NORMA SANITARĂ VETERINARA din 2 octombrie 2006privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli de sănătate animala pentru importul în şi tranzitul prin Comunitatea Europeană al unor ungulate vii
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 1 noiembrie 2006     +  Capitolul I Subiect, scop şi definiţii  +  Articolul 1Subiect şi scopDirectiva Consiliului 2004/68/CE , care este transpusa în legislaţia naţionala prin prezenta norma sanitară veterinara, stabileşte reguli de sănătate animala pentru importul în şi tranzitul prin Comunitatea Europeană al unor ungulate vii.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn scopurile prezentei norme sanitare veterinare se aplică următoarele definiţii: a) tari terţe înseamnă tari, altele decât statele membre şi acele teritorii ale statelor membre pentru care nu se aplică Directiva Consiliului 89/662/CEE , transpusa în legislaţia naţionala prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 21/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare pentru comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere şi de origine animala, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 şi 155 bis din 11 martie 2003, şi Directiva Consiliului 90/425/CEE , transpusa în legislaţia naţionala prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2005; b) ţara terta autorizata înseamnă o ţara terta sau o parte a unei tari terţe din care este autorizat, conform art. 3 alin. (1), importul în Comunitatea Europeană de ungulate vii prevăzute în anexa nr. 1; c) medic veterinar oficial înseamnă un medic veterinar autorizat de administraţia unei tari terţe să efectueze inspecţii de sănătate privind animalele vii şi să efectueze certificarea oficială; d) ungulate sunt animalele cuprinse în anexa nr. 1.  +  Capitolul II Cerinţe de sănătate animala aplicabile importurilor în Comunitatea Europeană de ungulate vii  +  Articolul 3Tari terţe autorizate (1) Importul de ungulate vii în Comunitatea Europeană sau tranzitul prin Comunitatea Europeană trebuie să fie autorizat numai din tari terţe care apar pe o lista sau pe liste elaborate ori modificate în concordanta cu procedura comunitara. (2) Ţinând cont de situaţia sănătăţii şi de garanţiile furnizate de ţara terta pentru animalele cuprinse în anexa nr. 1, se poate decide, în conformitate cu procedura comunitara, ca autorizarea prevăzută la alin. (1) să se aplice pentru întreg teritoriul unei tari terţe autorizate sau numai pentru părţi ale acesteia; în acest scop şi pe baza standardelor internaţionale relevante trebuie să se ţină cont de modul în care ţara terta autorizata aplica şi implementeaza acele standarde, în special de principiul regionalizarii în cadrul propriului teritoriu şi de cerinţele sanitare impuse de ţara terta pentru importul din alte tari terţe şi din Comunitatea Europeană. (3) Autorizaţia pentru importul ungulatelor vii în Comunitatea Europeană sau tranzitul acestora prin Comunitatea Europeană, conform alin. (1) şi condiţiilor specifice de sănătate animala prevăzute la art. 6 alin. (3), poate fi suspendată sau retrasă, în concordanta cu procedura comunitara, în cazul în care situaţia sănătăţii animalelor din ţara terta autorizata justifica aceasta suspendare sau retragere.  +  Articolul 4Pregătirea listelor cuprinzând ţările terţe autorizate Atunci când se întocmesc sau se modifica listele cuprinzând ţările terţe autorizate, trebuie să se ţină cont, în special, de: a) statusul de sănătate a efectivului, a altor animale domestice şi a faunei sălbatice din ţara terta, o atenţie specială acordându-se bolilor exotice ale animalelor şi oricărui aspect legat de sănătatea generală şi de situaţia mediului din ţara terta, care poate constitui un risc la adresa sănătăţii şi a statusului mediului din Comunitatea Europeană; b) legislaţia tarii terţe referitoare la sănătatea animalelor şi mediul; c) organizarea autorităţii veterinare competente şi a serviciilor de inspecţie a acesteia, puterea acestora, supravegherea la care acestea sunt supuse şi metodele aflate la dispoziţia acestora, incluzând capacitatea personalului şi a laboratoarelor de a aplica eficient legislaţia naţionala; d) asigurarea pe care autoritatea veterinara competenţa o poate oferi referitor la conformitatea sau echivalenta cu condiţiile relevante de sănătate animala aplicabile în Comunitatea Europeană; e) dacă ţara terta este membra a Organizaţiei Internaţionale de Epizootii (OIE), de regularitatea şi rapiditatea informaţiilor furnizate de către ţara terta privind existenta bolilor infectioase sau contagioase ale animalelor pe teritoriul acesteia, în special a celor listate de OIE; f) garanţiile oferite de către ţara terta în mod direct pentru informarea Comisiei şi a statelor membre:(i) apariţia oricărei boli cuprinse în anexa nr. 2 şi a oricărei politici de vaccinare referitoare la aceste boli, în decursul a 24 de ore de la confirmare;(îi) orice modificare propusă pentru regulile de sănătate animala referitoare la ungulatele vii, în special pentru cele care vizează importul, în decursul unei perioade adecvate;(iii) statusul de sănătate a animalelor de pe teritoriul acesteia, la intervale regulate; g) orice experienta legată de importurile anterioare de animale vii din ţara terta şi rezultatele oricăror controale de import efectuate; h) rezultatele inspecţiilor comunitare şi/sau ale acţiunilor de audit efectuate în ţara terta, în special rezultatele evaluării autorităţilor competente sau, în cazul în care Comisia o solicita, raportul înaintat de autorităţile competente privind inspecţiile care au fost efectuate de către acestea; i) regulile aflate în vigoare în ţara terta privind prevenirea şi controlul bolilor infectioase sau contagioase ale animalelor şi implementarea acestora, incluzând regulile privind importul din alte tari terţe.  +  Articolul 5Publicarea listelor ţărilor terţe autorizate de Comisie Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor adopta listele elaborate, modificate şi actualizate de Comisia Europeană conform art. 3 alin. (1), care vor fi făcute disponibile pentru public; aceste liste pot fi combinate cu alte liste elaborate privind sănătatea animalelor şi sănătatea publică şi pot, de asemenea, include modele de certificate de sănătate.  +  Articolul 6Condiţii specifice de sănătate animala pentru tranzitul şi importul din tari terţe autorizate de ungulate vii în Comunitatea Europeană (1) Condiţiile specifice de sănătate animala pentru tranzitul şi importul din tari terţe autorizate de ungulate vii în Comunitatea Europeană trebuie să fie stabilite în concordanta cu procedura comunitara; se va tine cont de următoarele: a) specia animala vizata; b) vârsta şi sexul animalului; c) intenţia de destinaţie sau destinaţia animalului; d) măsurile care vor fi aplicate după importul animalelor în Comunitatea Europeană; e) orice prevederi speciale aplicabile în cadrul comerţului intracomunitar. (2) Condiţiile specifice de sănătate animala prevăzute la alin. (1) trebuie să fie bazate pe regulile stabilite de legislaţia comunitara pentru bolile la care animalele sunt susceptibile. (3) Totuşi, în cazul în care echivalenta garanţiilor oficiale de sănătate prevăzută pentru ţara terta poate fi recunoscută în mod oficial de Comunitatea Europeană, condiţiile specifice de sănătate animala pot fi bazate pe garanţiile respective.  +  Articolul 7Garanţii din partea tarii terţe autorizate referitoare la importurile de ungulate vii în Comunitatea Europeană Importurile de ungulate vii în Comunitatea Europeană trebuie să fie permise numai dacă ţara terta autorizata oferă următoarele garanţii: a) animalele trebuie să provină dintr-un teritoriu liber de boli, în conformitate cu criteriile generale de baza cuprinse în anexa nr. 2, şi în care intrarea animalelor vaccinate împotriva bolilor prevăzute în anexa menţionată trebuie să fie interzisă; b) animalele trebuie să fie conforme condiţiilor specifice de sănătate animala prevăzute la art. 6; c) înainte de ziua imbarcarii pentru expedierea către Comunitatea Europeană animalele trebuie să fi stationat pe teritoriul tarii terţe autorizate o perioadă care va fi stabilită în funcţie de condiţiile specifice de sănătate animala menţionate la art. 6; d) înainte de expedierea către Comunitatea Europeană animalele trebuie să fi fost supuse unui control efectuat de un medic veterinar oficial pentru a se asigura ca acestea sunt sanatoase, iar condiţiile de transport prevăzute de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 119/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul transportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.071 din 29 noiembrie 2005, care transpune Directiva 91/628/CEE , sunt îndeplinite, în special privind adaparea şi furajarea; e) animalele trebuie să fie însoţite de un certificat veterinar care este în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene; se pot adopta prevederi pentru folosirea documentelor electronice în baza aceleiaşi proceduri; f) la sosirea în Comunitatea Europeană animalele trebuie să fie controlate la un post de inspecţie la frontiera, în conformitate cu art. 4 din Norma sanitară veterinara privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din tari terţe, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 şi 159 bis din 12 martie 2003, care transpune Directiva Consiliului 91/496/CEE .  +  Articolul 8Derogări de la garanţiile care urmează să fie furnizate de ţările terţe autorizatePrin derogare de la prevederile art. 6 şi 7 pot fi stabilite prevederi specifice, incluzând modele de certificate veterinare, în concordanta cu procedura comunitara, pentru importul sau tranzitul ungulatelor vii din tari terţe autorizate în baza art. 3 alin. (1), dacă animalele respective: a) sunt destinate exclusiv scopurilor de pasunat sau tracţiune, pe o baza temporară, în vecinătatea frontierelor Comunităţii Europene; b) sunt implicate în evenimente sportive, circuri, prezentări sau expoziţii, dar fără implicarea animalelor în tranzacţii comerciale; c) sunt destinate unei grădini zoologice, unui parc de distracţii, unui laborator de experimente sau, conform art. 2 lit. c) din Norma sanitară veterinara ce stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor care reglementează comerţul şi importul de animale, material seminal, ovule şi embrioni care nu se supun cerinţelor de sănătate a animalelor stabilite de legislaţia în domeniu, la care se referă anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinara referitoare la controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre cu unele animale vii şi produse de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 -, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 128/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.100 din 6 decembrie 2005, ce transpune Directiva Consiliului 92/65/CEE , unui organism, institut sau centru aprobat; d) doar traverseaza teritoriul Comunităţii Europene pri ntr-un post de inspecţie la frontiera aprobat, cu aprobarea şi supravegherea serviciilor vamale şi a serviciilor veterinare oficiale, fără alte opriri pe teritoriul comunitar în afară de cele necesare pentru bunăstarea acestora; e) îşi însoţesc proprietarii ca animale de companie; sau f) sunt prezentate la un post de inspecţie la frontiera după ce au părăsit Comunitatea Europeană:(i) în 30 de zile, pentru unul dintre scopurile menţionate la lit. a), b) şi e); sau(îi) tranzitand o ţara terta; sau g) aparţin unor specii pe cale de dispariţie.  +  Articolul 9Derogare de la prevederile art. 7 lit. a) privind tranzitul sau importul din tari terţe autorizate, în cazul în care bolile cuprinse în anexa nr. 2 sunt prezente şi/sau au fost efectuate vaccinariPrin derogare de la prevederile art. 7 lit. a) şi în concordanta cu procedura comunitara se pot stabili condiţii pentru tranzitul sau importul ungulatelor vii în Comunitatea Europeană dintr-o ţara terta autorizata, în cazul în care unele boli cuprinse în anexa nr. 2 sunt prezente şi/sau au fost efectuate vaccinari împotriva acestor boli; aceste derogări trebuie să fie stabilite pentru fiecare ţara.  +  Articolul 10Derogare de la prevederile art. 7 lit. a) privind tranzitul sau importul din tari terţe autorizate, în cazul în care tranzitul sau importurile au fost suspendate ori interzise (1) Prin derogare de la prevederile art. 7 lit. a) şi în concordanta cu procedura comunitara poate fi determinata o perioadă specifică după care tranzitul sau importul de ungulate vii dintr-o ţara terta autorizata poate fi reluat după suspendarea sau interdicţia importului ori tranzitului din cauza oricăror schimbări în statusul de sănătate, împreună cu orice condiţii suplimentare care urmează să fie îndeplinite după o asemenea reluare. (2) Atunci când se decide reluarea tranzitului sau importului acestor animale trebuie să se ţină cont de: a) standardele internaţionale; b) faptul dacă pe teritoriul unei zone geografice limitate dintr-o ţara terta sau regiune autorizata apare un focar ori un număr de focare corelate epizootologic ale uneia sau mai multor boli menţionate în anexa nr. 2; c) dacă focarul sau focarele este/sunt stins/stinse cu succes în decursul unei perioade limitate.  +  Articolul 11Certificate veterinare (1) Pe parcursul tranzitului prin sau importului în Comunitatea Europeană cu fiecare transport de animale trebuie să fie prezentat un certificat veterinar în conformitate cu cerinţele stabilite în anexa nr. 3. (2) Certificatul veterinar trebuie să certifice faptul ca cerinţele prezentei norme sanitare veterinare şi ale altor prevederi ale legislaţiei comunitare privind sănătatea animalelor au fost îndeplinite sau, unde este aplicabil, în concordanta cu art. 6 alin. (3), au fost îndeplinite prevederile echivalente cu cerinţele menţionate. (3) Certificatul veterinar poate include declaraţii de certificare solicitate în baza altor prevederi legislative comunitare privind sănătatea publică, sănătatea animala şi bunăstarea animalelor. (4) Certificatul veterinar prevăzut la alin. (1) poate fi suspendat sau retras în concordanta cu procedura comunitara, în cazul în care situaţia sănătăţii animalelor din ţara terta autorizata justifica o astfel de suspendare sau retragere.  +  Articolul 12Inspecţii şi activităţi de audit în tari terţeInspecţiile şi/sau activităţile de audit pot fi efectuate în ţările terţe de către experţii Comisiei Europene pentru a verifica conformitatea sau echivalenta cu regulile comunitare de sănătate animala; experţii Comisiei Europene pot fi însoţiţi de experţi din statele membre autorizate de Comisia Europeană pentru efectuarea acestor inspecţii şi/sau activităţi de audit.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara.  +  Anexa 1 la norma sanitară veterinaraSpeciile de animale menţionate la art. 1  ───────────────────────────────────────────────────-────────────────────────                                   Taxon  ───────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────   Ordin │Familie │Gen/Specie  ───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────                 │Antilocapridae │Antilocapra ssp.                 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────                 │Bovidac │Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp.,                 │ │Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope                 │ │ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp.                 │ │(including Bibos, Novibos, Poephagus),                 │ │Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (including                 │ │Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus                 │ │ssp., Connochaetes ssp, Damaliscus ssp.                 │ │(including Beatragus), Dorcatragus ssp.,                 │ │Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus                 │ │ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua                 │ │ssp., Naemorhedus ssp. (including Nemorhaedus                 │ │ans Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos                 │ │ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia                 │ │ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp.,                 │ │Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp.,                 │ │Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca                 │ │ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp.,                 │ │Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp,  Artiodactyla │ │Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus                 │ │ssp., Tragelaphus ssp. (including Boocerus)                 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────                 │Camelidae │Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.                 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────                 │Cervidae │Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus                 │ │ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp.,                 │ │Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp.,                 │ │Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus                 │ │ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp.,                 │ │Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.                 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────                 │Giraffidae │Giraffa ssp., Okapia ssp.                 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────                 │Hippopotamidae │Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus                 │ │ssp.                 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────                 │Moschidae │Moschus ssp.                 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────                 │Suidae │Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp.,                 │ │Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus                 │ │ssp.                 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────                 │Tayassuidae │Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.                 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────                 │Tragulidae │Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.  ───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────                 │Rhinocerotidae │Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp.,                 │ │Diceros ssp., Rhinoceros ssp.                 ├────────────────┼───────────────────────────────────────────                 │Tapiridae │Tapirus ssp.  ───────────────┼────────────────┼───────────────────────────────────────────                 │Elephantidae │Elephas ssp., Laxodonta ssp.  ───────────────┴────────────────┴───────────────────────────────────────────  +  Anexa 2 la norma sanitară veterinaraBolile menţionate la art. 4 lit. f) pct. (i) şi criteriile generale de bazapentru teritoriul care urmează să fie considerat liber de boala,în concordanta cu art. 7 lit. a) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Boala Condiţiile Animalele vizate ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Febra aftoasa Sa nu existe niciun focar de boala, Toate speciile                 nicio dovada a existenţei unei infectii                 virale*) şi sa nu se fi efectuat niciun                 fel de vaccinare pe durata ultimelor 12 luni Stomatita Sa nu existe niciun caz de boala pe durata Toate speciile veziculoasa ultimelor 6 luni Boala Sa nu existe niciun caz de boala şi sa nu Speciile familiei veziculoasa se fi efectuat niciun fel de vaccinare Suidae a porcului pe durata ultimelor 24 de luni Pesta bovina Sa nu existe niciun caz de boala şi sa nu Toate speciile                 se fi efectuat niciun fel de vaccinare                 pe durata ultimelor 12 luni Pesta Sa nu existe niciun caz de boala şi sa nu Specii ale genului rumegatoarelor se fi efectuat niciun fel de vaccinare Ovis şi Caprae mici pe durata ultimelor 12 luni Pleuropneumonia Sa nu existe niciun caz de boala şi sa nu Specii ale genului contagioasa se fi efectuat niciun fel de vaccinare Bos bovina pe durata ultimelor 12 luni Dermatoza Sa nu existe niciun caz de boala şi sa nu Specii ale genului nodulara se fi efectuat niciun fel de vaccinare Bos, Bison şi                 pe durata ultimelor 36 luni Bubalus Febra Vaii Sa nu existe niciun caz de boala şi sa nu Toate speciile, de Rift se fi efectuat niciun fel de vaccinare altele decât cele                 pe durata ultimelor 12 luni ale familiei                                                              Suidae Boala limbii Sa nu existe niciun caz de boala şi sa nu Toate speciile, albastre se fi efectuat niciun fel de vaccinare altele decât cele                 pe durata ultimelor 12 luni, din familia Suidae                 cu un control corespunzător al populaţiei                 de Culicoides Variola ovina Sa nu existe niciun caz de boala şi sa nu Specii ale şi caprina se fi efectuat niciun fel de vaccinare genului Ovis şi                 pe durata ultimelor 12 luni Capris Pesta porcina Sa nu existe niciun caz de boala pe Speciile familiei africana durata ultimelor 12 luni Suidae Pesta porcina Sa nu existe niciun caz de boala şi Speciile familiei clasica sa nu se fi efectuat niciun fel de Suidae                 vaccinari pe durata ultimelor 12 luni ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  *) În concordanta cu cap. 2.1.1 al Manualului OIE.  +  Anexa 3 la norma sanitară veterinaraCerinţe pentru certificatele veterinare menţionate la art. 111. Reprezentantul autorităţii competente de expediere, care emite un certificat veterinar pentru a însoţi transportul de animale, trebuie să semneze certificatul şi să se asigure ca acesta este prevăzut cu o ştampila oficială; aceasta cerinţa se aplică pentru fiecare foaie a certificatului, dacă acesta este compus din mai mult de o foaie.2. Certificatele veterinare trebuie să fie întocmite într-o limbă oficială sau în limbile oficiale ale statului membru de destinaţie şi ale statului membru în care are loc inspecţia la frontiera sau să fie însoţit de o traducere certificată în limba respectiva ori în limbile respective. Totuşi, un stat membru poate consimţi la folosirea unei limbi comunitare oficiale, alta decât a sa.3. Versiunea originala a certificatului veterinar trebuie să însoţească transporturile la intrarea în Comunitatea Europeană.4. Certificatele veterinare trebuie să constea în: a) o singura foaie de hârtie; sau b) doua sau mai multe pagini care sunt părţi ale unei singure şi indivizibile foi de hârtie; sau c) într-o secventa de pagini numerotate astfel încât sa indice faptul ca este o pagina particulară într-o secventa finita (de exemplu "pagina 2 din patru pagini").5. Certificatele veterinare trebuie să poarte un număr unic de identificare. În cazul în care certificatul veterinar consta într-o secventa de pagini, fiecare pagina trebuie să prezinte numărul unic de identificare.6. Certificatul veterinar trebuie să fie emis înainte ca transportul pentru care s-a eliberat sa iasa de sub controlul autorităţii competente a tarii de expediere.  +  Anexa 4 la norma sanitară veterinaraLISTAdeciziilor şi a ordinelor de transpunere---------------------2003/56/CE : Decizia Comisiei din 24 ianuarie 2003 privind certificatele de sănătate pentru importul de animale vii şi produse de origine animala din Noua Zeelanda (JO L 22 din 25 ianuarie 2003, p. 38)Ordin: ----------------------2002/987/CE : Decizia Comisiei din 13 decembrie 2002 privind lista unităţilor din insulele Falkland autorizate pentru importul de carne proaspăta în Comunitate (JO L 344 din 19 decembrie 2002, p. 39)Ordin: ----------------------2002/477/CE : Decizia Comisiei din 20 iunie 2002 care stabileşte cerinţe de sănătate publică pentru carnea proaspăta şi carnea proaspăta de pasare importata din tari terţe şi care modifica şi completează Decizia 94/984/CE (JO L 164 din 22 iunie 2002, p. 39)Ordin: ----------------------98/8/CE : Decizia Comisiei din 16 decembrie 1997 privind lista unităţilor din Republica Federala Iugoslavia, aprobate pentru importul de carne proaspăta în Comunitate (JO L 2 din 6 ianuarie 1998, p. 12)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 134/2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor referitor la importul de carne proaspăta în România din întreprinderi autorizate pentru export din Republica Federala Iugoslavia (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 28 ianuarie 2005)---------------------95/427/CE : Decizia Comisiei din 16 octombrie 1995 privind lista unităţilor din Republica Namibia aprobate în scopul importului de produse din carne în Comunitate (JO L 254 din 24 octombrie 1995, p. 28)Ordin: ----------------------95/45/CE : Decizia Comisiei din 20 februarie 1995 privind lista unităţilor din Republica Iugoslava a Macedoniei în scopul importului de carne proaspăta în Comunitate (JO L 51 din 8 martie 1995, p. 13)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 31/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la lista unităţilor din Republica Macedonia autorizate pentru import de carne proaspăta în România (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 14 februarie 2005)---------------------94/465/CE : Decizia Comisiei din 12 iulie 1994 privind lista unităţilor din Botswana aprobate pentru importul de produse din carne în Comunitate (JO L 190 din 26 iulie 1994, p. 25)Ordin: ----------------------94/40/CE : Decizia Comisiei din 25 ianuarie 1994 privind lista unităţilor din Zimbabwe aprobate în scopul importului de produse din carne în Comunitate (JO L 22 din 27 ianuarie 1994, p. 50)Ordin: ----------------------93/158/CEE : Decizia Consiliului din 26 octombrie 1992 referitor la concluzia unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Economică Europeană şi Statele Unite ale Americii, privind aplicarea directivei comunitare privind ţările terţe, Directiva Consiliului 72/462/CEE şi cerinţele reglementare corespunzătoare ale Statelor Unite ale Americii în ceea ce priveşte comerţul cu carne proaspăta de bovine şi suine (JO L 68 din 19 martie 1993, p. 1)Ordin: ----------------------93/26/CEE : Decizia Comisiei din 11 decembrie 1992 privind lista unităţilor din Republica Croatia aprobate pentru importul de carne proaspăta în Comunitate (JO L 16 din 25 ianuarie 1993, p. 24)Ordin: ----------------------90/432/CEE : Decizia Comisiei din 30 iulie 1990 privind lista unităţilor din Namibia aprobate în scopul importului de carne proaspăta în Comunitate (JO L 223 din 18 august 1990, p. 19)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la importul de carne proaspăta în România din întreprinderi autorizate pentru export din Namibia (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 februarie 2005)---------------------90/13/CEE : Decizia Comisiei din 20 decembrie 1989 privind procedura care va fi urmată pentru modificarea şi suplimentarea listelor unităţilor aprobate în ţările terţe pentru importul de carne proaspăta în Comunitate (JO L 8 din 11 ianuarie 1990, p. 70)Ordin: ----------------------87/424/CEE : Decizia Comisiei din 14 iulie 1987 privind lista unităţilor din Statele Unite Mexicane aprobate în scopul importului de carne proaspăta în Comunitate (JO L 228 din 15 august 1987, p. 43)Ordin: ----------------------87/257/CEE : Decizia Comisiei din 28 aprilie 1987 privind lista unităţilor din Statele Unite ale Americii aprobate pentru importul de carne proaspăta în Comunitate (JO L 121 din 9 mai 1987, p. 46)Ordin: ----------------------87/124/CEE : Decizia Comisiei din 19 ianuarie 1987 privind lista unităţilor din Chile aprobate pentru importul de carne proaspăta în Comunitate (JO L 51 din 20 februarie 1987, p. 41)Ordin: ----------------------86/474/CEE : Decizia Comisiei din 11 septembrie 1986 privind implementarea inspecţiilor la faţa locului ce se vor efectua cu privire la importurile de bovine şi suine şi carne proaspăta din tari care nu sunt membri ai Uniunii Europene (JO L 279 din 30 septembrie 1986, p. 55)Ordinul preşedintelui Agenţiei Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2004 pentru aprobarea Normei veterinare privind implementarea inspecţiilor la faţa locului ce trebuie efectuate în legătură cu importul de animale din speciile bovine şi suine şi de carne proaspăta provenită de la acestea, originare din tari terţe (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 19 mai 2004)---------------------86/65/CEE : Decizia Comisiei din 13 februarie 1986 privind lista unităţilor din Maroc aprobate pentru importul de carne proaspăta în Comunitate (JO L 72 din 15 martie 1986, p. 40)Ordin: ----------------------85/539/CEE : Decizia Comisiei din 29 noiembrie 1985 privind lista de unităţi din Groenlanda aprobate pentru importul de carne proaspăta în Comunitate (JO L 334 din 12 decembrie 1985, p. 25)Ordin: ----------------------84/24/CEE : Decizia Comisiei din 23 decembrie 1983 privind lista unităţilor din Islanda aprobate pentru importul de carne proaspăta în Comunitate (JO L 20 din 25 ianuarie 1984, p. 21)Ordin: ----------------------83/402/CEE : Decizia Comisiei din 29 iulie 1983 privind lista unităţilor din Noua Zeelanda aprobate pentru importul de carne proaspăta în Comunitate (JO L 233 din 24 august 1983, p. 24)Ordin: ----------------------83/384/CEE : Decizia Comisiei din 29 iulie 1983 privind lista unităţilor din Australia aprobate pentru importul de carne proaspăta în Comunitate (JO L 222 din 13 august 1983, p. 36)Ordin: ----------------------83/218/CEE : Decizia Comisiei din 22 aprilie 1983 privind lista de unităţi din Republica Socialistă România aprobate pentru importul de carne proaspăta în Comunitate (JO L 121 din 7 mai 1983, p. 23)Ordin: ----------------------82/923/CEE : Decizia Comisiei din 17 decembrie 1982 referitoare la unităţile din Republica Guatemala din care statele membre pot autoriza importul de carne proaspăta (JO L 381 din 31 decembrie 1982, p. 40)Ordin: ----------------------82/913/CEE : Decizia Comisiei din 16 decembrie 1982 privind lista de unităţi din Republica Africa de Sud şi Namibia aprobate pentru importul de carne proaspăta în Comunitate (JO L 381 din 31 decembrie 1982, p. 28)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 11/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la importul de carne proaspăta în România din întreprinderile autorizate pentru export din Republica Africa de Sud (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 23 februarie 2005)---------------------82/734/CEE : Decizia Consiliului din 18 octombrie 1982 privind unităţile din Confederatia Elvetiana aprobate pentru exportul de carne proaspăta din Comunitate (JO L 311 din 8 noiembrie 1982, p. 13)Ordin: ----------------------81/713/CEE : Decizia Comisiei din 28 iulie 1981 privind lista de unităţi din Republica Federala Brazilia aprobate pentru importul de carne proaspăta de bovine, porcine şi solipede în Comunitate (JO L 257 din 10 septembrie 1981, p. 28)Ordin: ----------------------81/92/CEE : Decizia Comisiei din 30 ianuarie 1981 privind lista unităţilor din Republica Uruguay aprobate pentru importul de carne proaspăta de vita, porc, oi şi solipede în Comunitate (JO L 58 din 5 martie 1981, p. 43) L 226/142 EN Official Journal of the European Union din 25 iunie 2004Ordin: ----------------------81/91/CEE : Decizia Comisiei din 30 ianuarie 1981 privind lista unităţilor din Republica Argentina aprobate pentru importul de carne proaspăta de vita, porc, oi şi solipede domestice în Comunitate (JO L 58 din 5 martie 1981, p. 39)Ordin: ----------------------79/542/CEE : Decizia Consiliului din 21 decembrie 1976 care elaborează o lista a ţărilor terţe sau părţi ale ţărilor terţe şi care stabileşte condiţii de sănătate animala, publică şi de certificare pentru importul în Comunitate a unor animale vii şi carnea proaspăta a acestora (JO L 146 din 14 iunie 1979, p. 15)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 53/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind lista cuprinzând ţările terţe sau părţi ale ţărilor terţe şi condiţiile de certificare veterinara, sănătate animala şi publică pentru importul în Comunitatea Europeană al anumitor animale vii şi al carnii proaspete provenite de la acestea şi preluarea acestor liste şi condiţii pentru importul în România (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 20 septembrie 2005), completată şi modificată de Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 136/2005 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.145 din 19 decembrie 2005)---------------------78/685/CEE : Decizia Comisiei din 26 iulie 1978 care stabileşte o lista a bolilor epizootice în concordanta cu Directiva 72/462/CEE (JO L 227 din 18 august 1978, p. 32)Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 618/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte o lista a bolilor epizootice în conformitate cu Norma sanitară veterinara privind problemele de sănătate şi inspecţie veterinara după importul în România din tari terţe de bovine, ovine, caprine şi porcine şi carne proaspăta provenită de la acestea (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2003)-------------------------