ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 15 noiembrie 2006    Având în vedere necesitatea asigurării unei gestionări eficiente a Fondului Social European, principalul instrument de susţinere financiară a politicii sociale a Uniunii Europene, ceea ce implică trecerea unităţilor fără personalitate juridică de implementare a programelor pentru dezvoltarea resurselor umane din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, începând cu data de 1 ianuarie 2007, devenind organisme intermediare regionale,ţinând seama de implicaţiile bugetare pe care le presupune reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, implicaţii ce trebuie luate în considerare la fundamentarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor pentru şomaj pentru anul 2007, în condiţiile în care noile organisme intermediare regionale vor fi finanţate din bugetul de stat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 25 mai 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (3) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, unităţile prevăzute la alin. (2) se transformă în organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, trec în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi se finanţează din bugetul de stat, prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi de la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi suplimentarea numărului de posturi la bugetul de stat."2. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:"(3) Preşedintele are rang de secretar de stat şi beneficiază de drepturile salariale precum şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru funcţia de secretar de stat."3. După alineatul (3) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) În cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale se organizează şi funcţionează, în condiţiile legii, cabinetul preşedintelui Agenţiei Naţionale."4. Titlul secţiunii a 3-a "Directorul general" a capitolului III va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 3-aSecretarul general"5. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Activitatea executivă a Agenţiei Naţionale este coordonată de un secretar general. (2) Secretarul general al Agenţiei Naţionale face parte din categoria înalţilor funcţionari publici şi este numit în condiţiile legii."6. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) În exercitarea actului de conducere, secretarul general are în principal următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea compartimentelor funcţionale din cadrul Agenţiei Naţionale, potrivit statutului acesteia; b) coordonează activitatea unităţilor aflate în subordinea Agenţiei Naţionale; c) asigură implementarea de către Agenţia Naţională şi unităţile din subordine a politicilor de ocupare a forţei de muncă elaborate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei; d) urmăreşte realizarea programelor de ocupare şi de formare profesională la nivel naţional şi teritorial; e) coordonează elaborarea propunerilor efectuate de Agenţia Naţională pentru fundamentarea proiectului bugetului asigurărilor pentru şomaj; f) asigură coordonarea studiilor, rapoartelor, analizelor şi bilanţurilor de ocupare elaborate de Agenţia Naţională în vederea evaluării măsurilor privind ocuparea forţei de muncă; g) coordonează activitatea privind reprezentarea în instanţă a Agenţiei Naţionale şi a unităţilor din subordine. (2) Alte atribuţii ale secretarului general pot fi stabilite prin statutul Agenţiei Naţionale şi se prevăd în fişa postului. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, secretarul general emite decizii cu caracter nenormativ. (4) Înlocuitorul de drept al secretarului general se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale."7. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Secretarul general poate delega o parte din atribuţiile sale înlocuitorului de drept sau altor persoane împuternicite în acest scop, cu aprobarea preşedintelui Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii. (2) Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării."8. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Ocuparea posturilor de directori şi directori adjuncţi ai centrelor regionale se face pe bază de concurs sau examen, organizat în condiţiile legii. (2) Directorii şi directorii adjuncţi sunt numiţi de preşedintele Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii."9. În cuprinsul actelor normative privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, sintagma "director general" se înlocuieşte cu sintagma "secretar general".  +  Articolul IISe autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, modificările ce decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă în structura bugetului asigurărilor pentru şomaj aprobat pe anul 2006, precum şi în anexele la acesta, cu încadrarea în cheltuielile de personal şi în numărul maxim de posturi.  +  Articolul IIILegea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 1 noiembrie 2006.Nr. 84.----------