care se referă prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor trebuie să asigure cel puţin garanţiile prevăzute la cap. II, inclusiv cele stabilite în aplicarea art. 6 şi cele stabilite de art. 3 alin. (2) şi (3).  +  Articolul 9 (1) Produsele la care se referă anexa la prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor şi art. 3 alin. (2) şi (3) pot fi importate în Comunitatea Europeană numai dacă îndeplinesc următoarele cerinţe: a) trebuie să provină dintr-o ţara terta sau o parte a unei tari terţe înscrise pe o lista ce urmează a fi întocmită şi actualizată în conformitate cu procedura comunitara, dacă nu este altfel specificat în anexa la prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor; b) trebuie să fie însoţite de un certificat de sănătate a animalelor sau de sănătate publică care corespunde unui model ce trebuie să fie întocmit în baza procedurii comunitare, care să certifice ca produsele îndeplinesc cerinţele suplimentare sau oferă garanţiile echivalente prevăzute de legislaţia comunitara şi provin din unităţi care oferă astfel de garanţii, şi care este semnat de către un medic veterinar oficial, în cazurile prevăzute în mod specific în anexa la prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor şi în art. 3 alin. (2) şi (3). (2) Experţi ai Comisiei Europene şi ai statelor membre pot efectua inspecţii la faţa locului în tari terţe, pentru a verifica dacă garanţiile acordate de acestea cu privire la condiţiile de producţie şi de punere pe piaţa pot fi considerate ca fiind echivalente cu cele aplicate în Comunitatea Europeană. Experţii din statele membre ale Uniunii Europene, responsabili pentru aceste inspecţii, vor fi numiţi de Comisia Europeană, la propunerea statelor membre ale Uniunii Europene. Aceste inspecţii se efectuează în numele Comunităţii Europene, care va suporta costul oricărei cheltuieli implicate. (3) Până la întocmirea listelor prevăzute la alin. (1) lit. a), Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor este autorizata sa menţină controalele prevăzute de norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 şi certificatul naţional solicitat pentru produsele importate în baza regulilor naţionale existente.  +  Articolul 10Procedura comunitara se utilizează pentru a stabili cerinţele de sănătate a animalelor, specifice pentru importul în Comunitatea Europeană, precum şi natura şi conţinutul documentelor insotitoare pentru produsele la care se referă anexa la prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor, destinate laboratoarelor pentru experimentari.  +  Articolul 11 (1) Principiile şi regulile prevăzute de norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 şi de Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE ce stabileşte reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animala destinate pentru consum uman se aplică, cu menţiunea specială privind organizarea şi urmărirea inspecţiilor care trebuie să fie efectuate de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor şi privind măsurile de protecţie care trebuie să fie implementate. (2) Totuşi, pentru anumite tipuri de produse de origine animala pot fi adoptate derogări, în concordanta cu procedura comunitara, de la controlul fizic prevăzut la art. 4 alin. (4) lit. b) din norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006.  +  Articolul 12 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate, prin eliberarea unei autorizaţii corespunzătoare, să permită importul din tari terţe de produse de origine animala la care se referă anexa la prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor, sub forma de mostre comerciale. Autorizaţia menţionată trebuie să însoţească transportul şi sa conţină detalii complete ale condiţiilor specifice în care acesta poate fi importat, incluzând orice derogări de la controalele prevăzute de norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006. (2) Atunci când un transport intră în România pentru destinaţie ulterioară către un stat membru al Uniunii Europene, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor se asigura ca transportul este însoţit de autorizaţia corespunzătoare. Transportul se efectuează în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006. Responsabilitatea pentru asigurarea faptului ca transportul îndeplineşte condiţiile autorizaţiei şi pentru permiterea intrării pe teritoriul statului membru revine statului membru care eliberează autorizaţia.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale comune  +  Articolul 13 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor este autorizata să permită intrarea pe teritoriul României de produse de origine animala la care se referă anexa la prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor şi art. 3 alin. (2) şi (3) şi care au fost produse pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene şi au tranzitat teritoriul unei tari terţe, cu condiţia prezentării unui certificat de sănătate a animalelor sau de sănătate publică care să ateste respectarea cerinţelor prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor. (2) Dacă Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor recurge la posibilitatea prevăzută la alin. (1), trebuie să informeze Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene în cadrul Comitetului Veterinar Permanent.  +  Articolul 14Anexa face parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Anexa ------la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor------------------------------------------------------------CERINŢE SPECIFICE DE SĂNĂTATE A ANIMALELOR  +  Capitolul I Membrane naturale de animale destinate pentru consum umanA. ComerţulComerţul cu membrane naturale de animale este supus prezentării unui document care specifică faptul ca unitatea de origine trebuie să fie: a) o unitate autorizata de autoritatea competentă, atunci când membranele naturale de animale sunt sarate sau uscate la punctul de origine sau când membranele naturale de animale sarate sau uscate sunt manipulate ulterior în alte scopuri; b) în alte cazuri, o unitate autorizata în concordanta cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004/CE ce stabileşte reguli specifice de igiena privind igiena alimentelor, cu condiţia ca membranele naturale de animale să fie transportate în asa fel încât să se evite contaminarea.B. Importul din tari terţeImportul de membrane naturale de animale din orice ţara terta este supus prezentării certificatului la care se referă art. 9 alin. (1) lit. b) din norma sanitară veterinara, emis şi semnat de un medic veterinar oficial al tarii terţe exportatoare, care indica faptul ca:(i) membranele naturale de animale provin de la întreprinderi autorizate de autoritatea competentă a tarii exportatoare;(îi) membranele naturale de animale au fost curatate, razuite şi apoi sarate sau inalbite (sau, ca o alternativa la sarare ori inalbire, ca acestea au fost uscate după razuire);(iii) după tratamentul menţionat la pct. (îi), au fost luate măsuri eficiente pentru a se preveni recontaminarea membranelor naturale de animale.  +  Capitolul II Oase şi produse pe bază de oase, cu excepţia fainii de oase, coarne şi produse pe bază de coarne, cu excepţia fainii de coarne, ongloane şi produse pe bază de ongloane, cu excepţia fainii de ongloane, destinate pentru consum umanComerţul şi importul produselor în cauza se supun următoarelor condiţii:1. În cazul comerţului, oasele, coarnele şi ongloanele sunt supuse cerinţelor de sănătate a animalelor, stabilite de Norma sanitară veterinara ce stabileşte reguli de sănătate animala care reglementează producţia, procesarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animala destinate pentru consum uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 8 martie 2006, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 2002/99/CE .2. În cazul comerţului, produsele pe bază de oase, produsele pe bază de coarne şi produsele pe bază de ongloane sunt supuse cerinţelor de sănătate a animalelor, stabilite de Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004/CE ce stabileşte reguli specifice de igiena privind igiena alimentelor.3. În cazul importului, oasele, produsele pe bază de oase, coarnele, produsele pe bază de coarne, ongloanele şi produsele pe bază de ongloane sunt supuse cerinţelor prevăzute de Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE ce stabileşte reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animala destinate pentru consum uman.  +  Capitolul III Proteine de origine animala prelucrate destinate pentru consum umanI. Fără a se prejudicia restricţiile impuse în ceea ce priveşte encefalopatia spongiforma transmisibila sau restricţiile cu privire la furajarea rumegatoarelor cu proteine provenite de la rumegatoare, comerţul şi importul de proteine de origine animala prelucrate sunt supuse:A. În ceea ce priveşte comerţul, prezentării documentului sau certificatului prevăzut de Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004/CE ce stabileşte reguli specifice de igiena privind igiena alimentelor, care atesta ca cerinţele acelui regulament au fost îndeplinite;B. În ceea ce priveşte importul:1. prezentării unui certificat de sănătate, astfel cum se prevede la art. 9 alin. (1) lit. b) din norma sanitară veterinara, semnat de un medic veterinar oficial din ţara de origine, şi care atesta ca: a) produsele îndeplinesc cerinţele prevăzute de Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004/CE ce stabileşte reguli specifice de igiena privind igiena alimentelor; b) s-au luat toate măsurile de precautie după tratament, pentru a se preveni contaminarea produsului tratat; c) au fost prelevate şi testate probe pentru a depista Salmonella, atunci când transportul a părăsit ţara de origine; d) rezultatele acestor teste sunt negative;2. în urma controlului documentelor, adică al certificatului la care se referă pct. 1, prelevarii de probe de către autoritatea competentă de la postul de inspecţie la frontiera, fără a se prejudicia cele stipulate la pct. II:(i) din fiecare transport de produse expediate în vrac;(îi) aleatoriu, din transporturile de produse ambalate în unitatea de fabricare;3. pentru aprobarea de libera circulaţie pe teritoriul Comunităţii Europene a transporturilor de proteine de origine animala prelucrate şi pentru a se dovedi faptul ca rezultatele prelevarii efectuate în baza prevederilor lit. B pct. 1 lit. c) au fost negative şi, dacă este necesar, după reprelucrare;C. Regulile naţionale existente la data notificării prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor cu privire la cerinţele aplicabile în ceea ce priveşte encefalopatia spongiforma transmisibila şi scrapia pentru proteinele de origine animala pot fi menţinute până când se ia o decizie referitoare la tipul de tratament termic capabil sa distruga agentul responsabil.Comerţul şi importul de făina de carne şi făina de oase se supun în continuare prevederilor art. 5 alin. (2) din norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003 şi prevederilor normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006.II. Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate efectua o prelevare randomizata de probe din transporturile în vrac care provin dintr-o ţara terta din care ultimele 6 teste consecutive au avut rezultate negative. Atunci când în cursul unuia dintre aceste controale un rezultat s-a dovedit a fi pozitiv, autoritatea competentă a tarii de origine trebuie informată astfel încât să poată lua măsurile corespunzătoare pentru a remedia situaţia. Aceste măsuri trebuie aduse la cunoştinţa autorităţii competente responsabile pentru controalele la import. În cazul obţinerii unui nou rezultat pozitiv de la aceeaşi sursa, trebuie efectuate teste ulterioare pentru toate transporturile care provin de la aceeaşi sursa, până când cerinţele stipulate în prima propozitie sunt din nou îndeplinite.III. Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să ţină evidenta rezultatelor prelevarii efectuate pentru toate transporturile care au fost supuse prelevarii.IV. În concordanta cu art. 3 alin. (3) al normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003, transbordarea transporturilor este permisă numai prin porturi care au fost autorizate în baza procedurii comunitare, cu condiţia sa existe un acord bilateral între România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene, care să permită amânarea controlarii transporturilor, până când acestea ajung la punctul de inspecţie la frontiera al statului membru al Uniunii Europene de destinaţie finala.V. Atunci când un transport se dovedeşte a fi pozitiv la testul pentru Salmonella, acesta este: a) reexportat din Comunitatea Europeană: b) utilizat pentru alte scopuri decât furajarea animalelor. În acest caz, transportul poate părăsi portul sau depozitul numai cu condiţia ca acesta sa nu fie incorporat în furaje pentru animale; c) reprelucrat într-o unitate de tratare aprobată conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.774/2002/CE sau în orice unitate aprobată pentru decontaminare. Miscarea din port sau din depozit trebuie controlată pe baza unui permis emis de autoritatea competentă, iar transportul nu trebuie eliberat până când nu a fost tratat şi testat pentru Salmonella de către autoritatea competentă, în concordanta cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.774/2002/CE , şi până când nu s-a obţinut un rezultat negativ.  +  Capitolul IV Sânge şi produse sangvine care provin de la animale ungulate şi păsări (cu excepţia serului de la ecvidee)Sânge proaspăt şi produse sangvine destinate consumului umanA. Comerţul1. Comerţul cu sânge proaspăt provenit de la animale ungulate şi păsări destinat consumului uman este supus condiţiilor de sănătate a animalelor aplicabile pentru comerţul cu carne proaspăta, în baza Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004/CE ce stabileşte reguli specifice de igiena privind igiena alimentelor, a normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2006.2. Comerţul cu produse sangvine destinate consumului uman este supus condiţiilor de sănătate a animalelor, stabilite în cap. VI din prezenta anexa.B. Importul1. Importul de sânge proaspăt provenit de la animalele domestice ungulate destinate consumului uman este interzis în baza Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE ce stabileşte reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animala destinate pentru consum uman.Importul de sânge proaspăt provenit de la păsări şi destinat consumului uman este supus cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004/CE ce stabileşte reguli specifice de igiena privind igiena alimentelor.Importul de sânge proaspăt provenit de la vanat de crescatorie şi destinat consumului uman este supus condiţiilor de sănătate a animalelor, stabilite în cap. VI din prezenta anexa.2. Importul de produse sangvine pentru consum uman, inclusiv cele menţionate de norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2006, este supus condiţiilor de sănătate a animalelor, aplicabile produselor din carne, în baza Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE ce stabileşte reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animala destinate pentru consum uman şi a prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, fără a se prejudicia regulile cu privire la produsele obţinute din proteine de origine animala pe bază de sânge prelucrate, menţionate la cap. III din prezenta anexa.  +  Capitolul V Untura şi grăsimi topite destinate consumului uman1. Statele membre autorizeaza importul în Comunitatea Europeană de untura şi grăsimi topite din tari terţe menţionate pe lista anexată la Decizia Comisiei 79/542/CEE , transpusa în legislaţia naţionala prin Norma sanitară veterinara privind lista cuprinzând ţările terţe sau părţi ale ţărilor terţe şi condiţiile de certificare veterinara, sănătate animala şi publică pentru importul în Comunitatea Europeană al anumitor animale vii şi al carnii proaspete provenite de la acestea şi preluarea acestor liste şi condiţii pentru importul în România, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 53/2005, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 20 septembrie 2005, din care este permis importul de carne proaspăta de la speciile în cauza.2. Atunci când într-o ţara menţionată la pct. 1 a existat, în ultimele 12 luni, un focar al unei boli transmisibile grave înainte de export, fiecare transport de untura sau de grăsimi topite trebuie să fie însoţit de un certificat menţionat la art. 9 alin. (1) lit. b) din norma sanitară veterinara, care atesta ca:A. untura sau grasimile topite au fost supuse unuia dintre următoarele procese de tratament termic:(i) temperatura minima de 70°C timp de cel puţin 30 de minute; sau(îi) temperatura minima de 90°C timp de cel puţin 15 minute; sau(iii) temperatura minima de 80°C într-un sistem continuu de topire;B. atunci când untura sau grasimile topite sunt ambalate, acestea au fost ambalate în ambalaje noi şi s-au luat toate măsurile pentru a se preveni recontaminarea acestora;C. atunci când se intenţionează transportul în vrac al produsului, au fost inspectate şi s-a constatat ca sunt curate înainte de folosire ţevile, pompele şi rezervorul de transport în vrac, precum şi orice alte rezervoare sau autocisterne de transport în vrac utilizate la transportul produselor de la unitatea producătoare, fie direct pe nava, fie în rezervoarele de pe ţărm, fie direct la întreprinderi.  +  Capitolul VI Carne de iepure şi carne de vanat de crescatorie destinate consumului umanAutoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor se asigura ca se importa carne de iepure şi de vanat de crescatorie, numai dacă: a) provine din tari terţe incluse:(i) pentru vanatul de crescatorie cu blana, pe lista ţărilor din care carnea proaspăta a speciilor corespunzătoare poate fi importata conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE ce stabileşte reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animala destinate pentru consum uman;(îi) pentru vanatul de crescatorie cu pene, pe lista ţărilor din care carnea proaspăta de pasare poate fi importata conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE ce stabileşte reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animala destinate pentru consum uman;(iii) pentru carnea de iepure, pe o lista ce trebuie întocmită în baza procedurii comunitare; b) îndeplineşte cel puţin cerinţele stabilite de Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 854/2004/CE ce stabileşte reguli specifice pentru organizarea de controale oficiale privind produsele de origine animala destinate pentru consum uman; c) provine din întreprinderi care oferă garanţiile prevăzute la lit. b) şi recunoscute oficial în baza procedurii comunitare sau, până la întocmirea listei menţionate la lit. a) pct. (iii), din întreprinderi aprobate de autorităţile competente; d) fiecare lot de carne este însoţit de certificatul de sănătate prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b) din norma sanitară veterinara.-------