ORDIN nr. 231 din 2 octombrie 2006privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli de sănătate animala pentru importul în şi tranzitul prin Comunitatea Europeană al unor ungulate vii
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 1 noiembrie 2006    Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,vazand Referatul de aprobare nr. 25.736 din 7 septembrie 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara care stabileşte reguli de sănătate animala pentru importul în şi tranzitul prin Comunitatea Europeană al unor ungulate vii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 544/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate şi inspecţie veterinara după importul în România din tari terţe de bovine, ovine, caprine, porcine, carne proaspăta sau produse din carne provenite de la acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 11 aprilie 2003, ce transpune Directiva Consiliului 72/462/CEE . (2) Regulile de implementare stabilite în concordanta cu deciziile adoptate pentru importul animalelor vii, al carnii şi produselor din carne, în conformitate cu Directiva Consiliului 72/462/CEE , precum şi ordinele de transpunere a acestora, cuprinse în anexa nr. 4 la norma sanitară veterinara, rămân în vigoare până când vor fi înlocuite de măsuri adoptate în baza noului cadru de reglementare.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 2004/68/CE care stabileşte regulile de sănătate animala pentru tranzitul prin şi importul în Comunitatea Europeană al unor ungulate vii, amendeaza directivele Consiliului 90/426/CEE şi 92/65/CEE şi abroga Directiva Consiliului 72/462/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 139 din 30 aprilie 2004, p. 321.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 2 octombrie 2006.Nr. 231.  +  AnexăNORMA 02/10/2006