ORDIN nr. 238 din 6 octombrie 2006pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind identificarea şi înregistrarea suinelor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 27 octombrie 2006    Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,vazand Referatul de aprobare nr. 25.950 din 18 septembrie 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind identificarea şi înregistrarea suinelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului 92/102/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 355 din 5 decembrie 1992, p. 32, asa cum a fost amendata ultima data prin Regulamentul Consiliului nr. 21/2004/CE , publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 5 din 9 ianuarie 2004, p. 8.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 6 octombrie 2006.Nr. 238.  +  Anexa NORMA SANITARĂ VETERINARAprivind identificarea şi înregistrarea suinelor  +  Articolul 1 (1) Prezenta norma sanitară veterinara stabileşte cerinţele minime pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, fără a se prejudicia regulile comunitare mai detaliate care pot fi stabilite în scopul eradicarii sau controlului bolilor. (2) Prezenta norma sanitară veterinara se aplică, fără a se aduce atingere prevederilor Deciziei Comisiei 89/153/CEE privind corelarea probelor prelevate pentru examinarea reziduurilor cu animalele şi fermele de origine ale acestora şi regulilor de implementare stabilite în conformitate cu Norma sanitară veterinara privind stabilirea principiilor care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din tari terţe, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 91/496/CEE .  +  Articolul 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare, se aplică următoarele definiţii: a) animal - orice animal din speciile la care se referă Norma sanitară veterinara privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 30 martie 2006, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 64/432/CEE , altul decât animalele din specia bovine; b) exploatatie - orice întreprindere, construcţie sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ţinute, crescute sau unde se lucrează cu animale; c) deţinător - orice persoană fizica sau juridică responsabilă, chiar temporar, pentru animale; d) autoritate competentă - Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca autoritate competentă să efectueze controale veterinare, sau orice autoritate căreia i-a fost delegată această competenţă în scopul aplicării prezentei norme sanitare veterinare; e) comerţ - comerţ asa cum este definit la art. 2 din Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 90/425/CEE .  +  Articolul 3 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să deţină o baza de date actualizată a tuturor exploataţiilor, situate pe teritoriul României, ce deţin animale care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare, în care să fie menţionate speciile de animale deţinute şi deţinătorii acestora. Asemenea exploataţii trebuie să rămână în baza de date menţionată timp de 3 ani consecutivi din momentul în care nu va mai exista niciun animal în exploatatie. Aceasta baza de date va include, de asemenea, marca sau mărcile care permit identificarea exploatatiei, în conformitate cu art. 5 şi 8. (2) Comisia Europeană, autoritatea competentă şi orice autoritate responsabilă pentru supravegherea aplicării Regulamentului Consiliului nr. 1.782/2003 care stabileşte norme comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi care stabileşte anumite scheme de sprijin pentru agricultori pot avea acces la toate informaţiile obţinute în baza prezentei norme sanitare veterinare. (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate fi autorizata, în baza procedurii comunitare, sa excludă de la obligativitatea înregistrării în baza de date prevăzută la alin. (1) persoanele fizice care deţin un singur porc în scop de agrement sau destinat consumului personal ori luând în considerare alte circumstanţe particulare, cu condiţia ca acest animal să fie supus, înainte de orice mişcare, controalelor stabilite de prezenta norma sanitară veterinara.  +  Articolul 4 (1) Orice deţinător de porcine menţionat în baza de date prevăzută la art. 3 alin. (1) trebuie să ţină un registru în care să fie menţionat numărul de animale existente în exploatatie. (2) Acest registru include o înregistrare actualizată a miscarilor, numărul de animale intrate sau ieşite, cel puţin pe baza miscarilor totale, specificand, după caz, originea sau destinaţia acestora şi data unor astfel de miscari. (3) Marca de identificare aplicată în conformitate cu art. 5 şi 8 trebuie să fie menţionată în toate cazurile. (4) În cazul suinelor de rasa pura şi hibrizi care sunt înscrişi într-o carte genealogica a efectivului, în conformitate cu Norma privind animalele de reproducţie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 13/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 15 februarie 2006, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 88/661/CEE , poate fi recunoscut, în baza procedurii comunitare, un sistem alternativ de înregistrare bazat pe identificare individuală, care să permită identificarea animalelor, dacă acesta oferă garanţiile echivalente unui registru. (5) Orice deţinător furnizează autorităţii competente, la cerere, toate informaţiile privind originea, identificarea şi, după caz, destinaţia animalelor pe care le-a avut, le-a deţinut, le-a transportat, le-a comercializat sau le-a tăiat. (6) Orice deţinător de animale care urmează sa transporte animale la sau de la o piaţa ori un centru de colectare trebuie să prezinte un document care să conţină detalii privind animalele în cauza operatorului pieţei sau centrului de colectare, care este un deţinător temporar al animalelor. (7) Operatorul poate utiliza documentele obţinute, în conformitate cu prevederile alin. (5), pentru a efectua obligaţiile stabilite la alin. (3). (8) Registrele şi informaţiile sunt păstrate în exploatatie pentru o perioadă de 3 ani şi vor fi puse la dispoziţia autorităţii competente, la cerere.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor dispune respectarea următoarelor principii generale: a) mărcile de identificare trebuie să fie aplicate înainte ca animalele sa părăsească exploatatia de origine; b) nicio marca nu poate să fie îndepărtată sau înlocuită fără permisiunea autorităţii competente. Dacă o marca a devenit ilizibila sau a fost pierdută, se aplică o marca noua în conformitate cu prezentul articol; c) deţinătorul înregistrează orice marca noua în registrul menţionat la art. 4, pentru a se stabili o legătură cu marca anterioară aplicată animalului; d) crotalia trebuie să fie aprobată de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, sa nu poată fi falsificata şi să fie lizibila pe toată durata vieţii animalului. Aceasta trebuie să fie imposibil de reutilizat şi sa rămână ataşată animalului fără a-i afecta bunăstarea. (2) Animalele trebuie să fie marcate cat mai rapid şi, în orice caz, înainte de părăsirea exploatatiei, cu o crotalie sau un tatuaj care să facă posibila stabilirea exploatatiei din care au provenit şi să permită ca referinţa să fie specificată în orice document de însoţire care trebuie să menţioneze fiecare crotalie sau tatuaj, precum şi în baza de date menţionată la art. 3 alin. (1). (3) Animalele care poarta o marca temporară de identificare a lotului transportat trebuie să fie însoţite pe parcursul deplasarii de un document care să permită determinarea originii, proprietarului, locului de plecare şi de destinaţie.  +  Articolul 6 (1) Atunci când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca autoritate competentă din România, ca stat membru de destinaţie, decide sa nu păstreze marca de identificare alocata animalului în exploatatia de origine, toate cheltuielile datorate înlocuirii marcii trebuie să fie suportate de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor. Atunci când marca a fost înlocuită, trebuie stabilită o legătură între identificarea alocata de autoritatea competentă a statului membru de expediere şi noua identificare alocata de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca autoritate competentă din România, ca stat membru de destinaţie. Aceasta legătură trebuie înregistrată în registrul prevăzut la art. 4. (2) Opţiunea prevăzută la alin. (1) nu poate fi invocată în cazul animalelor destinate tăierii care sunt importate în condiţiile prevăzute la art. 8, fără să fie identificate cu o noua marca, în conformitate cu art. 5. (3) Atunci când animalele au fost comercializate, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca autoritate competentă din România, ca stat membru de destinaţie, poate, în sensul art. 5 din norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, să aplice prevederile art. 4 din Norma sanitară veterinara privind asistenţa mutuala între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 41/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 3 martie 2006, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 89/608/CEE , pentru a obţine informaţii referitoare la animale, efectivul de origine al acestora şi la orice mişcare la care acestea au fost supuse.  +  Articolul 7Orice informaţie referitoare la miscarile animalelor neinsotite de un certificat sau de un document solicitat de legislaţia veterinara sau zootehnica rămâne la dispoziţia autorităţii competente, la cerere, pentru o perioadă minima care urmează să fie stabilită de aceasta.  +  Articolul 8 (1) Orice animal importat dintr-o ţara terta care a îndeplinit condiţiile cu privire la controalele prevăzute de norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 83/2003 şi care rămâne pe teritoriul Comunităţii trebuie ca, în termen de 30 de zile de la efectuarea controalelor menţionate şi, în orice caz, înainte de miscarea acestuia, să fie identificat printr-o marca, conform art. 5, în afară cazului în care exploatatia de destinaţie este un abator situat pe teritoriul României şi animalul este efectiv tăiat în această perioadă de 30 de zile. (2) Trebuie sa existe o legătură între identificarea stabilită de ţara terta şi identificarea alocata de România, ca stat membru de destinaţie. Aceasta legătură trebuie să fie înregistrată în registrul prevăzut la art. 4.  +  Articolul 9Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor adopta măsuri administrative şi/sau penale necesare pentru a sanctiona orice încălcare a legislaţiei veterinare comunitare, transpusa în legislaţia naţionala în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, atunci când s-a stabilit ca marcarea, identificarea sau ţinerea registrului prevăzut la art. 4 nu a fost efectuată în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare.--------