HOTĂRÂRE nr. 1.552 din 1 noiembrie 2006privind reorganizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 8 noiembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (1) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională a Vămilor se reorganizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. (2) Autoritatea Naţională a Vămilor asigură aplicarea politicii vamale a statului şi exercită atribuţiile stabilite prin lege. (3) Sediul Autorităţii Naţionale a Vămilor este în municipiul Bucureşti, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională a Vămilor asigură aplicarea legislaţiei în domeniul vamal, în mod uniform, imparţial, transparent şi nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice şi juridice, indiferent de statutul lor juridic şi de forma de organizare şi funcţionare a acestora.  +  Articolul 3Modelul şi caracteristicile siglei Autorităţii Naţionale a Vămilor sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4 (1) În realizarea obiectului său de activitate Autoritatea Naţională a Vămilor are, în principal, următoarele atribuţii:1. aplică în domeniul vamal măsurile specifice rezultate din programele guvernamentale şi din reglementările vamale şi alte dispoziţii aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală sau supuse controlului vamal;2. organizează, îndrumă şi controlează activitatea direcţiilor regionale vamale şi a birourilor vamale din subordine;3. urmăreşte şi supraveghează respectarea reglementărilor vamale pe întregul teritoriu al ţării şi exercită controlul specific potrivit legislaţiei în vigoare;4. ia măsuri pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea contravenţiilor în conformitate cu reglementările legale în vigoare;5. participă împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul vamal;6. aplică prevederile Tarifului vamal şi ale altor acte normative referitoare la acesta;7. aplică prevederile legale prin care se transpun directivele Comisiei Europene privind originea preferenţială şi nepreferenţială a mărfurilor şi elaborează metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferenţiale cuprinse în protocoalele de reguli de origine la acordurile încheiate de Uniunea Europeană;8. asigură aplicarea prevederilor cu caracter vamal din acordurile, convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este parte;9. urmăreşte aplicarea corectă a regulilor de interpretare a Nomenclaturii sistemului armonizat şi de evaluare în vamă a mărfurilor, precum şi a prevederilor actelor normative referitoare la taxele vamale, taxa pe valoarea adăugată, accize şi alte drepturi vamale;10. elaborează norme metodologice pentru organele proprii de control şi le supune spre aprobare Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;11. elaborează şi adoptă norme tehnice de aplicare a prevederilor Regulamentului vamal;12. elaborează propuneri privind sistematizarea legislaţiei vamale;13. acţionează pentru îndeplinirea programelor privind integrarea vamală europeană;14. coordonează, îndrumă şi controlează activitatea direcţiilor regionale vamale şi a birourilor vamale pe linia prevenirii şi combaterii traficului ilicit de droguri, arme, explozivi, alte produse cu regim special, obiecte din patrimoniul cultural naţional; urmăreşte, în cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spălare a banilor prin operaţiuni vamale;15. verifică modul de declarare de către titularul operaţiunii vamale sau de către reprezentantul său a drepturilor de import şi a altor drepturi legal datorate reprezentând impozite şi taxe care, potrivit legii, sunt în atribuţia autorităţii vamale; încasează şi virează aceste drepturi; stabileşte, prin controlul ulterior al declaraţiilor, diferenţele şi asigură încasarea sau, după caz, rambursarea ori remiterea acestora; aplică formele şi instrumentele de plată şi de garantare a drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe aflate în competenţa sa;16. controlează mijloacele de transport încărcate cu mărfuri de import, export sau aflate în tranzit, precum şi bagajele însoţite sau neînsoţite ale călătorilor care trec frontiera de stat a României şi verifică legalitatea şi regimul vamal ale acestora, potrivit reglementărilor vamale în vigoare; reţine, în vederea confiscării, mărfurile care fac obiectul unor abateri de la legislaţia vamală şi pentru care legea prevede o astfel de sancţiune;17. verifică, potrivit reglementărilor vamale în vigoare, pe timp de zi şi de noapte, clădiri, depozite, terenuri, sedii şi alte obiective şi poate preleva, în condiţiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate în vederea identificării şi expertizării mărfurilor supuse vămuirii;18. efectuează investigaţii, supravegheri şi verificări, potrivit reglementărilor legale în vigoare, în cazurile în care sunt semnalate situaţii de încălcare a legislaţiei vamale de către persoane fizice şi juridice; verifică registre, corespondenţa şi alte forme de evidenţă şi are dreptul de a cere oricărei persoane fizice sau juridice să prezinte, fără plată, documentaţia şi informaţiile privind operaţiunile vamale;19. exercită controlul ulterior conform reglementărilor vamale;20. asigură sistemul informatic integrat vamal, datele şi prelucrările acestora pentru statistica vamală şi de comerţ exterior; gestionează informaţiile cu privire la colectarea datoriei vamale;21. reprezintă în faţa instanţelor, direct sau prin organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, interesele statului în cazurile de încălcare a normelor vamale;22. asigură, prin intermediul Biroului central înfiinţat conform art. 174^24 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, transmiterea şi/sau primirea pe cale electronică a informaţiilor privind acordarea asistenţei pentru recuperarea în România a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi pentru recuperarea într-un alt stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite în România;23. asigură aplicarea prevederilor legale privind recuperarea în România a unor creanţe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi a celor privind recuperarea într-un alt stat membru al Uniunii Europene a creanţelor stabilite în România, pentru creanţele pe care le administrează potrivit legii;24. întocmeşte studii, analize şi elaborează proiecte de acte normative privind organizarea activităţii proprii, pe care le supune ministrului finanţelor publice, cu avizul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru a fi valorificate şi promovate;25. face propuneri de avizare a proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere şi instituţii centrale, care cuprind măsuri referitoare la domeniul vamal;26. aplică legislaţia în ceea ce priveşte raporturile de serviciu şi raporturile de muncă ale personalului propriu;27. organizează, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, programe de formare, pregătire şi perfecţionare profesională a personalului vamal;28. elaborează şi fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, precum şi programul de investiţii, pe care le transmite Ministerului Finanţelor Publice în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia; asigură execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;29. organizează şi asigură alocarea, mişcarea, evidenţa şi controlul mijloacelor şi echipamentelor din dotare;30. colaborează, pe bază de protocol, cu structurile abilitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cu alte organe ale statului sau asociaţii patronale, cu atribuţii în aplicarea legii ori interesate în realizarea politicii vamale;31. cooperează, pe bază de reciprocitate, cu autorităţile vamale ale altor state, precum şi cu organismele internaţionale de specialitate, în vederea prevenirii, cercetării şi combaterii fraudelor vamale;32. organizează şi execută controlul respectării prevederilor legale privind supravegherea mişcării produselor accizabile pe teritoriul naţional;33. propune măsuri cu privire la îmbunătăţirea activităţii de colectare şi încasare a veniturilor provenite din produse accizabile şi de întărire a capacităţii de control în închiderea circuitelor mişcării produselor accizabile;34. organizează şi acordă asistenţă de specialitate contribuabililor în domeniul mişcării produselor accizabile;35. adoptă măsurile necesare pentru asigurarea aplicării prevederilor Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, încheiată la 26 iulie 1995, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană - JO C 316, 27 noiembrie 1995, p. 34 - şi ale Convenţiei cu privire la asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană - JO C 24, 23 ianuarie 1998, p. 2;36. administrează şi gestionează, începând cu data de 1 ianuarie 2007, în cooperare cu autorităţile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene, aspectele vamale ce decurg din aplicarea aranjamentului administrativ privind sistemul cotelor tarifare comunitare;37. îndeplineşte atribuţiile legate de realizarea controalelor Fondului European de Garantare Agricolă, delegate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în calitate de organism responsabil în plan naţional de derularea şi gestionarea fondurilor europene pentru agricultură;38. efectuează gestionarea riscurilor pe bază de surse şi de strategii naţionale şi internaţionale;39. raportează Comisiei Europene, după data de 1 ianuarie 2007, cazurile de fraudă şi neregularităţi privind drepturile vamale mai mari de 10.000 euro;40. încasează şi contabilizează, după data de 1 ianuarie 2007, resursele proprii tradiţionale (taxe vamale, contribuţii agricole, taxe antidumping) ale bugetului comunitar. (2) Autoritatea Naţională a Vămilor îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea Naţională a Vămilor este condusă de un vicepreşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu rang de subsecretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (2) Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, reprezintă autoritatea vamală în raporturile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu operatorii economici, cu celelalte persoane juridice şi fizice, precum şi cu orice alte organisme din ţară sau din străinătate şi răspunde în faţa preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau a ministrului finanţelor publice, după caz, pentru întreaga activitate a sistemului vamal. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, emite, în condiţiile legii, ordine cu caracter individual sau normativ şi instrucţiuni de aplicare a reglementărilor vamale. (4) Ordinele cu caracter normativ şi instrucţiunile de aplicare a reglementărilor vamale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, are calitatea de ordonator secundar de credite.  +  Articolul 6 (1) Directorul Direcţiei antifraudă vamală, directorul Direcţiei supraveghere produse accizate şi tranzite şi directorul Direcţiei tehnici de vămuire şi tarif vamal sunt numiţi, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (2) Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, poate delega unele competenţe ce îi revin în calitate de conducător al instituţiei altor funcţionari publici de conducere. (3) Delegarea competenţelor ca înlocuitor al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor.  +  Articolul 7 (1) Aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2. În cadrul acesteia, prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, se pot organiza servicii, birouri şi alte compartimente funcţionale şi se stabileşte numărul posturilor de conducere, cu respectarea reglementărilor în vigoare. (2) Directorii, directorii adjuncţi, şefii de servicii, şefii de birouri şi ai altor compartimente funcţionale din aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor sunt numiţi, potrivit legii, prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. (3) Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Naţională a Vămilor şi unităţile subordonate acesteia este de 4.588, exclusiv postul de demnitar. (4) Autoritatea Naţională a Vămilor are reprezentanţi permanenţi la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană sau în cadrul altor organisme internaţionale, care asigură legătura operativă pe probleme vamale. Desemnarea acestora se face prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică a direcţiilor regionale, birourilor şi punctelor vamale, unităţi subordonate Autorităţii Naţionale a Vămilor, se aprobă prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. (2) Directorii executivi, directorii executivi adjuncţi, şefii de servicii, şefii de birouri şi ai altor compartimente funcţionale din structura direcţiilor regionale vamale sunt numiţi, potrivit legii, prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, potrivit legii. (3) Directorii executivi ai direcţiilor regionale vamale au calitatea de ordonatori terţiari de credite.  +  Articolul 9 (1) Personalul vamal şi contractual din cadrul birourilor vamale de frontieră care îşi încetează activitatea începând cu 1 ianuarie 2007 va fi numit pe bază de examen în funcţiile vacante la data de 1 ianuarie 2007, existente în statele de funcţii ale aparatului central al Autorităţii Naţionale a Vămilor, ale direcţiilor regionale vamale şi birourilor vamale. (2) Personalul vamal şi contractual din cadrul direcţiilor regionale vamale şi al birourilor vamale care îşi reduc numărul de posturi prin reorganizare va fi numit pe bază de examen în posturile prevăzute în statele de funcţii în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. (3) Examenele pentru numirea în funcţiile vacante prevăzute la alin. (1) şi (2) se organizează până la data de 15 decembrie 2006. Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor se aprobă prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. (4) Personalul vamal şi contractual ale cărui posturi se desfiinţează sau se reduc începând cu data de 1 ianuarie 2007 beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 10Până la data de 10 noiembrie 2006 Autoritatea Naţională a Vămilor va adopta ordinele cu privire la structura organizatorică şi statele de funcţii ale aparatului central al Autorităţii Naţionale a Vămilor, ale direcţiilor regionale vamale şi birourilor vamale, valabile începând cu data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 11 (1) Statul de funcţii pentru aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor se aprobă de către preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. (2) Statele de funcţii pentru direcţiile regionale vamale şi birourile vamale se aprobă de către vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor.  +  Articolul 12 (1) Atribuţiile şi sarcinile structurilor funcţionale din aparatul central, precum şi din unităţile subordonate ale Autorităţii Naţionale a Vămilor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor. (2) Atribuţiile şi răspunderile individuale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din structura Autorităţii Naţionale a Vămilor se stabilesc prin fişa postului, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare şi cu legislaţia în vigoare. (3) Răspunderea personalului Autorităţii Naţionale a Vămilor este cea prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 243/2004, cu modificările ulterioare, de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau după caz, de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13 (1) Autoritatea Naţională a Vămilor are în dotare mijloace de transport auto şi navale, pentru activităţi specifice, având structura, numărul şi consumul de carburanţi prevăzute la pct. I din anexa nr. 3. (2) Repartizarea sau, după caz, redistribuirea pe structuri ale Autorităţii Naţionale a Vămilor a mijloacelor de transport se face prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu încadrarea în normativele prevăzute la pct. I din anexa nr. 3. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor în domeniul controlului antidrog şi materialelor explozive, Autoritatea Naţională a Vămilor are în dotare câini dresaţi, potrivit pct. II din anexa nr. 3.  +  Articolul 14Formarea şi perfecţionarea personalului vamal se realizează prin cursuri de pregătire specifice domeniului de activitate, organizate la nivel central şi teritorial, prin Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă, precum şi de alţi furnizori de formare, în condiţiile legii. Pregătirea profesională va fi efectuată ca urmare a unei analize a necesarului, acordându-se prioritate formării de formatori. Întreaga pregătire profesională a personalului vamal este coordonată la nivel central, fiind organizată o evidenţă a pregătirii profesionale.  +  Articolul 15 (1) Sumele necesare în vederea funcţionării Autorităţii Naţionale a Vămilor se asigură de la bugetul de stat. (2) În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Autoritatea Naţională a Vămilor poate beneficia de consultanţă şi asistenţă din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare a pregătirii personalului, în limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din ţară sau din străinătate, potrivit legii.  +  Articolul 16 (1) Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi consiliile locale asigură, la cererea autorităţii vamale, spaţiile corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii instituţiei vamale din teritoriu sau, după caz, terenuri pentru construirea de sedii proprii, în condiţiile legii. (2) Autoritatea Naţională a Vămilor va propune, în programul propriu de investiţii, fondurile necesare pentru construirea de sedii proprii.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 165/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 14 martie 2005, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Sebastian TeodorGheorghe VlădescuMinistrul administraţieişi internelor,Vasile Blagap. Ministrul muncii,solidarităţii socialeşi familiei,Cătălin-Ionel Dănilă,secretar de statBucureşti, 1 noiembrie 2006.Nr. 1.552.  +  Anexa 1SIGLAAutorităţii Naţionale a VămilorAre următoarele caracteristici: are formă ovală, fondul este albastru, cu margine galbenă. În partea superioară este redată stema României, în culorile oficiale. Deasupra acesteia apare, pe fondul alb al unui drapel, inscripţia "ROMÂNIA", în culoare albastră. În partea inferioară a siglei apare inscripţia "VAMA", imprimată în alb, iar dedesubt, simbolul "Mercur", inscripţionat în galben. Marginea de jos a ovalului este prezentată în fald de drapel, cu fond alb, pe care sunt scrise cuvintele "DOUANE" şi "CUSTOMS".  +  Anexa 2Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarul = 4.588STRUCTURA ORGANIZATORICĂa aparatului central alAutorităţii Naţionale a Vămilor*FONT 9*                                  ┌───────────────────────────────────┐                                  │ PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE │                                  │ DE ADMINISTRARE FISCALĂ │                                  └────────────────┬──────────────────┘                                                   │                                          ┌────────┴────────┐                                          │ VICEPREŞEDINTE │                                          └────────┬────────┘                                                   │                                                   │     ┌────────────┬────────────┬────────────┬──────┼───────┬────────────┬────────────┐     │ │ │ │ │ │ │ │ ┌───┴────┐┌──────┴─────┐┌─────┴────┐┌──────┴────┐ │┌──────┴──────┐┌────┴──────┐┌────┴──────┐ │DIRECŢIA││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │ ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││DIRECŢIA DE│ │ ANTI- ││SUPRAVEGHERE││TEHNICI DE││ ECONOMICĂ,│ ││ RESURSE ││ JURIDICĂ ││TEHNOLOGIA │ │ FRAUDĂ ││ PRODUSE ││VĂMUIRE ŞI││ INVESTIŢII│ ││ UMANE, ││URMĂRIRE ŞI││INFORMAŢIEI│ │ VAMALĂ ││ACCIZATE ŞI ││ TARIF ││ŞI ADMINIS-│ ││ ORGANIZARE ││ÎNCASARE A ││COMUNICAŢII│ │ ││ TRANZITATE ││ VAMAL ││ TRAREA │ ││ GENERALĂ ŞI ││CREANŢELOR ││ ŞI │ │ ││ ││ ││SERVICIILOR│ |│PERFECŢIONARE││ ││STATISTICĂ │ │ ││ ││ ││ │ |│ ││ ││ VAMALĂ │ └────────┘└────────────┘└──────────┘└───────────┘ |└─────────────┘└───────────┘└───────────┘                                                   |                                                   |                                          ┌────────┴─────────┐                                          │DIRECŢII REGIONALE│                                          │ VAMALE │                                          └────────┬─────────┘                                                   │                                               ┌---┴---┐                                               |BIROURI|-┐                                               |VAMALE | |-┐                                               └-┬-----┘ | |                                                 └-┬-----┘ |                                                   └-------┘  +  Anexa 3DOTĂRII. Mijloace de transport ┌────┬──────────────┬────────────────────────────┬────────┬──────────────────┐ │Nr. │ UNITATEA/ │ Tipul mijlocului de │Numărul │ Consumul maxim │ │crt.│ SUBUNITATEA │ transport │ maxim │ aprobat │ │ │ │ │aprobat │ (litri) │ │ │ │ │(bucăţi)│ │ ├────┼──────────────┼────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼──────────────┼────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤ │ 1. │AUTORITATEA │- Autoturisme │ 8 │ 350 l/lună │ │ │NAŢIONALĂ A ├────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤ │ │VĂMILOR │- Autovehicule pentru │ │ │ │ │ │transport de marfă şi de │ │ │ │ │ │persoane (activităţi de │ 5 │ 350 l/lună │ │ │ │aprovizionare, deplasare a │ │ │ │ │ │personalului operativ, │ │ │ │ │ │protocol) │ │ │ ├────┼──────────────┼────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤ │ │ │- Autoturisme operative │ │ │ │ │ │ (supravegheri, însoţiri, │ 120 │ 350 l/lună │ │ │ │ controale, investigaţii) │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤ │ │ │- Autovehicule │ │ │ │ │ │ (autoutilitare pentru │ │ │ │ │ │ depistarea drogurilor, │ │ │ │ │ │ substanţelor cu regim │ 30 │ 350 l/lună │ │ │ │ special, prelevări de │ │ │ │ │ │ probe, transportul │ │ │ │ │ │ câinilor) │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤ │ │ │- Autoturism operativ │ │ │ │ │ │(control, inspecţii-unitate │ 9 │ 300 l/lună │ │ │ │nucleară) │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤ │ │ │- Autospeciale (laborator │ │ │ │ │ │mobil pentru control vamal │ 11 │ 1.500 l/lună │ │ │ │cu raze X, raze gamma) │ │ │ ├────┼──────────────┼────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤ │ 2. │Direcţii │- Autoturisme │ 10 │ 350 l/lună │ │ │regionale ├────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤ │ │vamale │- Autovehicule pentru │ │ │ │ │ │ transport de marfă şi de │ │ │ │ │ │ persoane (activităţi de │ │ │ │ │ │ aprovizionare, deplasare a│ 20 │ 350 l/lună │ │ │ │ personalului operativ, │ │ │ │ │ │ protocol) │ │ │ ├────┼──────────────┼────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤ │ 3. │Birouri vamale│- Autoturisme operative │ 100 │ 350 l/lună │ │ │ │- Autoturisme operative │ │ │ │ │ │ (control pistă-pentru │ │ │ │ │ │ fiecare birou vamal din │ │ │ │ │ │ aeroporturile │ │ │ │ │ │ internaţionale) │ 13 │ 150 l/lună │ │ │ ├────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤ │ │ │- Autovehicule operative │ │ │ │ │ │ pentru birourile vamale │ │ │ │ │ │ de frontieră (transport │ │ │ │ │ │ de valori, de bunuri │ 22 │ 900 l/lună │ │ │ │ confiscate, al │ │ │ │ │ │ personalului operativ, │ │ │ │ │ │ supraveghere porturi, │ │ │ │ │ │ zone libere) │ │ │ ├────┼──────────────┼────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤ │ │ │- Autovehicule operative │ │ │ │ │ │ pentru birourile vamale │ │ │ │ │ │ cu puncte vamale între │ │ │ │ │ │ 5-90 km faţă de │ 22 │ 300 l/lună │ │ │ │ localitatea de reşedinţă │ │ │ │ │ │ (transport de valori, de │ │ │ │ │ │ bunuri confiscate, al │ │ │ │ │ │ personalului operativ) │ │ │ │ │ ├────────────────────────────┼────────┼──────────────────┤ │ │ │- Şalupe pentru patrulare, │ 10 │ 80 l/oră │ │ │ │ control şi supraveghere │ │ pentru maximum │ │ │ │ vamală, în limitele de │ │ 60 ore/lună │ │ │ │ competenţă │ │ 100 l/oră │ │ │ │ │ │ pentru maximum │ │ │ │ │ │ 60 ore/lună │ └────┴──────────────┴────────────────────────────┴────────┴──────────────────┘II. Câini ┌────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────┐ │Nr. │ UNITATEA │ DENUMIREA │ NUMĂR MAXIM │ │crt.│ │ │ │ ├────┼──────────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 1. │AUTORITATEA │Câini dresaţi pentru Serviciul │ │ │ │NAŢIONALĂ A │antidrog şi produse cu regim special│ 60 │ │ │VĂMILOR │ │ │ └────┴──────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────┘NOTĂ: a) Listele cu birourile vamale de frontieră şi de interior (cu puncte vamale între 5-90 km faţă de localităţile de reşedinţă) care au dreptul la autovehicule operative pentru transportul valorilor, bunurilor confiscate şi al personalului operativ se aprobă de vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, la propunerile temeinic justificate ale directorilor executivi ai direcţiilor regionale vamale. b) Nu se consideră depăşiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul de mijloace aprobat pentru Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţiile regionale şi/sau birourile vamale.------------