HOTĂRÂRE nr. 1.455 din 18 octombrie 2006privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 25 octombrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 şi al art. 43 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se organizează Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti (CNOASIIDSB), instituţie publică de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. George Vraca nr. 9, sectorul 1, prin reorganizarea Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară Bucureşti, care se desfiinţează.  +  Articolul 2 (1) Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti are următoarele atribuţii principale: a) organizarea, conducerea, îndrumarea şi verificarea din punct de vedere tehnic şi metodologic, pe întregul teritoriu al ţării, a sistemului informaţional în domeniul sănătăţii; b) organizarea, conducerea şi controlul sistemului informatic în domeniul sanitar; c) organizarea şi administrarea bazei naţionale de date privind statisticile de sănătate; d) colectarea, analizarea şi diseminarea datelor privind starea de sănătate a populaţiei; e) elaborarea indicatorilor de evaluare a stării de sănătate şi a eficienţei reţelei sanitare; f) elaborarea şi înaintarea către Ministerul Sănătăţii Publice a Raportului anual al stării de sănătate a populaţiei în baza datelor centralizate şi analiza acestora; g) elaborarea, pentru activitatea de sănătate, a sistemului de evidenţă primară, de evidenţă tehnică ajutătoare şi a dărilor de seamă departamentale, stabilirea metodologiei de culegere, înregistrare şi prelucrare a datelor; h) efectuarea de analize, studii şi anchete medicale privind starea de sănătate a populaţiei, sondaje de opinie privind calitatea asistenţei medicale, precum şi prognoze pentru a prezenta Ministerului Sănătăţii Publice datele necesare în vederea luării deciziilor bazate pe dovezi; i) participarea la elaborarea strategiilor din domeniul sănătăţii în baza analizei datelor centralizate la nivel naţional privind starea de sănătate a populaţiei; j) participarea împreună cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei la elaborarea strategiei de informatizare a sistemului sanitar din România; k) furnizarea de servicii publice prin mijloace electronice pentru domeniul medical către Sistemul electronic naţional; l) comunicarea şi transmiterea, cu avizul ministrului sănătăţii publice, a datelor statistice din domeniul sănătăţii către organizaţiile internaţionale din care România face parte sau cele faţă de care are angajamente conform legii, la cererea acestora; m) organizarea de cursuri de pregătire în domeniul statisticii medicale pentru personalul de specialitate din unităţile sanitare; n) elaborarea, în domeniul sănătăţii, a unor standarde pentru realizarea de sisteme informatice şi avizarea produselor informatice care respectă aceste standarde; o) realizarea activităţii de informare şi documentare medicală, în special în domeniul programelor iniţiate şi derulate de Comisia Europeană şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii; p) realizarea evidenţei, întreţinerea şi exploatarea fondului arhivistic al Ministerului Sănătăţii Publice. (2) Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 3Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti preia patrimoniul, drepturile şi obligaţiile Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară Bucureşti, potrivit reglementărilor legale şi contractuale, pe bază de protocol de predare-preluare.  +  Articolul 4Personalul Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară Bucureşti se preia de Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti, cu menţinerea drepturilor salariale, conform legislaţiei în vigoare privind salarizarea personalului contractual din unităţile bugetare.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti este asigurată de consiliul de administraţie, format din 7 membri. (2) Membrii consiliului de administraţie se numesc şi se revocă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.  +  Articolul 6 (1) Conducerea activităţii curente a Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti este asigurată de un director numit prin ordin al ministrului sănătăţii publice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti emite decizii şi angajează prin semnătură unitatea în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice.  +  Articolul 7Conducerea operativă a Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti este asigurată de un comitet director compus din director, director adjunct, contabil-şef, şef serviciu resurse umane, normare, organizare şi salarizare şi şefii de compartimente.  +  Articolul 8Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii Bucureşti se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.  +  Articolul 9 (1) Finanţarea Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, precum şi din alte surse, conform reglementărilor legale. (2) Furnizarea datelor şi a informaţiilor statistice referitoare la sectorul sanitar şi realizarea de lucrări statistice, la cererea persoanelor fizice şi juridice, se fac contra cost.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul comunicaţiilor şitehnologiei informaţiilor,Florin Bejan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 18 octombrie 2006.Nr. 1.455.-------