ORDIN nr. 243 din 10 octombrie 2006pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în Comunitatea Europeană din tari terţe
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 6 noiembrie 2006    Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,vazand Referatul de aprobare nr. 34.530 din 3 octombrie 2006, întocmit de Direcţia generală de inspecţie şi coordonare a punctelor de inspecţie la frontiera din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în Comunitatea Europeană din tari terţe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din tari terţe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 şi 159 bis din 12 martie 2003. (2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referirile făcute la ordinul menţionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului 91/496/CEE ce stabileşte principii care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în Comunitate din tari terţe şi modifica directivele 89/662/CEE , 90/425/CEE şi 90/675/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 268 din 24 septembrie 1991, p. 56.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şipentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 10 octombrie 2006.Nr. 243.  +  AnexăNORMA 10/10/2006