ORDIN nr. 325 din 22 septembrie 2006pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • nr. 1.211 din 4 octombrie 2006
 • CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • nr. 325 din 22 septembrie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 din 14 noiembrie 2006  Având în vedere:- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;- Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice;- Hotărârea Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 16 din 27 iunie 2006;- Hotărârea Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 17 din 27 iunie 2006;- Referatul de aprobare nr. E.N. 4.809/D.G. 4.360/2006,în temeiul dispoziţiilor art. 244 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, conform anexelor nr. 1-18 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă standardele de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, conform anexelor nr. 19-32 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă normele metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, conform anexelor nr. 33-42 la prezentul ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-42*) fac parte integrantă din prezentul ordin._____________ Notă *) Anexele nr. 1-42 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 5Direcţiile de specialitate şi celelalte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, autorităţilor de sănătate publică şi al caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţiipublice,Gheorghe Eugen Nicolaescup. Preşedintele CaseiNaţionale de Asigurăride Sănătate,Vasile Cepoi  +  Anexa 1 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare al comisiei naţionale deevaluare în sistemul de asigurări de sănătate  +  Articolul 1Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale, de Dispozitive Medicale, de Medicamente şi Materiale Sanitare denumita în continuare Comisia Naţionala de Evaluare în Sistemul de Asigurări de Sănătate (CNESAS), conform prevederilor art. 244 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, înfiinţată în baza Ordinului nr. 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2CNESAS este constituită din 9 membri, astfel, 5 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate: Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Vicepreşedinţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Directorul General al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Medicul Şef-Director General Adjunct al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi 4 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 3CNESAS desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin consensul membrilor comisiei. Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. Actele oficiale ale comisiei sunt semnate numai de preşedintele acesteia. CNESAS are sigiliu propriu.  +  Articolul 4Sediul CNESAS este la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate. CNESAS are un secretar tehnic, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 5Numai membrii CNESAS au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin 5 din cei 9 membri ai comisiei iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de balotaj votul preşedintelui CNESAS este hotarator.  +  Articolul 6CNESAS în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri.  +  Articolul 7Membrii CNESAS nu pot face parte din Subcomisiile Naţionale de Evaluare, comisiile de evaluare de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi evaluatori.  +  Articolul 8Orice dotări sau cheltuieli necesare bunei desfăşurări a activităţii CNESAS sunt suportate de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) CNESAS coordonează subcomisiile naţionale de evaluare, Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar, Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale, Subcomisia Naţionala de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private, Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor, Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor, Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator, Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală, Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Ambulatoriilor de Specialitate, Centrelor de Diagnostic şi Tratament, Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu, Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara şi soluţionează la cerere litigiile apărute la nivelul subcomisiilor naţionale de evaluare. (2) Deciziile CNESAS sunt definitive şi sunt trimise atât petentilor cat şi subcomisiilor naţionale de evaluare prin adrese. (3) CNESAS verifica dacă activitatea subcomisiilor naţionale de evaluare s-a desfăşurat conform normativelor în vigoare şi a procedurilor specifice şi ia măsurile pe care le considera necesare derulării în condiţii de obiectivitate a activităţii de evaluare, inclusiv schimbarea membrilor sub comisiilor prin intermediul instituţiilor partenere. (4) Termenul de soluţionare este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentului la secretariatul CNESAS.  +  Articolul 10Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu coordonează Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la cerere litigiile apărute la nivelul acestora.  +  Articolul 11Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Ambulatoriilor de Specialitate, Centrelor Medicale şi Centrelor de Diagnostic şi Tratament coordonează Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Ambulatoriilor de Specialitate, Centrelor Medicale şi Centrelor de Diagnostic şi Tratament de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la cerere litigiile apărute la nivelul acestora.  +  Articolul 12Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator coordonează Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la cerere litigiile apărute la nivelul acestora.  +  Articolul 13Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală coordonează Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la cerere litigiile apărute la nivelul acestora.  +  Articolul 14Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara coordonează Comisiile de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la cerere litigiile apărute la nivelul acestora.  +  Articolul 15Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor coordonează Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la cerere litigiile apărute la nivelul acestora.  +  Articolul 16Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor coordonează Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi soluţionează la cerere litigiile apărute la nivelul acestora.  +  Articolul 17 (1) CNESAS se întruneşte la solicitarea preşedintelui acesteia. (2) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competentele numai unui membru al comisiei. (3) În caz de indisponibilitate al unui membru al comisiei, instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei.  +  Articolul 18La fiecare şedinţa a CNESAS se întocmeşte un proces verbal care este semnat de participanţi.  +  Anexa 2 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale deevaluare a unităţilor de dializa publice şi private  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private (SCNEUD) conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private şi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2 (1) Procesul de evaluare a unităţilor de dializa se referă la unităţile de dializa publice şi private autorizate de către Ministerul Sănătăţii Publice, pentru a intră în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. (2) Evaluarea fiecărei unităţi de dializa se face individual, pe centre, staţii de dializa şi unităţi satelite centrului de dializa, ambulatorii sau intraspitalicesti.  +  Capitolul I Componenta Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private  +  Articolul 3 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private are în componenta 3 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia şi 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice angajaţi ai acestuia. (2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună cu notificarea încetării nominalizarii reprezentantului precedent.  +  Capitolul II Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private  +  Articolul 4Subcomisia Naţionala de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 5Subcomisia Naţionala de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare a unităţilor de dializa, ce se aproba prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 6Subcomisia Naţionala de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private aproba, la propunerea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare, procesul verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional.  +  Articolul 7Subcomisia Naţionala de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private are ca obiect de activitate evaluarea unităţilor de dializa care doresc sa încheie contract cu casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 8Subcomisia Naţionala de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private dispune efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare la procesul de evaluare. Contestaţiile referitoare la procesul de evaluare se pot depune şi la CNESAS. Termenul de soluţionare este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentului la secretariatul comisiei.  +  Articolul 9Subcomisia Naţionala de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private foloseşte formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul verbal al vizitei de evaluare şi decizia de evaluare aprobate conform reglementărilor legale.  +  Articolul 10Subcomisia Naţionala de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri.  +  Capitolul III Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private  +  Articolul 11 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. (3) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private are ştampila proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.  +  Articolul 12Membrii SCNEUD nu pot face parte din comisiile de evaluare de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi evaluatori pentru subcomisia respectiva.  +  Articolul 13 (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private este la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private are un secretar al subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 14Numai membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 3 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui decide.  +  Articolul 15Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private şi cheltuielile specifice necesare activităţii de evaluare sunt suportate de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 16 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private se întruneşte la solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este nevoie. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private îşi stabileşte propriul program de lucru. (3) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competentele numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private. (4) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private, instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei.  +  Articolul 17Pentru fiecare şedinţa a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia.  +  Anexa 3 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale deevaluare a furnizorilor de asistenţa medicală de urgentaprespitaliceasca şi transport sanitar  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar (SCNEFAMUPTS) conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar şi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2 (1) Procesul de evaluare a furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta Prespitaliceasca şi transport sanitar se referă la furnizorii de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar autorizaţi. (2) Evaluarea fiecărui furnizor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar se face individual pentru sediu şi fiecare punct de lucru/substatie.  +  Capitolul I Componenta Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar  +  Articolul 3 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar are în componenta 2 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice angajat al acestuia. (2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună cu notificarea încetării nominalizarii reprezentantului precedent.  +  Capitolul II Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar  +  Articolul 4Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 5Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare a furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar, ce se aproba prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 6Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar aproba, la propunerea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele cererilor de evaluare făcute de furnizorii de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare, procesul verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional.  +  Articolul 7Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar are ca obiect de activitate evaluarea furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar care doresc sa încheie contract cu casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 8Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar dispune efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare la procesul de evaluare. Contestaţiile referitoare la procesul de evaluare se pot depune şi la CNESAS. Termenul de soluţionare este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentului la secretariatul comisiei.  +  Articolul 9Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar foloseşte formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul verbal al vizitei de evaluare şi decizia de evaluare aprobate conform reglementărilor legale.  +  Articolul 10Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri.  +  Capitolul III Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar  +  Articolul 11 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. (3) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar are ştampila proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.  +  Articolul 12Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar nu pot face parte din comisiile de evaluare de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi evaluatori pentru Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar.  +  Articolul 13 (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar este la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar are un secretar al subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 14Numai membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate votul preşedintelui decide.  +  Articolul 15Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar şi cheltuielile specifice necesare activităţii de evaluare sunt suportate de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 16 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar se întruneşte la solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este nevoie. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar îşi stabileşte propriul program de lucru. (3) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competentele numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar. (4) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar, instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei.  +  Articolul 17Pentru fiecare şedinţa a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia.  +  Anexa 4 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale deevaluare a furnizorilor de dispozitive medicale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale (SCNEFDM) conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale şi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2 (1) Procesul de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale se referă la furnizorii de dispozitive medicale autorizaţi de către Ministerul Sănătăţii Publice. (2) Evaluarea fiecărui furnizor se face individual pentru sediu şi fiecare punct de lucru.  +  Capitolul I Componenta Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale  +  Articolul 3 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale are în componenta 2 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice angajat al acestuia. (2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună cu notificarea încetării nominalizarii reprezentantului precedent.  +  Capitolul II Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale  +  Articolul 4Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 5Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale, ce se aproba prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 6Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale aproba, la propunerea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele cererilor de evaluare depuse de furnizorii de dispozitive medicale, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare, procesul verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional.  +  Articolul 7Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale are ca obiect de activitate evaluarea furnizorilor de dispozitive medicale care doresc sa încheie contract cu casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 8Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale dispune efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare la procesul de evaluare. Contestaţiile referitoare la procesul de evaluare se pot depune şi la CNESAS. Termenul de soluţionare este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentului la secretariatul comisiei.  +  Articolul 9Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale foloseşte formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul verbal al vizitei de evaluare şi decizia de evaluare aprobate conform reglementărilor legale.  +  Articolul 10Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri.  +  Capitolul III Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale  +  Articolul 11 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. (3) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale are ştampila proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.  +  Articolul 12Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale nu pot face parte din comisiile de evaluare de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi evaluatori pentru subcomisia respectiva.  +  Articolul 13 (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale este la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale are un secretar al subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 14Numai membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate votul preşedintelui decide.  +  Articolul 15Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale şi cheltuielile specifice necesare activităţii de evaluare sunt suportate de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 16 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale se întruneşte la solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este nevoie. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale îşi stabileşte propriul program de lucru. (3) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competentele numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale. (4) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale, instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei.  +  Articolul 17Pentru fiecare şedinţa a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia.  +  Anexa 5 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a subcomisieinaţionale de evaluare a spitalelor  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor (denumita în continuare SCNES) conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor şi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2 (1) Procesul de evaluare a Spitalelor se referă la spitalele autorizate de Ministerul Sănătăţii Publice. (2) Evaluarea spitalului se face individual, inclusiv pentru ambulatoriul de spital şi fiecare dintre secţiile exterioare acestuia.  +  Capitolul I Componenta Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor  +  Articolul 3 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor are în componenta 3 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia şi 2 reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice angajaţi ai acestuia. (2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună cu notificarea încetării nominalizarii reprezentantului precedent.  +  Articolul 4Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor nu pot face parte din comisiile de evaluare a spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi evaluatori pentru comisia respectiva.  +  Capitolul II Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor  +  Articolul 5 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii Publice. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate definite conform legii.  +  Articolul 6Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare a spitalelor, ce se aproba prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 7Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor aproba, la propunerea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare, procesul verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional.  +  Articolul 8Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor elaborează metodologia de soluţionare a contestaţiilor referitoare la procesul de evaluare a spitalelor de către comisiile de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 9Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor coordonează activitatea Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 10Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor elaborează tematica în baza căreia se realizează instruirea evaluatorilor comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 11Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor analizează şi soluţionează contestaţiile privind decizia de evaluare în maxim 30 de zile calendaristice.  +  Articolul 12Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri.CAP.IIIFuncţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor  +  Articolul 13 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. (3) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor are ştampila proprie, iar actele oficiale ale acesteia sunt semnate numai de preşedinte.  +  Articolul 14 (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor este la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor are un secretar al subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 15Toţi membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 3 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate votul preşedintelui decide.  +  Articolul 16Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor sunt suportate de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 17 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor se întruneşte la solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este nevoie. (2) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competentele numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor. (3) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor, instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei. (4) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor îşi stabileşte propriul program de lucru.  +  Articolul 18Pentru fiecare şedinţa a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia.  +  Anexa 6 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluarea spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 1Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Spitalelor, numite în continuare CES, de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, aprobat prin Ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi principiile de funcţionare ale Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi coordonează activitatea acestora.  +  Articolul 3Prezentul regulament poate fi modificat de Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor.  +  Capitolul I Componenta Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 4 (1) Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt alcătuite din 3 reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, angajaţi ai acesteia şi 2 reprezentanţi ai Autorităţii de Sănătate Publică Judeţene, sau după caz ai direcţiei medicale din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii, angajaţi ai acesteia. (2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1) se face de către conducătorii respectivelor instituţii. (3) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor de la alin. (1) şi (2), împreună cu notificarea încetării nominalizarii reprezentantului precedent. (4) Membrii comisiilor de evaluare a spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate nu pot fi evaluatori pentru comisia de evaluare a spitalelor.  +  Capitolul II Atribuţiile Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 5Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate au ca obiect de activitate evaluarea spitalelor care doresc sa încheie contract cu casele de asigurări respective.  +  Articolul 6 (1) Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate dispun efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare la procesul de evaluare, conform metodologiei elaborate de Subcomisia Naţionala de Evaluare a Spitalelor. Contestaţiile se pot depune şi la SCNES. Termenul de soluţionare este de maxim 30 de zile calendaristice. (2) Vizita de evaluare este dispusă de către Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate în maxim 30 de zile calendaristice de la depunere cererii de evaluare de către spital.  +  Articolul 7Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate folosesc formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul verbal al vizitei de evaluare şi deciziile de evaluare aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice pe ţara.  +  Articolul 8Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate elaborează un raport anual de activitate pe care îl transmit conducerii fiecărei instituţii ce a numit reprezentanţi în comisia respectiva, precum şi Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor.  +  Capitolul III Funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 9 (1) Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi desemnează un preşedinte dintre membrii comisiei respective. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. (3) Comisiile au ştampila proprie, iar actele oficiale ale acesteia sunt semnate numai de preşedinte.  +  Articolul 10 (1) Drept de vot au toţi membrii Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. (2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 3 membri ai comisiei. (3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate decide.  +  Articolul 11Sediul Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate este la casele de asigurări de sănătate respective.  +  Articolul 12Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează un secretar al Comisiei de Evaluare a Spitalelor.  +  Articolul 13Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt suportate de casa de asigurări de sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întrunesc la solicitarea preşedintelui acestora de câte ori este nevoie. (2) Comisiile de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi stabilesc propriul program de lucru.  +  Articolul 15Pentru fiecare şedinţa a Comisiilor de Evaluare a Spitalelor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai comisiei.  +  Anexa 7 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionalede evaluare a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu (SCNEFID) conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu şi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2 (1) Procesul de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu se referă la furnizorii de îngrijiri la domiciliu autorizaţi de Ministerul Sănătăţii Publice. (2) Evaluarea fiecărui furnizor se face individual pentru sediu şi fiecare punct de lucru.  +  Capitolul I Componenta Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu  +  Articolul 3 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu are în componenta 2 reprezentanţi ai Casei Naţionale Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice angajat al acestuia. (2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună cu notificarea încetării nominalizarii reprezentantului precedent.  +  Articolul 4Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu nu pot face parte din Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi evaluatori pentru comisia din care fac parte.  +  Capitolul II Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu  +  Articolul 5 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii Publice definite conform legii. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 6Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu ce se aproba prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 7Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu aproba, la propunerea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare, procesul verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional.  +  Articolul 8Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu elaborează metodologia de soluţionare a contestaţiilor referitoare la procesul de evaluare a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu de către comisiile de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 9Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu coordonează activitatea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 10Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu elaborează tematica în baza căreia se realizează instruirea evaluatorilor comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 11Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu analizează şi soluţionează contestaţiile privind decizia de evaluare în maxim 30 de zile calendaristice.  +  Articolul 12Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri.  +  Capitolul III Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu  +  Articolul 13 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. (3) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu are ştampila proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.  +  Articolul 14 (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu este la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu are un secretar al subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 15Toţi membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate votul preşedintelui decide.  +  Articolul 16Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu sunt suportate de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 17 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu se întruneşte la solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este nevoie. (2) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competentele numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu. (3) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu, instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei. (4) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu îşi stabileşte propriul program de lucru.  +  Articolul 18Pentru fiecare şedinţa a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia.  +  Anexa 8 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare a furnizorilor deîngrijiri la domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 1Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu, numite în continuare CEFID, de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, aprobat prin Ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi principiile de funcţionare ale Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi coordonează activitatea acestora.  +  Articolul 3Prezentul regulament poate fi modificat de Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu.  +  Capitolul I Componenta Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 4 (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt alcătuite din 2 reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Autorităţii de Sănătate Publică Judeţene, sau după caz al direcţiei medicale din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii, angajat al acesteia. (2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1) se face de către conducătorii respectivelor instituţii. (3) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor de la alin. (1) şi (2), împreună cu notificarea încetării nominalizarii reprezentantului precedent. (4) Membrii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate nu pot fi evaluatori pentru comisia din care fac parte.  +  Capitolul II Atribuţiile Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 5Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate au ca obiect de activitate evaluarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu care doresc sa încheie contract cu casele de asigurări respective.  +  Articolul 6 (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate dispun efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare la procesul de evaluare, conform metodologiei elaborate de Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu. Contestaţiile se pot depune şi la SCNEFID. Termenul de soluţionare este de maxim 30 de zile calendaristice. (2) Vizita de evaluare este dispusă de către Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate în maxim 30 de zile de la depunerea cererii de evaluare.  +  Articolul 7Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate folosesc formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul verbal al vizitei de evaluare şi decizia de evaluare aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice pe ţara.  +  Articolul 8Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate elaborează un raport anual de activitate pe care îl transmit conducerii fiecărei instituţii ce a numit membrii în comisie, precum şi Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu.  +  Capitolul III Funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 9 (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi desemnează un preşedinte dintre membrii comisiei respective. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. (3) Comisiile au ştampila proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.  +  Articolul 10 (1) Drept de vot au toţi membrii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. (2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri ai comisiei. (3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate decide.  +  Articolul 11Sediul Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate este la casele de asigurări de sănătate respective.  +  Articolul 12Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează un secretar al comisiei de evaluare a furnizorilor de îngrijiri la domiciliu.  +  Articolul 13Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt suportate de casa de asigurări de sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întrunesc la solicitarea preşedintelui acestora de câte ori este nevoie. (2) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi stabilesc propriul program de lucru.  +  Articolul 15Pentru fiecare şedinţa a Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Îngrijiri la Domiciliu de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai comisiei.  +  Anexa 9 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionalede evaluare a farmaciilor  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor (denumita în continuare SCNEF), înfiinţată conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor şi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2 (1) Procesul de evaluare a farmaciilor se referă la farmaciile autorizate de Ministerul Sănătăţii Publice. (2) Evaluarea se face individual pentru sediul autorizat ca farmacie, pentru fiecare punct de lucru autorizat ca farmacie al societăţii, pentru fiecare punct de lucru al farmaciei şi pentru fiecare farmacie din structura spitalului.  +  Capitolul I Componenta Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor  +  Articolul 3 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor are în componenta 2 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice angajat al acestuia. (2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună cu notificarea încetării nominalizarii reprezentantului precedent.  +  Articolul 4Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor nu pot face parte din Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi evaluatori pentru comisia de evaluare a farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Capitolul II Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor  +  Articolul 5 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii Publice. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate definite conform legii.  +  Articolul 6Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare a farmaciilor, ce se aproba prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 7Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor aproba, la propunerea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare, procesul verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional.  +  Articolul 8Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor elaborează metodologia de soluţionare a contestaţiilor referitoare la procesul de evaluare a farmaciilor de către comisiile de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 9Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor coordonează activitatea Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 10Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor elaborează tematica în baza căreia se realizează instruirea evaluatorilor comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 11Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor analizează şi soluţionează contestaţiile privind decizia de evaluare în maxim 30 de zile calendaristice.  +  Articolul 12Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri.  +  Capitolul III Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor  +  Articolul 13 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. (3) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor are ştampila proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.  +  Articolul 14 (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor este la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor are un secretar al subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 15Toţi membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate votul preşedintelui decide.  +  Articolul 16Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor sunt suportate de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 17 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor se întruneşte la solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este nevoie. (2) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competentele numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor. (3) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor, instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei. (4) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor îşi stabileşte propriul program de lucru.  +  Articolul 18Pentru fiecare şedinţa a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia.  +  Anexa 10 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare a farmaciilorde la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 1Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor, numite în continuare CEF, de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, aprobat prin Ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi principiile de funcţionare ale Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi coordonează activitatea acestora.  +  Articolul 3Prezentul regulament poate fi modificat de Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor.  +  Capitolul I Componenta Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 4 (1) Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt alcătuite din 2 reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Autorităţii de Sănătate Publică Judeţene, sau după caz al direcţiei medicale din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii, angajat al acesteia. (2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1) se face de către conducătorii respectivelor instituţii. (3) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor de la alin. (1) şi (2), împreună cu notificarea încetării nominalizarii reprezentantului precedent. (4) Membrii Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate nu pot fi evaluatori pentru comisia din care fac parte.  +  Capitolul II Atribuţiile Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 5Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate au ca obiect de activitate evaluarea farmaciilor care doresc sa încheie contract cu casele de asigurări respective.  +  Articolul 6 (1) Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate dispun efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare la procesul de evaluare, conform metodologiei elaborate de Subcomisia Naţionala de Evaluare a Farmaciilor. Contestaţiile se pot depune şi la SCNEF. Termenul de soluţionare este de maxim 30 de zile calendaristice. (2) Vizita de evaluare este dispusă de către Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate în maxim 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii de evaluare de către reprezentantul legal al farmaciei.  +  Articolul 7Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate folosesc formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul verbal al vizitei de evaluare şi decizia de evaluare aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice la nivel naţional.  +  Articolul 8Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate elaborează un raport anual de activitate pe care îl transmit conducerii fiecărei instituţii ce a numit membri în comisie, precum şi Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Farmaciilor.  +  Capitolul III Funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 9 (1) Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi desemnează un preşedinte dintre membrii comisiei respective. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. (3) Comisiile au ştampila proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.  +  Articolul 10 (1) Drept de vot au toţi membrii Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. (2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri ai comisiei. (3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate decide.  +  Articolul 11Sediul Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate este la casele de asigurări de sănătate respective.  +  Articolul 12Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează un secretar al comisiei de evaluare a farmaciilor.  +  Articolul 13Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt suportate de casa de asigurări de sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întrunesc la solicitarea preşedintelui acestora de câte ori este nevoie. (2) Comisiile de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi stabilesc propriul program de lucru.  +  Articolul 15Pentru fiecare şedinţa a Comisiilor de Evaluare a Farmaciilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai comisiei.  +  Anexa 11 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale de evaluarea cabinetelor de medicina dentara  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara, numita în continuare SCNECMD, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara şi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2 (1) Procesul de evaluare a cabinetelor de medicina dentara se referă la cabinetele medicale înregistrate conform OG nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată prin Legea nr. 629/2001 şi altor acte normative în vigoare. (2) Evaluarea fiecărui cabinet medical se face individual.  +  Capitolul I Componenta Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara  +  Articolul 3 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara are în componenta 2 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice angajat al acestuia. (2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună cu notificarea încetării nominalizarii reprezentantului precedent.  +  Articolul 4Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara nu pot face parte din Comisiile de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi evaluatori pentru comisia din care fac parte.  +  Capitolul II Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara  +  Articolul 5 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii Publice. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate definite conform legii.  +  Articolul 6Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare a cabinetelor medicale de medicina dentara, ce se aproba prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 7Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara aproba, la propunerea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare, procesul verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional.  +  Articolul 8Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara elaborează metodologia de soluţionare a contestaţiilor referitoare la procesul de evaluare a cabinetelor de medicina dentara de către comisiile de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 9SCNECMD coordonează activitatea Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 10SCNECMD elaborează tematica în baza căreia se realizează instruirea evaluatorilor comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 11SCNECMD analizează şi soluţionează contestaţiile privind decizia de evaluare în maxim 30 de zile calendaristice.  +  Articolul 12SCNECMD în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri.  +  Capitolul III Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara  +  Articolul 13 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. (3) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara are ştampila proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.  +  Articolul 14 (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara este la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara are un secretar al subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 15Toţi membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în caz de egalitate votul preşedintelui decide.  +  Articolul 16Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara sunt suportate de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 17 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara se întruneşte la solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este nevoie. (2) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competentele numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara. (3) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara, instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei. (4) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara îşi stabileşte propriul program de lucru.  +  Articolul 18Pentru fiecare şedinţa a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia.  +  Anexa 12 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare a cabinetelorde medicina dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 1Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, aprobat prin Ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara, SCNECMD, elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi principiile de funcţionare ale Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara, CECMD, de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi coordonează activitatea acestora.  +  Articolul 3Prezentul regulament poate fi modificat de Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara.  +  Capitolul I Componenta Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 4 (1) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt alcătuite din 2 reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Autorităţii de Sănătate Publică Judeţene, sau după caz al direcţiei medicale din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii, angajat al acesteia. (2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1) se face de către conducătorii respectivelor instituţii. (3) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor de la alin. (1) şi (2), împreună cu notificarea încetării nominalizarii reprezentantului precedent. (4) Membrii Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate nu pot fi evaluatori pentru comisia din care fac parte.  +  Capitolul II Atribuţiile Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 5Comisiile de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate au ca obiect de activitate evaluarea cabinetelor de Medicina Dentara care doresc sa încheie contract cu casele de asigurări de sănătate respective.  +  Articolul 6 (1) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate dispun efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare la procesul de evaluare, conform metodologiei elaborate de Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara. Contestaţiile se pot depune şi la SCNECMD. Termenul de soluţionare este de maxim 30 de zile calendaristice. (2) Vizita de evaluare este dispusă de către Comisiile de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Vizita de evaluare se efectuează în maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de către cabinetul de medicina dentara.  +  Articolul 7Comisiile de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate folosesc formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul verbal al vizitei de evaluare şi decizia de evaluare aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice pe ţara.  +  Articolul 8Comisiile de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate elaborează un raport anual de activitate pe care îl transmit conducerii fiecărei instituţii partenere, precum şi Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara.  +  Capitolul III Funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 9 (1) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi desemnează un preşedinte dintre membrii comisiei respective. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. (3) Comisiile au ştampila proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.  +  Articolul 10 (1) Drept de vot au toţi membrii Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. (2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri ai comisiei. (3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate decide.  +  Articolul 11Sediul Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate este la casele de asigurări de sănătate respective.  +  Articolul 12Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează din cadrul casei de asigurări de sănătate un secretar al comisiei de evaluare a cabinetelor de medicina dentara.  +  Articolul 13Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt suportate de casa de asigurări de sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întrunesc la solicitarea preşedintelui acestora de câte ori este nevoie. (2) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi stabilesc propriul program de lucru.  +  Articolul 15Pentru fiecare şedinţa a Comisiile de Evaluare a Cabinetelor de Medicina Dentara de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întocmeşte un proces-verbal care este semnat de membrii prezenţi ai comisiei.  +  Anexa 13 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale de evaluarea furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice -radiologie şi imagistica medicală  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală (numita în continuare SCNEFIRIM) conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală şi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2 (1) Procesul de evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală se referă la cabinetele medicale înregistrate conform OG nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată prin Legea nr. 629/2001 şi altor acte normative în vigoare. (2) Evaluarea fiecărui furnizor/punct de lucru se face individual.  +  Capitolul I Componenta Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală  +  Articolul 3 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală are în componenta 2 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia, şi un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice angajat al acestuia. (2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună cu notificarea încetării nominalizarii reprezentantului precedent.  +  Articolul 4Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală nu pot face parte din Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi evaluatori pentru comisia din care fac parte.  +  Capitolul II Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală  +  Articolul 5 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii Publice. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate definite conform legii.  +  Articolul 6Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice-radiologie şi imagistica medicală, ce se aproba prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 7Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală aproba, la propunerea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele cererilor de evaluare făcute de furnizori, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare, procesul verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional.  +  Articolul 8Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală elaborează metodologia de soluţionare a contestaţiilor referitoare la procesul de evaluare a furnizorilor de investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi imagistica medicală de către comisiile de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 9SCNEFIRIM coordonează activitatea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 10SCNEFIRIM elaborează tematica în baza căreia se realizează instruirea evaluatorilor comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 11SCNEFIRIM analizează şi soluţionează contestaţiile privind decizia de evaluare în maxim 30 de zile calendaristice.  +  Articolul 12SCNEFIRIM în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri.  +  Capitolul III Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală  +  Articolul 13 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. (3) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală are ştampila proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.  +  Articolul 14 (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală este la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală are un secretar al subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 15Toţi membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate votul preşedintelui decide.  +  Articolul 16Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală sunt suportate de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 17 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală se întruneşte la solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este nevoie. (2) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competentele numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală. (3) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală, instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei. (4) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală îşi stabileşte propriul program de lucru.  +  Articolul 18Pentru fiecare şedinţa a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia.  +  Anexa 14 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare a furnizorilorde investigaţii medicale paraclinice - radiologie şi imagisticamedicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 1Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, aprobat prin Ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală, SCNEFIRIM, elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi principiile de funcţionare ale Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală, CEFIRIM, de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi coordonează activitatea acestora.  +  Articolul 3Prezentul regulament poate fi modificat de Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală.  +  Capitolul I Componenta Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 4 (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt alcătuite din 2 reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Autorităţii de Sănătate Publică Judeţene, sau după caz al direcţiei medicale din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii, angajat al acesteia. (2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1) se face de către conducătorii respectivelor instituţii. (3) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor de la alin. (1) şi (2), împreună cu notificarea încetării nominalizarii reprezentantului precedent. (4) Membrii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate nu pot fi evaluatori pentru comisia din care fac parte.  +  Capitolul II Atribuţiile Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 5Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate au ca obiect de activitate evaluarea furnizorilor de Investigaţii Medicale paraclinice - radiologie şi imagistica medicală care doresc sa încheie contract exclusiv cu casele de asigurări respective.  +  Articolul 6 (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate dispun efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare la procesul de evaluare, conform metodologiei elaborate de Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală. Contestaţiile se pot depune şi la SCNEFIRIM. Termenul de soluţionare este de maxim 30 de zile calendaristice. (2) Vizita de evaluare este dispusă de către Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Vizita de evaluare se realizează în maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de către furnizor.  +  Articolul 7Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate folosesc formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul verbal al vizitei de evaluare şi decizia de evaluare aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice pe ţara.  +  Articolul 8Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate elaborează un raport anual de activitate pe care îl transmit conducerii fiecărei instituţii ce a nominalizat membrii în comisie, precum şi Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală.  +  Capitolul III Funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 9 (1) Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi desemnează un preşedinte dintre membrii comisiei respective. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. (3) Comisiile au ştampila proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.  +  Articolul 10 (1) Drept de vot au toţi membrii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. (2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri ai comisiei. (3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală decide.  +  Articolul 11Sediul Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate este la casele de asigurări de sănătate respective.  +  Articolul 12Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează un secretar al Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice Radiologie şi Imagistica Medicală.  +  Articolul 13Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt suportate de casa de asigurări de sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întrunesc la solicitarea preşedintelui acestora de câte ori este nevoie. (2) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi stabilesc propriul program de lucru.  +  Articolul 15Pentru fiecare şedinţa a Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Investigaţii Medicale Paraclinice - Radiologie şi Imagistica Medicală de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai comisiei.  +  Anexa 15 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale de evaluarea furnizorilor de servicii medicale paraclinice-analizemedicale de laborator  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice Analize Medicale de Laborator (numita în continuare SCNEFAML) conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice Analize Medicale de Laborator şi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2 (1) Procesul de evaluare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator se referă la laboratoarele medicale înregistrate conform OG nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată prin Legea nr. 629/2001 şi altor acte normative în vigoare. (2) Evaluarea fiecărui furnizor/punct de lucru se face individual.  +  Capitolul I Componenta Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator  +  Articolul 3 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator are în componenta 2 reprezentanti ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia, şi un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice angajat al acestuia. (2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună cu notificarea încetării nominalizarii reprezentantului precedent.  +  Articolul 4Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator nu pot face parte din Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi evaluatori pentru comisia din care fac parte.  +  Capitolul II Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator  +  Articolul 5 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii Publice. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate definite conform legii.  +  Articolul 6Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, ce se aproba prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 7Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator aproba, la propunerea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare, procesul verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional.  +  Articolul 8Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator elaborează metodologia de soluţionare a contestaţiilor referitoare la procesul de evaluare a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator de către comisiile de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 9SCNEFAML coordonează activitatea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 10SCNEFAML elaborează tematica în baza căreia se realizează instruirea evaluatorilor comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 11SCNEFAML analizează şi soluţionează contestaţiile privind decizia de evaluare în maxim 30 de zile calendaristice.  +  Articolul 12SCNEFAML în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri.  +  Capitolul III Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator  +  Articolul 13 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. (3) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator are ştampila proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.  +  Articolul 14 (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator este la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator are un secretar al subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 15Toţi membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate votul preşedintelui decide.  +  Articolul 16Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice Analize Medicale de Laborator sunt suportate de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 17 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator se întruneşte la solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este nevoie. (2) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competentele numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator. (3) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator, instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei. (4) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator îşi stabileşte propriul program de lucru.  +  Articolul 18Pentru fiecare şedinţa a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia.  +  Anexa 16 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare a furnizorilorde servicii medicale paraclinice - analize medicale de laboratorde la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 1Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, aprobat prin Ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator, SCNEFAML, elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi principiile de funcţionare ale Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi coordonează activitatea acestora.  +  Articolul 3Prezentul regulament poate fi modificat de Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator.  +  Capitolul I Componenta Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 4 (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, CEFAML, sunt alcătuite din 2 reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Autorităţii de Sănătate Publică Judeţene, sau după caz al direcţiei medicale din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii, angajat al acesteia. (2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1) se face de către conducătorii respectivelor instituţii. (3) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor de la alin. (1) şi (2), împreună cu notificarea încetării nominalizarii reprezentantului precedent. (4) Membrii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate nu pot fi evaluatori pentru comisia din care fac parte.  +  Capitolul II Atribuţiile Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 5Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate au ca obiect de activitate evaluarea furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator care doresc sa încheie contract exclusiv cu casele de asigurări respective.  +  Articolul 6 (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate dispun efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare la procesul de evaluare, conform metodologiei elaborate de Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator. Contestaţiile se pot depune şi la SCNEFAML. Termenul de soluţionare este de maxim 30 de zile calendaristice. (2) Vizita de evaluare este dispusă de către Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Vizita de evaluare se realizează în maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de către furnizor.  +  Articolul 7Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate folosesc formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul verbal al vizitei de evaluare şi decizia de evaluare aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice pe ţara.  +  Articolul 8Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate elaborează un raport anual de activitate pe care îl transmit conducerii fiecărei instituţii ce a nominalizat membri în comisie, precum şi Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator.  +  Capitolul III Funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 9 (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi desemnează un preşedinte dintre membrii comisiei respective. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. (3) Comisiile au ştampila proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.  +  Articolul 10 (1) Drept de vot au toţi membrii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator. (2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri ai comisiei. (3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator decide.  +  Articolul 11Sediul Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate este la casele de asigurări de sănătate respective.  +  Articolul 12Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează un secretar al comisiei de evaluare a furnizorilor de servicii paraclinice - analize de laborator.  +  Articolul 13Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator sunt suportate de casa de asigurări de sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator se întrunesc la solicitarea preşedintelui acestora de câte ori este nevoie. (2) Comisiile de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi stabilesc propriul program de lucru.  +  Articolul 15Pentru fiecare şedinţa a Comisiilor de Evaluare a Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice - Analize Medicale de Laborator se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai comisiei.  +  Anexa 17 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a subcomisiei naţionale de evaluarea cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelormedicale de specialitate, centrelor medicale, centrelorde diagnostic şi tratament şi centrelor de sănătate  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate (numita în continuare SCNECM) conform prevederilor Legii nr. 95/2006, înfiinţată în baza Ordinului 637/241/2006 al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Regulamentul poate fi modificat la propunerea membrilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate şi aprobat prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2 (1) Procesul de evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate se referă la cabinetele medicale înregistrate conform OG nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată prin Legea nr. 629/2001 şi altor acte normative în vigoare. (2) Evaluarea fiecărui cabinet medical se face individual.  +  Capitolul I Componenta Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate  +  Articolul 3 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate are în componenta 2 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice angajat al acestuia. (2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor instituţiilor menţionate la alin. (1) se face prin Ordin, de către Ministrul Sănătăţii Publice şi Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (3) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună cu notificarea încetării nominalizarii reprezentantului precedent.  +  Articolul 4Membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate nu pot face parte din Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi nu pot fi evaluatori pentru comisia din care fac parte.  +  Capitolul II Atribuţiile Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate  +  Articolul 5 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat prin ordin comun al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Ministrului Sănătăţii Publice. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate definite conform legii.  +  Articolul 6Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate elaborează standardele care cuprind criteriile de evaluare a cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic şi tratament şi centrelor de sănătate ce se aproba prin ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 7Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate aproba, la propunerea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, formularele cererilor de evaluare făcute de cabinetele medicale, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarele de evaluare, procesul verbal de evaluare şi decizia de evaluare. Acestea sunt unice la nivel naţional.  +  Articolul 8Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate elaborează metodologia de soluţionare a contestaţiilor referitoare la procesul de evaluare a cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic şi tratament şi centrelor de sănătate de către comisiile de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 9SCNECM coordonează activitatea Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 10SCNECM elaborează tematica în baza căreia se realizează instruirea evaluatorilor comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 11SCNECM analizează şi soluţionează contestaţiile privind decizia de evaluare în maxim 30 de zile calendaristice.  +  Articolul 12SCNECM în exercitarea atribuţiilor ce îi revin emite hotărâri.  +  Capitolul III Funcţionarea Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate  +  Articolul 13 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate desemnează un preşedinte dintre membrii săi. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. (3) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate are ştampila proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.  +  Articolul 14 (1) Sediul Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate este la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate. (2) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate are un secretar al subcomisiei, desemnat de Medicul Şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 15Toţi membrii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate au drept de vot. Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate votul preşedintelui decide.  +  Articolul 16Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate sunt suportate de Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 17 (1) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate se întruneşte la solicitarea preşedintelui acesteia în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este nevoie. (2) În caz de indisponibilitate, preşedintele poate delega competentele numai unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate. (3) În caz de indisponibilitate al unui membru al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate instituţia care l-a desemnat poate delega atribuţiile unui alt reprezentant al instituţiei. (4) Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate îşi stabileşte propriul program de lucru.  +  Articolul 18Pentru fiecare şedinţa a Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai acesteia.  +  Anexa 18 REGULAMENTULde organizare şi funcţionare a comisiilor de evaluare a cabinetelormedicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate,centrelor medicale, centrelor de diagnostic şi tratament şi centrelorde sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 1Prezentul regulament se referă la organizarea şi funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate, conform prevederilor Legii nr. 95/2006, aprobat prin Ordin al Ministrului Sănătăţii Publice şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 2Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, stabileşte atribuţiile, modul de organizare şi principiile de funcţionare ale Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi coordonează activitatea acestora.  +  Articolul 3Prezentul regulament poate fi modificat de Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate.  +  Capitolul I Componenta Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 4 (1) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt alcătuite din 2 reprezentanţi ai casei de asigurări de sănătate, angajaţi ai acesteia şi un reprezentant al Autorităţii de Sănătate Publică Judeţene, sau după caz al direcţiei medicale din ministerele şi instituţiile cu reţele sanitare proprii, angajat al acesteia. (2) Desemnarea şi revocarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1) se face de către conducătorii respectivelor instituţii. (3) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea condiţiilor de la alin. (1) şi (2), împreună cu notificarea încetării nominalizarii reprezentantului precedent. (4) Membrii Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate nu pot fi evaluatori pentru comisia din care fac parte.  +  Capitolul II Atribuţiile Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 5Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate au ca obiect de activitate evaluarea cabinetelor medicale care doresc sa încheie contract cu casele de asigurări respective.  +  Articolul 6 (1) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate dispun efectuarea vizitelor de evaluare şi soluţionează contestaţiile referitoare la procesul de evaluare, conform metodologiei elaborate de Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate. Contestaţiile se pot depune şi la Subcomisia Naţionala de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate. Termenul de soluţionare este de maxim 30 de zile calendaristice. (2) Vizita de evaluare este dispusă de către Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate. Vizita de evaluare se realizează în maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii de evaluare de către cabinetul medical.  +  Articolul 7Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate folosesc formularele cererilor de evaluare, formularele aferente vizitelor de evaluare, chestionarul de evaluare, procesul verbal al vizitei de evaluare şi decizia de evaluare aprobate conform reglementărilor legale. Acestea sunt unice la nivel naţional.  +  Articolul 8Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate elaborează un raport anual de activitate pe care îl transmit conducerii fiecărei instituţii partenere, precum şi Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate.  +  Capitolul III Funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 9 (1) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi desemnează un preşedinte dintre membrii comisiei respective. Desemnarea preşedintelui se face prin votul membrilor comisiei. (2) Mandatul preşedintelui este de 6 luni şi nu se poate repeta mai devreme de 1 an. (3) Comisiile au ştampila proprie, iar actele acesteia sunt semnate numai de preşedinte.  +  Articolul 10 (1) Drept de vot au toţi membrii Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate. (2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de 2 membri ai comisiei. (3) În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui Comisiei de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate decide.  +  Articolul 11Sediul Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate este la casele de asigurări de sănătate respective.  +  Articolul 12Medicul Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează un secretar al comisiei de evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate.  +  Articolul 13Cheltuielile specifice necesare bunei desfăşurări a activităţii Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate sunt suportate de casa de asigurări de sănătate, în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întrunesc la solicitarea preşedintelui acestora de câte ori este nevoie. (2) Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate îşi stabilesc propriul program de lucru.  +  Articolul 15Pentru fiecare şedinţa a Comisiilor de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic şi Tratament şi Centrelor de Sănătate de la nivelul caselor de asigurări de sănătate se întocmeşte un proces verbal care este semnat de membrii prezenţi ai comisiei.  +  Anexa 19 STANDARDE PENTRU EVALUAREA UNITĂŢILOR DE DIALIZA PUBLICE ŞI PRIVATEI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Unitatea de dializa are act de înfiinţare sau de organizare conform legislaţiei în vigoare.2. Unitatea de dializa are aviz de funcţionare eliberat de Autoritatea de Sănătate Publică, conform prevederilor legale în vigoare şi este înregistrată în Registrul Renal Roman. 3. Unitatea de dializa are autorizaţie sanitară în vigoare eliberata de Autoritatea de Sănătate Publică, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz.4. Unitatea de dializa are un sediu aflat într-un spaţiu de care dispune în mod legal.5. Unitatea de dializa are Regulament de Ordine Interioară de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.6. Unitatea de dializa are Regulament de Organizare şi Funcţionare de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.7. Unitatea de dializa face dovada achitării contribuţiei la FNUASS.8. Unitatea de dializa face dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Medicii care lucrează în unitatea de dializa au drept de libera practica/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform reglementărilor în vigoare.2. Asistenţii medicali care lucrează în unitatea de dializa au autorizaţie de libera practica, conform reglementărilor în vigoare.3. Medicii, asistenţii medicali şi celălalt personal îşi desfăşoară activitatea respectând prevederile legale în materie.4. Personalul medical care lucrează în unitatea de dializa are asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.5. Personalul medical şi celălalt personal care lucrează în unitatea de dializa au fise de post cu atribuţiile specifice semnate de fiecare angajat şi de reprezentantul legal.6. Întreg personalul are calificarea necesară îndeplinirii atribuţiilor din fişa de post.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAŢILORCriterii:1. Unitatea de dializa are o firma vizibila din exterior.2. În incinta unităţii de dializa nu este permis accesul animalelor.3. Unitatea de dializa are un program de lucru stabilit conform reglementărilor legale în vigoare, afişat vizibil din exterior, identic cu cel transmis la casa de asigurări de sănătate.4. În unitatea de dializa se afla expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se afla în contract, adresa şi numărul de telefon al acesteia (telverde).5. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor sunt afişate la loc vizibil.6. Asiguraţii au acces neingradit la un registru de reclamaţii şi sesizări, cu paginile numerotate şi vizat de casa de asigurări de sănătate cu care se afla în relaţii contractuale.7. Unitatea de dializa are afişat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgenta (112).8. Personalul care lucrează în unitatea de dializa poarta în permanenta un ecuson pe care se afla inscripţionat numele şi calificarea angajatului respectiv.9. Se afla afişat numărul de telefon la care se poate face programarea pentru serviciile medicale oferite.10. Se afla afişat pachetul de servicii medicale acordat.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA UNITĂŢII DE DIALIZACriterii:1. Unitatea de dializa este dotată din punct de vedere al structurii conform reglementărilor în vigoare.2. Medicamentele şi materialele sanitare utilizate în cadrul activităţii medicale sunt în termen de valabilitate, înregistrate şi depozitate în mod adecvat (conform recomandărilor din prospectul de utilizare).3. Aparatul de urgenta este dotat cu medicamente şi materiale sanitare aflate în termenul de valabilitate.4. Unitatea de dializa este dotată din punct de vedere al aparaturii medicale şi materialelor sanitare necesare conform reglementărilor în vigoare.5. Furnizorul asigura accesul persoanelor cu handicap locomotor.6. Unitatea de dializa are cel puţin un grup sanitar pentru personal şi unul pentru asiguraţi.7. Atât la intrarea cat şi în interiorul unităţii de dializa nu exista pericol de accidentare sau de vătămare corporală atât pentru asiguraţi cat şi pentru personal.8. Aparatura medicală are verificare metrologica valabilă, după caz.9. Unitatea de dializa are contract de service/întreţinere pentru aparatura din dotare sau are angajat personal autorizat pentru asigurarea întreţinerii.10. Aparatura medicală din dotare are certificat de înregistrare emis de Ministerul Sănătăţii Publice.11. Unitatea de dializa face dovada deţinerii legale a aparaturii din dotare.12. Unitatea de dializa are organizat şi este funcţional sistemul de colectare şi distrugere (neutralizare) a deşeurilor cu risc biologic, conform normelor în vigoare.13. Unitatea de dializa deţine un post/terminal telefonic (fix, mobil) funcţional, fax şi sistem informatic necesar derulării relaţiilor contractuale cu casa de asigurări de sănătate.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Unitatea de dializa ia toate măsurile pentru prevenirea infectiilor nosocomiale.2. La unitatea de dializa se tine evidenta consultatiilor, tratamentelor şi a serviciilor medicale oferite astfel încât să fie identificabil asiguratul şi persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum data şi ora când acesta a fost furnizat.3. Unitatea de dializa aplica protocoalele terapeutice în vigoare.4. Unitatea de dializa îşi întocmeşte criterii de prioritizare pentru accesul la serviciile oferite în cazul listelor de asteptare.5. Serviciile medicale furnizate se înregistrează pentru asiguraţii cu alte afecţiuni cronice obligatoriu atât în fişele de consultaţii cat şi în registrul de consultaţii.6. La unitatea de dializa se afla şi se utilizează următoarele tipizate:- formulare de prescripţii medicale;- bilete de trimitere;- scrisori medicale;- formulare de concedii medicale;- adeverinte/certificate medicale;- referate de justificare;- tipizatele pentru raportarile către instituţiile specificate în lege.7. În ROF vor fi menţionate în mod expres următoarele:- definirea manevrelor care implica soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare;- obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor;- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;- obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;- neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigura;- obligativitatea actualizării listei asiguraţilor;- exista un plan de pregătire profesională continua a personalului medical.8. La unitatea de dializa se afla lista de programare a asiguraţilor pentru serviciile medicale furnizate.VI. STANDARD REFERITOR LA RELAŢIA CONTRACTUALĂ FURNIZOR - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECriterii:1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele definite în contractul de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Anexa 20 STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENTA PRESPITALICEASCAI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca are act de înfiinţare legal din care rezultă ca are ca obiect de activitate furnizarea de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca.2. Furnizorul de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca deţine autorizaţie de funcţionare valabilă emisă de Autoritatea de Sănătate Publică, atât pentru sediu cat şi pentru substatii.3. Furnizorul de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca are autorizaţie sanitară în vigoare eliberata de Autoritatea de Sănătate Publică, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz, atât pentru sediu cat şi pentru substatii.4. Furnizorul de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca are un sediu şi substatii, respectiv puncte de lucru, după caz, aflate în spaţii de care dispune în mod legal.5. Furnizorul de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca deţine licenta pentru utilizarea frecventelor radio.6. Echipamentele medicale instalate pe ambulante sunt avizate de autoritatea în domeniu şi au verificarea metrologica valabilă.7. Furnizorul de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca are Regulament de Ordine Interioară de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.8. Furnizorul de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca are Regulament de Organizare şi Funcţionare de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.9. La intrare şi în incinta furnizorului nu exista pericol de accidentare sau de vătămare corporală pentru personalul angajat.10. Furnizorul are spaţii special destinate depozitarii medicamentelor şi materialelor sanitare.11. Furnizorul deţine dovada contribuţiei la FNUASS.12. Furnizorul deţine dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Medicii au drept de libera practica/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform reglementărilor în vigoare.2. Asistenţii medicali au autorizaţie de libera practica valabilă.3. Celălalt personal are diploma de studii şi instruirea corespunzătoare activităţii pe care o desfăşoară.4. Conducătorul ambulantei are cel puţin cunoştinţe privind susţinerea primara a funcţiilor vitale (BL. S) atestate printr-un certificat.5. Personalul îşi desfăşoară activitatea respectând prevederile legale în materie.6. Personalul medical are asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.7. Ambulantele utilizate de furnizorul de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca sunt conduse de personal calificat ce deţine documente valabile pentru conducerea mijlocului de transport.8. Medicii, asistenţii medicali precum şi celălalt personal angajat au fise de post cu atribuţiile specifice, semnate individual şi de reprezentantul legal.9. La sediul furnizorului exista afişat graficul de lucru al personalului angajat pentru luna în curs ce este semnat de coordonator.10. Întreg personalul are calificarea necesară îndeplinirii atribuţiilor din fişa de post.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAŢILORCriterii:1. Furnizorul are o firma vizibila din exterior, la intrarea în incinta unităţii.2. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.3. La sediul furnizorului se afla expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se afla în contract, adresa şi numărul de telefon al acesteia (telverde).4. La sediul furnizorului asiguraţii au acces neingradit la un registru de reclamaţii şi sesizări, cu paginile numerotate şi vizat de casa de asigurări de sănătate cu care se afla în relaţii contractuale.5. Personalul medical poarta în permanenta echipamentul specific inscripţionat cu numele serviciului de ambulanta şi un ecuson pe care se afla inscripţionat numele şi calificarea angajatului respectiv.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARECriterii:1. Ambulantele utilizate de furnizorul de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca sunt înmatriculate legal.2. Ambulantele utilizate de furnizorul de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca au inspecţie tehnica în vigoare.3. Furnizorul face dovada deţinerii ambulantelor.4. Furnizorul deţine un post/terminal telefonic (fix, mobil) funcţional şi sistem informatic necesar derulării relaţiilor contractuale cu casa de asigurări de sănătate.5. Furnizorul deţine cel puţin o statie radio funcţională la dispecerat în legătură cu sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta 112.6. La bordul fiecărei ambulante exista cel puţin o statie radio funcţională în contact cu dispeceratul furnizorului.7. Aparatele medicale şi echipamentele din dotare au certificate de înregistrare eliberate de Ministerul Sănătăţii Publice.8. Aparatele medicale şi echipamentele din dotare au verificarea metrologica valabilă.9. Aparatul de urgenta conţine medicamentele şi materialele sanitare minim necesare.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Exista o înregistrare pentru fiecare serviciu, fişa de solicitare, în care se consemnează cel puţin: date de identificare ale vehiculului, conducătorului acestuia şi asiguraţilor, data, ora, adresa de plecare şi destinaţia, confirmarea efectuării serviciului.2. În ROF vor fi menţionate în mod expres următoarele:- definirea manevrelor care implica soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare;- obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor;- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;- obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de asistenţa medicală în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;- neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigura;- obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe serviciului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute;- exista un plan de pregătire profesională continua a personalului medical.VI. STANDARD REFERITOR LA RELAŢIA CONTRACTUALĂ FURNIZOR - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECriterii:1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele definite în contractul de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Anexa 21 STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DE TRANSPORT SANITARI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul de servicii medicale de transport sanitar are act de înfiinţare legal din care rezultă ca are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de transport sanitar.2. Furnizorul de servicii medicale de transport sanitar deţine autorizaţie de funcţionare emisă de Autoritatea de Sănătate Publică atât pentru sediu cat şi pentru substatii.3. Furnizorul de servicii medicale de transport sanitar are autorizaţie sanitară în vigoare eliberata de Autoritatea de Sănătate Publică, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz, atât pentru sediu cat şi pentru substatii.4. Furnizorul de servicii medicale de transport sanitar are un sediu şi substatii respectiv puncte de lucru aflate în spaţii de care dispune în mod legal.5. La sediul furnizorului de servicii medicale de transport sanitar exista un dispecerat cu un aparat telefonic funcţional care are alocat un număr de apel în legătură cu substatiile şi sistem informatic necesar derulării relaţiilor contractuale cu casa de asigurări de sănătate.6. Furnizorul de servicii medicale are Regulament de Ordine Interioară de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.7. Furnizorul de servicii medicale are Regulament de Organizare şi Funcţionare de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.8. La intrarea şi în incinta furnizorului nu exista pericol de accidentare sau de vătămare corporală pentru personalul angajat.9. Furnizorul are spaţii special destinate depozitarii medicamentelor şi materialelor sanitare.10. Furnizorul face dovada contribuţiei la FNUASS.11. Furnizorul face dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Medicii au drept de libera practica/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România.2. Asistenţii medicali au autorizaţie de libera practica valabilă.3. Celălalt personal are diploma de studii şi instruirea corespunzătoare activităţii pe care o desfăşoară.4. Conducătorul mijlocului de transport are cel puţin cunoştinţe privind susţinerea primara a funcţiilor vitale (BL. S) atestate printr-un certificat.5. Personalul îşi desfăşoară activitatea respectând prevederile legale în materie.6. Personalul medical are asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.7. Conducătorul mijlocului de transport deţine documentele necesare pentru conducerea acestuia.8. Medicii, asistenţii medicali precum şi celălalt personal angajat au fise de post cu atribuţii specifice, semnate individual şi de reprezentantul legal.9. La sediul furnizorului exista afişat graficul de lucru al personalului angajat pentru luna în curs şi care este semnat de coordonator.10. Întreg personalul are calificarea necesară îndeplinirii atribuţiilor din fişa de post.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAŢILORCriterii:1. Furnizorul are o firma vizibila din exterior, la intrarea în incinta unităţii.2. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.3. Furnizorul are afişat la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se afla în contract, adresa şi numărul de telefon al acesteia (telverde).4. Furnizorul asigura accesul neingradit la un registru de reclamaţii şi sesizări, cu paginile numerotate şi vizat de casa de asigurări de sănătate cu care se afla în relaţii contractuale.5. Personalul care lucrează poarta în permanenta ecuson pe care se afla inscripţionat numele şi calificarea angajatului respectiv.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARECriterii:1. Mijloacele de transport utilizate de furnizorul de servicii medicale de transport sanitar sunt înmatriculate legal.2. Furnizorul face dovada deţinerii mijloacelor de transport.3. Mijloacele de transport utilizate de furnizorul de servicii medicale de transport sanitar au inspecţie tehnica în vigoare.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Exista o înregistrare pentru fiecare transport în care se consemnează cel puţin: date de identificare ale vehiculului, a conducătorului acestuia şi a asiguraţilor transportaţi, data, ora, adresa de plecare şi destinaţia, confirmarea efectuării transportului.2. În ROF vor fi menţionate în mod expres următoarele:- obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor;- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;- obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;- exista un plan de pregătire profesională continua a personalului medical.VI. STANDARD REFERITOR LA RELAŢIA CONTRACTUALĂ FURNIZOR - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECriterii:1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele definite în contractul de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Anexa 22 STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FIZIOLOGICE - COMERCIALIZAREI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul are aviz de funcţionare valabil pentru sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătăţii Publice, conform prevederilor legale în vigoare.2. Furnizorul are statut legal din care rezultă obiectul de activitate.3. Furnizorul are autorizaţie sanitară în vigoare eliberata de Autoritatea de Sănătate Publică, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz.4. Furnizorul are declaraţie de conformitate pentru produsele comercializate, eliberata de producător.5. Furnizorul are autorizaţie/autorizaţiile de utilizare a dispozitivelor medicale şi/sau, după caz, certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale emis/emise de Ministerul Sănătăţii Publice, pentru produsele comercializate.6. Furnizorul are o evidenta cantitativ-valorică pentru dispozitivele comercializate.7. Furnizorul are certificat de înregistrare cu cod unic de înregistrare/deţine autorizaţie sanitară de funcţionare valabilă, act de înfiinţare şi cod fiscal.8. Furnizorul are sediul/punctul de lucru într-un spaţiu de care dispune în mod legal.9. Furnizorul asigura accesul persoanelor cu handicap locomotor, are un spaţiu destinat recepţiei asiguraţilor şi sala de asteptare.10. Atât la intrarea cat şi în incinta furnizorului nu exista pericol de accidentare sau de vătămare corporală atât pentru asiguraţi cat şi pentru personal.11. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.12. Furnizorul are încăperi special destinate depozitarii produselor comercializate, incercarii şi reglarii protezei, unde este cazul.13. Furnizorul are un aparat telefonic funcţional care are alocat un număr de apel, fax şi sistem informatic necesar derulării relaţiilor contractuale cu casa de asigurări de sănătate.14. Furnizorul are cel puţin un grup sanitar pentru personal şi asiguraţi.15. În fiecare încăpere exista un plan de evacuare în caz de incendiu cu indicarea poziţiei privitorului.16. Furnizorul are Regulament de Ordine Interioară de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.17. Furnizorul are Regulament de Organizare şi Funcţionare de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.18. Furnizorul deţine dovada achitării contribuţiei la FNUASS.19. Furnizorul face dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Personalul îşi desfăşoară activitatea respectând prevederile legale în materie.2. Personalul care lucrează are fise de post cu atribuţiile specifice semnate de titular şi aprobate de reprezentantul legal.3. Personalul care lucrează are calificarea necesară îndeplinirii atribuţiilor din fişa de post.4. Personalul medico-sanitar angajat, după caz, face dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAŢILORCriterii:1. Furnizorul are o firma vizibila din exterior, la intrarea în incinta unităţii.2. Furnizorul are un program de lucru afişat, vizibil din exterior şi este respectat astfel încât să asigure accesul în fiecare zi lucrătoare.3. La sediul furnizorului se afla expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se afla în contract, adresa şi numărul de telefon al acesteia (telverde).4. Furnizorul are afişat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgenta (112).5. Furnizorul are afişată în sala de asteptare lista completa, actualizată cu toate produsele, care include preţul de vânzare al acestora şi preţul de referinţa.6. Pentru fiecare produs comercializat exista o fişa cu specificăţiile tehnice ale produsului şi care este accesibila asiguraţilor.7. Furnizorul respecta prevederile legale referitoare la eliberarea de dispozitive medicale. Exista o modalitate de înregistrare a deciziilor emise de Casa de Asigurări de Sănătate cu care se afla în relaţii contractuale.8. Furnizorul oferă instrucţiuni de utilizare şi întreţinere pentru dispozitivele comercializate, cel puţin în limba română. Primirea instrucţiunilor este confirmată prin semnatura.9. Furnizorul are afişat la loc vizibil un document ce conţine drepturile ce decurg din calitatea de asigurat.10. Personalul care eliberează dispozitive medicale are obligaţia informării asiguraţilor asupra utilizării acestora.11. Asiguraţii au acces neingradit la un registru de reclamaţii şi sesizări, cu paginile numerotate şi vizat de casa de asigurări de sănătate cu care se afla în relaţii contractuale.IV. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Furnizorul are certificate de calitate şi de garanţie de la producător, pentru dispozitivele comercializate.2. Furnizorul are un registru de garanţie cu rubrica pentru service în care asiguraţii confirma primirea fisei de garanţie şi reparaţiile.3. Furnizorul are un registru/jurnal de vânzări în care asiguraţii confirma primirea dispozitivelor, precum şi facturier cu chitantier.V. STANDARD REFERITOR LA RELAŢIA CONTRACTUALĂ FURNIZOR - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECriterii:1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele definite în contractul de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Anexa 23 STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FIZIOLOGICE - PRODUCŢIEI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul are aviz de funcţionare valabil pentru sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătăţii Publice, conform prevederilor legale în vigoare.2. Furnizorul are statut legal din care rezultă obiectul de activitate.3. Furnizorul are autorizaţie sanitară în vigoare eliberata de Autoritatea de Sănătate Publică, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz.4. Furnizorul are declaraţie de conformitate pentru produsele comercializate, eliberata de producător.5. Furnizorul are autorizaţie/autorizaţiile de utilizare a dispozitivelor medicale şi/sau, după caz, certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale emis/emise de Ministerul Sănătăţii Publice, pentru produsele comercializate.6. Furnizorul are o evidenta cantitativ-valorică pentru dispozitivele comercializate.7. Furnizorul are certificat de înregistrare cu cod unic de înregistrare/deţine autorizaţie sanitară valabilă, act de înfiinţare şi cod fiscal.8. Furnizorul are punctul de lucru într-un spaţiu de care dispune în mod legal.9. Furnizorul asigura accesul persoanelor cu handicap locomotor, are un spaţiu destinat recepţiei asiguraţilor şi sala de asteptare.10. Atât la intrarea cat şi în incinta furnizorului nu exista pericol de accidentare sau de vătămare corporală atât pentru asiguraţi cat şi pentru personal.11. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.12. Furnizorul are încăperi special destinate depozitarii materialelor pentru producţie respectiv produselor comercializate, confectionarii mulajelor şi protezelor precum şi incercarii şi reglarii protezei.13. Furnizorul deţine un aparat telefonic funcţional, care are alocat un număr de apel, fax şi sistem informatic necesar derulării relaţiilor contractuale cu casa de asigurări de sănătate.14. Furnizorul are cel puţin un grup sanitar pentru personal şi asiguraţi.15. În fiecare încăpere exista un plan de evacuare în caz de incendiu cu indicarea poziţiei privitorului.16. Furnizorul are Regulament de Ordine Interioară de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.17. Furnizorul are Regulament de Organizare şi Funcţionare de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.18. Furnizorul deţine dovada achitării contribuţiei la FNUASS.19. Furnizorul face dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Personalul îşi desfăşoară activitatea respectând prevederile legale în materie.2. Personalul care lucrează are fise de post cu atribuţiile specifice semnate de titular şi de reprezentantul legal.3. Personalul care lucrează în cadrul furnizorului are calificarea necesară îndeplinirii atribuţiilor din fişa de post.4. Personalul medico-sanitar angajat, după caz, face dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAŢILORCriterii:1. Furnizorul are o firma vizibila din exterior, la intrarea în incinta unităţii.2. Furnizorul are un program de lucru afişat, vizibil din exterior şi este respectat astfel încât să asigure accesul în fiecare zi lucrătoare.3. La sediul furnizorului se afla expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se afla în contract, adresa şi numărul de telefon al acesteia (telverde).4. Furnizorul are afişat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgenta (112).5. Furnizorul are afişată în sala de asteptare lista completa, actualizată cu toate produsele, care include preţul de vânzare al acestora şi preţul de referinţa.6. Pentru fiecare produs comercializat exista o fişa cu specificăţiile tehnice ale produsului şi care este accesibila asiguraţilor.7. Furnizorul respecta prevederile legale referitoare la eliberarea de dispozitive medicale. Exista o modalitate de înregistrare a deciziilor emise de Casa de Asigurări de Sănătate cu care se afla în relaţii contractuale.8. Furnizorul oferă instrucţiuni de utilizare şi întreţinere pentru dispozitivele comercializate, cel puţin în limba română. Primirea instrucţiunilor este confirmată prin semnatura.9. Furnizorul are afişat la loc vizibil un document ce conţine drepturile ce decurg din calitatea de asigurat.10. Personalul care eliberează dispozitive medicale are obligaţia informării asiguraţilor asupra utilizării acestora.11. Asiguraţii au acces neingradit la un registru de reclamaţii şi sesizări, cu paginile numerotate şi vizat de casa de asigurări de sănătate cu care se afla în relaţii contractuale.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARECriterii:1. Aparatele şi instrumentele necesare producţiei deţin certificate de înregistrare şi au verificare metrologica valabilă.2. Deţine încăperile necesare activităţii de producţie, conform reglementărilor legale în vigoare.3. Furnizorul face dovada deţinerii legale a aparaturii necesară desfăşurării activităţii.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Furnizorul are certificate de calitate şi garanţie, pentru dispozitivele produse şi comercializate.2. Furnizorul are un registru de garanţie cu rubrica pentru service în care asiguraţii confirma primirea fisei de garanţie şi reparaţiile.3. Furnizorul are un registru/jurnal de vânzări în care clienţii confirma primirea dispozitivelor, precum şi facturier cu chitantier.VI. STANDARD REFERITOR LA RELAŢIA CONTRACTUALĂ FURNIZOR - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECriterii:1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele definite în contractul de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Anexa 24 STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FIZIOLOGICE - PROTEZARE ORLI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul are aviz de funcţionare valabil pentru sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătăţii Publice, conform prevederilor legale în vigoare.2. Furnizorul are statut legal din care rezultă obiectul de activitate.3. Furnizorul are autorizaţie sanitară în vigoare eliberata de Autoritatea de Sănătate Publică, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz.4. Furnizorul are declaraţie de conformitate pentru produsele comercializate, eliberata de producător.5. Furnizorul are autorizaţie/autorizaţiile de utilizare a dispozitivelor medicale şi/sau, după caz, certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale emis/emise de Ministerul Sănătăţii Publice, pentru produsele comercializate.6. Furnizorul are o evidenta cantitativ-valorică pentru dispozitivele comercializate.7. Furnizorul are certificat de înregistrare cu cod unic de înregistrare/deţine autorizaţie sanitară de funcţionare valabilă, act de înfiinţare şi cod fiscal.8. Furnizorul are sediul/punctul de lucru într-un spaţiu de care dispune în mod legal.9. Furnizorul asigura accesul persoanelor cu handicap locomotor, are un spaţiu destinat recepţiei asiguraţilor şi sala de asteptare.10. Atât la intrarea cat şi în incinta furnizorului nu exista pericol de accidentare sau de vătămare corporală atât pentru asiguraţi cat şi pentru personal.11. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.12. Furnizorul are încăperi special destinate depozitarii produselor comercializate, confectionarii mulajelor şi protezelor precum şi incercarii şi reglarii protezei.13. Furnizorul deţine un aparat telefonic funcţional, care are alocat un număr de apel, fax şi sistem informatic necesar derulării relaţiilor contractuale cu casa de asigurări de sănătate.14. Furnizorul are cel puţin un grup sanitar pentru personal şi asiguraţi.15. În fiecare încăpere exista un plan de evacuare în caz de incendiu cu indicarea poziţiei privitorului.16. Furnizorul are Regulament de Ordine Interioară de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.17. Furnizorul are şi Regulament de Organizare şi Funcţionare de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.18. Furnizorul deţine dovada achitării contribuţiei la FNUASS.19. Furnizorul face dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Personalul îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor legale în materie.2. Personalul care lucrează în cadrul furnizorului are fise de post cu atribuţiile specifice semnate de fiecare angajat şi de reprezentantul legal.3. Personalul care lucrează în cadrul furnizorului are calificarea necesară îndeplinirii atribuţiilor din fişa de post.4. Personalul medico-sanitar angajat, după caz, face dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAŢILORCriterii:1. Furnizorul are o firma vizibila din exterior, la intrarea în incinta unităţii.2. Furnizorul are un program de lucru afişat, vizibil din exterior şi este respectat astfel încât să asigure accesul în fiecare zi lucrătoare.3. La sediul furnizorului se afla expus la loc vizibil numele casei de asigurări cu care se afla în contract, adresa şi numărul de telefon al acesteia (telverde).4. Furnizorul are afişat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgenta (112).5. Furnizorul are afişată în sala de asteptare lista completa, actualizată cu toate produsele, care include preţul de vânzare al acestora şi preţul de referinţa.6. Pentru fiecare produs comercializat exista o fişa cu specificăţiile tehnice ale produsului şi care este accesibila asiguraţilor.7. Furnizorul respecta prevederile legale referitoare la eliberarea de dispozitive medicale. Exista o modalitate de înregistrare a deciziilor emise de Casa de Asigurări de Sănătate cu care se afla în relaţii contractuale.8. Furnizorul oferă instrucţiuni de utilizare şi întreţinere pentru dispozitivele comercializate, cel puţin în limba română. Primirea instrucţiunilor este confirmată prin semnatura.9. Furnizorul are afişat la loc vizibil un document ce conţine drepturile ce decurg din calitatea de asigurat.10. Personalul care eliberează dispozitive medicale are obligaţia informării asiguraţilor asupra utilizării acestora.11. Asiguraţii au acces neingradit la un registru de reclamaţii şi sesizări, cu paginile numerotate şi vizat de casa de asigurări de sănătate cu care se afla în relaţii contractuale.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARECriterii:1. Aparatele şi instrumentele necesare protezarii ORL, deţin certificate de înregistrare şi au verificare metrologica valabilă, conform reglementărilor legale în vigoare.2. Deţine cabina insonora în conformitate cu reglementările legale şi audiometru ce deţine certificat de înregistrare şi verificare metrologica valabilă.3. Furnizorul face dovada deţinerii legale a aparaturii necesară desfăşurării activităţii.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Furnizorul are certificate de calitate şi garanţie de la producător, pentru dispozitivele comercializate.2. Furnizorul are un registru de garanţie cu rubrica pentru service în care asiguraţii confirma primirea fisei de garanţie şi reparaţiile.3. Furnizorul are un registru/jurnal de vânzări în care asiguraţii confirma primirea dispozitivelor, precum şi facturier cu chitantier.VI. STANDARD REFERITOR LA RELAŢIA CONTRACTUALĂ FURNIZOR - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECriterii:1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele definite în contractul de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Anexa 25 STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FIZIOLOGICE - PROTEZAREI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul are aviz de funcţionare valabil pentru sediu/punctul de lucru, eliberat de Ministerul Sănătăţii Publice, conform prevederilor legale în vigoare.2. Furnizorul are statut legal din care rezultă obiectul de activitate.3. Furnizorul are autorizaţie sanitară în vigoare eliberata de Autoritatea de Sănătate Publică, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz.4. Furnizorul are declaraţie de conformitate pentru produsele comercializate, eliberata de producător.5. Furnizorul are autorizaţie/autorizaţiile de utilizare a dispozitivelor medicale şi/sau, după caz, certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale emis/emise de Ministerul Sănătăţii Publice, pentru produsele comercializate.6. Furnizorul are o evidenta cantitativ-valorică pentru dispozitivele comercializate.7. Furnizorul are certificat de înregistrare cu cod unic de înregistrare/deţine autorizaţie sanitară de funcţionare valabilă, act de înfiinţare şi cod fiscal.8. Furnizorul are sediul/punctul de lucru într-un spaţiu de care dispune în mod legal.9. Furnizorul asigura accesul persoanelor cu handicap locomotor, are un spaţiu destinat recepţiei asiguraţilor şi sala de asteptare.10. Atât la intrarea cat şi în interiorul incintei furnizorului nu exista pericol de accidentare sau de vătămare corporală atât pentru asiguraţi cat şi pentru personal.11. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.12. Furnizorul are încăperi special destinate depozitarii produselor comercializate, confectionarii mulajelor şi protezelor precum şi incercarii şi reglarii protezei.13. Furnizorul deţine un aparat telefonic funcţional, care are alocat un număr de apel, fax şi sistem informatic necesar derulării relaţiilor contractuale cu casa de asigurări de sănătate.14. Furnizorul are cel puţin un grup sanitar pentru personal şi asiguraţi.15. În fiecare încăpere exista un plan de evacuare în caz de incendiu cu indicarea poziţiei privitorului.16. Furnizorul are Regulament de Ordine Interioară de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.17. Furnizorul are Regulament de Organizare şi Funcţionare de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.18. Furnizorul deţine dovada achitării contribuţiei la FNUASS.19. Furnizorul face dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Personalul îşi desfăşoară activitatea respectând prevederile legale în materie.2. Personalul angajat are fise de post cu atribuţiile specifice semnate de titular şi aprobate de reprezentantul legal.3. Personalul are calificarea necesară îndeplinirii atribuţiilor din fişa de post.4. Personalul medico-sanitar angajat, după caz, face dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAŢILORCriterii:1. Furnizorul are o firma vizibila din exterior, la intrarea în incinta unităţii.2. Furnizorul are un program de lucru afişat, vizibil din exterior şi este respectat astfel încât să asigure accesul în fiecare zi lucrătoare.3. La sediul furnizorului se afla expus la loc vizibil numele casei de asigurări cu care se afla în contract, adresa şi numărul de telefon al acesteia (telverde).4. Furnizorul are afişat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgenta (112).5. Furnizorul are afişată în sala de asteptare lista completa, actualizată cu toate produsele, care include preţul de vânzare al acestora şi preţul de referinţa.6. Pentru fiecare produs comercializat exista o fişa cu specificăţiile tehnice ale produsului şi care este accesibila asiguraţilor.7. Furnizorul respecta prevederile legale referitoare la eliberarea de dispozitive medicale. Exista o modalitate de înregistrare a deciziilor emise de Casa de Asigurări de Sănătate cu care se afla în relaţii contractuale.8. Furnizorul oferă instrucţiuni de utilizare şi întreţinere pentru dispozitivele comercializate, cel puţin în limba română. Primirea instrucţiunilor este confirmată prin semnatura.9. Furnizorul are afişat la loc vizibil un document ce conţine drepturile ce decurg din calitatea de asigurat.10. Personalul care eliberează dispozitive medicale are obligaţia informării asiguraţilor asupra utilizării acestora.11. Asiguraţii au acces neingradit la un registru de reclamaţii şi sesizări, cu paginile numerotate şi vizat de casa de asigurări de sănătate cu care se afla în relaţii contractuale.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARECriterii:1. Aparatele şi instrumentele necesare protezarii deţin certificate de înregistrare şi au verificare metrologica valabilă, conform reglementărilor legale în vigoare.2. Deţine încăperile necesare protezarii.3. Furnizorul face dovada deţinerii legale a aparaturii necesară desfăşurării activităţii.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Furnizorul are certificate de calitate şi de garanţie de la producător, pentru dispozitivele comercializate.2. Furnizorul are un registru de garanţie cu rubrica pentru service în care asiguraţii confirma primirea fisei de garanţie şi reparaţiile.3. Furnizorul are un registru/jurnal de vânzări în care clienţii confirma primirea dispozitivelor, precum şi facturier cu chitantier.VI. STANDARD REFERITOR LA RELAŢIA CONTRACTUALĂ FURNIZOR - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECriterii:1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele definite în contractul de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Anexa 26 A. STANDARDE PENTRU EVALUAREA SPITALELORI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Spitalul are act de înfiinţare sau de organizare conform legislaţiei în vigoare.2. Spitalul are autorizaţie sanitară în vigoare eliberata de Autoritatea de Sănătate Publică, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz.3. Spitalul are o structura organizatorică aprobată de Ministerul Sănătăţii Publice.4. Spitalul are un Regulament de Ordine Interioară avizat de autoritatea de sănătate publică, de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.5. Spitalul are un Regulament de Organizare şi Funcţionare avizat de autoritatea de sănătate publică, de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.6. Spitalul face dovada achitării contribuţiei la FNUASS.7. Exista şi funcţionează comisiile proprii spitalului, conform prevederilor legale în vigoare.8. Exista şi funcţionează Consiliul Etic, Consiliul Medical şi Consiliul Ştiinţific pentru spitalele clinice şi institutele şi centrele medicale clinice.9. Exista şi funcţionează consiliul consultativ în cadrul spitalului public.10. Spitalul funcţionează într-un spaţiu pe care îl deţine în mod legal.11. Spitalul are stabilite şi aduce la cunoştinţa personalului medical criteriile de internare pentru fiecare secţie.12. Personalul medical care asigura garda poate oferi serviciile corespunzătoare tuturor secţiilor din structura spitalului.13. Spitalul face dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Spitalul respecta normativele în vigoare cu privire la personalul angajat.2. Medicii care lucrează în spital au drept de libera practica/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform reglementărilor în vigoare.3. Asistenţii medicali au autorizaţie de libera practica valabilă.4. Personalul medical şi celălalt personal îşi desfăşoară activitatea respectând prevederile legale în materie.5. Personalul medical care lucrează în spital are asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare, conform legii.6. Întreg personalul are întocmite fişele de post cu atribuţiile specifice, avizate de autoritatea de sănătate publică, cu semnatura fiecărui angajat, a şefului direct şi a reprezentantului legal.7. Întreg personalul are calificarea necesară îndeplinirii atribuţiilor din fişa de post.8. Structura de personal este în corelatie cu structura specifică aprobată.9. Spitalul are afişat graficul de lucru al personalului angajat pentru luna în curs şi este semnat de coordonator.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAŢILORCriterii:1. Spitalul este semnalizat corespunzător în zona.2. Spitalul are firma luminoasa vizibila din exterior,3. În incinta spitalului nu este permis accesul animalelor.4. Accesul asiguraţilor către secţii şi compartimente este semnalizat vizibil; toate secţiile, compartimentele, cabinetele şi saloanele au vizibil inscripţionată denumirea.5. În spital se afla expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se afla în contract, adresa şi numărul de telefon al acesteia (telverde).6. Spitalul are afişat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgenta (112).7. Se afla afişat programul şi numărul de telefon la care se poate face programarea la internari.8. Exista afişate în fiecare secţie, la loc vizibil, drepturile asiguraţilor conform Legii drepturilor pacientului.9. Exista afişat la loc vizibil denumirea şi locaţia tuturor secţiilor/compartimentelor spitalului.10. Exista afişate în fiecare secţie, la loc vizibil, drepturile şi obligaţiile asiguraţilor referitor la asistenţa spitaliceasca.11. Întreg personalul care lucrează în spital poarta în permanenta ecuson inscripţionat cu numele şi funcţia.12. Ecusonul pentru vizitatori va avea o culoare distinctă faţă de cele ale angajaţilor spitalului.13. Fiecare spital va avea site internet cu prezentarea următoarelor informaţii minime:- structura aprobată a spitalului;- serviciile medicale oferite;- pachetul de servicii contractat cu casele de asigurări de sănătate;- tarifele practicate pentru serviciile decontate de casa de asigurări de sănătate;- condiţiile de internare;- adresa şi telefonul biroului de programari;- adresa de e-mail unde se pot face sesizări;- chestionarele de satisfactie puse la dispoziţie odată cu oferirea serviciilor.14. Asiguraţii au acces neingradit la un registru de reclamaţii şi sesizări vizat de casa de asigurări de sănătate şi Autoritatea de Sănătate Publică.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARECriterii:1. Spitalul are dotare cu echipamente şi aparatura în conformitate cu structura aprobată, după caz.2. La nivelul farmaciei spitalului este organizată şi funcţionează evidenta cantitativ valorică a medicamentelor.3. Spitalul are organizată evidenta materialelor sanitare utilizate pentru serviciile furnizate asiguraţilor.4. Medicamentele şi materialele sanitare utilizate în cadrul activităţii medicale sunt în termen de valabilitate, înregistrate şi depozitate în mod adecvat (conform recomandărilor din prospectul de utilizare):- în farmacie;- pe fiecare secţie.5. Aparatul de urgenta:- exista la nivelul fiecărei secţii;- este dotat cu medicamente şi materiale sanitare aflate în termenul de valabilitate.6. În incinta spitalului nu exista pericol de accidentare sau de vătămare corporală atât pentru asiguraţi cat şi pentru personal.7. Spitalul are verificare metrologica valabilă pentru aparatura din dotare.8. Spitalul are contract de service/întreţinere pentru aparatura din dotare.9. Spitalul are autorizaţie de utilizare pentru aparatele din dotare, conform legislaţiei în vigoare.10. Spitalul face dovada deţinerii legale a aparaturii din dotare.11. Spitalul are organizat şi este funcţional sistemul de colectare şi distrugere (neutralizare) a deşeurilor cu risc biologic, conform normelor în vigoare.12. Spitalul are în proprietate un post/terminal telefonic (fix) funcţional, fax şi sistem informatic/PC.13. Spitalul facilitează accesul asiguraţilor la servicii spitaliceşti prin dotări specifice (rampe, carucioare, targi, lifturi).V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Spitalul respecta normativele în vigoare cu privire la prevenirea şi combaterea infectiilor nosocomiale.2. Spitalul tine evidenta bolnavilor internati precum şi a consultatiilor, tratamentelor şi a serviciilor medicale oferite, astfel încât să fie identificabil asiguratul şi personalul medical care a furnizat serviciul, precum şi data şi ora când acesta a fost furnizat.3. Spitalul are organizată evidenta foilor de observatie.4. Spitalul aplica protocoalele terapeutice în vigoare.5. Pe parcursul activităţii, la nivelul spitalului se completează tipizate, conform reglementărilor legale în vigoare.6. Spitalul asigura o alimentaţie adecvată pentru asiguraţii internati în concordanta cu afectiunea şi recomandările medicale, în cadrul alocaţiilor de hrana stabilite de lege.7. Spitalul îşi întocmeşte şi afişează criterii de prioritizare pentru accesul la serviciile oferite în cazul listelor de asteptare.8. În ROF vor fi menţionate în mod expres următoarele:- definirea manevrelor care implica soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare pentru fiecare secţie în parte;- obligativitatea păstrării confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor;- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;- obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;- neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigura;- obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale); exista un plan de pregătire profesională continua a personalului medical;- prevederi referitoare la obligaţiile personalului spitalului pentru respectarea clauzelor contractuale cu casa de asigurări de sănătate şi sancţiuni în caz de nerespectare a acestor clauze;9. Spitalul are un serviciu de garda permanent:- serviciul de garda are dotarea specifică pentru furnizarea serviciilor de urgenta;- serviciul de garda este organizat conform prevederilor legale.10. Foile de observatie au toate rubricile completate la zi.VI. STANDARD REFERITOR LA RELAŢIA CONTRACTUALĂ FURNIZOR - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECriterii:1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele definite în contractul de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.B. AMBULATORIUL DIN CADRUL SPITALULUII. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Ambulatoriul spitalului are act de înfiinţare conform legislaţiei în vigoare.2. Ambulatoriul spitalului are autorizaţie sanitară în vigoare eliberata de Autoritatea de Sănătate Publică, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz.3. Ambulatoriul spitalului este în structura aprobată a spitalului.4. Ambulatoriul spitalului se afla într-un spaţiu pe care spitalul îl deţine în mod legal.5. Ambulatoriul spitalului este menţionat aparte în Regulamentul de Ordine Interioară şi în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale spitalului sau are Regulament de Ordine Interioară şi Regulament de Organizare şi Funcţionare propriu de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.6. Ambulatoriul spitalului face dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Structura de personal este în corelatie cu structura cabinetelor din ambulatoriul pentru care se face contractare cu Casa de Asigurări de Sănătate,2. Medicii au drept de libera practica/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform reglementărilor în vigoare.3. Asistenţii medicali au autorizaţie de libera practica valabilă.4. Personalul medical care lucrează în ambulatoriu are asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare, conform legii.5. Personalul medical şi celălalt personal îşi desfăşoară activitatea respectând prevederile legale în materie.6. Medicii, asistenţii medicali şi celălalt personal au fise de post cu atribuţiile specifice semnate de titular şi de reprezentantul legal.7. Personalul are calificarea necesară îndeplinirii atribuţiilor din fişa de post.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAŢILORCriterii:1. În ambulatoriul de specialitate, la nivelul fiecărui cabinet:- se va afişa programul de lucru stabilit conform reglementărilor în vigoare;- programul de lucru este identic cu cel transmis la Casa de Asigurări de Sănătate;- programul afişat conţine orele pentru fiecare medic şi asistent medical care lucrează în acel cabinet;- personalul care lucrează în cabinetul medical poarta în permanenta un ecuson pe care se afla inscripţionat numele şi calificarea angajatului respectiv.2. La nivelul ambulatoriului spitalului:- în incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor;- se afla afişată în sala de asteptare lista cu denumirea tuturor cabinetelor de specialitate care funcţionează conform structurii organizatorice aprobate, cu numele medicului de specialitate şi programul de activitate;- se afla expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se afla în contract, adresa şi numărul de telefon al acesteia (telverde);- se afla expus la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgenta (112);- se afla afişat numărul de telefon al direcţiei spitalului/ambulatoriului;- se afla afişat numărul de telefon la care se pot face programarile;- drepturile şi obligaţiile asiguraţilor sunt afişate la loc vizibil;- asiguraţii au acces neingradit la un registru de reclamaţii şi sesizări, cu paginile numerotate şi vizat de casa de asigurări de sănătate cu care se afla în relaţii contractuale;- se afla afişată contravaloarea serviciilor medicale oferite şi nedecontate de casa de asigurări de sănătate;- se afla afişat pachetul de servicii medicale acordat.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARECriterii:1. Sala de asteptare a ambulatoriului este dotată cu scaune şi/sau canapea, masa, materiale informative pentru promovarea sănătăţii.2. Medicamentele şi materialele sanitare utilizate în cadrul activităţii medicale sunt înregistrate pentru fiecare cabinet.3. Medicamentele şi materialele utilizate în cadrul serviciilor din ambulatoriu sunt depozitate în mod adecvat (conform recomandărilor din prospectul de utilizare).4. Aparatul de urgenta:- este dotat cel puţin cu baremul minimal de medicamente şi materiale sanitare;- medicamentele se afla în termenul de valabilitate;- este accesibil în timpul programului de activitate al tuturor cabinetelor din structura.5. Atât la intrarea cat şi în interiorul ambulatoriului nu exista pericol de accidentare sau de vătămare corporală atât pentru asiguraţi cat şi pentru personal.6. Ambulatoriul are verificare metrologica valabilă pentru aparatura din dotare.7. Ambulatoriul are contract de service/întreţinere pentru aparatura din dotare sau este asigurat de personalul specializat angajat al spitalului/ambulatoriului.8. Ambulatoriul are certificat de înregistrare emis de Ministerul Sănătăţii Publice pentru aparatele din dotare.9. Ambulatoriul are organizat şi este funcţional sistemul de colectare şi distrugere (neutralizare) a deşeurilor cu risc biologic, conform normelor în vigoare.10. Ambulatoriul sterilizeaza instrumentarul şi materialele sanitare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Pe parcursul activităţii, la nivelul ambulatoriului se completează formularele tipizate, conform reglementărilor legale în vigoare.2. Serviciile medicale furnizate se înregistrează pentru asiguraţii cu afecţiuni cronice obligatoriu atât în fişele de consultaţii cat şi în registrul de consultaţii.3. Ambulatoriul aplica protocoalele terapeutice în vigoare.4. Ambulatoriul îşi întocmeşte criterii de prioritizare pentru accesul la serviciile oferite în cazul listelor de asteptare.5. În ROF vor fi menţionate în mod expres următoarele:- definirea manevrelor care implica soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare pentru fiecare specialitate din structura ambulatoriului;- obligativitatea păstrării confidenţialităţii faţă de terţi asupra datelor de identificare şi serviciilor medicale acordate asiguraţilor;- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;- obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;- neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigura;- obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);- obligativitatea actualizării listei asiguraţilor cronici vizata de coordonatorul judeţean pentru afectiunile cronice conform reglementărilor în vigoare;- exista un plan de pregătire profesională continua a personalului medical.VI. STANDARD REFERITOR LA RELAŢIA CONTRACTUALĂ FURNIZOR - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECriterii:1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele definite în contractul de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Anexa 27 STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE ÎNGRIJIRI MEDICALE LA DOMICILIUI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu are statut legal din care rezultă ca are ca obiect de activitate furnizarea de îngrijiri medicale la domiciliu.2. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu are autorizaţie de funcţionare valabilă emisă de Ministerul Sănătăţii Publice.3. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu are autorizaţie sanitară în vigoare.4. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu are sediul/punctul de lucru într-un spaţiu de care dispune în mod legal.5. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu are Regulament de Ordine Interioară de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.6. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu are Regulament de Organizare şi Funcţionare de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.7. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu deţine dovada achitării contribuţiei la FNUASS.8. Furnizorul face dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Personalul medical are drept de libera practica/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România/autorizaţie de libera practica.2. Întreg personalul medical are asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.3. Întreg personalul are fise de post cu atribuţiile specifice.4. Personalul are calificarea necesară îndeplinirii atribuţiilor din fişa de post.5. Personalul medical şi celălalt personal îşi desfăşoară activitatea respectând prevederile legale în materie.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAŢILORCriterii:1. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu are o firma vizibila din exterior.2. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor sunt afişate la loc vizibil.3. Personalul poarta în permanenta un ecuson pe care se afla inscripţionat numele şi calificarea angajatului respectiv.4. Asiguraţii au acces neingradit la un registru de reclamaţii şi sesizări, cu paginile numerotate şi vizat de casa de asigurări de sănătate cu care se afla în relaţii contractuale.5. Personalul medico-sanitar are obligaţia informării asiguraţilor despre procedurile ce urmează a fi efectuate.6. La sediul furnizorului se afla expus la loc vizibil un afis care conţine numele casei de asigurări cu care se afla în contract, adresa şi numărul de telefon al acesteia (telverde).7. Furnizorul are afişat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgenta (112)IV. STANDARD REFERITOR LA DOTARECriterii:1. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu este obligat să deţină instrumentarul şi materialele sanitare conform cu prevederile legale în vigoare.2. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu are verificare metrologica valabilă pentru aparatura medicală din dotare.3. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu face dovada deţinerii unui post/terminal telefonic (fix, mobil) funcţional şi sistem informatic necesar derulării relaţiilor contractuale cu casa de asigurări de sănătate.4. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu are contract de service/întreţinere pentru aparatura medicală din dotare.5. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu are certificat de înregistrare emis de Ministerul Sănătăţii Publice pentru aparatura medicală din dotare.6. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu face dovada deţinerii legale a aparaturii medicale şi materialelor din dotare.7. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu are contract de sterilizare pentru instrumentarul refolosibil.8. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu are contract pentru colectarea şi distrugerea (neutralizarea) deşeurilor cu risc biologic.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu păstrează/depozitează materialele sanitare utilizate în cadrul activităţii de îngrijiri medicale la domiciliu în mod adecvat.2. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu tine evidenta tratamentelor şi a serviciilor medicale oferite astfel încât să fie identificabil asiguratul şi persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum data şi ora când acesta a fost furnizat.3. Exista o înregistrare medicală pentru fiecare asigurat (fişa de îngrijire); fişa conţine o rubrica prin care fiecare serviciu de îngrijire medicală furnizat este confirmat în scris de către asigurat sau apartinator.4. Furnizorul de îngrijiri medicale la domiciliu are un plan de îngrijiri pentru fiecare asigurat întocmit conform recomandarii medicului de specialitate.5. În ROF vor fi menţionate în mod expres următoarele:- obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra datelor de identificare şi informaţiilor decurse din serviciile acordate asiguraţilor;- obligativitatea acordării serviciilor în mod nediscriminatoriu;- obligativitate informării asiguraţilor referitor la drepturile şi obligaţiile acestora;- neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigura;- pachetul de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;- manevrele care implica soluţii de continuitate, materialele şi instrumentarul folosit pentru acestea cat şi condiţia de sterilizare a acestora;- exista un plan de pregătire profesională continua a personalului medical;6. Furnizorul face dovada informării medicului de familie şi a medicului care a recomandat ingrijirile medicale la domiciliu de evoluţia asiguratului.VI. STANDARD REFERITOR LA RELAŢIA CONTRACTUALĂ FURNIZOR - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECriterii:1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele definite în contractul de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Anexa 28 STANDARDE PENTRU EVALUAREA FARMACIILORI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Farmacia/punctul de lucru are autorizaţie de funcţionare valabilă, conform prevederilor legale în vigoare.2. Farmacia/punctul de lucru are Certificat de înregistrare la Oficiul pentru Registrul Comerţului, însoţit de certificatele constatatoare pentru punctele de lucru ale societăţii sau pentru punctele de lucru din mediul rural, dacă este cazul.3. Farmacia/punctul de lucru are statut legal din care rezultă obiectul de activitate.4. Farmacia/punctul de lucru are autorizaţie de manipulare a produselor stupefiante, în vigoare.5. Farmacia/punctul de lucru funcţionează într-un spaţiu de care dispune în mod legal.6. Farmacia/punctul de lucra are Regulament de Ordine Interioară de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.7. Farmacia/punctul de lucru are Regulament de Organizare şi Funcţionare de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.8. Farmacia/punctul de lucru deţine dovada achitării contribuţiei la FNUASS.9. Farmacia/punctul de lucru deţine dovada asigurării de răspundere civilă în vigoare.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Farmacistul şef nu exercita aceasta calitate şi în alta farmacie.2. Farmacistul şef desemnează un înlocuitor (farmacist) pe perioada în care acesta nu se afla în farmacie.3. Farmacistul şef şi farmaciştii au certificat de membru valabil al Colegiului Farmacistilor din România.4. Asistenţii de farmacie au autorizaţie de libera practica valabilă.5. Farmacistul şef, farmaciştii, asistenţii de farmacie şi celălalt personal îşi desfăşoară activitatea respectând prevederile legale în materie.6. Farmaciştii şi asistenţii de farmacie au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.7. Farmacistul şef, farmaciştii şi asistenţii de farmacie au programul de lucru conform cadrului legal.8. În timpul programului de lucru afişat, identic cu cel transmis la Casa de Asigurări de Sănătate, pe întreaga perioadă de lucru, în farmacie se afla un farmacist, angajat al farmaciei respective.9. Farmaciştii, asistenţii de farmacie şi celălalt personal care lucrează în farmacie/punctul de lucru au fise de post cu atribuţiile specifice semnate de titular şi de reprezentantul legal.10. Personalul are calificarea necesară îndeplinirii atribuţiilor din fişa de post.11. La sediul farmaciei/punctului de lucru exista afişat graficul de lucru al personalului angajat pentru luna în curs şi este semnat de farmacistul şef.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAŢILORCriterii:1. Farmacia/punctul de lucru are afişat vizibil din exterior programul de lucru, stabilit conform reglementărilor legale în vigoare, identic cu cel transmis la Casa de Asigurări de Sănătate.2. Farmacia/punctul de lucru are o firma vizibila din exterior.3. În farmacie/punctul de lucru se afla expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se afla în contract, adresa şi numărul de telefon al acesteia (telverde).4. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor sunt afişate la loc vizibil.5. Farmacia/punctul de lucru are afişat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgenta (112).6. Personalul care lucrează în farmacie/punctul de lucru poarta în permanenta ecuson pe care se afla inscripţionat numele şi calificarea angajatului respectiv.7. Preţul este inscripţionat pe ambalajul individual al fiecărui medicament.8. La sediul farmaciei/punctului de lucru asiguraţii au acces neingradit la un registru de reclamaţii şi sesizări, cu paginile numerotate şi vizat de casa de asigurări de sănătate cu care se afla în relaţii contractuale.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA FARMACIEICriterii:1. Atât la intrarea cat şi în interiorul farmaciei/punctului de lucru nu exista pericol de accidentare sau de vătămare corporală atât pentru pacienti cat şi pentru personal.2. Farmacia/punctul de lucru asigura accesul persoanelor cu handicap locomotor.3. Farmacia/punctul de lucru are în proprietate un post/terminal telefonic (fix, mobil) funcţional şi sistem informatic necesar derulării relaţiilor contractuale cu casa de asigurări de sănătate.4. Farmacia are adresa de posta electronică (e-mail) funcţională.5. Farmacia are contract de service/întreţinere pentru aparatura din dotare.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Farmacia păstrează/stocheaza medicamentele conform standardelor prevăzute de lege.2. Farmacia are o evidenta cantitativ valorică pentru medicamentele existente.3. Farmacia are programul informatic necesar pentru a transmite caselor de asigurări de sănătate datele solicitate, programul fiind compatibil cu cel al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi avizat de aceasta.4. În incinta farmaciei nu este permis accesul animalelor.5. În ROF vor fi menţionate în mod expres următoarele:- obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile farmaceutice acordate asiguraţilor;- obligativitatea acordării serviciilor farmaceutice în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;- obligativitatea informării asiguraţilor referitor la drepturile acestora cu privire la eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală;- obligativitatea informării asiguraţilor asupra modului de administrare al medicamentelor şi a potentialelor riscuri sau efecte adverse.- obligativitatea achiziţionării de medicamente care nu exista în stocul farmaciei în momentul solicitării, în intervalul de timp legiferat.- exista un plan de pregătire profesională continua pentru farmaciştii şi asistenţii farmaciei.6. Exista organigrama farmaciei.VI. STANDARD REFERITOR LA RELAŢIA CONTRACTUALĂ FURNIZOR - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECriterii:1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele definite în contractul de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Anexa 29 STANDARDE PENTRU EVALUAREA CABINETELOR DE MEDICINA DENTARAI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Cabinetul medical are certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Autoritatea de Sănătate Publică, conform prevederilor legale în vigoare.2. Cabinetul medical are statut legal din care rezultă ca are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de medicina dentara, unde este cazul.3. Cabinetul medical este organizat în specialitatea medicina dentara, conform reglementărilor legale în vigoare.4. Cabinetul medical are autorizaţie sanitară în vigoare eliberata de Autoritatea de Sănătate Publică, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz.5. Cabinetul medical are un sediu aflat într-un spaţiu de care dispune în mod legal.6. Cabinetul medical are Regulament de Ordine Interioară de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.7. Cabinetul medical are Regulament de Organizare şi Funcţionare de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.8. Cabinetul medical face dovada achitării contribuţiei la FNUASS.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Medicii care lucrează în cabinetul medical au certificat de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din România conform reglementărilor în vigoare.2. Asistenţii medicali care lucrează în cabinetul medical au autorizaţie de libera practica conform reglementărilor în vigoare.3. Medicii, asistenţii medicali şi celălalt personal îşi desfăşoară activitatea în cabinetul medical respectând prevederile legale în materie.4. Medicii care lucrează în cabinetul medical au asigurare de răspundere civilă (pentru malpraxis) în vigoare.5. Asistenţii medicali care lucrează în cabinetul medical au asigurare de răspundere civilă (pentru malpraxis) în vigoare.6. Medicii, asistenţii medicali şi celălalt personal care lucrează în cabinetul medical au fise de post cu atribuţiile specifice semnate de titular şi reprezentantul legal.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAŢILORCriterii:1. Cabinetul medical are o firma vizibila din exterior.2. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.3. Cabinetul medical are un program de lucru stabilit conform reglementărilor legale în vigoare, afişat vizibil din exterior.4. În cabinetul medical se afla expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se afla în contract, adresa şi numărul de telefon al acesteia (telverde).5. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor sunt afişate la loc vizibil.6. Asiguraţii au acces neingradit la un registru de reclamaţii şi sesizări, cu paginile numerotate şi vizat de casa de asigurări de sănătate cu care se afla în relaţii contractuale.7. Cabinetul are afişat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgenta (112).8. Personalul care lucrează în cabinetul medical poarta în permanenta un ecuson pe care se afla inscripţionat numele şi calificarea angajatului respectiv.9. Afişarea pachetului de servicii acordat.10. Afişarea la loc vizibil a contravalorii serviciilor medicale nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate.11. Afişarea la loc vizibil a numărului de telefon şi a programului în care se poate face programarea la consultaţii.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA CABINETULUICriterii:1. Sala de asteptare a cabinetului medical este dotată cu scaune şi/sau canapea, masa, materiale informative pentru promovarea sănătăţii.2. Cabinetul medical asigura accesul persoanelor cu handicap locomotor.3. Cabinetul medical are cel puţin un grup sanitar pentru personal şi asiguraţi.4. Medicamentele şi materialele sanitare utilizate în cadrul activităţii medicale sunt înregistrate şi depozitate în mod adecvat (conform recomandărilor din prospectul de utilizare).5. Aparatul de urgenta este dotat cu medicamente şi materiale sanitare aflate în termenul de valabilitate.6. Atât la intrarea cat şi în interiorul cabinetului medical nu exista pericol de accidentare sau de vătămare corporală atât pentru asiguraţi cat şi pentru personal.7. Cabinetul medical are verificare metrologica valabilă pentru aparatura din dotare.8. Cabinetul medical are certificat de înregistrare emis de Ministerul Sănătăţii Publice pentru aparatele din dotare.9. Cabinetul medical face dovada deţinerii aparaturii din dotare.10. Cabinetul are contract pentru colectarea şi distrugerea (neutralizarea) deşeurilor cu risc biologic.11. Cabinetul deţine un post/terminal telefonic (fix/mobil) funcţional.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. La cabinetul medical se tine evidenta consultatiilor, tratamentelor şi a serviciilor medicale oferite cu înregistrarea în următoarele documente primare:- fişele de tratament,- registre de programari,astfel încât să fie identificabil pacientul şi persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum şi data şi ora când acesta a fost furnizat.2. La cabinetul medical se afla şi se utilizează următoarele tipizate:- formulare de prescripţii medicale;- bilete de trimitere;- scrisori medicale;- formularul de concedii medicale;- adeverinte/certificate medicale;- tipizatele pentru raportarile către instituţiile specificate în lege.3. În Regulamentul de Organizare şi Funcţionare vor fi menţionate în mod expres următoarele:- definirea manevrelor care implica soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare;- obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate pacientilor;- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;- obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;- neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigura;- obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice iniţiale).- exista un plan de pregătire profesională continua a personalului medical.4. Cabinetul medical este deschis în timpul programului stabilit, afişat şi transmis la Casa de Asigurări de Sănătate.5. Programul afişat precizează orele de cabinet pentru personalul medical.6. La cabinetul medical se afla lista de programare a asiguraţilor la consultaţii şi lista cu criteriile de acces prioritar la serviciile cabinetului.VI. STANDARD REFERITOR LA RELAŢIA CONTRACTUALĂ FURNIZOR - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECriterii:1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele definite în contractul de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Anexa 30 STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE INVESTIGAŢII MEDICALE PARACLINICE-RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICA MEDICALĂI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul are certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Autoritatea de Sănătate Publică sau autorizaţie de funcţionare pentru unităţile sanitare publice, conform prevederilor legale în vigoare.2. Furnizorul are autorizaţie de funcţionare sau amplasare a construcţiei emisă de Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţii Nucleare. Nu este necesară furnizorilor de servicii medicale pentru specialitatile clinice care efectuează investigaţii medicale paraclinice - imagistica medicală (ecografii).3. Furnizorul are autorizaţie sanitară în vigoare eliberata de Autoritatea de Sănătate Publică, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz.4. Furnizorul are un sediu aflat într-un spaţiu de care dispune în mod legal.5. Furnizorul are Regulament de Ordine Interioară de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.6. Furnizorul are Regulament de Organizare şi Funcţionare de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.7. Furnizorul deţine dovada achitării contribuţiei la FNUASS.8. Furnizorul face dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Medicii au drept de libera practica/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform reglementărilor în vigoare.2. Asistenţii medicali care lucrează în cadrul furnizorului au autorizaţie de libera practica, conform reglementărilor în vigoare.3. Medicii, asistenţii medicali şi celălalt personal îşi desfăşoară activitatea respectând prevederile legale în materie.4. Medicii care lucrează în cadrul furnizorului au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.5. Asistenţii medicali care lucrează în cadrul furnizorului au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.6. Medicii, asistenţii medicali şi celălalt personal care lucrează în cadrul furnizorului au fise de post cu atribuţiile specifice semnate de titular şi de reprezentantul legal.7. Întreg personalul are calificarea necesară îndeplinirii atribuţiilor din fişa de post.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAŢILORCriterii:1. Furnizorul are o firma vizibila din exterior.2. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.3. Furnizorul are un program de lucru stabilit conform reglementărilor legale în vigoare, vizibil din exterior.4. În cadrul furnizorului se afla expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se afla în contract, adresa şi numărul de telefon al acesteia (telverde).5. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor sunt afişate la loc vizibil.6. Asiguraţii au acces neingradit la un registru de reclamaţii şi sesizări, cu paginile numerotate şi vizat anual de casa de asigurări de sănătate cu care se afla în relaţii contractuale.7. Furnizorul are afişat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului asistenţa publică integrată de urgenta (112).8. Personalul care lucrează în cadrul furnizorului poarta în permanenta echipament medical specific şi ecuson pe care se afla inscripţionat numele şi calificarea angajatului respectiv.9. Afişarea contravalorii serviciilor nedecontate de casa de asigurări de sănătate.10. Afişarea numărului de telefon la care se poate face programarea.11. Afişarea pachetului de servicii medicale acordat.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA FURNIZORULUI DE INVESTIGAŢII MEDICALE PARACLINICE-RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICA MEDICALĂCriterii:1. Sala de asteptare este dotată cu scaune şi/sau canapea, masa, materiale informative pentru promovarea sănătăţii.2. Furnizorul asigura accesul persoanelor cu dizabilitati locomotorii.3. Furnizorul are cel puţin un grup sanitar pentru personal şi asiguraţi.4. Medicamentele şi celelalte materialele utilizate în cadrul activităţii medicale sunt înregistrate şi depozitate în mod adecvat (conform recomandărilor din prospectul de utilizare).5. Aparatul de urgenta este dotat cu medicamente şi materiale sanitare aflate în termenul de valabilitate.6. Furnizorul face dovada deţinerii legale a aparaturii medicale şi materialelor din dotare.7. Atât la intrarea cat şi în incinta furnizorului nu exista pericol de accidentare sau de vătămare corporală atât pentru asiguraţi cat şi pentru personal.8. Furnizorul face dovada verificării tehnice periodice a echipamentelor utilizate în conformitate cu reglementările Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţii Nucleare sau ale producătorului, după caz.9. Furnizorul are contract de service/întreţinere pentru aparatura din dotare.10. Furnizorul are contract pentru colectarea şi distrugerea (neutralizarea) deşeurilor cu risc biologic.11. Furnizorul are copia certificatului de înregistrare a dispozitivelor medicale emis de Ministerul Sănătăţii Publice, valabil la data achiziţionării dispozitivului medical, sau, după caz, avizul de utilizare după punerea în funcţiune pentru dispozitive medicale, eliberat de Oficiul Tehnic pentru Dispozitive Medicale, în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniu.12. Furnizorul are în proprietate un post/terminal telefonic (fix, mobil) funcţional, fax şi sistem informatic necesar derulării relaţiilor contractuale cu casa de asigurări de sănătate.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Furnizorul are evidenta serviciilor medicale oferite astfel încât să fie identificabil atât asiguratul cat şi persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum şi data şi ora când acesta a fost furnizat.2. Furnizorul deţine şi utilizează tipizate conform reglementărilor legale în vigoare.3. În ROF vor fi menţionate în mod expres următoarele:- obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor;- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;- obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;- neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigura;- obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe serviciului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice;- exista un plan de pregătire profesională continua a personalului medical;4. Furnizorul respecta programul stabilit, afişat şi transmis instituţiilor autorizate.5. Programul afişat conţine orele de investigaţii paraclinice acordate de către personalul medical.VI. STANDARD REFERITOR LA RELAŢIA CONTRACTUALĂ FURNIZOR - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECriterii:1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele definite în contractul de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Anexa 31 STANDARDE PENTRU EVALUAREA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE-ANALIZE MEDICALE DE LABORATORI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul are certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Autoritatea de Sănătate Publică sau autorizaţie de funcţionare pentru unităţile sanitare publice, conform prevederilor legale în vigoare.2. Furnizorul are autorizaţie sanitară în vigoare eliberata de Autoritatea de Sănătate Publică, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz.3. Furnizorul are un sediu aflat într-un spaţiu de care dispune în mod legal.4. Cabinetul are Regulamentul de Ordine Interioară de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.5. Cabinetul are Regulamentul de Organizare şi Funcţionare de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.6. Furnizorul deţine dovada achitării contribuţiei la FNUASS.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Medicii şi celălalt personal medical care lucrează în cadrul furnizorului au drept de libera practica/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform reglementărilor în vigoare.2. Asistenţii medicali care lucrează în cadrul furnizorului au autorizaţie de libera practica, conform reglementărilor în vigoare.3. Medicii, asistenţii medicali şi celălalt personal îşi desfăşoară activitatea respectând prevederile legale în materie.4. Medicii care lucrează în cadrul furnizorului au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.5. Asistenţii medicali care lucrează în cadrul furnizorului au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.6. Medicii şi asistenţii medicali care lucrează în cadrul furnizorului au fise de post cu atribuţiile specifice semnate de fiecare angajat şi de reprezentantul legal.7. Personalul are calificarea necesară îndeplinirii atribuţiilor din fişa de post.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAŢILORCriterii:1. Furnizorul are o firma vizibila din exterior.2. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.3. Furnizorul are un program de lucru stabilit conform reglementărilor legale în vigoare, vizibil din exterior.4. În sediul furnizorului se afla expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se afla în contract, adresa şi numărul de telefon al acesteia (telverde).5. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor sunt afişate la loc vizibil.6. Asiguraţii au acces neingradit la un registru de reclamaţii şi sesizări, cu paginile numerotate şi vizat anual de casa de asigurări de sănătate cu care se afla în relaţii contractuale.7. Furnizorul are afişat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de asistenţa publică integrată de urgenta (112).8. Personalul care lucrează în cadrul furnizorului poarta în permanenta ţinuta medicală şi un ecuson pe care se afla inscripţionat numele şi calificarea angajatului respectiv.9. Afişarea contravalorii serviciilor nedecontate de casa de asigurări de sănătate.10. Afişarea numărului de telefon la care se poate face programarea.11. Afişarea pachetului de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA FURNIZORULUI DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE - ANALIZE MEDICALE DE LABORATORCriterii:1. Sala de asteptare a furnizorului este dotată cu scaune şi/sau canapea, masa, materiale informative pentru promovarea sănătăţii.2. Furnizorul asigura accesul persoanelor cu handicap locomotor.3. Furnizorul are cel puţin un grup sanitar pentru personal şi pacienti.4. Furnizorul deţine spaţiile cu accesul şi circuitele necesare pentru asiguraţi şi personal, conform reglementărilor în vigoare.5. Medicamentele şi materialele sanitare utilizate în cadrul activităţii medicale sunt înregistrate şi depozitate în mod adecvat (conform recomandărilor din prospectul de utilizare).6. Aparatul de urgenta este dotat cu medicamente şi materiale sanitare aflate în termenul de valabilitate.7. Furnizorul face dovada deţinerii legale a aparaturii din dotare, din care reies data fabricaţiei şi data achiziţiei.8. Atât la intrarea cat şi în incinta furnizorului nu exista pericol de accidentare sau de vătămare corporală atât pentru asiguraţi cat şi pentru personal.9. Furnizorul are verificare metrologica valabilă pentru aparatura din dotare.10. Furnizorul are contract de service/întreţinere pentru aparatura din dotare.11. Furnizorul deţine copia certificatului de înregistrare a dispozitivelor medicale, emis de Ministerul Sănătăţii Publice, valabil la data achiziţionării dispozitivului medical, sau, după caz, avizul de utilizare după punerea în funcţiune pentru dispozitive medicale, eliberat de Oficiul Tehnic pentru Dispozitive Medicale.12. Furnizorul are contract pentru colectarea şi distrugerea (neutralizarea) deşeurilor cu risc biologic.13. Furnizorul face dovada deţinerii unui post/terminal telefonic (fix, mobil) funcţional, fax şi sistem informatic necesar derulării relaţiilor contractuale cu casa de asigurări de sănătate.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Furnizorul ia toate măsurile pentru prevenirea infectiilor nosocomiale (pentru unităţile sanitare cu paturi).2. Furnizorul deţine Manualul Calităţii.3. Furnizorul efectuează şi face dovada controlului intern al calităţii pentru toate analizele efectuate.4. Furnizorul efectuează şi face dovada controlului extern al calităţii pentru toate domeniile în care îşi desfăşoară activitatea, de doua ori pe an.5. În cadrul furnizorului exista evidenta serviciilor medicale oferite astfel încât să fie identificabil asiguratul şi persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, precum şi data şi ora când acesta a fost furnizat.6. Furnizorul deţine şi utilizează tipizate conform reglementărilor legale în vigoare.7. În ROF vor fi menţionate în mod expres următoarele:- definirea manevrelor care implica soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare;- obligativitatea păstrării confidenţialităţii faţă de terţi asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor;- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;- obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;- neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigura.- exista un plan de pregătire profesională continua a personalului medical.8. Furnizorul respecta programul stabilit, afişat şi transmis instituţiilor autorizate.9. Programul afişat conţine orele de program pentru personalul medical.10. Furnizorul are lista de programare a asiguraţilor şi lista cu criteriile de acces prioritar la serviciile medicale oferite.VI. STANDARD REFERITOR LA RELAŢIA CONTRACTUALĂ FURNIZOR - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECriterii:1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele definite în contractul de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Anexa 32 STANDARDE PENTRU EVALUAREA CABINETELOR MEDICALE DE MEDICINA DE FAMILIE, CABINETELOR MEDICALE DE SPECIALITATE, CENTRELOR MEDICALE, CENTRELOR DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT ŞI CENTRELOR DE SĂNĂTATEI. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARECriterii:1. Furnizorul are certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Autoritatea de Sănătate Publică sau autorizaţie de funcţionare pentru unităţile sanitare publice, conform prevederilor legale în vigoare.2. Furnizorul are autorizaţie sanitară în vigoare eliberata de Autoritatea de Sănătate Publică, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz.3. Furnizorul are un sediu aflat într-un spaţiu de care dispune în mod legal.4. Furnizorul are Regulament de Ordine Interioară de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.5. Furnizorul are Regulament de Organizare şi Funcţionare de care întreg personalul a luat la cunoştinţa în scris.6. Furnizorul deţine dovada achitării contribuţiei la FNUASS.II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONALCriterii:1. Medicii au drept de libera practica/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform reglementărilor în vigoare.2. Asistenţii medicali au autorizaţie de libera practica, conform reglementărilor în vigoare.3. Medicii, asistenţii medicali şi celălalt personal îşi desfăşoară activitatea respectând prevederile legale în materie.4. Medicii au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.5. Asistenţii medicali au asigurare de răspundere civilă (malpraxis) în vigoare.6. Medicii, asistenţii medicali şi celălalt personal au fise de post cu atribuţiile specifice semnate de fiecare angajat şi aprobate de reprezentantul legal.7. Personalul are calificarea necesară îndeplinirii atribuţiilor din fişa de post.8. Cabinetele de medicina de familie au angajat cel puţin un asistent medical la 1000 de asiguraţi.III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAŢILORCriterii:1. Furnizorul are o firma vizibila din exterior.2. În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.3. Furnizorul are un program de lucru stabilit conform reglementărilor legale în vigoare, afişat vizibil din exterior.4. Furnizorul are expus la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu care se afla în contract, adresa şi numărul de telefon al acesteia (telverde).5. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor sunt afişate la loc vizibil.6. Asiguraţii au acces neingradit la un registru de reclamaţii şi sesizări, cu paginile numerotate şi vizat de casa de asigurări de sănătate cu care se afla în relaţii contractuale.7. Furnizorul are afişat la loc vizibil numărul de telefon al serviciului de urgenta (112).8. Personalul poarta în permanenta un ecuson pe care se afla inscripţionat numele şi calificarea angajatului respectiv.9. Afişarea contravalorii serviciilor medicale oferite şi nedecontate de casa de asigurări de sănătate.10. Afişarea numărului de telefon la care se poate face programarea la consultaţii.IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA FURNIZORULUICriterii:1. Sala de asteptare a furnizorului este dotată cu scaune şi/sau canapea, masa, materiale informative pentru promovarea sănătăţii.2. Furnizorul asigura accesul persoanelor cu handicap locomotor.3. Furnizorul are cel puţin un grup sanitar pentru personal şi asiguraţi.4. Medicamentele şi materialele sanitare utilizate în cadrul activităţii medicale sunt înregistrate în registre sau fise de magazie şi depozitate în mod adecvat (conform recomandărilor din prospectul de utilizare).5. Aparatul de urgenta este dotat cu medicamente şi materiale sanitare aflate în termenul de valabilitate.6. Furnizorul este dotat cu aparatura medicală şi materialele necesare conform reglementărilor în vigoare.7. Atât la intrarea cat şi în interiorul furnizorului nu exista pericol de accidentare sau de vătămare corporală atât pentru asiguraţi cat şi pentru personal.8. Furnizorul are verificare metrologica valabilă pentru aparatura din dotare.9. Furnizorul are contract de service/întreţinere pentru aparatura din dotare.10. Furnizorul are certificate de înregistrare emise de Ministerul Sănătăţii Publice pentru aparatele din dotare.11. Furnizorul face dovada deţinerii legale a aparaturii din dotare.12. Furnizorul are contract pentru colectarea şi distrugerea (neutralizarea) deşeurilor cu risc biologic.13. Furnizorul face dovada deţinerii unui post/terminal telefonic (fix, mobil) funcţional şi sistem informatic necesar derulării relaţiilor contractuale cu casa de asigurări de sănătate.V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILORCriterii:1. Furnizorul, în funcţie de specialitate, deţine evidente specifice: evidenta consultatiilor, tratamentelor şi a serviciilor medicale oferite cu înregistrarea în următoarele documente primare, după caz:- fişele de consultaţii;- registre de consultaţii;- registre de tratamente;- registrul de stupefiante;- fişa şi carnetul gravidelor aprobate conform Ordinului MS nr. 12/ian. 2004;- fişele şi registrele specifice activităţii de recuperare - balneo - fizioterapie, unde este cazul;- evidenta actualizată a bolnavilor cronici;- alte documente primare stabilite prin reglementări speciale astfel încât să fie identificabil asiguratul şi persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum data şi ora când acesta a fost furnizat.2. Serviciile medicale furnizate în funcţie de specialitate, se înregistrează pentru asiguraţii cu afecţiuni cronice obligatoriu atât în fişele de consultaţii cat şi în registrul de consultaţii.3. Furnizorul are şi utilizează, după caz, tipizate prevăzute de legislaţia în vigoare:- formulare de prescripţii medicale;- bilete de trimitere;- scrisori medicale;- formulare de concedii medicale;- adeverinte/certificate medicale;- referate de justificare;- tipizatele pentru raportarile către instituţiile specificate în lege.4. În ROF vor fi menţionate în mod expres următoarele:- definirea manevrelor care implica soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare;- obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor ce decurg din serviciile medicale acordate asiguraţilor;- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;- obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;- neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigura;- obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);- exista un plan de pregătire profesională continua a personalului medical.5. Furnizorul este deschis în timpul programului stabilit, afişat şi transmis instituţiilor autorizate.6. Programul afişat conţine orele de cabinet pentru medici şi personalul mediu.7. La cabinet se afla lista de programare a asiguraţilor la consultaţii şi lista cu criteriile de acces prioritar la serviciile furnizorului.VI. STANDARD REFERITOR LA RELAŢIA CONTRACTUALĂ FURNIZOR - CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECriterii:1. Furnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele definite în contractul de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurări de sănătate.  +  Anexa 33 NORME METODOLOGICEde evaluare a unităţilor de dializa publice şi private  +  Capitolul I Condiţii generale  +  Articolul 1 (1) În procesul de evaluare a unităţilor de dializa publice şi private intra numai furnizorii autorizaţi de Ministerul Sănătăţii Publice. (2) Staţiile de dializa, centrele de dializa şi unităţile de dializa satelite unui centru de dializa, publice şi private şi alte structuri organizate pentru a furniza servicii de dializa se evalueaza conform standardelor pentru evaluare prevăzute în Anexa 19 şi metodologiei aplicate unităţilor de dializa publice şi private.  +  Articolul 2Evaluarea unităţilor de dializa publice şi private se face de către Subcomisia Naţionala de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private. Sediul acestei subcomisii se afla la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 3Subcomisia Naţionala de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private, denumita în continuare SCNEUD, este înfiinţată în baza ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 637/241 din 02.06.2006, SCNEUD elaborează standardele şi criteriile de evaluare a unităţilor de dializa, metodologia de evaluare precum şi propriul regulament de funcţionare.  +  Capitolul II Etapele procesului de evaluare  +  Articolul 4În vederea evaluării sunt parcurse următoarele etape: a) Unitatea de dializa publică şi privată care solicită evaluarea face o cerere adresată SCNEUD, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice; b) Medicul Şef al CNAS desemnează prin dispoziţii scrise, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, 2 evaluatori care viziteaza furnizorul pentru a constata în ce măsura acesta corespunde standardelor şi criteriilor de evaluare în vigoare; c) vizita în vederea evaluării se face pe baza unui chestionar de evaluare care cuprinde standardele şi criteriile de evaluare în vigoare; d) rezultatul vizitei în vederea evaluării este consemnat într-un proces verbal de evaluare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, bazat pe chestionarul de evaluare completat de către evaluatori şi care se depune la SCNEUD; e) în procesul verbal de evaluare este consemnat totalul punctajului obţinut de furnizor; f) chestionarele de evaluare şi un exemplar al procesului verbal de evaluare se depun SCNEUD; g) un exemplar al procesului verbal rămâne la furnizor; h) SCNEUD emite notificarea privind evaluarea sau decizia de evaluare al căror model este prevăzut în anexa nr. 5, respectiv anexa nr. 6 şi reprogramează vizite de evaluare suplimentare la unităţile de dializa care nu au îndeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomanda efectuarea vizitei de către alţi evaluatori.  +  Capitolul III Evaluarea unităţii de dializa publică şi privată  +  Articolul 5Persoanele desemnate să efectueze vizita în vederea evaluării furnizorului, denumite în continuare evaluatori, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) să fie angajaţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, însă nu în cadrul structurii de control sau audit a acesteia, programe şi contractare, implicaţi în derularea serviciilor de dializa; sau experţi angajaţi prin contract şi desemnaţi de la nivel naţional; b) să fie în subordinea sau coordonarea Medicului Şef; c) nu lucrează, nu au părţi sociale şi nu fac parte din conducerea vreunei unităţi de dializa; d) se angajează în scris printr-o declaraţie de compatibilitate, al carei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, că nu se afla în conflict de interese.  +  Articolul 6Evaluatorii din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sunt desemnaţi de către directorul general al acesteia.  +  Articolul 7Evaluatorii sunt răspunzători de evaluarea corecta, în caz contrar aplicându-li-se sancţiuni disciplinare şi administrative, la propunerea SCNEUD.  +  Articolul 8Vizita în vederea evaluării unităţii de dializa: a) se face conform unei programari stabilite cu respectivul furnizor, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii de evaluare de către acesta; b) programarea vizitelor în vederea evaluării se va face de preferinta în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cat mai eficient; c) vizitele în vederea evaluării au loc numai în zilele lucrătoare; d) evaluatorii primesc din partea Medicului Şef al CNAS o dispoziţie pentru vizita în vederea evaluării la respectivul furnizor (anexa nr. 2); e) evaluatorii au o copie de pe cererea de evaluare depusa de unitatea de dializa publică sau privată şi completează pe parcursul vizitei un chestionar de evaluare care conţine standardele de evaluare; f) reprezentantul legal al unităţii de dializa publică sau privată contrasemnează un proces verbal de evaluare care se întocmeşte în doua exemplare (anexa nr. 3), iar unul din acestea rămâne la unitatea de dializa; g) orice rectificari pe documentele completate în cursul vizitei în vederea evaluării trebuie semnate atât de evaluatori cat şi de reprezentantul legal al unităţii de dializa; h) SCNEUD tine un registru în care sunt consemnate cererile de evaluare, precum şi vizitele efectuate în vederea evaluării; i) după efectuarea vizitei în vederea evaluării, evaluatorii predau chestionarul de evaluare completat împreună cu un exemplar al procesului verbal de evaluare, sub semnatura, la SCNEUD.  +  Capitolul IV Rezultatul vizitei în vederea evaluării şi procedura de contestare  +  Articolul 9SCNEUD emite notificarea privind evaluarea ce conţine termenul minim de când furnizorul va avea dreptul să depună o noua cerere de evaluare şi criteriile de eligibilitate considerate neindeplinite sau decizia de evaluare a carei valabilitate este de 2 ani.  +  Articolul 10Unitatea de dializa poate contesta rezultatul vizitei în vederea evaluării la CNESAS. Contestaţiile trimise de unităţile de dializa vor fi însoţite de o copie a procesului verbal de evaluare, cu menţionarea standardelor sau criteriilor considerate îndeplinite.  +  Articolul 11CNESAS va lua o decizie care va fi comunicată unităţii de dializa în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestaţiei; în acest interval CNESAS va lua toate măsurile în vederea soluţionării contestaţiei, inclusiv prin solicitarea unor documente suplimentare pe care le considera necesare şi investigaţii la faţa locului, dacă este cazul.  +  Articolul 12SCNEUD păstrează un dosar pentru fiecare unitate de dializa care a solicitat evaluarea şi care conţine următoarele documente: a) cererea de evaluare depusa de unitatea de dializa publică sau privată şi documentele anexate; b) dispoziţia pentru vizita de evaluare; c) chestionarul de evaluare completat; d) un exemplar al procesului verbal de evaluare; e) copia notificării privind evaluarea sau, f) copia deciziei de evaluare.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------DOMNULE PREŞEDINTE,Subsemnatul .............................. reprezentant legal al unităţii de dializa ......................................... aflată la adresa, str. ....................... nr. ..... localitatea .................... judeţul ............... telefon .................. fax .................... având actul de înfiinţare sau de organizare nr. ................ autorizaţia sanitară de funcţionare/raport de inspecţie nr. .............. cod fiscal ............... contul nr. ...................... deschis la Trezoreria statului sau contul nr. .................. deschis la Banca ................ asigurarea de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor nr. ......... cu valabilitate până la .......... asigurarea de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medico-sanitar nr. ............ autorizaţii de libera practica/certificatele de membru ale Colegiului Medicilor din România pentru un număr de ......... angajaţi, solicit evaluarea unităţii de dializa.Anexez documentele solicitate conform Hotărârilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializa.Ma oblig prin prezenta sa furnizez evaluatorilor, informaţiile şi documentele necesare vizitei în vederea evaluării unităţii de dializa, precum şi acces liber în spaţiile acesteia.Furnizorul este de condus de ..................................... care se legitimează cu BI/CI Seria .......... Nr. ......... şi are contractul de muncă nr. ............. .Data Semnatura........... ..............Domnului Preşedinte al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializa  +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------Nr. .................Data ................DISPOZIŢIE PENTRU VIZITA DE EVALUARE A UNITĂŢILOR DEDIALIZA PUBLICE ŞI PRIVATEpentru evaluare în sistemul asigurărilor sociale de sănătateSe numeşte domnul/doamna ............................... care se legitimează cu BI/CI seria ........ nr. ............ şi domnul/doamna ......................... care se legitimează cu BI/CI seria ........ nr. ........ pentru a efectua vizita de evaluare nr. .............. la unitatea de dializa ......................... cu adresa: ................ localitatea ........................... la data ............................... .Au primit în acest scop chestionarul de evaluare nr. ............ .MEDIC-ŞEF.......................Am luat la cunoştinţaEvaluator.....................Am luat la cunoştinţaEvaluator.....................  +  Anexa 3 -------la normele metodologice------------------------Nr. ...................Data ..................
  ANTET CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  SUBCOMISIA NAŢIONALA DE EVALUARE A UNITĂŢILORDE DIALIZA PUBLICE ŞI PRIVATEPROCES VERBALSubsemnatul/subsemnata ........................... evaluator al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private .................. şi subsemnatul/subsemnata ................ evaluator al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Unităţilor de Dializa Publice şi Private, desemnaţi prin dispoziţia de evaluare nr. ......... sa efectuam vizita de evaluare nr. ........., am efectuat aceasta vizita la adresa indicată, la data ..................... şi am completat chestionarul nr. ............ aferent dispoziţiei pentru vizita de evaluare. Vizita în vederea evaluării a fost efectuată în prezenta conducătorului unităţii de dializa, domnul/doamna ............................, iar rezultatele acesteia sunt consemnate în chestionarul nr. ....................... .Unitatea de dializa a obţinut ........ DA ........ NUConducător al unităţii de dializa...................................Semnatura ..........................Ştampila unităţii de dializa .......Prezentul proces verbal se întocmeşte în doua exemplare din care un exemplar rămâne la furnizor.Evaluator ................Semnatura ................Evaluator ................Semnatura ................
   +  Anexa 4 -------la normele metodologice-----------------------SUBCOMISIA NAŢIONALA DE EVALUAREA UNITĂŢILOR DE DIALIZA PUBLICE ŞI PRIVATEDECLARAŢIE DE COMPATIBILITATESubsemnatul/subsemnata .................., angajat/angajata al/a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/expert propus ca evaluator pentru evaluarea unităţilor de dializa publice şi private, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere ca îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de art. 5, cap. III din normele metodologice de evaluare pentru evaluarea unităţilor de dializa publice şi private. Ma oblig sa solicit încetarea calităţii de evaluator pentru evaluarea unităţilor de dializa publice şi private în cazul în care condiţiile de mai sus nu mai sunt îndeplinite.Semnatura ......................Data ............................  +  Anexa 5 -------la normele metodologice-----------------------Nr. ........................Data .......................
  ANTET CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  SUBCOMISIA NAŢIONALA DE EVALUARE A UNITĂŢILORDE DIALIZA PUBLICE ŞI PRIVATENOTIFICARE PRIVIND EVALUAREAFurnizorul ................................ aflat la adresa, str. ......................... nr. ..... localitatea ................ judeţul/sector .......... având reprezentant legal pe ......................... actul de înfiinţare sau de organizare nr. ................... autorizaţia sanitară de funcţionare nr. .................... cod fiscal ................. contul nr. .................. deschis la Trezoreria statului sau contul nr. .............. deschis la Banca ............ a obţinut ...... DA ...... NUObservaţii .................................................................Termenul acordat pentru îndeplinirea în totalitate a criteriilor de eligibilitate este de ...... zile.PREŞEDINTE,..................
   +  Anexa 6 -------la normele metodologice-----------------------Nr. ..............Data .............
  ANTET CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  SUBCOMISIA NAŢIONALA DE EVALUARE A UNITĂŢILORDE DIALIZA PUBLICE ŞI PRIVATEDECIZIE DE EVALUAREFurnizorul .......................................... aflat la adresa, str. ......................... nr. ..... localitatea ............... judeţul/sector ........... având reprezentant legal pe ........................................ actul de înfiinţare sau de organizare nr. ................... autorizaţia sanitară de funcţionare nr. .................... cod fiscal ...................... contul nr. .................. deschis la Trezoreria statului sau contul nr. ................ deschis la Banca ............ a obţinut ...... DA ...... NUObservaţii ...............................................................Valabilitatea Deciziei de Evaluare este până la .........................PREŞEDINTE,...................
   +  Anexa 34 NORME METODOLOGICEde evaluare a furnizorilor de asistenţa medicală de urgentaprespitaliceasca şi transport sanitar  +  Capitolul I Condiţii generale  +  Articolul 1 (1) În procesul de evaluare a furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar intra numai furnizorii autorizaţi de Ministerul Sănătăţii Publice. (2) Punctele de lucru ale furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar se evalueaza conform standardelor aplicate furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar prevăzute în Anexele 20, respectiv 21 şi normelor metodologice de evaluare.  +  Articolul 2Evaluarea furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar se face de către Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar, Sediul acestei subcomisii se afla la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 3Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta şi Transport Sanitar, denumita în continuare SCNEFAMUPTS, este înfiinţată în baza ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 637/241 din 02.06.2006. SCNEFAMUPTS elaborează standardele şi criteriile de evaluare a furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar, metodologia de evaluare precum şi propriul regulament de funcţionare.  +  Capitolul II Etapele procesului de evaluare  +  Articolul 4În vederea evaluării sunt parcurse următoarele etape: a) Furnizorul de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar care solicită evaluarea face o cerere adresată SCNEFAMUPTS, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice; b) Medicul-Şef al CNAS desemnează prin dispoziţii scrise, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, 2 evaluatori care viziteaza furnizorul pentru a constata în ce măsura acesta corespunde standardelor şi criteriilor de evaluare în vigoare; c) evaluarea se face pe baza unui chestionar de evaluare care cuprinde standardele şi criteriile de evaluare în vigoare; d) rezultatul vizitei în vederea evaluării este consemnat într-un proces verbal de evaluare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, bazat pe chestionarul de evaluare completat de către evaluatori şi care se depune la SCNEFAMUPTS; e) în procesul verbal de evaluare este consemnat totalul punctajului obţinut de furnizor; f) chestionarele de evaluare şi un exemplar al procesului verbal de evaluare se depun SCNEFAUTS; g) un exemplar al procesului verbal rămâne la evaluator; h) SCNEFAUTS emite notificarea privind evaluarea sau decizia de evaluare, al căror model este prevăzut în anexa nr. 5, respectiv anexa nr. 6, şi reprogramează vizite de evaluare suplimentare la furnizorii de asistenţa medicală de urgenta şi transport sanitar care nu au îndeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomanda efectuarea vizitei de către alţi evaluatori.  +  Capitolul III Evaluarea furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar  +  Articolul 5Persoanele desemnate să efectueze vizita în vederea evaluării furnizorului, denumite în continuare evaluatori, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) să fie angajaţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, însă nu în cadrul structurii de control sau audit a acesteia, sau experţi angajaţi prin contract şi desemnaţi de la nivel naţional; b) să fie în subordinea sau coordonarea Medicului-Şef; c) nu lucrează, nu au părţi sociale şi nu fac parte din conducerea vreunui furnizor de asistenţa medicală de urgenta şi transport sanitar; d) se angajează în scris printr-o declaraţie de compatibilitate, al carei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, că nu se afla în conflict de interese.  +  Articolul 6Evaluatorii din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sunt desemnaţi de către directorul general al acesteia.  +  Articolul 7Evaluatorii sunt răspunzători de evaluarea corecta, în caz contrar aplicându-li-se sancţiuni disciplinare şi administrative, la propunerea SCNEFAMUPTS.  +  Articolul 8Vizita în vederea evaluării furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar: a) se face conform unei programari stabilite cu respectivul furnizor, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii de evaluare de către acesta; b) programarea vizitelor în vederea evaluării se va face de preferinta în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cat mai eficient; c) vizitele în vederea evaluării au loc numai în zilele lucrătoare; d) evaluatorii primesc din partea Medicului-Şef, o dispoziţie pentru vizita de evaluare la respectivul furnizor (anexa nr. 2); e) evaluatorii au o copie de pe cererea de evaluare depusa de furnizorul de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar şi completează pe parcursul vizitei un chestionar de evaluare care conţine standardele şi criteriile de evaluare corespunzătoare tipului de furnizor evaluat; f) reprezentantul legal al furnizorului contrasemnează un proces verbal de evaluare care se întocmeşte în doua exemplare (anexa nr. 3), iar unul din acestea rămâne la furnizor; g) orice rectificari pe documentele completate în cursul vizitei în vederea evaluării trebuie semnate atât de evaluatori cat şi de reprezentantul legal al furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar; h) SCNEFAMUPTS tine un registru în care sunt consemnate cererile de evaluare, precum şi vizitele în vederea evaluării efectuate; i) după efectuare vizitei în vederea evaluării, evaluatorii predau chestionarul de evaluare completat împreună cu un exemplar al procesului verbal de evaluare, sub semnatura, la SCNEFAMUPTS.  +  Capitolul IV Rezultatul vizitei în vederea evaluării şi procedura de contestare  +  Articolul 9SCNEFAMUPTS emite notificarea privind evaluarea ce conţine termenul minim de când furnizorul va avea dreptul să depună o noua cerere de evaluare şi criteriile de eligibilitate considerate neindeplinite sau decizia de evaluare a carei valabilitate este de 2 ani.  +  Articolul 10Furnizorii de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar pot contesta rezultatul vizitei în vederea evaluării, la SCNEFAMUPTS. Contestaţiile trimise de furnizorii de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar vor fi însoţite de o copie a procesului verbal de evaluare, cu menţionarea standardelor sau criteriilor considerate îndeplinite.  +  Articolul 11SCNEFAMUPTS va lua o decizie care va fi comunicată furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestaţiei; în acest interval SCNEFAMUPTS va lua toate măsurile în vederea soluţionării contestaţiei, inclusiv prin solicitarea unor documente suplimentare pe care le considera necesare şi investigaţii la faţa locului, dacă este cazul.  +  Articolul 12SCNEFAMUPTS păstrează un dosar pentru fiecare furnizor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar care a solicitat evaluarea şi care conţine următoarele documente: a) cererea de evaluare depusa de furnizorul de asistenţa medicală de urgenta şi transport sanitar şi documentele anexate; b) dispoziţia pentru vizita de evaluare; c) chestionarul de evaluare completat; d) un exemplar al procesului verbal de evaluare; e) copia notificării privind evaluarea sau, f) copia deciziei de evaluare;  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------DOMNULE PREŞEDINTE,Subsemnatul .................... reprezentant legal al furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar ..................... aflat la adresa, str. ........................... nr. ..... localitatea ....................... judeţul ............. telefon ............... fax ................... având act de înfiinţare/organizare nr. ............. autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ........... cod fiscal ................... contul nr. ............. deschis la Trezoreria statului sau contul nr. ....................... deschis la Banca ....................... autorizaţii de libera practica pentru un număr de ........ angajaţi, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor nr. ............. dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medico-sanitar, solicit evaluarea furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar.Anexez documentele solicitate de Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar.Ma oblig prin prezenta sa furnizez evaluatorilor, informaţiile şi documentele necesare vizitei în vederea evaluării furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar/punctului de lucru, precum şi acces liber în spaţiile acestuia.Furnizorul are următoarele puncte de lucru/substatii ..........................Furnizorul este de condus de .................................................Punctul de lucru al furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar este de condus de .................... care se legitimează cu BI/CI Seria .......... Nr. ....... şi are contractul de muncă nr. ...... .Data Semnatura............. ...............Domnului Preşedinte al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar  +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------Nr. ........................Data .......................DISPOZIŢIE PENTRU VIZITA DE EVALUARE A FURNIZORILORDE ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENTA PRESPITALICEASCAŞI TRANSPORT SANITARpentru evaluare în sistemul asigurărilor sociale de sănătateSe numeşte domnul/doamna ................................. care se legitimează cu BI/CI seria ....... nr. ........... şi domnul/doamna ....................... care se legitimează cu BI/CI seria ....... nr. ............ pentru a efectua vizita de evaluare nr. ............... la furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar/punctul de lucru ................................ al furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar .................... cu adresa: ........................... localitatea ...................... la data .......... . Au primit în acest scop chestionarul de evaluare nr. ............ .MEDIC-ŞEF.................Am luat la cunoştinţaEvaluator......................Am luat la cunoştinţaEvaluator.......................  +  Anexa 3 -------la normele metodologice-----------------------
  ANTET CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  SUBCOMISIA NAŢIONALA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DEASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENTA PRESPITALICEASCAŞI TRANSPORT SANITARPROCES VERBALSubsemnatul/subsemnata ............................... evaluator al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar şi subsemnatul/subsemnata ....................... evaluator al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Asistenţa Medicală de Urgenta Prespitaliceasca şi Transport Sanitar desemnaţi prin dispoziţia de evaluare nr. ............... sa efectuam vizita în vederea evaluării nr. ............., am efectuat aceasta vizita la adresa indicată, la data ................ şi am completat chestionarul nr. ....... aferent dispoziţiei pentru vizita în vederea evaluării.Vizita în vederea evaluării a fost efectuată în prezenta conducătorului furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar/punctului de lucru, domnul/doamna .............., iar rezultatele acesteia sunt consemnate în chestionarul nr. ................... .Furnizorul de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar a obţinut ....... DA ...... NUConducător al furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar/punct de lucru .................................. .Semnatura ............................Ştampila furnizorului de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca/transport sanitar/punctului de lucru ................... .Prezentul proces verbal se întocmeşte în doua exemplare din care un exemplar rămâne la furnizor.Evaluator ...................Semnatura ...................Evaluator ..................Semnatura ..................Data.........
   +  Anexa 4 -------la normele metodologice-----------------------SUBCOMISIA NAŢIONALA DE EVALUARE A FURNIZORILORDE ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENTAPRESPITALICEASCA ŞI TRANSPORT SANITARDECLARAŢIE DE COMPATIBILITATESubsemnatul/subsemnata ................................., angajat/angajata al/a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/expert propus ca evaluator pentru evaluarea furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere ca îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de art. 5, cap. III din normele metodologice de evaluare pentru evaluarea furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar.Ma oblig sa solicit încetarea calităţii de evaluator pentru evaluarea furnizorilor de asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar în cazul în care condiţiile de mai sus nu mai sunt îndeplinite.Data Semnatura........... ....................  +  Anexa 5 -------la normele metodologice-----------------------Nr. ..............Data .............
  ANTET CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  SUBCOMISIA NAŢIONALA DE EVALUARE A FURNIZORILORDE ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENTAPRESPITALICEASCA ŞI TRANSPORT SANITARNOTIFICARE PRIVIND EVALUAREAFurnizorul/punctul de lucru ................... aflat la adresa, str. ...................... nr. ........ localitatea .............. judeţ/sector .............. având reprezentant legal pe ...................................... act de înfiinţare/organizare nr. .......... autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ......... cod fiscal ................... contul nr. ..................... deschis la Trezoreria statului sau contul nr. ..................... deschis la Banca ........ a obţinut ...... DA ...... NUObservaţii ..........................................................Termenul acordat pentru îndeplinirea în totalitate a criteriilor de eligibilitate este de ................ zile.PREŞEDINTE,...................
   +  Anexa 6 -------la normele metodologice-----------------------Nr. ................Data ...............
  ANTET CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  SUBCOMISIA NAŢIONALA DE EVALUARE A FURNIZORILORDE ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENTAPRESPITALICEASCA ŞI TRANSPORT SANITARDECIZIE DE EVALUAREFurnizorul/punctul de lucru ............................. aflat la adresa, str. ................. nr. ........ localitatea ................ judeţ/sector ............... având reprezentant legal pe ......................... act de înfiinţare/organizare nr. .......... autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ........... cod fiscal ............. contul nr. ............... deschis la Trezoreria statului sau contul nr. ......... deschis la Banca .................. a obţinut ...... DA ...... NU.Observaţii .......................................................................Valabilitatea Deciziei de Evaluare este până la ..................PREŞEDINTE,....................
   +  Anexa 35 NORME METODOLOGICEde evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale destinaterecuperării unor deficiente organice sau functionale  +  Capitolul I Condiţii generale  +  Articolul 1 (1) În procesul de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale intra numai furnizorii avizaţi de Ministerul Sănătăţii Publice. (2) Punctele de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale se evalueaza conform standardelor prevăzute în Anexele 22, 23, 24, 25 şi metodologiei aplicate furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale.  +  Articolul 2Evaluarea furnizorilor de dispozitive medicale se face de către Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale. Sediul acestei subcomisii se afla la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 3Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale, denumita în continuare SCNEFDM, este înfiinţată în baza ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 637/241 din 02.06.2006. SCNEFDM elaborează standardele şi criteriile de evaluare a furnizorilor de dispozitive medicale metodologia de evaluare precum şi propriul regulament de funcţionare.  +  Capitolul II Etapele procesului de evaluare  +  Articolul 4În vederea evaluării sunt parcurse următoarele etape: a) Furnizorul de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale care solicită evaluarea face o cerere adresată SCNEFDM, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice specificand tipul de activitate: protezare ORL, protezare membre, producţie, comerţ; b) Medicul-Şef al CNAS desemnează prin dispoziţii scrise, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, 2 evaluatori care viziteaza furnizorul pentru a constata în ce măsura acesta corespunde standardelor de evaluare în vigoare; c) vizita în vederea evaluării se face pe baza unui chestionar de evaluare pentru fiecare tip de activitate specificat în cerere, care cuprinde standardele şi criteriile de evaluare în vigoare; d) rezultatul vizitei în vederea evaluării este consemnat într-un proces verbal de evaluare pentru fiecare tip de activitate specificat în cerere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, bazat pe chestionarul de evaluare completat de către evaluatori şi care se depune la SCNEFDM; e) în procesul verbal de evaluare este consemnat totalul punctajului obţinut de furnizor; f) chestionarele de evaluare şi un exemplar al procesului verbal de evaluare se depun la SCNEFDM; g) un exemplar al procesului verbal rămâne la furnizor; h) SCNEFDM emite notificarea privind evaluarea sau decizia de evaluare, al căror model este prevăzut în anexa nr. 5, respectiv anexa nr. 6 şi reprogramează vizite suplimentare în vederea evaluării la furnizorii de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale care nu au îndeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomanda efectuarea vizitei de către alţi evaluatori.  +  Capitolul III Evaluarea furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale  +  Articolul 5Persoanele desemnate să efectueze vizita în vederea evaluării furnizorului, denumite în continuare evaluatori, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) să fie angajaţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, însă nu în cadrul structurii de control sau audit a acesteia, sau experţi angajaţi prin contract şi desemnaţi de la nivel naţional; b) să fie în subordinea sau coordonarea Medicului Şef; c) nu lucrează, nu au părţi sociale şi nu fac parte din conducerea vreunui furnizor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale; d) se angajează în scris printr-o declaraţie de compatibilitate, al carei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, că nu se afla în conflict de interese.  +  Articolul 6Evaluatorii din Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate sunt desemnaţi de către directorul general al acesteia.  +  Articolul 7Evaluatorii sunt răspunzători de evaluarea corecta, în caz contrar aplicându-li-se sancţiuni disciplinare şi administrative, la propunerea SCNEFDM.  +  Articolul 8Vizita în vederea evaluării furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale: a) se face conform unei programari stabilite cu respectivul furnizor, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii de evaluare de către acesta; b) programarea vizitelor în vederea evaluării se va face de preferinta în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cat mai eficient; c) vizitele în vederea evaluării au loc numai în zilele lucrătoare; d) evaluatorii primesc din partea Medicului-Şef al CNAS, o dispoziţie pentru vizita în vederea evaluării la respectivul furnizor (anexa nr. 2); e) evaluatorii au o copie de pe cererea de evaluare depusa de furnizorul de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale şi completează pe parcursul vizitei un chestionar de evaluare pentru fiecare tip de activitate specificat în cerere, care conţine standardele şi criteriile de evaluare corespunzătoare tipului de furnizor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale evaluat; f) reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale contrasemnează un proces verbal de evaluare, pentru fiecare tip de activitate pentru care a fost completat un chestionar de evaluare, care se întocmeşte în doua exemplare (anexa nr. 3), iar un exemplar al procesului verbal rămâne la furnizorul de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale; g) orice rectificari pe documentele completate în cursul vizitei în vederea evaluării trebuie semnate atât de evaluatori cat şi de reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale; h) SCNEFDM tine un registru în care sunt consemnate cererile de evaluare, precum şi vizitele efectuate în vederea evaluării; i) după efectuarea vizitei în vederea evaluării, evaluatorii predau chestionarul de evaluare completat împreună cu un exemplar ai procesului verbal de evaluare, sub semnatura, la SCNEFDM.  +  Capitolul IV Rezultatul vizitei în vederea evaluării şi procedura de contestare  +  Articolul 9SCNEFDM emite notificarea privind evaluarea ce conţine termenul minim de când furnizorul va avea dreptul să depună o noua cerere de evaluare şi criteriile de eligibilitate considerate neindeplinite sau decizia de evaluare a carei valabilitate este de 2 ani.  +  Articolul 10Furnizorul de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale poate contesta rezultatul vizitei în vederea evaluării la CNESAS. Contestaţiile trimise de furnizorii de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale vor fi însoţite de o copie a procesului verbal de evaluare, cu menţionarea standardelor sau criteriilor de evaluare considerate îndeplinite.  +  Articolul 11CNESAS va lua o decizie care va fi comunicată furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestaţiei; în acest interval CNESAS va lua toate măsurile în vederea soluţionării contestaţiei, inclusiv prin solicitarea unor documente suplimentare pe care le considera necesare şi investigaţii la faţa locului, dacă este cazul.  +  Articolul 12SCNEFDM păstrează un dosar pentru fiecare furnizor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale care a solicitat evaluarea şi care conţine următoarele documente: a) cererea de evaluare depusa de furnizorul de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale şi documentele anexate; b) dispoziţia pentru vizita de evaluare; c) chestionarul de evaluare completat; d) un exemplar al procesului verbal de evaluare; e) copia notificării privind evaluarea sau; f) copia deciziei de evaluare;  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------DOMNULE PREŞEDINTE,Subsemnatul .......... reprezentant legal al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale ............ aflat la adresa, str. .............. nr. ....... localitatea ................... judeţul ................ cu Certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, act de înfiinţare conform prevederilor legale în vigoare .................. avizul de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii Publice nr. .................. autorizaţia sanitară de funcţionare/raport de inspecţie nr. .................. autorizaţia/autorizaţiile de utilizare a dispozitivelor medicale şi/sau, după caz, certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale conform tabelului anexat .......... contul nr. ......... deschis la Trezoreria statului sau contul nr. .......... deschis la Banca ........... telefon ............ solicit evaluarea sediului/punctului de lucru .......... aflat la adresa, Str. ...... nr. ......... localitatea ....... Judeţul ............ cod fiscal/CUI ............. telefon ........... pentru activitatea de- protezare membre DA/NU- protezare ORL DA/NU- producţie DA/NU- comerţ DA/NUAnexez documentele solicitate de Subcomisia Naţionala de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale.Ma oblig prin prezenta sa furnizez evaluatorilor, informaţiile şi documentele necesare vizitei în vederea evaluării furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale/punctului de lucru, precum şi acces liber în spaţiile acestuia.Furnizorul are următoarele puncte de lucru ....................................................Sediul/punctul de lucru este de condus de ......................... care se legitimează cu BI/CI Seria ....... Nr. ..... şi are contractul de muncă nr. .............. .Data Semnatura............ ..................Domnului Preşedinte al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale  +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------Nr. ........Data .......DISPOZIŢIE PENTRU VIZITA DE EVALUARE AFURNIZORILOR DE DISPOZITIVE MEDICALEpentru evaluare în sistemul asigurărilor sociale de sănătateSe numeşte domnul/doamna ............................ care se legitimează cu BI/CI seria ......... nr. ........... şi domnul/doamna ...................... care se legitimează cu BI/CI seria ....... nr. ............ pentru a efectua vizita de evaluare nr. .............. la sediul/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale ................. sediu/punct de lucru cu adresa: Str. ...................... localitatea ....................... Judeţul ................... la data ...................... Au primit în acest scop chestionarul de evaluare nr. ............... .MEDIC-ŞEF....................Am luat la cunoştinţaEvaluator....................Am luat la cunoştinţaEvaluator.....................  +  Anexa 3 -------la normele metodologice-----------------------Nr. ......
  ANTET CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  SUBCOMISIA NAŢIONALA DE EVALUARE A FURNIZORILORDE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNORDEFICIENTE ORGANICE SAU FUNCTIONALEPROCES VERBALSubsemnatul/subsemnata ......................... evaluator al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale şi subsemnatul/subsemnata ................... evaluator al Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Furnizorilor de Dispozitive Medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale desemnaţi prin dispoziţia de evaluare nr. ......... sa efectuam vizita în vederea evaluării nr. ........., am efectuat aceasta vizita la adresa indicată, la data ................ şi am completat chestionarul nr. ......... aferent dispoziţiei pentru vizita în vederea evaluării. Vizita în vederea evaluării a fost efectuată în prezenta conducătorului sediului furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale/punctului de lucru, domnul/doamna ..................., iar rezultatele acesteia sunt consemnate în chestionarul nr. ....................Furnizorul de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale a obţinut .......... DA .......... NUConducător al sediului furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale/punctului de lucru ...................................... .Semnatura ...................Ştampila furnizorului de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale/punctului de lucru .............................Prezentul proces verbal se întocmeşte în doua exemplare din care un exemplar rămâne la furnizor.Evaluator ........................Semnatura ........................Evaluator ........................Semnatura ........................Data ..................
   +  Anexa 4 -------la normele metodologice-----------------------SUBCOMISIA NAŢIONALA DE EVALUARE A FURNIZORILORDE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRIIUNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FUNCTIONALEDECLARAŢIE DE COMPATIBILITATESubsemnatul/subsemnata ........................., angajat/angajata al/a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/expert propus ca evaluator pentru evaluarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere ca îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de art. 5, cap. III din normele metodologice de evaluare pentru evaluarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale. Ma oblig sa solicit încetarea calităţii de evaluator pentru evaluarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente organice sau functionale în cazul în care condiţiile de mai sus nu mai sunt îndeplinite..........................Data .....................  +  Anexa 5 -------la normele metodologice-----------------------Nr. ...........Data ..........
  ANTET CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  SUBCOMISIA NAŢIONALA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DEDISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRII UNORDEFICIENTE ORGANICE SAU FUNCTIONALENOTIFICARE PRIVIND EVALUAREAFurnizorul ........................ aflat la adresa, str. .................... nr. ........ localitatea .................. judeţ/sector ............... având reprezentant legal pe .......................... cu Certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, act de înfiinţare conform prevederilor legale în vigoare .................. avizul de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii Publice nr. ........ autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ............. contul nr. ........... deschis la Trezoreria statului sau contul nr. ............... deschis la Banca ............ a obţinut ...... DA ...... NUObservaţii ....................................................................................Termenul acordat pentru îndeplinirea în totalitate a criteriilor de eligibilitate este de ........... zilePREŞEDINTE,.........................
   +  Anexa 6 -------la normele metodologice-----------------------Nr. ...............Data ..............
  ANTET CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  SUBCOMISIA NAŢIONALA DE EVALUARE A FURNIZORILORDE DISPOZITIVE MEDICALE DESTINATE RECUPERĂRIIUNOR DEFICIENTE ORGANICE SAU FUNCTIONALEDECIZIE DE EVALUAREFurnizorul .................... aflat la adresa, str. ...................... nr. ........ localitatea .................. judeţ/sector ............. având reprezentant legal pe ................. cu Certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, act de înfiinţare conform prevederilor legale în vigoare ....................... avizul de funcţionare emis de Ministerul Sănătăţii Publice nr. ........ autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ............. contul nr. ................... deschis la Trezoreria statului sau contul nr. ............... deschis la Banca ..................... a obţinut ...... DA ...... NUObservaţii ....................................................................................Valabilitatea Deciziei de Evaluare este până la ...............PREŞEDINTE,..................
   +  Anexa 36 NORME METODOLOGICEde evaluare a spitalelor  +  Capitolul I Condiţii generale  +  Articolul 1 (1) În procesul de evaluare a spitalelor intra spitalele autorizate de Ministerul Sănătăţii Publice cat şi spitalele ministerelor cu reţele sanitare proprii. Procesul de evaluare se realizează conform standardelor prevăzute în Anexa 26 şi metodologiei de evaluare. (2) În prezentele norme metodologice, casele de asigurări de sănătate judeţene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti precum şi Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sunt numite în continuare case de asigurări de sănătate. (3) În prezentele norme metodologice, Comisiile Judeţene de Evaluare a Spitalelor, Comisia de Evaluare a Spitalelor a Municipiului Bucureşti, Comisia de Evaluare a Spitalelor a Armatei, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Comisia de Evaluare a Spitalelor a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sunt denumite în continuare comisii de evaluare a spitalelor, CES, şi sunt subordonate Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor, denumita în continuare SCNES.  +  Articolul 2Evaluarea spitalelor se face de către comisiile judeţene de evaluare a spitalelor, respectiv Comisia de Evaluare a Spitalelor a Municipiului Bucureşti, în funcţie de judeţul unde se afla spitalul. Sediul acestor comisii se afla la serviciul/compartimentul evaluare al casei de asigurări de sănătate.  +  Articolul 3Casa de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti precum şi Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului îşi organizează comisii de evaluare proprii pentru a evalua numai spitalele aflate în contract exclusiv cu aceste case de asigurări sau ce doresc să între în relaţie contractuală cu acestea.  +  Articolul 4Pentru spitalele care doresc sa încheie contracte de furnizare de servicii şi cu Casa de Asigurări de Sănătate a Armatei, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti precum şi cu Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi sunt deja evaluate prin comisiile judeţene de evaluare sau Comisia de Evaluare a Spitalelor a Municipiului Bucureşti, aceste case de asigurări de sănătate iau în considerare deciziile de evaluare emise de comisiile judeţene de evaluare a spitalelor şi Comisia de Evaluare a Spitalelor a Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5Comisiile de evaluare a spitalelor sunt subordonate Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor.  +  Capitolul II Etapele procesului de evaluare  +  Articolul 6În vederea evaluării sunt parcurse următoarele etape: a) Spitalul care solicită evaluarea face o cerere adresată comisiilor de evaluare, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice; b) Medicul-Şef al casei de asigurări de sănătate desemnează prin dispoziţii scrise, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, 3 evaluatori dintre care cel puţin unul este medic, ce viziteaza furnizorul pentru a constata în ce măsura acesta corespunde standardelor şi criteriilor de evaluare în vigoare; c) evaluarea se face pe baza unui chestionar de evaluare care cuprinde standardele şi criteriile de evaluare în vigoare; d) rezultatul vizitei de evaluare este consemnat într-un proces verbal de evaluare al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, bazat pe chestionarul de evaluare completat de către evaluatori şi care se depune la comisia de evaluare a spitalelor; e) în procesul verbal de evaluare este consemnat totalul punctajului obţinut de acesta; f) chestionarele de evaluare şi un exemplar al procesului verbal de evaluare se depun la comisia de evaluare a spitalelor; g) comisia de evaluare a spitalelor emite notificarea privind evaluarea sau decizia de evaluare, al căror model este prevăzut în anexa nr. 5, respectiv anexa nr. 6 şi reprogramează vizite suplimentare în vederea evaluării, la spitalele care nu au îndeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomanda efectuarea vizitei în vederea evaluării de către alţi evaluatori.  +  Capitolul III Evaluarea spitalului  +  Articolul 7Persoanele desemnate să efectueze vizita în vederea evaluării spitalului, denumite în continuare evaluatori, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) să fie:- angajaţi ai caselor de asigurări de sănătate respective, însă nu în cadrul structurii de control, audit sau contractare pentru categoria de furnizori la care participa la contractare, sau- angajaţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, sau- experţi angajaţi prin contract şi desemnaţi de la nivel naţional, sau- angajaţi ai caselor judeţene de asigurări de sănătate pentru evaluare incrucisata interjudeteana coordonata de la nivel naţional; b) să fie în subordinea sau coordonarea Medicului Şef; c) nu lucrează, nu au părţi sociale şi nu fac parte din conducerea vreunui spital; d) se angajează în scris printr-o declaraţie de compatibilitate, al carei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, că nu se afla în conflict de interese.  +  Articolul 8Evaluatorii din cadrul casei de asigurări de sănătate sunt desemnaţi de către preşedintele - director general al acesteia.  +  Articolul 9În cazul în care la casa de asigurări de sănătate respectiva nu exista un număr suficient de evaluatori, aceasta poate solicita trimiterea unor evaluatori de la Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 10Evaluatorii sunt răspunzători de evaluarea corecta, în caz contrar aplicându-li-se sancţiuni disciplinare şi administrative, la propunerea comisiei de evaluare a spitalelor.  +  Articolul 11Evaluatorii pot solicita reanalizarea faptelor asupra cărora s-au aplicat sancţiuni, la SCNES. Decizia SCNES este definitivă.  +  Articolul 12Vizita în vederea evaluării spitalului: a) se face conform unei programari stabilite cu respectivul spital, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii de evaluare de către acesta; b) programarea vizitelor în vederea evaluării se va face de preferinta în ordinea depunerii cererilor sau astfel încât timpul de lucru al evaluatorilor să fie folosit cat mai eficient; c) vizitele în vederea evaluării au loc numai în zilele lucrătoare; d) evaluatorii primesc din partea medicului-şef al casei de asigurări de sănătate o dispoziţie pentru vizita în vederea evaluării la respectivul spital (anexa nr. 2); e) evaluatorii au o copie de pe cererea de evaluare depusa de spital şi completează pe parcursul vizitei un chestionar de evaluare care conţine standardele şi criteriile de evaluare; f) reprezentantul legal al spitalului contrasemnează un proces verbal de evaluare care se întocmeşte în doua exemplare (anexa nr. 3), iar unul din acestea rămâne la spital; g) orice rectificari pe documentele completate în cursul vizitei în vederea evaluării trebuie semnate atât de evaluatori cat şi de reprezentantul legal al spitalului; h) CES tine un registru în care sunt consemnate cererile de evaluare, precum şi vizitele efectuate în vederea evaluării; i) după efectuarea vizitei în vederea evaluării, evaluatorii predau chestionarul de evaluare completat împreună cu un exemplar al procesului verbal de evaluare, sub semnatura, la comisia de evaluare a spitalelor.  +  Capitolul IV Rezultatul vizitei în vederea evaluării şi procedura de contestare  +  Articolul 13Rezultatul evaluării stabileşte eligibilitatea furnizorului în vederea contractării.  +  Articolul 14CES emite notificarea privind evaluarea ce conţine termenul minim de când furnizorul va avea dreptul să depună o noua cerere de evaluare şi criteriile de eligibilitate considerate neindeplinite sau decizia de evaluare a carei valabilitate este de 2 ani.  +  Articolul 15Spitalul poate contesta rezultatul vizitei în vederea evaluării la SCNES. Contestaţiile trimise de spitale vor fi însoţite de o copie a procesului verbal de evaluare, cu menţionarea standardelor sau criteriilor de evaluare considerate îndeplinite.  +  Articolul 16SCNES va lua o decizie care va fi comunicată spitalului în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestaţiei; în acest interval SCNES va lua toate măsurile în vederea soluţionării contestaţiei, inclusiv prin solicitarea unor documente suplimentare pe care le considera necesare şi investigaţii la faţa locului, dacă este cazul.  +  Articolul 17Comisiile de evaluare a spitalelor păstrează un dosar pentru fiecare spital care a solicitat evaluarea şi care conţine următoarele documente: a) cererea de evaluare şi documentele anexate; b) dispoziţia pentru vizita de evaluare; c) chestionarul de evaluare completat; d) un exemplar al procesului verbal de evaluare; e) copia notificării privind evaluarea sau, f) copia deciziei de evaluare.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------DOMNULE PREŞEDINTE,Subsemnatul ....................... reprezentant legal al spitalului ................. cu sediul la adresa, str. ................. nr. .... localitatea ................ judeţul ................. telefon .................. fax .................. având actul de înfiinţare sau de organizare nr. ............ autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ............. codul fiscal ............. şi contul nr. ............ deschis la Trezoreria statului sau cont nr. .............. deschis la Banca .................., autorizaţii de libera practica/certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România pentru un număr de ....... angajaţi, dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor nr. .......... valabilă până la ............ şi dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru personalul medico-sanitar nr. ............, solicit evaluarea spitalului în vederea contractării de servicii spitaliceşti: în regim de spitalizare continua, în regim spitalizare de zi, servicii medicale în regim ambulatoriu efectuate în cabinete medicale de specialitate, servicii medicale paraclinice în regim ambulatoriu - analize medicale de laborator: radiologie şi imagistica medicală, altele ................. .Anexez documentele solicitate, conform Hotărârilor Subcomisiei Naţionale de Evaluare a Spitalelor şi aduse la cunoştinţa de către Comisia de Evaluare a Spitalelor de la nivelul casei de asigurări de sănătate.Ma oblig prin prezenta sa furnizez evaluatorilor, informaţiile şi documentele necesare vizitei în vederea evaluării spitalului, precum şi acces liber în spaţiile acestuia.Spitalul are în structura aprobată următoarele secţii pentru care solicită evaluarea (în cazul în care secţiile se afla la alta adresa decât sediul spitalului se specifică secţia şi locaţia):Secţiile:     1 ........................................... (adresa ...............)    2 ........................................... (adresa ...............)    3 ........................................... (adresa ...............)    ......................................................................    cabinete de specialitate în regim ambulatoriu (adresa ...............)    laborator de analize medicale .......................................    laborator de radiologie şi imagistica medicală ......................    farmacie ............................................................Spitalul este condus de .................... care se legitimează cu BI/CI Seria .............. Nr. ............. şi are contractul de muncă nr. ................. .Data Semnatura................. ......................Domnului Preşedinte al Comisiei de Evaluare a Spitalelor  +  Anexa 2 -------la normele metodologice