CIRCULARĂ nr. 5 din 26 februarie 1999privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitate şi măsuri referitoare la incheierea exercitiilor financiar-contabile la bănci
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 bis din 4 mai 1999    În temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 58 din Legea bancara nr. 58/1998 şi ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrului finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344 din 1 august 1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societăţile bancare şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia şi ale art. 6 din Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998 privind aprobarea modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi a normelor metodologice privind intocmirea şi utilizarea acestora,Banca Naţionala a României stabileste urmatoarele reglementari privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitate şi măsuri referitoare la incheierea exercitiilor financiar-contabile la bănci:I. Reglementari privind reflectarea unor operaţiuni în contabilitatea băncilor, persoane juridice române, şi sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice straine1. Inregistrarea operaţiunilor legate de majorarea capitalului social prin emisiune de acţiuni cu prime de emisiune, cu plata în devizePotrivit prevederilor art. 40 şi 41 din Legea bancara nr. 58/1998, capitalul social al unei bănci trebuie varsat, integral şi în forma baneasca, la momentul subscrierii, iar majorarea acestuia poate fi efectuata, inclusiv prin utilizarea primelor de emisiune sau de aport şi a altor prime legate de capital, integral încasate, rămase după plata şi acoperirea cheltuielilor neamortizate efectuate cu astfel de operaţiuni.În conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, primele de emisiune, rezultate în cazul subscrierii de acţiuni cu astfel de prime, trebuie integral platite la data subscrierii.Având în vedere conturile prevăzute în Planul de conturi pentru societăţile bancare şi normele metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344 din 1 august 1997, denumite în continuare Planul de conturi bancar, operaţiunile legate de majorarea capitalului social prin emisiune de acţiuni cu prime de emisiune, cu plata în devize, se înregistrează în contabilitate astfel:    - subscrierea capitalului social prin emisiune de acţiuni cu prime de      emisiune, cu plata în devize  508 "Actionari sau = 3721 "Pozitie de schimb", - valoarea nominala,       asociaţi" analitic distinct - de platit în devize                               "Capital social                               subscris şi nevarsat,                               în devize"                                concomitent  508 "Actionari sau = 3721 "Pozitie de schimb" - valoarea primelor de       asociaţi" emisiune, de platit în                                concomitent devize  3722 "Contravaloarea = % - valoarea de emisiune,        pozitiei în lei        de schimb"                         5011 "Capital subscris - valoarea nominala,                               nevarsat" în lei                         5111 "Prime de emisiune - excedentul dintre                               sau de aport" valoarea de emisiune şi                                                        valoarea nominala,                                                        în lei    - varsarea capitalului social şi a primelor de emisiune, în devize  % = 508 "Actionari sau asociaţi" - valoarea de emisiune,  101 "Casa" - plătită în devize  121 "Conturi de corespondent       la bănci (nostro)"  122 "Conturi de corespondent       ale băncilor (loro)"  2511 "Conturi curente"                                concomitent  5011 "Capital subscris        nevarsat" = 5012 "Capital subscris varsat" - valoarea nominala,                                concomitent în lei  3721 "Pozitie = 3721 "Pozitie de schimb",        de schimb", analitic distinct        analitic distinct       "Capital social "Capital social        subscris şi subscris şi        nevarsat, în devize" varsat, în devize"    - cheltuieli de constituire, efectuate în devize, privind emisiunea şi      vanzarea de acţiuni  3721 "Pozitie de schimb" = %                              101 "Casa"                              121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)"                              122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"                                   2511 "Conturi curente"                                   3566 "Alti creditori diversi"                              concomitent  4412 "Cheltuieli = 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"        de constituire"    - amortizarea, prin includerea pe cheltuieli, a cheltuielilor      de constituire privind emisiunea şi vanzarea de acţiuni  651 "Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor = 46112 "Amortizarea       necorporale" cheltuielilor de                                                          constituire"    - cheltuieli de constituire privind emisiunea şi vanzarea de acţiuni,      amortizate integral  46112 "Amortizarea cheltuielilor = 4412 "Cheltuieli         de constituire" de constituire"    - cheltuieli de constituire privind emisiunea şi vanzarea de acţiuni,      amortizate parţial şi deducerea cheltuielilor de constituire neamortizate      din primele legate de capital integral încasate  46112 "Amortizarea cheltuielilor = 4412 "Cheltuieli         de constituire" de constituire"         concomitent  511 "Prime legate de capital" = 4412 "Cheltuieli                                                         de constituire"    - majorarea capitalului social cu primele de emisiune, integral încasate,      rămase după plata şi acoperirea cheltuielilor neamortizate efectuate cu      astfel de operaţiuni  511 "Prime legate de capital" = 5012 "Capital subscris                                                         varsat"2. Inregistrarea bunurilor preluate în concesiuneAvând în vedere conturile prevăzute în Planul de conturi bancar, operaţiunile privind bunurile preluate în concesiune se înregistrează în contabilitate astfel:    - preluarea în concesiune a bunurilor, pentru perioada prevăzută în      contractul de concesiune  % = 3566 "Alti creditori diversi"  4419 "Alte imobilizari necorporale ale activităţii        de exploatare", analitic distinct  451 "Imobilizari necorporale în afara activităţii       de exploatare", analitic distinct    - plata redeventei, pentru întreaga perioadă prevăzută în contractul de      concesiune  375 "Cheltuieli înregistrate în avans" = %                                           101 "Casa"                                           111 "Cont curent la Banca Naţionala                                                a României"                                           121 "Conturi de corespondent la                                                bănci (nostro)"                                           122 "Conturi de corespondent ale                                                băncilor (loro)"                                           2511 "Conturi curente"    - esalonarea lunara, pe cheltuieli, a cotei-părţi din valoarea redeventei      plătită în avans pentru întreaga perioadă a contractului de concesiune  63473 "Cheltuieli cu redeventele privind = 375 "Cheltuieli înregistrate în         concesiunile, locatiile de gestiune avans"         şi chiriile"    - restituirea bunurilor, înainte de scadenta sau la data prevăzută în      contractul de concesiune  3566 "Alti creditori diversi" = %                                  4419 "Alte imobilizari necorporale ale                                        activităţii de exploatare",                                        analitic distinct                                  451 "Imobilizari necorporale în afara                                        activităţii de exploatare",                                        analitic distinct    - sumele încasate sau de incasat, reprezentand redeventa plătită în avans      aferenta perioadei pentru care bunurile preluate în concesiune au fost      restituite înainte de expirarea contractului  % = 375 "Cheltuieli înregistrate în avans"  101 "Casa"  111 "Cont curent la Banca Naţionala a României"  121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)"  122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"  2511 "Conturi curente"  3556 "Alti debitori diversi"3. Inregistrarea unor operaţiuni legate de vanzarea imobilizarilor corporale în cursOperaţiunile legate de vanzarea şi incasarea contravalorii imobilizarilor corporale în curs vandute se înregistrează în contabilitate astfel:    - valoarea imobilizarilor corporale în curs, la preţul de vanzare, şi T.V.A.      colectata aferenta  3556 "Alti debitori diversi" = %                                 7461 "Venituri din cesiunea imobilizarilor                                        necorporale şi corporale"                                 35327 "T.V.A. colectata"    - trecerea pe cheltuieli a valorii imobilizarilor corporale în curs vandute  6461 "Pierderi din cesiunea imobilizarilor = 432 "Imobilizari corporale        necorporale şi corporale" în curs"    - incasarea contravalorii imobilizarilor corporale în curs vandute  % = 3556 "Alti debitori diversi"  101 "Casa"  111 "Cont curent la Banca Naţionala a României"  121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)"  122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"  2511 "Conturi curente"4. Inregistrarea cheltuielilor de urmărire şi executare a creanţelor, altele decat cele aferente contractelor de credit investite cu formula executorieCheltuielile efectuate de bănci cu urmarirea şi executarea creanţelor, altele decat cele aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, se înregistrează în contabilitate, astfel:    - plata sumelor reprezentand contravaloarea cheltuielilor de urmărire şi      executare a creanţelor, efectuate prin terti  63479 "Alte cheltuieli" = %                              101 "Casa"                              111 "Cont curent la Banca Naţionala a României"                              121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)"                              122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"                              2511 "Conturi curente"    - sumele cuvenite băncii, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești sau      a altor documente justificative, reprezentand cheltuieli efectuate cu      urmarirea şi executarea creanţelor  3556 "Alti debitori diversi" = 7499 "Alte venituri"    - incasarea contravalorii debitelor reprezentand cheltuieli de urmărire şi      executare a creanţelor  % = 3556 "Alti debitori diversi"  101 "Casa"  111 "Cont curent la Banca Naţionala a României"  121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)"  122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"  2511 "Conturi curente"    - trecerea la creante restante a contravalorii debitelor, reprezentand      cheltuieli de urmărire şi executare a creanţelor, neplatite la scadenta  3811 "Creante restante" = 3556 "Alti debitori diversi"    - trecerea la creante indoielnice a contravalorii debitelor, reprezentand      cheltuieli de urmărire şi executare a creanţelor, aflate în litigiu  3821 "Creante indoielnice" = %                                                  3556 "Alti debitori diversi"                                                  3811 "Creante restante"    - trecerea la pierderi a creanţelor indoielnice reprezentand debite      aferente cheltuielilor de urmărire şi executare a creanţelor, în situaţia      în care s-au epuizat toate posibilitatile legale de recuperare a      debitelor respective  % = 3821 "Creante indoielnice"  667 "Pierderi din creante nerecuperabile       acoperite cu provizioane"  668 "Pierderi din creante nerecuperabile       neacoperite cu provizioane"5. Evidentierea recuperării cheltuielilor de urmărire şi executare a creanţelor, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, din valoarea de intrare a bunurilor mobile şi imobile dobandite ca urmare a executarii silite a creanţelor băncilor5.1. Recuperarea cheltuielilor de urmărire şi executare a creanţelor, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, din valoarea de intrare (care cuprinde, după caz, accize şi T.V.A.) a bunurilor mobile şi imobile, preluate în patrimoniu, necesare pentru desfăşurarea activităţii şi pentru folosinţă salariatilor:    - recuperarea, în lei, din valoarea de intrare a bunurilor mobile şi  imobile respective, a cheltuielilor de urmărire şi executare a creanţelor  efectuate în lei  % = 3556 "Alti debitori diversi"  20111 "Scont şi operaţiuni asimilate"  3021 "Titluri de tranzactie"  3031 "Titluri de plasament"  3041 "Titluri de investitii"  361 "Valori din aur, metale şi pietre pretioase"  362 "Materiale"  363 "Obiecte de inventar"  367 "Alte stocuri şi asimilate"  4419 "Alte imobilizari necorporale ale activităţii de exploatare"  442 "Imobilizari corporale ale activităţii de exploatare"  451 "Imobilizari necorporale în afara activităţii de exploatare"  452 "Imobilizari corporale în afara activităţii de exploatare"    - recuperarea, în lei, din valoarea de intrare a bunurilor mobile şi      imobile respective, a cheltuielilor de urmărire şi executare a creanţelor      efectuate în devize  3721 "Pozitie de schimb" = 3556 "Alti debitori diversi"                                     concomitent                        % = 3722 "Contravaloarea pozitiei                                                       de schimb"  20111 "Scont şi operaţiuni asimilate"  3021 "Titluri de tranzactie"  3031 "Titluri de plasament"  3041 "Titluri de investitii"  361 "Valori din aur, metale şi pietre pretioase"  362 "Materiale"  363 "Obiecte de inventar"  367 "Alte stocuri şi asimilate"  4419 "Alte imobilizari necorporale ale        activităţii de exploatare"  442 "Imobilizari corporale ale activităţii       de exploatare"  451 "Imobilizari necorporale în afara activităţii       de exploatare"  452 "Imobilizari corporale în afara activităţii       de exploatare"    - recuperarea, în devize, din valoarea efectelor de comert şi a titlurilor,      intrate în patrimoniu, în devize, a cheltuielilor de urmărire şi      executare a creanţelor efectuate în lei  % = 3721 "Pozitie de schimb"  20111 "Scont şi operaţiuni asimilate"  3021 "Titluri de tranzactie"  3031 "Titluri de plasament"  3041 "Titluri de investitii"                                  concomitent  3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" = 3556 "Alti debitori diversi"    - recuperarea, în devize, din valoarea efectelor de comert şi a titlurilor,      intrate în patrimoniu, în devize, a cheltuielilor de urmărire şi      executare a creanţelor efectuate în devize  % = 3556 "Alti debitori diversi"  20111 "Scont şi operaţiuni asimilate"  3021 "Titluri de tranzactie"  3031 "Titluri de plasament"  3041 "Titluri de investitii"5.2. Recuperarea cheltuielilor de urmărire şi executare a creanţelor, aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, din valoarea de intrare a bunurilor mobile şi imobile, preluate în patrimoniu, care nu sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii bancare şi pentru folosinţă salariatilor    - recuperarea, în lei, din valoarea de intrare a bunurilor mobile şi      imobile respective, a cheltuielilor de urmărire şi executare a creanţelor      efectuate în lei  368 "Alte bunuri diverse" = 3556 "Alti debitori diversi"    - recuperarea, în lei, din valoarea de intrare a bunurilor mobile şi      imobile respective, a cheltuielilor de urmărire şi executare a creanţelor      efectuate în devize  3721 "Pozitie de schimb" = 3556 "Alti debitori diversi"                                  concomitent  368 "Alte bunuri diverse" = 3722 "Contravaloarea pozitiei                                                de schimb"    - inregistrarea taxei pe valoarea adăugată deductibila (de către băncile      care sunt înregistrate ca platitori de T.V.A.), aferenta bunurilor mobile      şi imobile, care nu sunt necesare pentru desfăşurarea activităţii bancare      şi nici pentru folosinţă salariatilor, dobandite, ca urmare a executarii      silite a creanţelor băncii, de la debitori platitori de T.V.A. şi pentru      care exista documente justificative corespunzătoare, intocmite de către      acestia, din care rezultă valoarea T.V.A.  35326 "T.V.A. deductibila" = 3566 "Alti creditori diversi"5.3. Se precizeaza ca, în situaţia în care valoarea bunurilor dobandite ca urmare a executarii silite a creanţelor băncii este inferioara creanţelor evidentiate în conturile din bilant: 3556 "Alti debitori diversi" (reprezentand cheltuieli de urmărire şi executare a creanţelor) şi în afara bilantului: 99311 "Credite aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite în continuare"; 99312 "Valori primite în pensiune aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite în continuare"; 99313 "Titluri primite în pensiune livrata aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite în continuare"; 99317 "Dobanzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite în continuare" şi 9937 "Creante atasate", operaţiunile de stingere a creanţelor reprezentand debite aferente cheltuielilor de urmărire şi executare se fac din alte disponibilitati ale debitorului.6. Inregistrarea unor operaţiuni de decontare efectuate prin conturile de corespondentÎn aplicarea prevederilor scrisorilor-circulare ale Băncii Naţionale a României nr. IV/2/1.530 din 30 iunie 1998 şi nr. IV/2/1.677 din 16 iulie 1998 privind procedurile de decontare necesare punerii în aplicare a Convenţiei dintre Banca Naţionala a României şi Ministerul Finanţelor, incheiata în baza art. 28 şi 29 din Legea nr. 101/1998, băncile vor evidentia, în contabilitate, soldurile debitoare la conturile de corespondent (loro) şi, respectiv, soldurile creditoare la conturile de corespondent (nostro), înregistrate, în unele zile, de unitatile teritoriale din localităţile care nu sunt reşedinţa de judet, pe baza înţelegerilor prealabile dintre bănci, astfel:    - la băncile care au în evidenta conturile de corespondent ale băncilor      (loro)  1411 "Credite de pe o zi pe alta acordate = 122 "Conturi de corespondent        băncilor" ale băncilor (loro)"    - la băncile care au în evidenta conturile de corespondent la bănci      (nostro)  121 "Conturi de corespondent = 1421 "Imprumuturi de pe o zi pe alta primite       la bănci (nostro)" de la bănci"7. Inregistrarea operaţiunilor de scontare şi asimilate, efectuate cu alte bănciPotrivit prevederilor Planului de conturi bancar, operaţiunile de scontare şi asimilate, în special operaţiunile de scontare a efectelor de comert sub forma cambiilor şi biletelor la ordin privind creantele comerciale aferente livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii, operaţiunile de scontare fără recurs, biletele de mobilizare a creanţelor comerciale subscrise periodic de un client la ordinul băncii, se înregistrează în contabilitate în contul 20111 "Scont şi operaţiuni asimilate", iar aceste operaţiuni se efectueaza, de regula, cu clientela.În situaţiile în care banca efectueaza operaţiuni de scont şi asimilate cu alte bănci, valoarea nominala a efectelor scontate se înregistrează în contabilitate astfel:   20111 "Scont şi operaţiuni = %         asimilate" 111 "Cont curent la Banca Naţionala                                         a României"                                    121 "Conturi de corespondent la bănci                                         (nostro)"                                    122 "Conturi de corespondent ale băncilor                                         (loro)"8. Inregistrarea operaţiunilor privind rascumpararea înainte de scadenta a titlurilor emise, în cazul în care preţul de rascumparare este diferit de preţul de rambursareAvând în vedere conturile prevăzute în Planul de conturi bancar, operaţiunile de rascumparare înainte de scadenta a titlurilor emise de bănci, în situaţia în care preţul de rascumparare este diferit de preţul de rambursare, se înregistrează în contabilitate astfel:8.1. Rascumpararea înainte de scadenta a titlurilor emise de bănci (atunci când operaţiunile sunt frecvente şi relevante pentru activitatea obisnuita a băncii), în cazul în care preţul de rascumparare este inferior pretului de rambursareTitluri emise în lei    - rascumpararea înainte de scadenta a titlurilor emise în lei  379 "Alte conturi = % - preţul de       de regularizare" 101 "Casa" -+ rambursare al                          111 "Cont curent la Banca | titlurilor emise                               Naţionala a României" | în lei                          121 "Conturi de corespondent +- - preţul de al                               la bănci (nostro)" | rascumparare al                                                        | titlurilor emise                                                        | în lei                          122 "Conturi de corespondent |                               ale băncilor (loro)" |                          2511 "Conturi curente" -+                          7036 "Venituri din datorii - diferenţa dintre                                constituite prin preţul de                                titluri" rambursare şi                                                              preţul de                                                              rascumparare al                                                              titlurilor emise                                                              în lei    - anularea titlurilor în lei, emise de bănci, rascumparate      înainte de scadenta  % = 379 "Alte conturi de regularizare" - preţul de  3211 "Titluri de piaţa interbancara" rambursare al                                                             titlurilor emise                                                             în lei  3221 "Titluri de creante negociabile"  3251 "Obligaţiuni"  3261 "Alte datorii constituite prin titluri"  531 "Datorii subordonate la termen"  532 "Datorii subordonate pe durata       nedeterminata"    Titluri emise în devize    - rascumpararea înainte de scadenta a titlurilor emise în devize  379 "Alte conturi = % - preţul de       de regularizare" rambursare al                                                              titlurilor emise                           101 "Casa" -+ în devize                           111 "Cont curent la Banca |                                Naţionala a României" |                           121 "Conturi de corespondent +- - preţul de                                la bănci (nostro)" | rascumparare al                                                        | titlurilor emise                                                        | în devize                           122 "Conturi de corespondent |                                ale băncilor (loro)" |                           2511 "Conturi curente" -+                           3721 "Pozitie de schimb" - diferenţa,                                                              în devize, dintre                                                              preţul de                                                              rambursare şi                                                              preţul de                                                              rascumparare al                                                              titlurilor emise                                                              în devize                                         concomitent  3722 "Contravaloarea = 7036 "Venituri din datorii - contravaloarea în        pozitiei de schimb" constituite prin lei a diferenţei,                                    titluri" în devize, dintre                                                              preţul de                                                              rambursare şi                                                              preţul de                                                              rascumparare al                                                              titlurilor emise                                                              în devize    - anularea titlurilor în devize, emise de bănci, rascumparate înainte de      scadenta  % = 379 "Alte conturi - preţul de rambursare al  3211 "Titluri de piaţa de regularizare" titlurilor emise în devize        interbancara"  3221 "Titluri de creante negociabile"  3251 "Obligaţiuni"  3261 "Alte datorii constituite prin titluri"  531 "Datorii subordonate la termen"  532 "Datorii subordonate pe durata  nedeterminata"8.2. Rascumpararea înainte de scadenta a titlurilor emise de bănci (atunci când operaţiunile sunt frecvente şi relevante pentru activitatea obisnuita a băncii), în cazul în care preţul de rascumparare este superior pretului de rambursare.    Titluri emise în lei    - rascumpararea înainte de scadenta a titlurilor emise în lei  379 "Alte conturi = % - preţul de rambursare al       de regularizare" titlurilor emise în lei                           101 "Casa"                           111 "Cont curent la Banca                                Naţionala a României"                           121 "Conturi de corespondent                                la bănci (nostro)"                           122 "Conturi de corespondent                                ale băncilor (loro)"                           2511 "Conturi curente"                           concomitent  60369 "Alte cheltuieli = % - diferenţa dintre preţul         privind de rambursare şi preţul         datoriile de rascumparare al         constituite titlurilor emise în lei         prin titluri" 101 "Casa"                           111 "Cont curent la Banca                                Naţionala a României"                           121 "Conturi de corespondent                                la bănci (nostro)"                           122 "Conturi de corespondent                                ale băncilor (loro)"                           2511 "Conturi curente"    - anularea titlurilor în lei, emise de bănci, rascumparate înainte de      scadenta  % = 379 "Alte conturi de regularizare" - preţul de rambursare al  3211 "Titluri de piaţa interbancara" titlurilor emise în lei  3221 "Titluri de creante negociabile"  3251 "Obligaţiuni"  3261 "Alte datorii constituite prin        titluri"  531 "Datorii subordonate la termen"  532 "Datorii subordonate pe durata       nedeterminata"    Titluri emise în devize    - rascumpararea înainte de scadenta a titlurilor emise în devize  379 "Alte conturi = % - preţul de rambursare       de regularizare" 101 "Casa" al titlurilor emise                           111 "Cont curent la Banca în devize                                Naţionala a României"                           121 "Conturi de corespondent                                la bănci (nostro)"                           122 "Conturi de corespondent                                ale băncilor (loro)"                           2511 "Conturi curente"                              concomitent  3721 "Pozitie = % - diferenţa, în devize,        de schimb" dintre preţul de                           101 "Casa" rambursare şi preţul                           111 "Cont curent la Banca de rascumparare al                                Naţionala a României" titlurilor emise                           121 "Conturi de corespondent în devize                                la bănci (nostro)"                           122 "Conturi de corespondent                                ale băncilor (loro)"                           2511 "Conturi curente"                              concomitent  60369 "Alte cheltuieli = 3722 "Contravaloarea pozitiei - contravaloarea         privind de schimb" în lei a diferenţei,         datoriile în devize, dintre         constituite preţul de rambursare         prin titluri" şi preţul de                                                           rascumparare al                                                           titlurilor emise în                                                           devize    - anularea titlurilor în devize, emise de bănci, rascumparate înainte de      scadenta  % = 379 "Alte conturi - preţul de rambursare al  3211 "Titluri de piaţa de regularizare" titlurilor emise în devize        interbancara"  3221 "Titluri de creante        negociabile"  3251 "Obligaţiuni"  3261 "Alte datorii constituite        prin titluri"  531 "Datorii subordonate       la termen"  532 "Datorii subordonate       pe durata nedeterminata"8.3. Rascumpararea înainte de scadenta a titlurilor emise de bănci (atunci când operaţiunile sunt puţin frecvente şi nerelevante pentru activitatea obisnuita a băncii), în cazul în care preţul de rascumparare este inferior pretului de rambursare    Titluri emise în lei    - rascumpararea înainte de scadenta a titlurilor emise în lei  379 "Alte conturi = % - preţul de rambursare       de regularizare" 101 "Casa" -+ al titlurilor emise                         111 "Cont curent la Banca | în lei                              Naţionala a României" | - preţul de                         121 "Conturi de corespondent +- rascumparare al                              la bănci (nostro)" | titlurilor emise                         122 "Conturi de corespondent | în lei                              ale băncilor (loro)" |                         2511 "Conturi curente" -+                         777 "Alte venituri - diferenţa dintre                              excepţionale" preţul de                                                            rambursare şi                                                            preţul de                                                            rascumparare al                                                            titlurilor emise                                                            în lei    - anularea titlurilor în lei, emise de bănci, rascumparate înainte de      scadenta  % = 379 "Alte conturi de regularizare" - preţul de rambursare al  3211 "Titluri de piaţa titlurilor emise în lei        interbancara"  3221 "Titluri de creante        negociabile"  3251 "Obligaţiuni"  3261 "Alte datorii constituite        prin titluri"  531 "Datorii subordonate       la termen"  532 "Datorii subordonate       pe durata nedeterminata"    Titluri emise în devize    - rascumpararea înainte de scadenta a titlurilor emise în devize  379 "Alte conturi = % - preţul de rambursare       de regularizare" al titlurilor emise                       101 "Casa" -+ în devize                       111 "Cont curent la Banca |                            Naţionala a României" |                       121 "Conturi de corespondent | - preţul de                            la bănci (nostro)" +- rascumparare al                       122 "Conturi de corespondent | titlurilor emise                            ale băncilor (loro)" | în devize                       2511 "Conturi curente" -+                       3721 "Pozitie de schimb" - diferenţa, în devize,                                                          dintre preţul de                                                          rambursare şi preţul                                                          de rascumparare al                                                          titlurilor emise în                                                          devize                                 concomitent  3722 "Contravaloarea = 777 "Alte venituri - contravaloarea în lei        pozitiei de excepţionale" a diferenţei, în        schimb" devize, dintre preţul                                                          de rambursare şi                                                          preţul de                                                          rascumparare al                                                          titlurilor emise în                                                          devize    - anularea titlurilor în devize, emise de bănci, rascumparate înainte de      scadenta  % = 379 "Alte conturi de regularizare" - preţul de rambursare  3211 "Titluri de piaţa al titlurilor emise        interbancara" în devize  3221 "Titluri de creante        negociabile"  3251 "Obligaţiuni"  3261 "Alte datorii constituite        prin titluri"  531 "Datorii subordonate       la termen"  532 "Datorii subordonate       pe durata nedeterminata"8.4. Rascumpararea înainte de scadenta a titlurilor emise de bănci (atunci când operaţiunile sunt puţin frecvente şi nerelevante pentru activitatea obisnuita a băncii), în cazul în care preţul de rascumparare este superior pretului de rambursare    Titluri emise în lei    - rascumpararea înainte de scadenta a titlurilor emise în lei  379 "Alte conturi = % - preţul de rambursare al       de regularizare" 101 "Casa" titlurilor emise în lei                         111 "Cont curent la Banca                              Naţionala a României"                         121 "Conturi de corespondent                              la bănci (nostro)"                         122 "Conturi de corespondent                              ale băncilor (loro)"                         2511 "Conturi curente"                             concomitent  677 "Alte cheltuieli = % - diferenţa dintre preţul       excepţionale" 101 "Casa" de rambursare şi preţul                         111 "Cont curent la Banca de rascumparare al                              Naţionala a României" titlurilor emise în lei                         121 "Conturi de corespondent                              la bănci (nostro)"                         122 "Conturi de corespondent                              ale băncilor (loro)"                         2511 "Conturi curente"    - anularea titlurilor în lei, emise de bănci, rascumparate înainte de      scadenta  % = 379 "Alte conturi - preţul de rambursare al                          de regularizare" titlurilor emise în lei  3211 "Titluri de piaţa        interbancara"  3221 "Titluri de creante        negociabile"  3251 "Obligaţiuni"  3261 "Alte datorii constituite        prin titluri"  531 "Datorii subordonate       la termen"  532 "Datorii subordonate       pe durata nedeterminata"    Titluri emise în devize    - rascumpararea înainte de scadenta a titlurilor emise în devize  379 "Alte conturi = % - preţul de rambursare al       de regularizare" 101 "Casa" titlurilor emise în                                                        devize                         111 "Cont curent la Banca                              Naţionala a României"                         121 "Conturi de corespondent                         121 la bănci (nostro)"                         122 "Conturi de corespondent                              ale băncilor (loro)"                         2511 "Conturi curente"                                concomitent  3721 "Pozitie = % - diferenţa, în devize,        de schimb" 101 "Casa" dintre preţul de                      111 "Cont curent la Banca rambursare şi preţul de                           Naţionala a României" rascumparare al                      121 "Conturi de corespondent titlurilor emise în                           la bănci (nostro)" devize                      122 "Conturi de corespondent                           ale băncilor (loro)"                      2511 "Conturi curente"                             concomitent  677 "Alte cheltuieli = 3722 "Contravaloarea - contravaloarea în lei a       excepţionale" pozitiei de schimb" diferenţei, în devize,                                                       dintre preţul de                                                       rambursare şi preţul de                                                       rascumparare al                                                       titlurilor emise în devize    - anularea titlurilor în devize, emise de bănci, rascumparate înainte de      scadenta  % = 379 "Alte conturi - preţul de rambursare al                           de regularizare" titlurilor emise în  3211 "Titluri de piaţa devize        interbancara"  3221 "Titluri de creante        negociabile"  3251 "Obligaţiuni"  3261 "Alte datorii constituite        prin titluri"  531 "Datorii subordonate       la termen"  532 "Datorii subordonate       pe durata nedeterminata"9. Inregistrarea operaţiunilor de decontare privind cecurile, efectele de comert şi alte valori, în devize, primite la încasareAvând în vedere conturile prevăzute în Planul de conturi bancar, operaţiunile de decontare privind cecurile, efectele de comert şi alte valori, în devize, primite la încasare, se înregistrează în contabilitate, astfel:9.1. În ceea ce priveste decontarea cecurilor şi a altor valori, în devize, primite la încasare, pentru care creditarea conturilor clientelei se face imediat    - primirea documentelor la încasare  3712 "Valori primite la încasare" = 2511 "Conturi curente"    - incasarea contravalorii documentelor prin conturile de corespondent      ale băncilor  % = 3712 "Valori primite la încasare"  121 "Conturi de corespondent       la bănci (nostro)"  122 "Conturi de corespondent       ale băncilor (loro)"9.2. În ceea ce priveste decontarea cecurilor, efectelor de comert şi a altor valori, în devize, primite la încasare, pentru care creditarea conturilor clientelei se face după incasarea acestor documente    - primirea documentelor la încasare  3712 "Valori primite la încasare" = 3716 "Conturi indisponibile privind                                              valori la încasare"    - incasarea contravalorii documentelor prin conturile de corespondent ale      băncilor şi punerea fondurilor la dispoziţia clientelei  % = 3712 "Valori primite la încasare"  121 "Conturi de corespondent       la bănci (nostro)"  122 "Conturi de corespondent       ale băncilor (loro)"  3716 "Conturi indisponibile privind = 2511 "Conturi curente"        valori la încasare"10. Inregistrarea participatiilor la capitalul altor societăţi comerciale ca urmare a majorarii, de către acestea, a capitalului social prin utilizarea rezervelor, primelor legate de capital, beneficiilor şi dividendelorBăncile detinatoare de participatii la capitalul social al altor societăţi comerciale nebancare sau bancare şi care au primit comunicari, precum şi documente din partea acestora, cu privire la majorarea cuantumului participatiilor ca urmare a majorarii capitalului social prin utilizarea, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 58/1998, a rezervelor, primelor legate de capital, beneficiilor şi a dividendelor, vor efectua urmatoarele înregistrări contabile:10.1. Inregistrarea majorarii cuantumului participatiilor la societăţile comerciale nebancare, în situaţiile în care, din comunicari şi din documente, rezultă ca majorarea capitalului social s-a efectuat, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, prin incorporarea rezervelor provenite din diferente favorabile din reevaluarea patrimoniului social şi a altor rezerve (cu excepţia rezervelor legale), precum şi prin incorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune   % = 7053 "Dividende şi venituri asimilate"  411 "Părţi în societăţile comerciale legate",       analitic distinct      "Diferente din majorarea capitalului       social, potrivit Legii nr. 31/1990,       republicată, aferente părţilor       în societăţile comerciale legate aflate       la societăţi comerciale nebancare"  412 "Titluri de participare", analitic distinct      "Diferente din majorarea capitalului social,       potrivit Legii nr. 31/1990, republicată,       aferente titlurilor de participare aflate       la societăţi comerciale nebancare"  413 "Titluri ale activităţii de portofoliu",       analitic distinct      "Diferente din majorarea capitalului social,       potrivit Legii nr. 31/1990, republicată,       aferente titlurilor activităţii de portofoliu       aflate la societăţi comerciale nebancare"10.2. Inregistrarea majorarii cuantumului participatiilor la alte bănci, în situaţiile în care, din comunicari şi din documente, rezultă ca majorarea capitalului social s-a efectuat, potrivit prevederilor Legii nr. 58/1998, prin utilizarea:- rezervelor constituite din profitul net, existente în sold potrivit ultimului bilant contabil;- rezervelor din influentele de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor în valută reprezentand capital social în valută;- rezervelor din diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului;- rezervelor constituite pe seama primelor de emisiune sau de aport şi a altor prime legate de capital, integral încasate, rămase după plata şi acoperirea cheltuielilor neamortizate cu astfel de operaţiuni;- primelor de emisiune sau de aport şi a altor prime legate de capital, integral încasate, rămase după plata şi acoperirea cheltuielilor neamortizate cu astfel de operaţiuni;- dividendelor din profitul net cuvenit acţionarilor după plata impozitului pe dividende, potrivit legii.   % = 7053 "Dividende şi venituri asimilate"  411 "Părţi în societăţile comerciale legate",       analitic distinct      "Diferente din majorarea capitalului       social, potrivit Legii bancare nr. 58/1998,       aferente părţilor în societăţile comerciale       legate aflate la alte bănci"  412 "Titluri de participare", analitic distinct      "Diferente din majorarea capitalului social,       potrivit Legii bancare nr. 58/1998, aferente       titlurilor de participare aflate la alte bănci"  413 "Titluri ale activităţii de portofoliu",       analitic distinct      "Diferente din majorarea capitalului social,       potrivit Legii bancare nr. 58/1998, aferente       titlurilor activităţii de portofoliu aflate       la alte bănci"Băncile detinatoare de participatii la capitalul social al altor societăţi comerciale nebancare şi care, în baza comunicarilor şi a documentelor primite de la acestea cu privire la majorarea capitalului social cu diferentele din reevaluarea imobilizarilor corporale potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/1994, au evidentiat cuantumul corespunzător majorarii participatiilor, în ceea ce priveste pasivul bilantier, în contul 528 "Alte fonduri", analitic distinct "Alte fonduri rezultate din reevaluarea imobilizarilor corporale aferente titlurilor de participare aflate la alte societăţi", vor storna operaţiunile în cauza indiferent de data efectuării acestora şi, concomitent, vor efectua urmatoarea înregistrare contabila:   % = 7053 "Dividende şi venituri asimilate"  411 "Părţi în societăţile comerciale legate",       analitic distinct      "Diferente din majorarea capitalului social,       potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/1994,       aferente părţilor în societăţile comerciale       legate aflate la societăţi comerciale       nebancare"  412 "Titluri de participare", analitic distinct      "Diferente din majorarea capitalului social,       potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/1994,       aferente titlurilor de participare aflate       la societăţi comerciale nebancare"  413 "Titluri ale activităţii de portofoliu",       analitic distinct      "Diferente din majorarea capitalului social,       potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/1994,       aferente titlurilor activităţii de portofoliu       aflate la societăţi comerciale nebancare"În situaţiile în care participatiile deţinute la alte societăţi comerciale nebancare, corespunzătoare diferentelor din majorarea capitalului social potrivit Hotărârii Guvernului nr. 500/1994, au fost vandute, parţial sau în totalitate, băncile vor relua la venituri sumele evidentiate în contul 528 "Alte fonduri", analitic distinct, în functie de valoarea participatiilor în cauza, vandute.Băncile detinatoare de participatii la capitalul social al altor bănci şi care, în baza comunicarilor şi a documentelor primite de la acestea cu privire la majorarea capitalului social, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea şi completarea reglementarilor referitoare la majorarea capitalului social al societatilor bancare, aprobata şi modificata prin Legea nr. 36/1997, au evidentiat cuantumul corespunzător majorarii participatiilor, în ceea ce priveste pasivul bilantier, în contul 528 "Alte fonduri", analitic distinct "Alte fonduri rezultate din majorarea capitalului social potrivit Ordonantei Guvernului nr. 40/1996, aprobata şi modificata prin Legea nr. 36/1997, aferente titlurilor de participare aflate la alte bănci", vor storna operaţiunile în cauza indiferent de data efectuării acestora şi, concomitent, vor efectua urmatoarea înregistrare contabila:   % = 7053 "Dividende şi venituri asimilate"  411 "Părţi în societăţile comerciale legate",       analitic distinct      "Diferente din majorarea capitalului       social, potrivit Ordonantei Guvernului       nr. 40/1996, aprobata şi modificata       prin Legea nr. 36/1997, aferente părţilor       în societăţile comerciale legate aflate       la alte bănci"  412 "Titluri de participare",       analitic distinct      "Diferente din majorarea capitalului       social, potrivit Ordonantei Guvernului       nr. 40/1996, aprobata şi modificata prin       Legea nr. 36/1997, aferente titlurilor       de participare aflate la alte bănci"  413 "Titluri ale activităţii de portofoliu",       analitic distinct      "Diferente din majorarea capitalului social,       potrivit Ordonantei Guvernului nr. 40/1996,       aprobata şi modificata prin Legea nr.       36/1997, aferente titlurilor activităţii de       portofoliu aflate la alte bănci"În situaţiile în care participatiile deţinute la alte bănci, corespunzătoare diferentelor din majorarea capitalului social potrivit Ordonantei Guvernului nr. 40/1996, aprobata şi modificata prin Legea nr. 36/1997, au fost vandute, parţial sau în totalitate, băncile vor relua la venituri sumele evidentiate în contul 528 "Alte fonduri", analitic distinct, în functie de valoarea participatiilor în cauza, vandute.11. Inregistrarea unor operaţiuni rezultate din aplicarea prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilorValoarea creanţelor deţinute asupra comerciantilor - persoane fizice şi societăţi comerciale -, care nu mai pot face faţa datoriilor lor comerciale şi pentru care tribunalul în jurisdictia caruia se afla sediul comercial principal al debitorului a declansat procedura de reorganizare judiciara sau de faliment, pe baza cererii debitorului în cauza sau a creditorilor acestuia ori a camerei de comert şi industrie teritoriale, se stabileste în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 83/1998, având ca scop instituirea unei proceduri pentru plata pasivului debitorului, aflat în incetare de plati, fie prin reorganizarea intreprinderii şi a activităţii acestuia sau lichidarea unor bunuri din averea lui până la acoperirea pasivului, fie prin faliment.Pentru evidentierea corespunzătoare în contabilitate, de către băncile creditoare, a creanţelor asupra debitorilor ce se afla în procedura de reorganizare judiciara sau a falimentului, potrivit prevederilor Legii nr. 64/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 83/1998, se au în vedere urmatoarele:11.1. Pe perioada de la deschiderea procedurii de reorganizare judiciara până la redresarea debitorului şi plata de către acesta a pasivuluiCreantele curente, restante, indoielnice şi dobanzile aferente acestor creante, precum şi orice alte creante ale băncilor creditoare se evidentiaza, în continuare, în conturile din bilant corespunzătoare, urmarindu-se ca acestea să fie stabilite în concordanta cu prevederile contractuale şi sa corespunda cu cele inscrise în declaratia de creante depusa în adunarea creditorilor, precum şi cu cele inscrise în planul de reorganizare, aprobate de tribunal.11.2. Pe perioada desfăşurării procedurii falimentului debitoruluiCreantele curente, restante, indoielnice şi dobanzile aferente acestor creante, precum şi orice alte creante ale băncilor creditoare, existente la data primirii de la tribunal a notificarii de intrare în procedura de faliment a debitorului, se înregistrează în contabilitate, astfel:Creante şi dobanzi în lei11.2.1. Trecerea la pierderi a creanţelor curente, restante, indoielnice şi a dobanzilor aferente acestor creante, precum şi a oricăror alte creante, în lei, ale băncii creditoare    - pentru creantele şi dobanzile acoperite cu provizioane  667 "Pierderi din creante nerecuperabile = %       acoperite cu provizioane" 11X "Decontari cu Banca Naţionala                                                 a României"                                            12X "Conturi de corespondent"                                            131 "Depozite la bănci"                                            141 "Credite acordate băncilor"                                            151 "Valori primite în pensiune"                                            161 "Valori de recuperat"                                            18X "Creante restante şi                                                 indoielnice"                                            20X "Credite acordate clientelei"                                            231 "Credite acordate clientelei                                                 financiare"                                            241 "Valori primite în pensiune"                                            251X "Conturi curente"                                            261 "Valori de recuperat"                                            28X "Creante restante şi                                                 indoielnice"                                            30X "Operaţiuni cu titluri"                                            33X "Conturi de decontare privind                                                 operaţiunile cu titluri"                                            355 "Debitori diversi"                                            38X "Creante restante şi                                                 indoielnice"                                            40X "Credite subordonate"                                            41X "Părţi în cadrul societatilor                                                 comerciale legate, titluri de                                                 participare şi titluri ale                                                 activităţii de portofoliu"                                            48X "Creante restante şi                                                 indoielnice"    - pentru creantele şi dobanzile neacoperite cu provizioane  668 "Pierderi din creante nerecuperabile = %       neacoperite cu provizioane" 11X "Decontari cu Banca Naţionala                                                  a României"                                             12X "Conturi de corespondent"                                             131 "Depozite la bănci"                                             141 "Credite acordate băncilor"                                             151 "Valori primite în pensiune"                                             161 "Valori de recuperat"                                             18X "Creante restante şi                                                  indoielnice"                                             20X "Credite acordate clientelei"                                             231 "Credite acordate clientelei                                                  financiare"                                             241 "Valori primite în pensiune"                                             251X "Conturi curente"                                             261 "Valori de recuperat"                                             28X "Creante restante şi                                                  indoielnice"                                             30X "Operaţiuni cu titluri"                                             33X "Conturi de decontare privind                                                  operaţiunile cu titluri"                                             355 "Debitori diversi"                                             38X "Creante restante şi                                                  indoielnice"                                             40X "Credite subordonate"                                             41X "Părţi în cadrul societatilor                                                  comerciale legate, titluri de                                                  participare şi titluri ale                                                  activităţii de portofoliu"                                             48X "Creante restante şi                                                  indoielnice"11.2.2. Anularea provizioanelor, constituite în lei, aferente creanţelor curente, restante, indoielnice şi dobanzilor privind aceste creante, precum şi oricăror alte creante, în lei, ale băncii creditoare   1911 "Provizioane specifice = 7611 "Venituri din provizioane specifice        de risc de credit" de risc de credit"  1912 "Provizioane specifice = 7612 "Venituri din provizioane specifice        de risc de dobânda" de risc de dobânda"  2911 "Provizioane specifice = 7621 "Venituri din provizioane specifice        de risc de credit" de risc de credit"  2912 "Provizioane specifice = 7622 "Venituri din provizioane specifice        de risc de dobânda" de risc de dobânda"  3911 "Provizioane pentru = 76311 "Venituri din provizioane pentru        deprecierea titlurilor deprecierea titlurilor        de plasament" de plasament"  3912 "Provizioane pentru = 76312 "Venituri din provizioane pentru        deprecierea titlurilor deprecierea titlurilor        de investitii" de investitii"  399 "Provizioane pentru = 7637 "Venituri din provizioane pentru       creante restante creante restante şi indoielnice"       şi indoielnice"  491 "Provizioane pentru = 7641 "Venituri din provizioane pentru       deprecierea părţilor deprecierea părţilor deţinute în       deţinute în cadrul cadrul societatilor comerciale       societatilor comerciale legate, a titlurilor de       legate, a titlurilor participare şi a titlurilor       de participare şi a activităţii de portofoliu"       titlurilor activităţii       de portofoliu"  499 "Provizioane pentru = 7647 "Venituri din provizioane pentru       creante restante creante restante şi indoielnice"       şi indoielnice"Creante şi dobanzi în devize11.2.3. Trecerea la pierderi a creanţelor curente, restante, indoielnice şi a dobanzilor aferente acestor creante, precum şi a oricăror alte creante, în devize, ale băncii creditoare   3721 "Pozitie de schimb" = %                              11X "Decontari cu Banca Naţionala a României"                              12X "Conturi de corespondent"                              131 "Depozite la bănci"                              141 "Credite acordate băncilor"                              151 "Valori primite în pensiune"                              161 "Valori de recuperat"                              18X "Creante restante şi indoielnice"                              20X "Credite acordate clientelei"                              231 "Credite acordate clientelei financiare"                              241 "Valori primite în pensiune"                              251X "Conturi curente"                              261 "Valori de recuperat"                              28X "Creante restante şi indoielnice"                              30X "Operaţiuni cu titluri"                              33X "Conturi de decontare privind operaţiunile                                   cu titluri"                              355 "Debitori diversi"                              38X "Creante restante şi indoielnice"                              40X "Credite subordonate"                              41X "Părţi în cadrul societatilor comerciale                                   legate, titluri de participare şi titluri                                   ale activităţii de portofoliu"                              48X "Creante restante şi indoielnice"                               concomitent          % = 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"  667 "Pierderi din creante nerecuperabile       acoperite cu provizioane"  668 "Pierderi din creante nerecuperabile       neacoperite cu provizioane"11.2.4. Anularea provizioanelor constituite în devize, aferente creanţelor curente, restante, indoielnice şi dobanzilor privind aceste creante, precum şi oricăror alte creante, în devize, ale băncii creditoare   1911 "Provizioane specifice = 3721 "Pozitie de schimb"        de risc de credit"                                       concomitent  3722 "Contravaloarea pozitiei = 7611 "Venituri din provizioane specifice        de schimb" de risc de credit"  1912 "Provizioane specifice = 3721 "Pozitie de schimb"        de risc de dobânda"                                       concomitent  3722 "Contravaloarea pozitiei = 7612 "Venituri din provizioane specifice        de schimb" de risc de dobânda"  2911 "Provizioane specifice = 3721 "Pozitie de schimb"        de risc de credit"                                       concomitent  3722 "Contravaloarea pozitiei = 7621 "Venituri din provizioane specifice        de schimb" de risc de credit"  2912 "Provizioane specifice = 3721 "Pozitie de schimb"        de risc de dobânda"                                       concomitent  3722 "Contravaloarea pozitiei = 7622 "Venituri din provizioane specifice        de schimb" de risc de dobânda"  3911 "Provizioane pentru = 3721 "Pozitie de schimb"        deprecierea titlurilor        de plasament"                                       concomitent  3722 "Contravaloarea pozitiei = 76311 "Venituri din provizioane pentru        de schimb" deprecierea titlurilor de                                              plasament"  3912 "Provizioane pentru = 3721 "Pozitie de schimb"        deprecierea titlurilor        de investitii"                                       concomitent  3722 "Contravaloarea pozitiei = 76312 "Venituri din provizioane pentru        de schimb" deprecierea titlurilor                                              de investitii"  399 "Provizioane pentru creante = 3721 "Pozitie de schimb"       restante şi indoielnice"                                       concomitent  3722 "Contravaloarea pozitiei = 7637 "Venituri din provizioane pentru        de schimb" creante restante şi indoielnice"  491 "Provizioane pentru = 3721 "Pozitie de schimb"       deprecierea părţilor deţinute       în cadrul societatilor       comerciale legate,       a titlurilor de participare       şi a titlurilor activităţii       de portofoliu"                                      concomitent  3722 "Contravaloarea pozitiei = 7641 "Venituri din provizioane pentru        de schimb" deprecierea părţilor deţinute în                                             cadrul societatilor comerciale                                             legate, a titlurilor de                                             participare şi a titlurilor                                             activităţii de portofoliu"  499 "Provizioane pentru creante = 3721 "Pozitie de schimb"       restante şi indoielnice"                                       concomitent  3722 "Contravaloarea pozitiei = 7647 "Venituri din provizioane pentru        de schimb" creante restante şi indoielnice"Creante şi dobanzi, în lei şi devize, în afara bilantului11.2.5. Creantele curente, restante, indoielnice şi dobanzile aferente acestor creante, precum şi oricare alte creante, trecute la pierderi, se înregistrează de către banca creditoare, concomitent, în contul în afara bilantului 99319 "Alte creante scoase din activ, urmarite în continuare", analitice distincte pe fiecare debitor şi categorie de creante, în vederea urmaririi recuperării totale sau partiale a acestora.Pentru creantele garantate curente, restante, indoielnice şi dobanzile aferente acestor creante, precum şi pentru oricare alte creante garantate trecute la pierderi, banca creditoare poate calcula şi inregistra în contul în afara bilantului 9937 "Creante atasate" eventualele dobanzi şi penalităţi de intarziere pretinse, potrivit prevederilor contractuale, începând cu data înregistrării la tribunal a cererii de prezentare a creanţelor împotriva averii debitorului aflat în procedura de faliment şi până în momentul valorificarii prin vanzare a garantiilor respective.Se precizeaza ca, în ceea ce priveste creantele respective, evidentiate în afara bilantului, în conturile 99319 "Alte creante scoase din activ, urmarite în continuare" şi 9937 "Creante atasate", banca creditoare va urmări ca acestea să fie stabilite în concordanta cu prevederile contractuale şi sa corespunda cu cele înregistrate şi aprobate de tribunal.11.3. Recuperari din creante, dobanzi şi creante atasate reflectate în afara bilantuluiInregistrarea în contabilitate a sumelor recuperate reprezentand contravaloarea creanţelor, dobanzilor şi creanţelor atasate aferente, corespunzător sumelor evidentiate în conturile în afara bilantului 99319 "Alte creante scoase din activ, urmarite în continuare", şi 9937 "Creante atasate" se efectueaza astfel:11.3.1. Creante, dobanzi şi creante atasate, în lei    - recuperarea creanţelor atasate privind creantele şi/sau dobanzile aferente  101 "Casa" = %  111 "Cont curent la Banca Naţionala 7018 "Dobanzi din creante restante şi       a României" indoielnice"  121 "Conturi de corespondent la bănci 7028 "Dobanzi din creante restante şi       (nostro)" indoielnice"  122 "Conturi de corespondent ale 7038 "Dobanzi din creante restante şi       băncilor (loro)" indoielnice"  2511 "Conturi curente" 7048 "Venituri din creante restante şi                                                indoielnice"                                          7058 "Dobanzi din creante restante şi                                                indoielnice"                                    concomitent  999 "Contrapartida" = 9937 "Creante atasate"    - recuperarea creanţelor şi a dobanzilor aferente  101 "Casa" = 767 "Venituri din recuperari de                                               creante amortizate"  111 "Cont curent la Banca Naţionala       a României"  121 "Conturi de corespondent la bănci       (nostro)"  122 "Conturi de corespondent ale       băncilor (loro)"  2511 "Conturi curente"                                     concomitent  999 "Contrapartida" = 99319 "Alte creante scoase din activ,                                                 urmarite în continuare"                                     concomitent              % = 999 "Contrapartida"  912 "Cautiuni, avaluri şi alte garantii primite       de la alte bănci"  914 "Garantii primite de la clientela"  952 "Titluri primite în garantie"11.3.2. Creante, dobanzi şi creante atasate, în devize    - recuperarea creanţelor atasate privind creantele şi/sau dobanzile      aferente  101 "Casa" = 3721 "Pozitie de schimb"  111 "Cont curent la Banca Naţionala       a României"  121 "Conturi de corespondent la bănci       (nostro)"  122 "Conturi de corespondent ale băncilor       (loro)"  2511 "Conturi curente"                                        concomitent  3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" = %                                                7018 "Dobanzi din creante                                                      restante şi indoielnice"                                                7028 "Dobanzi din creante                                                      restante şi indoielnice"                                                7038 "Dobanzi din creante                                                      restante şi indoielnice"                                                7048 "Venituri din creante                                                      restante şi indoielnice"                                                7058 "Dobanzi din creante                                                      restante şi indoielnice"                                        concomitent  999 "Contrapartida" = 9937 "Creante atasate"    - recuperarea creanţelor şi a dobanzilor aferente  101 "Casa" = 3721 "Pozitie de schimb"  111 "Cont curent la Banca Naţionala       a României"  121 "Conturi de corespondent la bănci       (nostro)"  122 "Conturi de corespondent ale băncilor       (loro)"  2511 "Conturi curente"                                        concomitent  3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" = 767 "Venituri din                                                     recuperari de creante                                                     amortizate"                                        concomitent  999 "Contrapartida" = 99319 "Alte creante scoase                                                       din activ, urmarite în                                                       continuare"                                        concomitent                    % = 999 "Contrapartida"  912 "Cautiuni, avaluri şi alte       garantii primite       de la alte bănci"  914 "Garantii primite       de la clientela"  952 "Titluri primite în garantie"Se precizeaza ca metodologia de la pct. 11.2 şi 11.3 din prezenta circulara, privind inregistrarea în contabilitate a creanţelor asupra debitorilor ce se afla în procedura falimentului, potrivit Legii nr. 64/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 83/1998, se aplică corespunzător şi pentru situaţiile prevăzute la pct. 1 lit. b) şi c) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 14/1995 privind utilizarea provizioanelor specifice de risc de către societăţile bancare.12. Inregistrarea operaţiunilor legate de derularea unor categorii de credite acordate în baza acordurilor de împrumut dintre România, reprezentata prin Ministerul Finanţelor, şi unele bănci straine (B.I.R.D., B.E.R.D. etc.)Inregistrarea în contabilitatea băncilor a operaţiunilor privind derularea creditelor exprimate în devize, utilizate în devize şi/sau lei, rambursate în lei, acordate în baza acordurilor de împrumut dintre România, reprezentata prin Ministerul Finanţelor, şi Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare se efectueaza, astfel:12.1. În ceea ce priveste creditele exprimate în devize, utilizate în devize, rambursate în lei    - primirea de către Ministerul Finanţelor a sumelor, în devize, din împrumutul B.I.R.D. în contul deschis la bănci  121 "Conturi de corespondent la bănci = 2511 "Conturi curente"       (nostro)" (Ministerul Finanţelor)    - acordarea creditelor clientelei (beneficiari de proiecte), în devize,      de către bănci şi evidentierea imprumuturilor în devize, primite de la      Ministerul Finanţelor, la nivelul creditelor acordate clientelei de către      bănci  % = 2511 "Conturi curente"  202X "Credite de trezorerie" 121 "Conturi de corespondent la                                                 bănci (nostro)"  204X "Credite pentru 122 "Conturi de corespondent ale        echipament" băncilor (loro)"  206X "Alte credite acordate        clientelei"                                       concomitent  2511 "Conturi curente" = 2322 "Imprumuturi la termen de la        (Ministerul Finanţelor) clientela financiară",                                                 analitic distinct "Ministerul                                                 Finanţelor, pentru fiecare                                                 acord de împrumut"    - calculul dobanzilor în devize, de platit, aferente imprumuturilor primite      de bănci de la Ministerul Finanţelor  3721 "Pozitie de schimb" = 2327 "Datorii atasate"                                       concomitent  6022 "Dobanzi la imprumuturile = 3722 "Contravaloarea pozitiei        primite de la clientela de schimb"        financiară"    - calculul dobanzilor în devize, de incasat, aferente creditelor acordate      clientelei (beneficiari de proiecte), de către bănci  % = 3721 "Pozitie de schimb"  2027 "Creante atasate"  2047 "Creante atasate"  2067 "Creante atasate"                                       concomitent  3722 "Contravaloarea pozitiei = %        de schimb" 70213 "Dobanzi de la creditele de trezorerie"                                  70215 "Dobanzi de la creditele pentru                                         echipament"                                  70217 "Dobanzi de la alte credite acordate                                         clientelei"    - rambursarea, în lei, de către clientela, a creditelor exprimate şi      utilizate în devize, precum şi plata dobanzilor aferente  3721 "Pozitie de schimb" = %                                   202X "Credite de trezorerie"                                   204X "Credite pentru echipament"                                   206X "Alte credite acordate clientelei"                                   2027 "Creante atasate"                                   2047 "Creante atasate"                                   2067 "Creante atasate"                             concomitent  2511 "Conturi curente" = 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb"    - conversia în lei a imprumuturilor primite, în devize, de bănci de la      Ministerul Finanţelor, precum şi a dobanzilor aferente, corespunzător      sumelor rambursate, în lei, de către clientela, reprezentand creditele      exprimate şi utilizate în devize, precum şi dobanzile aferente  % = 3721 "Pozitie de schimb"  2322 "Imprumuturi la termen de la clientela        financiară", analitic distinct "Ministerul        Finanţelor, pentru fiecare acord de împrumut"  2327 "Datorii atasate"                                           concomitent  3722 "Contravaloarea pozitiei = %        de schimb" 2322 "Imprumuturi la termen de la                                            clientela financiară",                                            analitic distinct "Ministerul                                            Finanţelor, pentru fiecare acord                                            de împrumut"                                      2327 "Datorii atasate"    - rambursarea, în lei, de către bănci a imprumuturilor primite de la      Ministerul Finanţelor, precum şi plata dobanzilor aferente  % = 2511 "Conturi curente" (Ministerul Finanţelor)  2322 "Imprumuturi la termen de la clientela        financiară", analitic distinct "Ministerul        Finanţelor, pentru fiecare acord de împrumut"  2327 "Datorii atasate"12.2. În ceea ce priveste creditele exprimate în devize, utilizate în lei, rambursate în lei- primirea de către Ministerul Finanţelor a sumelor, în devize, din împrumutul B.I.R.D. în contul deschis la bănci 121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)" = 2511 "Conturi curente" (Ministerul Finanţelor)- evidentierea angajamentelor de finanţare, în devize, acordate în favoarea clientelei (beneficiari de proiecte)  903 "Angajamente în favoarea clientelei" = 999 "Contrapartida"    - acordarea creditelor clientelei (beneficiari de proiecte), în lei, de      către bănci şi evidentierea imprumuturilor, în lei, primite de la      Ministerul Finanţelor, la nivelul creditelor acordate clientelei, în lei,      de către bănci  % = 2511 "Conturi curente"  202X "Credite de trezorerie" 111 "Cont curent la Banca Naţionala                                                 a României"  204X "Credite pentru echipament"  206X "Alte credite acordate clientelei"                                      concomitent  999 "Contrapartida" = 903 "Angajamente în favoarea                                                 clientelei"                                      concomitent  2511 "Conturi curente" = 3721 "Pozitie de schimb"        (Ministerul Finanţelor)                                      concomitent  3722 "Contravaloarea pozitiei = 2322 "Imprumuturi la termen de la        de schimb" clientela financiară",                                                  analitic distinct "Ministerul                                                  Finanţelor, pentru fiecare                                                  acord de împrumut"    - calculul dobanzilor în lei, de platit, aferente imprumuturilor primite      de bănci de la Ministerul Finanţelor  6022 "Dobanzi la imprumuturile primite = 2327 "Datorii atasate"        de la clientela financiară"    - calculul dobanzilor în lei, de incasat, aferente creditelor acordate      clientelei (beneficiari de proiecte), de către bănci  % = 70213 "Dobanzi de la creditele de trezorerie"  2027 "Creante atasate" 70215 "Dobanzi de la creditele pentru echipament"  2047 "Creante atasate" 70217 "Dobanzi de la alte credite acordate                                   clientelei"  2067 "Creante atasate"    - evidentierea lunara a diferentelor de curs (diferente de dobânda),      aferente creditelor acordate clientelei (beneficiari de proiecte),      exprimate în devize, utilizate în lei şi rambursate în lei, precum şi a      celor aferente dobanzilor corespunzătoare creditelor respective  378 "Venituri de primit" = 70213 "Dobanzi de la creditele de trezorerie"                             70215 "Dobanzi de la creditele pentru echipament"                             70217 "Dobanzi de la alte credite acordate                                    clientelei"    - evidentierea lunara a diferentelor de curs (diferente de dobânda),      aferente imprumuturilor primite de bănci de la Ministerul Finanţelor,      exprimate în devize, utilizate în lei şi rambursate în lei, precum şi a      celor aferente dobanzilor corespunzătoare imprumuturilor respective  6022 "Dobanzi la imprumuturile primite = 377 "Cheltuieli de platit"        de la clientela financiară"    - evidentierea, în lei, a operaţiunilor privind rambursarea de către      clientela (beneficiari de proiecte) a creditelor, plata dobanzilor      aferente, precum şi decontarea diferentelor de curs înregistrate  2511 "Conturi curente" = %                                       202X "Credite de trezorerie"                                       204X "Credite pentru echipament"                                       206X "Alte credite acordate clientelei"                                       2027 "Creante atasate"                                       2047 "Creante atasate"                                       2067 "Creante atasate"                                       378 "Venituri de primit"    - evidentierea, în lei, a operaţiunilor privind rambursarea de către bănci      a imprumuturilor primite de la Ministerul Finanţelor, plata dobanzilor      aferente, precum şi decontarea diferentelor de curs înregistrate  % = 2511 "Conturi curente" (Ministerul Finanţelor)  2322 "Imprumuturi la termen de la clientela        financiară", analitic distinct        "Ministerul Finanţelor, pentru fiecare        acord de împrumut"  2327 "Datorii atasate"  377 "Cheltuieli de platit"13. Inregistrarea unor operaţiuni legate de derularea contractelor de împrumut garantate cu titluri de stat purtătoare de dobânda, incheiate între bănci şi Ministerul Finanţelor în baza Legii nr. 116/1996, modificata şi completata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 90/1997, şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 33/1998Având în vedere conturile prevăzute în Planul de conturi bancar, băncile care, în baza Legii nr. 116/1996, modificata şi completata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 90/1997, şi a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 33/1998, au incheiat contracte de împrumut cu Ministerul Finanţelor, garantate cu titluri de stat purtătoare de dobânda, vor evidentia, în contabilitate, operaţiunile legate de primirea titlurilor de stat, emise de Ministerul Finanţelor, astfel:    - primirea titlurilor de stat, emise de Ministerul Finanţelor, în      contrapartida creditelor acordate producătorilor agricoli şi Agentiei      Naţionale a Produselor Agricole - R.A., preluate la datoria publică  3021 "Titluri de tranzactie" = %  3031 "Titluri de plasament" 2811 "Creante restante"  3041 "Titluri de investitii" 2821 "Creante indoielnice"    - primirea titlurilor de stat, emise de Ministerul Finanţelor, în      contrapartida dobanzilor aferente creditelor acordate producătorilor      agricoli şi Agentiei Naţionale a Produselor Agricole - R.A., preluate la      datoria publică  3021 "Titluri de tranzactie" = %  3031 "Titluri de plasament" 2812 "Dobanzi restante"  3041 "Titluri de investitii" 2817 "Creante atasate"                                                    2822 "Dobanzi indoielnice"                                                    2827 "Creante atasate"14. Evidentierea de către Banca de Export-Import a României S.A. (Eximbank), a unor operaţiuni rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportuluiAvând în vedere conturile prevăzute în Planul de conturi bancar, operaţiunile efectuate în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/1995, legate de primirea fondurilor, în lei, de la bugetul statului, acordarea de garantii în devize şi utilizarea fondurilor respective, se înregistrează în contabilitate, astfel:    - primirea de la bugetul statului a fondurilor, în lei  % = 3566 "Alti creditori diversi", analitic distinct  111 "Cont curent la Banca Naţionala a României"  121 "Conturi de corespondent la bănci (nostro)"  122 "Conturi de corespondent ale băncilor (loro)"    - angajamente de garantie, în devize, date în favoarea altor bănci sau      clientelei  % = 999 "Contrapartida"  911 "Cautiuni, avaluri şi alte garantii date       altor bănci"  913 "Garantii date pentru clientela"    - plata în devize a contravalorii garantiei, în devize, data în favoarea      altor bănci sau clientelei, în situaţia în care ordonatorul nu poate      efectua el insusi plata  3556 "Alti debitori diversi", = %        analitic distinct 121 "Conturi de corespondent la bănci                                               (nostro)"                                          122 "Conturi de corespondent ale                                                băncilor (loro)"                                          2511 "Conturi curente"                                  concomitent  999 "Contrapartida" = %                                          911 "Cautiuni, avaluri şi alte                                               garantii date altor bănci"                                          913 "Garantii date pentru clientela"    - recuperarea sumelor platite în devize, reprezentand contravaloarea      garantiei date în devize, din fondurile în lei primite de la bugetul      statului  3721 "Pozitie de schimb" = 3556 "Alti debitori diversi",                                               analitic distinct                                   concomitent  3566 "Alti creditori diversi", = 3722 "Contravaloarea pozitiei        analitic distinct de schimb"15. Evidentierea de către sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice straine, a capitalului de dotareÎn conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2 lit. a) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 4/1998 privind capitalul social minim al băncilor, contravaloarea, în lei, a sumelor în devize puse la dispoziţie sucursalei, cu caracter permanent, de către banca străină de care aparţine, transferate într-un cont deschis la o banca, persoana juridica română, sau la o sucursala a unei bănci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul României, reprezinta una dintre sursele de constituire sau de majorare a capitalului de dotare al sucursalelor băncilor straine autorizate sa functioneze pe teritoriul României.Pentru inregistrarea în contul 502 "Elemente asimilate capitalului" a contravalorii, în lei, a sumelor în devize puse la dispoziţie sucursalei, cu caracter permanent, de către banca străină de care aparţine, se utilizeaza cursurile de schimb ale pieţei valutare, comunicate de Banca Naţionala a României, din ziua precedenta celei în care sumele în devize au fost primite în contul deschis la o banca, persoana juridica română, sau la o sucursala a unei bănci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul României.16. Inregistrarea de către sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice straine, a imobilizarilor corporale achiziţionate de către băncile straine de care apartin şi cedate sucursalelor spre folosinţă şi administrarePreluarea în patrimoniu a imobilizarilor corporale necesare sucursalelor băncilor straine, achiziţionate de către băncile straine şi care, în baza deciziei conducerii acestora, au fost cedate spre folosinţă şi administrare sucursalelor, se înregistrează în contabilitate astfel:   % = 5281 "Fondul imobilizarilor corporale", analitic                                   distinct  442X "Imobilizari corporale ale activităţii        de exploatare"  452X "Imobilizari corporale în afara activităţii        de exploatare"17. Inregistrarea de către sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice straine, a repartizarii profitului net realizat în exercitiile financiare precedente sau la incheierea exercitiului financiarSucursalele băncilor straine pot repartiza profitul net realizat în exercitiile financiare precedente sau la incheierea exercitiului financiar, inscris în bilantul contabil anual, pentru constituirea sau majorarea capitalului de dotare, rezervelor şi a fondurilor, pe baza acordului băncii straine de care apartin.Inregistrarea în contabilitate, de către sucursalele băncilor straine, a repartizarii profitului net realizat în exercitiile financiare precedente sau la incheierea exercitiului financiar se efectueaza, având în vedere conturile prevăzute în Planul de conturi bancar, astfel:    - constituirea sau majorarea capitalului de dotare  % = 502 "Elemente asimilate capitalului"  581 "Rezultatul reportat"  592 "Repartizarea profitului"    - constituirea sau majorarea altor rezerve  % = 519 "Alte rezerve"  581 "Rezultatul reportat"  592 "Repartizarea profitului"    - constituirea sau majorarea altor fonduri  % = 528 "Alte fonduri"  581 "Rezultatul reportat"  592 "Repartizarea profitului"18. Evidentierea mijloacelor fixe şi a amortizarilor aferente, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixePotrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/1998, începând cu data de 1 ianuarie 1999 mijloacele fixe amortizabile sunt clasificate în 6 grupe principale, şi anume:# Grupa 1 - Constructii;# Grupa 2 - Echipamente tehnologice (masini, utilaje şi instalaţii de lucru);# Grupa 3 - Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;# Grupa 4 - Mijloace de transport;# Grupa 5 - Animale şi plantatii;# Grupa 6 - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale.Pentru inregistrarea în contabilitate a mijloacelor fixe şi a amortizarilor aferente pe cele 6 grupe principale prevăzute de Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/1998, conturile sintetice de gradul II: 4422, 4522 "Mijloace fixe" şi 4612, 4622 "Amortizarea imobilizarilor corporale" din Planul de conturi bancar vor avea, începând cu data de 1 ianuarie 1999, urmatoarele conturi sintetice de gradul III:   4422 "Mijloace fixe"       44222 "Constructii"       44223 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje şi instalaţii de lucru)"       44224 "Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare"       44225 "Mijloace de transport"       44227 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a              valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"  4522 "Mijloace fixe"       45222 "Constructii"       45223 "Echipamente tehnologice (masini, utilaje şi instalaţii de lucru)"       45224 "Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare"       45225 "Mijloace de transport"       45226 "Animale şi plantatii"       45227 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a              valorilor umane şi materiale şi alte active corporale"  4612 "Amortizarea imobilizarilor corporale"       46121 "Amortizarea amenajarilor de terenuri"       46122 "Amortizarea construcţiilor"       46123 "Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje şi              instalaţii de lucru)"       46124 "Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi              reglare"       46125 "Amortizarea mijloacelor de transport"       46127 "Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de              protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active              corporale"  4622 "Amortizarea imobilizarilor corporale"       46221 "Amortizarea amenajarilor de terenuri"       46222 "Amortizarea construcţiilor"       46223 "Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje şi              instalaţii de lucru)"       46224 "Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare, control şi              reglare"       46225 "Amortizarea mijloacelor de transport"       46226 "Amortizarea animalelor şi plantatiilor"       46227 "Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de              protecţie a valorilor umane şi materiale şi a altor active              corporale"Pentru deschiderea, începând cu data de 1 ianuarie 1999, a conturilor sintetice de gradul III din cadrul conturilor sintetice de gradul II: 4422, 4522 "Mijloace fixe" şi 4612, 4622 "Amortizarea imobilizarilor corporale" şi închiderea conturilor corespunzătoare utilizate până la data de 31 decembrie 1998 băncile vor utiliza urmatoarele conturi: "bilant de deschidere" şi "bilant de inchidere".La transpunerea soldurilor conturilor sintetice de gradul III din cadrul conturilor sintetice de gradul II: 4422, 4522 "Mijloace fixe" şi 4612, 4622 "Amortizarea imobilizarilor corporale", din balantele de verificare intocmite la data de 31 decembrie 1998, în noile conturi sintetice de gradul III deschise începând cu data de 1 ianuarie 1999, băncile vor avea în vedere şi prevederile cuprinse în anexa la Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/1998, respectiv "Dictionarul de corespondenta dintre codul de clasificare şi duratele normale de functionare din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului în active corporale şi necorporale şi, respectiv, noua clasificare şi duratele normale de utilizare a imobilizarilor corporale".19. Aspecte contabile privind introducerea şi utilizarea monedei EURO, începând cu data de 1 ianuarie 1999În condiţiile inlocuirii pozitiei ECU din lista cursurilor pieţei valutare, publicate zilnic de către Banca Naţionala a României, cu pozitia EUR, la stabilirea structurii analitice a conturilor sintetice prevăzute în Planul de conturi bancar, băncile vor avea în vedere, începând cu data de 1 ianuarie 1999, ca atributul moneda sa reflecte structura: EUR/monedele CEE/monedele în afara CEE şi renuntarea, totodata, la structura ECU/monedele CEE/monedele în afara CEE.Operaţiunile efectuate cu moneda EURO, care genereaza risc de schimb, respectiv operaţiunile care antreneaza o intrare sau o iesire de moneda EURO în şi din patrimoniul băncii, sunt contabilizate cu ajutorul conturilor 3721 "Pozitie de schimb" şi 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb" deschise în cadrul bilantului şi în afara bilantului pe moneda respectiva.În conţinutul modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi normelor metodologice privind intocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998, se inlocuieste moneda ECU cu moneda EURO.20. Dispozitii referitoare la constituirea fondului de rezerva şi a rezervei generale pentru riscul de creditPotrivit prevederilor Legii nr. 58/1998, băncile repartizeaza 20% din profitul brut pentru constituirea unui fond de rezerva, până când fondul astfel constituit egaleaza capitalul social, apoi, maximum 10%, până în momentul în care fondul a ajuns de doua ori mai mare decat capitalul social. După atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezerva se face din profitul net.De asemenea, potrivit Legii nr. 58/1998, băncile repartizeaza din profitul brut sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate.Pentru stabilirea fondurilor proprii, în conformitate cu prevederile normelor Băncii Naţionale a României, băncile pot efectua lunar, în cursul anului, prelevări din profitul brut la fondul de rezerva şi la rezerva generală pentru riscul de credit, în cotele şi în limitele prevăzute de lege.21. Evidentierea diferentelor de curs valutar aferente capitalului social varsat în valutăPotrivit prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 252/1996, cu modificările ulterioare, diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor în devize reprezentand capital social în devize se vor inregistra, începând cu bilantul contabil aferent exercitiului financiar cu termen de intocmire şi de depunere, potrivit legii, până la 15 aprilie 1996, în contul "Alte rezerve", analitic distinct, fără a se influenţa rezultatele financiare ale agentilor economici. Acelasi regim se aplică şi pentru diferentele de curs valutar dintre momentul subscrierii şi cel al varsarii efective a capitalului social în valută.În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 58/1998, băncile pot majoră capitalul social, inclusiv prin utilizarea rezervelor din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor în valută reprezentand capital social în valută.Pentru evidentierea distincta în contabilitate a diferentelor de curs valutar aferente capitalului social varsat în valută, băncile vor avea în vedere urmatoarele:- diferentele de curs valutar aferente operaţiunilor de subscriere şi de varsare a capitalului social în valută, determinate conform pct. 2.2 din Precizarile privind reflectarea în contabilitate a unor operaţiuni, precum şi unele măsuri referitoare la închiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la societăţile bancare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 15.515/27 din 23 ianuarie 1998, se evidentiaza în contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din diferente de curs valutar, aferente operaţiunilor de subscriere şi varsare a capitalului social în valută, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996";- influentele de curs valutar aferente aprecierii disponibilitatilor în valută reprezentand capital social în valută, determinate conform pct. 2.3 din Precizarile menţionate mai sus, se evidentiaza în contul 519 "Alte rezerve", analitic distinct "Rezerve din influente de curs valutar, aferente aprecierii disponibilitatilor în valută reprezentand capital social în valută, conform Hotărârii Guvernului nr. 252/1996".II. Reglementari privind intocmirea registrelor de contabilitate şi a balantei de verificare de către băncile, persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice straine22. Reglementari privind intocmirea registrelor de contabilitate şi a balantei de verificarePotrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale cap. IV "Registrele de contabilitate" din Planul de conturi bancar, principalele registre ce se folosesc în contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi registrul "Cartea mare", documente contabile obligatorii.Registrul-jurnal şi registrul "Cartea mare" trebuie să reflecte toate operaţiunile efectuate de banca, la nivelul centralei băncii (sucursalei băncii straine), precum şi la nivelul fiecarei subunitati a băncii (subunitati a sucursalei băncii straine) şi se intocmesc de centrala băncii (sucursala băncii straine), pentru operaţiunile proprii, şi de subunitatile băncii (subunitatile sucursalei băncii straine) care au fost imputernicite în acest sens de conducerea băncii (sucursalei băncii straine). În situaţiile în care una sau mai multe subunitati ale băncii (sucursalei băncii straine) nu au fost imputernicite de către conducerea acestora sa intocmeasca Registrul-jurnal şi registrul "Cartea mare", operaţiunile efectuate de către subunitatile în cauza trebuie să se reflecte în registrele intocmite de o alta subunitate a băncii (sucursalei băncii straine) sau de către centrala băncii (sucursala băncii straine).Registrul-inventar se întocmeşte la nivelul fiecarei subunitati a băncii (subunitati a sucursalei băncii straine), precum şi centralizat la nivelul băncii (sucursalei băncii straine).În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Planului de conturi bancar, pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale se întocmeşte balanta de verificare (obligatoriu lunar), care este un document contabil ce serveste pentru intocmirea bilantului contabil. Balanta de verificare are 4 serii de egalitati şi cuprinde, pentru toate conturile unităţii bancare, urmatoarele elemente: simbolul şi denumirea conturilor (în ordinea din planul de conturi), soldurile initiale debitoare şi creditoare, rulajele lunare curente debitoare şi creditoare, rulajele cumulate debitoare şi creditoare, soldurile finale debitoare şi creditoare.Pentru intocmirea în mod unitar a registrelor de contabilitate şi a balantei de verificare, de către băncile, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice straine, se fac urmatoarele precizări:22.1. În ceea ce priveste intocmirea registrelor de contabilitate, obligatorii şi auxiliare:Jurnalul operaţiunilor zileiSe întocmeşte zilnic pentru operaţiunile efectuate în ziua respectiva, prin inregistrarea cronologica, fără ştersături şi spatii libere, a documentelor în care se reflecta miscarea patrimoniului băncii.Pentru evidentierea sumelor totale, debitoare şi creditoare, în lei, sau, după caz, în echivalent lei pentru operaţiunile în devize, precum şi pentru identificarea operaţiunilor în devize, respectiv a sumelor debitoare şi creditoare în devize şi a devizei în care este efectuata fiecare operaţiune, în Jurnalul operaţiunilor zilei se modifica conţinutul coloanelor 8 şi 9 şi se introduc coloanele 10, 11 şi 12. Astfel, coloanele 8-12 din Jurnalul operaţiunilor zilei vor cuprinde urmatoarele informaţii:- în coloanele 8 şi 9 se inscriu sumele totale, debitoare şi creditoare, în lei sau, după caz, în echivalent lei, pentru operaţiunile în devize, din documentul justificativ. Se menţionează că sumele în echivalent lei inscrise în coloanele 8 şi 9, aferente operaţiunilor efectuate în devize, se stabilesc în functie de cursurile de schimb specificate în documentul justificativ sau, în cazurile în care nu se specifică utilizarea unui anumit curs de schimb, în functie de cursurile pieţei valutare, comunicate de Banca Naţionala a României, din ultima zi anterioara operaţiunii respective;- în coloanele 10 şi 11 se inscriu sumele în devize, debitoare şi creditoare, din documentul justificativ- în coloana 12 se inscrie felul devizei în care este efectuata operaţiunea respectiva în devize.Ca urmare a completarilor şi modificarilor de mai sus, modelul registrului Jurnalul operaţiunilor zilei este cel prezentat în anexa nr. 1 la prezenta circulara.Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operaţiunilor zileiSe întocmeşte, de regula, lunar (pentru operaţiunile efectuate în perioada respectiva), prin înscrierea, pentru fiecare cont în parte, a rulajelor debitoare şi creditoare preluate din Jurnalul operaţiunilor zilei.Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operaţiunilor zilei se întocmeşte, în lei pentru operaţiunile efectuate în lei, în fiecare deviza pentru operaţiunile efectuate în devize, precum şi sub forma centralizata, în lei, pentru operaţiunile efectuate atât în lei, cat şi în devize.În Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operaţiunilor zilei în lei, întocmită pentru operaţiunile în lei, se inscriu, pentru fiecare cont în parte, rulajele debitoare şi creditoare în lei, preluate din Jurnalul operaţiunilor zilei.În recapitulatia pe conturi a jurnalelor operaţiunilor zilei, întocmită pe fiecare deviza, se inscriu, pentru fiecare cont în parte, rulajele debitoare şi creditoare în deviza respectiva, preluate din Jurnalul operaţiunilor zilei.În cazul Recapitulatiei pe conturi a jurnalelor operaţiunilor zilei sub forma centralizata, în lei, se menţionează că echivalentul în lei al rulajelor debitoare şi creditoare în devize, preluate din Jurnalul operaţiunilor zilei, se stabileste în functie de cursurile pieţei valutare, comunicate de Banca Naţionala a României, din data întocmirii Recapitulatiei pe conturi a jurnalelor operaţiunilor zilei, fără a se tine seama de echivalentul în lei al rulajelor debitoare şi creditoare aferente operaţiunilor în devize, inscris în coloana "Sume în lei/echivalent lei" din Jurnalul operaţiunilor zilei.Registrul jurnal (general)Se întocmeşte zilnic prin înregistrare cronologica, fără ştersături şi fără spatii libere, a rulajelor totale debitoare şi creditoare, preluate din Jurnalul operaţiunilor zilei.În Registrul jurnal (general) pe fiecare deviza se preiau rulajele totale debitoare şi creditoare pe deviza respectiva, inscrise în coloanele 10 şi, respectiv, 11 din Jurnalul operaţiunilor zilei.Registrul jurnal (general) se întocmeşte sub forma centralizata, în lei, pentru operaţiunile efectuate atât în lei, cat şi în devize, precum şi pentru fiecare deviza în parte. În cazul Registrului jurnal (general) sub forma centralizata, în lei, rulajele totale debitoare şi creditoare se preiau din coloanele 8 şi, respectiv, 9 prevăzute în Jurnalul operaţiunilor zilei.Registrul "Cartea mare"Se întocmeşte la sfârşitul lunii, pe baza datelor din Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operaţiunilor zilei şi a soldurilor finale aferente lunii anterioare.Registrul "Cartea mare" se întocmeşte, în lei, pentru operaţiunile efectuate în lei, în fiecare deviza pentru operaţiunile efectuate în devize, precum şi sub forma centralizata, în lei, pentru operaţiunile efectuate atât în lei, cat şi în devize.Registrul "Cartea mare" în lei, pentru operaţiunile efectuate în lei, se întocmeşte pe baza rulajelor totale debitoare şi creditoare, preluate din Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operaţiunilor zilei (întocmită pentru operaţiunile în lei) şi a soldurilor finale aferente lunii anterioare, inscrise în registrul "Cartea mare" (întocmită pentru operaţiunile în lei).Registrul "Cartea mare" pe fiecare deviza se întocmeşte pe baza rulajelor totale debitoare şi creditoare pe deviza respectiva, preluate din Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operaţiunilor zilei (întocmită pe deviza respectiva) şi a soldurilor finale aferente lunii anterioare, inscrise în registrul "Cartea mare" (întocmită pe deviza respectiva).În cazul registrului "Cartea mare" sub forma centralizata, în lei, rulajele totale debitoare şi creditoare se preiau din Recapitulatia pe conturi a jurnalelor operaţiunilor zilei, întocmită sub forma centralizata, în lei, iar echivalentul în lei al soldurilor finale în devize, aferente lunii anterioare, inscrise în registrul "Cartea mare" pe fiecare deviza, se stabileste în functie de cursurile pieţei valutare, comunicate de Banca Naţionala a României, din data întocmirii registrului "Cartea mare".22.2. În ceea ce priveste intocmirea balantei de verificareSe întocmeşte pe baza datelor inscrise în registrul "Cartea mare".Balanta de verificare se întocmeşte, în lei, pentru operaţiunile efectuate în lei, în fiecare deviza pentru operaţiunile efectuate în devize, precum şi sub forma centralizata, în lei, pentru operaţiunile efectuate atât în lei, cat şi în devize.Balanta de verificare în lei pentru operaţiunile efectuate în lei se întocmeşte pe baza datelor inscrise în registrul "Cartea mare" (întocmită pentru operaţiunile în lei), iar pentru echilibrarea balantei de verificare în lei se va include şi contul 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb".Balanta de verificare pe fiecare deviza se întocmeşte pe baza datelor inscrise în registrul "Cartea mare" (întocmită pe deviza respectiva), iar pentru echilibrarea balantei de verificare pe fiecare deviza se va include şi contul 3721 "Pozitie de schimb" pe deviza respectiva.Balanta de verificare sub forma centralizata, în lei, se întocmeşte pe baza datelor inscrise în registrul "Cartea mare" (întocmită sub forma centralizata, în lei).Se menţionează că la intocmirea balantei de verificare sub forma centralizata, în lei, echivalentul în lei al soldurilor initiale şi al rulajelor cumulate, în devize, preluate din registrul "Cartea mare" pe fiecare deviza, se stabileste în functie de cursurile pieţei valutare, comunicate de Banca Naţionala a României, din data întocmirii balantei de verificare.Coloanele balantei de verificare cu patru serii de egalitati cuprind urmatoarele informaţii:- în coloanele 1 şi 2 se inscriu, în ordinea din planul de conturi, simbolul conturilor şi, respectiv, denumirea conturilor;- în coloanele 3 şi 4 se inscriu soldurile initiale debitoare sau, după caz, creditoare, de la inceputul anului;- în coloanele 5 şi 6 se inscriu rulajele lunii curente, respectiv rulajele debitoare şi creditoare aferente lunii pentru care se întocmeşte balanta de verificare;- în coloanele 7 şi 8 se inscriu rulajele cumulate, aferente lunilor anterioare pentru care s-au întocmit balante de verificare;- în coloanele 9 şi 10 se inscriu soldurile finale debitoare sau, după caz, creditoare ale conturilor.Modelul balantei de verificare cu 4 serii de egalitati este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta circulara.III. Reglementari privind intocmirea unor situaţii financiar-contabile de către băncile, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice straine23. Reglementari privind intocmirea situaţiilor mod. - 4000 "Situaţia patrimoniului", mod. - 4032 "Situaţia activelor imobilizate" şi mod. - 4083 "Cheltuieli efectiv platite şi venituri efectiv încasate" prevăzute de modelele situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi de normele metodologice privind intocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998La intocmirea situaţiilor mod. - 4000 "Situaţia patrimoniului", mod. - 4032 "Situaţia activelor imobilizate" şi mod. - 4083 "Cheltuieli efectiv platite şi venituri efectiv încasate" se au în vedere urmatoarele:23.1. În ceea ce priveste intocmirea situaţiei mod. - 4000 "Situaţia patrimoniului"Pentru evidentierea distincta, în afara bilantului, a creditelor şi dobanzilor aferente contractelor de credit investite cu formula executorie şi a altor creante scoase din activ ce se urmaresc în continuare, precum şi a creanţelor atasate acestora, potrivit Normelor Băncii Naţionale a României nr. 7/1998, în cadrul contului sintetic de gradul I-993 "Creante scoase din activ, urmarite în continuare" s-au deschis urmatoarele conturi sintetice de gradul II şi III: 9931 "Creante scoase din activ, urmarite în continuare potrivit dispoziţiilor legale", 99311 "Credite aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite în continuare", 99312 "Valori primite în pensiune aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite în continuare", 99313 "Titluri primite în pensiune livrata aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite în continuare", 99317 "Dobanzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite în continuare", 99319 "Alte creante scoase din activ, urmarite în continuare" şi 9937 "Creante atasate".În vederea detalierii sumelor reprezentand credite şi dobanzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, alte creante scoase din activ ce se urmaresc în continuare, precum şi creante atasate acestora, corespunzător conturilor sintetice de gradul II şi III deschise în cadrul contului sintetic de gradul I-993 "Creante scoase din activ, urmarite în continuare", în situaţia mod. - 4000 "Situaţia patrimoniului" prevăzută de modelele situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi de normele metodologice privind intocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998, se introduc urmatoarele pozitii:Q108 - "Creante scoase din activ, urmarite în continuare potrivit dispoziţiilor legale" (ct. 9931);Q109 - "Credite aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite în continuare" (ct. 99311);Q110 - "Valori primite în pensiune aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite în continuare" (ct. 99312);Q111 - "Titluri primite în pensiune livrata aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite în continuare" (ct. 99313);Q112 - "Dobanzi aferente contractelor de credit investite cu formula executorie, urmarite în continuare" (ct. 99317);Q113 - "Alte creante scoase din activ, urmarite în continuare" (ct. 99319);Q114 - "Creante atasate" (ct. 9937).Ca urmare a completarilor efectuate, modelul situaţiei mod. - 4000 "Situaţia patrimoniului" fila 03 este cel prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta circulara.23.2. În ceea ce priveste intocmirea situaţiei mod. - 4032 "Situaţia activelor imobilizate"Filele 1 şi 2 din cadrul situaţiei mod. - 4032 "Situaţia activelor imobilizate" se modifica şi au urmatorul continut:Fila 1Prezinta situaţia activelor imobilizate la valoarea bruta.LiniiLiniile reprezinta valoarea bruta a elementelor de imobilizari necorporale, corporale, imobilizari în curs şi imobilizari financiare.ColoaneColoanele reprezinta:- valoarea imobilizarilor existente la inceputul anului, reflectata de soldurile debitoare la inceputul anului ale conturilor de imobilizari;- valoarea totala a cresterilor de imobilizari în cursul anului, reflectata de rulajele debitoare ale conturilor de imobilizari;- valoarea totala a descresterilor de imobilizari în cursul anului, reflectata de rulajele creditoare ale conturilor de imobilizari;- existentul imobilizarilor la sfârşitul anului.Fila 2Prezinta valoarea amortizarilor aferenta activelor imobilizate.LiniiLiniile reprezinta valoarea amortizarii aferenta imobilizarilor necorporale şi corporale.ColoaneColoanele reprezinta:- valoarea amortizarii la inceputul anului, reflectata de soldurile creditoare ale conturilor 461 "Amortizari privind imobilizarile activităţii de exploatare" şi 462 "Amortizari privind imobilizarile în afara activităţii de exploatare";- valoarea amortizarii înregistrată în cursul anului, reflectata de rulajele creditoare ale conturilor 461 "Amortizari privind imobilizarile activităţii de exploatare" şi 462 "Amortizari privind imobilizarile în afara activităţii de exploatare";- valoarea amortizarii aferenta imobilizarilor scoase din evidenta în cursul anului, reflectata de rulajele debitoare ale conturilor 461 "Amortizari privind imobilizarile activităţii de exploatare" şi 462 "Amortizari privind imobilizarile în afara activităţii de exploatare";- valoarea amortizarii cumulata până la sfârşitul anului, reflectata de soldurile creditoare ale conturilor 461 "Amortizari privind imobilizarile activităţii de exploatare" şi 462 "Amortizari privind imobilizarile în afara activităţii de exploatare".Se menţionează că datele cuprinse în filele 1 şi 2 includ şi diferentele rezultate din reevaluarea efectuata potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 983/1998, modificata şi completata prin Hotărârea Guvernului nr. 95/1999.Urmare modificarilor efectuate, modelul situaţiei mod - 4032 "Situaţia activelor imobilizate" este cel prezentat în anexa nr. 4 la prezenta circulara.23.3. În ceea ce priveste situaţia mod. - 4083 "Cheltuieli efectiv platite şi venituri efectiv încasate"Băncile care nu sunt în măsura sa stabileasca veniturile efectiv încasate şi cheltuielile efectiv platite pe baza datelor evidentiate în conturile de venituri şi de cheltuieli pot stabili aceste sume pe baza rulajelor creditoare ale conturilor "Creante atasate" şi a rulajelor debitoare ale conturilor "Datorii atasate", determinate corect, astfel încât aceste rulaje sa nu denatureze valoarea şi structura veniturilor efectiv încasate şi a cheltuielilor efectiv platite.Pentru stabilirea veniturilor efectiv încasate şi a cheltuielilor efectiv platite, aferente operaţiunilor în devize, rulajele creditoare ale conturilor "Creante atasate" şi rulajele debitoare ale conturilor "Datorii atasate", în devize, se evalueaza în functie de cursurile pieţei valutare, comunicate de Banca Naţionala a României, din ultima zi a perioadei pentru care se efectueaza aceste calcule.IV. Reglementari privind intocmirea, editarea şi depunerea situaţiilor financiar-contabile de către băncile, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice straine24. Reglementari privind intocmirea şi editarea situaţiilor financiar-contabileBăncile intocmesc şi prezinta bilantul contabil şi situaţiile financiare periodice atât în forma scrisa (pe suport de hartie), cat şi pe suport magnetic.În acest scop, băncile primesc de la Directia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societatilor bancare din cadrul Băncii Naţionale a României, prin reteaua de comunicatii interbancare sau pe dischete HD/1,44 Mb, fisierele cuprinzand modelele tuturor formularelor ce trebuie completate cu datele bilantului contabil şi situaţiilor financiare periodice, care constituie baza pentru editarea în forma scrisa, prin listare, a formularelor respective. Modificarea, în orice fel, a structurii fisierelor este interzisa.O copie de pe aceste fisiere, conţinând modelele formularelor, completate cu datele bilantului contabil şi situaţiilor financiare periodice, se păstrează de către banca potrivit prevederilor art. 23 din Legea nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare.25. Reglementari privind depunerea situaţiilor financiar-contabileÎn adresa de inaintare către Directia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societatilor bancare din cadrul Băncii Naţionale a României a bilantului contabil şi a situaţiilor financiare periodice, semnata de conducatorul băncii şi de către cel al compartimentului financiar-contabil, se va preciza ca toate formularele au fost editate în condiţiile prevăzute de modelele situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi de normele metodologice privind intocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998, precum şi urmatoarele:- fisierele cu modelele completate cu date, pe baza cărora au fost listate formularele, au fost transmise pe reteaua de comunicatii interbancare sau, după caz, se afla în dischetele ce se depun o dată cu bilantul contabil şi situaţiile financiare periodice respective;- lista cuprinzand formularele ce se depun, specificîndu-se pentru fiecare model în parte variantele (N, G, S) şi monedele în care au fost intocmite (TM, LEI, DEVIZE), iar în ceea ce priveste formularul mod 4025 - "Operaţiuni ferme la termen în devize", în afara acestor detalii, se vor preciza devizele pentru care a fost întocmit;- intocmirea şi listarea formularelor s-a facut pe baza fisierelor primite de banca, iar completarea datelor şi utilizarea suportului magnetic s-au efectuat cu respectarea instructiunilor tehnice primite de la Banca Naţionala a României.Pentru depunerea la Directia generală autorizare, reglementare şi supraveghere prudentiala a societatilor bancare din cadrul Băncii Naţionale a României a bilantului contabil şi a situaţiilor financiare periodice, băncile vor lista numai acele formulare în care se completeaza cel puţin valoarea unui indicator, corespunzător datelor înregistrate în evidenţa contabilă ca urmare a operaţiunilor efectuate în perioada raportata sau a preluării soldurilor conturilor respective aferente operaţiunilor din exercitiile financiare incheiate ori din perioadele precedente.V. Măsuri referitoare la incheierea exercitiilor financiar-contabile de către băncile, persoane juridice române şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice straine26. Măsuri referitoare la incheierea exercitiilor financiar-contabilePotrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale cap. II "Organizarea contabilitatii patrimoniului" din Planul de conturi bancar, raspunderea pentru organizarea şi tinerea contabilitatii, în conformitate cu prevederile legii, revine administratorului, respectiv persoanei care are obligaţia gestionarii patrimoniului băncii.La băncile la care contabilitatea este organizata şi ţinuta de către persoane juridice autorizate, raspunderea privind tinerea contabilitatii revine şi acestor persoane, potrivit legii.În cazul în care contabilitatea băncii nu se tine de către persoane autorizate, raspunderea asupra respectarii normelor contabile revine administratorului, respectiv persoanei care are obligaţia gestionarii patrimoniului băncii.Pentru incheierea în mod corespunzător a exercitiilor financiar-contabile anuale, băncile, indiferent de forma de proprietate, vor avea în vedere, în afară de precizarile Ministerului Finanţelor privind masurile referitoare la incheierea exercitiilor financiar-contabile anuale, comune tuturor agentilor economici, şi urmatoarele:26.1. În ceea ce priveste organizarea şi conducerea contabilitatii26.1.1. Tinerea contabilitatii potrivit art. 3 din Legea nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, în limba română şi în moneda naţionala, iar a operaţiunilor efectuate în valută, atât în moneda naţionala (leu), cat şi în valută.26.1.2. Pastrarea, potrivit prevederilor art. 9 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996, aprobata şi modificata prin Legea nr. 131/1996, şi ale Planului de conturi bancar, la sediul declarat, a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate.Toate documentele justificative aferente operaţiunilor efectuate în relaţia cu clientii băncii, persoane fizice şi juridice române, şi care se elibereaza acestora (extrase de cont, chitante, foi de varsamant, ordine de plată, note contabile etc.), se intocmesc obligatoriu în limba română, sumele calculandu-se în moneda naţionala pentru operaţiunile efectuate numai în lei, în devize pentru operaţiunile efectuate numai în devize şi, după caz, în moneda naţionala şi în deviza respectiva pentru operaţiunile efectuate în lei şi în devize.26.1.3. Inregistrarea cronologica şi sistematica în contabilitate a tuturor documentelor justificative privind bunurile mobile şi imobile, disponibilitatile şi depozitele banesti, titlurile de valoare, creantele, fondurile, oblibaţiile etc., precum şi miscarile şi modificările intervenite în urma operaţiunilor patrimoniale efectuate, veniturile, cheltuielile şi rezultatele obtinute.În acest scop, se va urmări ca toate operaţiunile contabile efectuate, inclusiv cele privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli, precum şi repartizarea profitului să fie consemnate în documente justificative, iar acestea să fie înregistrate în conturile sintetice şi analitice, din bilant şi în afara bilantului, după caz, în vederea verificării concordantei datelor înregistrate în aceste evidente şi a clarificarii eventualelor diferente constatate. Inregistrarile în contabilitate se pot face şi pe bază de note de contabilitate, în cazul operaţiunilor pentru care nu se intocmesc documente justificative, ca de exemplu: stornarile, repartizarea profitului realizat etc.Inscrisurile care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobandi calitatea de document justificativ numai în cazurile în care furnizeaza toate informaţiile prevăzute de normele legale în vigoare.26.1.4. Efectuarea inventarierii tuturor elementelor patrimoniale, precum şi a bunurilor şi a garantiilor deţinute cu orice titlu aparţinând altor persoane juridice şi fizice, stabilirea rezultatelor inventarierii, inregistrarea în contabilitate şi reflectarea acestora în bilantul contabil anual, conform Legii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388/1995 şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.Se precizeaza ca modelele listelor de inventariere prevăzute în ordinul sus-mentionat pot fi adaptate în functie de cerinţele băncilor, cu condiţia respectarii continutului de informaţii prevăzut în modelele aprobate.26.1.5. Analiza continutului soldurilor conturilor contabile, în sensul că acestea sa reflecte real operaţiunile efectuate şi înregistrate în contabilitate pe bază de documente justificative intocmite cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Cu aceasta ocazie se va urmări, în principal, clarificarea sumelor ce se mentin nejustificat în soldul unor conturi din activul şi pasivul bilantului, cum sunt conturile de regularizare, debitori, creditori, valori de recuperat, alte sume datorate, creante restante şi indoielnice, decontari intrabancare, urmarindu-se incasarea creanţelor restante, achitarea obligaţiilor de plată faţă de creditori, bugetul de stat şi fondurile speciale, precum şi identificarea apartenentei şi naturii sumelor încasate, în conformitate cu normele legale.De asemenea, se va urmări clarificarea sumelor evidentiate în contabilitate reprezentand "operaţiuni în curs de clarificare" şi "decontari intrabancare", pentru trecerea acestora pe seama persoanelor vinovate şi a cheltuielilor, după caz, inregistrarea acestora în conturile corespunzătoare şi, respectiv, identificarea apartenentei şi naturii sumelor încasate şi necuvenite băncii.În condiţiile în care, desi s-au depus toate diligentele în vederea clarificarii sumelor, dar, din motive absolut obiective, unele dintre acestea rămân neclarificate, în raportul de gestiune ce insoteste bilantul contabil anual se vor preciza conturile şi sumele respective, cu menţionarea cauzelor care au determinat aceasta situaţie.26.1.6. Determinarea profitului sau pierderii, precum şi repartizarea profitului pe destinatiile prevăzute de lege se înregistrează în contabilitate în moneda naţionala.26.1.7. Evaluarea, potrivit pct. 173 al cap. III - Contabilitatea operaţiunilor bancare din Planul de conturi bancar, la sfârşitul anului, a elementelor exprimate în devize, de activ şi de pasiv, din bilant şi în afara bilantului se face la cursurile de schimb ale pieţei valutare, comunicate de Banca Naţionala a României, din ultima zi a anului.26.1.8. Stabilirea corecta a nivelului veniturilor provenite din activităţile de exploatare şi cele excepţionale, precum şi a nivelului cheltuielilor aferente acestor activităţi, urmarindu-se: a) inregistrarea veniturilor şi a cheltuielilor pe categorii, după natura lor, cu respectarea principiului independentei exercitiului financiar, care presupune delimitarea în timp a veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii unităţii patrimoniale pe măsura angajarii acestora şi trecerii lor la rezultatul exercitiului financiar;În acest scop, se vor avea în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit cărora profitul impozabil se calculeaza ca diferenţa între veniturile din livrarea bunurilor mobile, a bunurilor imobile pentru care s-a transferat dreptul de proprietate, din servicii prestate şi lucrari executate, inclusiv din castiguri din orice sursa, şi cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, dintr-un an fiscal, la care se adauga cheltuielile nedeductibile; b) inregistrarea distincta în contul 375 "Cheltuieli înregistrate în avans" a cheltuielilor anticipate sau efectuate în avans care urmeaza să fie suportate esalonat pe cheltuieli în perioadele sau în exercitiile financiare viitoare (cheltuielile privind reparatiile capitale neprevizibile, reparatiile curente şi reviziile tehnice, chiriile, abonamentele, politele de asigurare, dobanzi înregistrate în avans etc.).Esalonarea pe cheltuieli, în perioadele sau exercitiile financiare viitoare, a contributiei platite în avans la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobata şi modificata prin Legea nr. 88/1997, se înregistrează în contabilitate astfel:   627 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe = 375 "Cheltuieli înregistrate       şi varsaminte asimilate", în avans",       analitic distinct analitic distinct, c) determinarea provizioanelor specifice de risc potrivit normelor legale şi includerea integrală pe cheltuieli a acestora, indiferent de rezultatul financiar înregistrat ca urmare a acestor operaţiuni. Pentru determinarea şi inregistrarea pe cheltuieli a provizioanelor aferente creanţelor în devize, contravaloarea în lei a acestor provizioane se stabileste în functie de cursurile pieţei valutare, comunicate de Banca Naţionala a României, din ultima zi a perioadei pentru care se constituie provizioanele respective.Regimul deductibilitatii fiscale a provizioanelor este prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 335/1995, republicată.Sumele reprezentand diminuarea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deductibilitate fiscala sunt venituri neimpozabile; d) inregistrarea distincta în contul 376 "Venituri înregistrate în avans" a veniturilor anticipate sau înregistrate în avans (scont, agio şi comision de gestiune pentru operaţiuni de factoring, dobanzi, chirii etc.) care urmeaza a fi repartizate la venituri în perioadele viitoare.26.1.9. Stabilirea corecta a profitului brut, a profitului impozabil şi a impozitului pe profit, determinarea profitului net şi repartizarea acestuia pe destinatiile prevăzute de lege. În acest scop se vor avea în vedere urmatoarele: a) acoperirea, din profitul realizat în perioada curenta, a pierderilor reportate din exercitiile financiare anterioare se înregistrează în contabilitate astfel:   592 "Repartizarea profitului" = 581 "Rezultatul reportat" b) repartizarea a 20% din profitul brut, potrivit prevederilor Legii nr. 58/1998, pentru constituirea unui fond de rezerva, până când fondul astfel constituit egaleaza capitalul social, apoi, maximum 10%, până în momentul în care fondul a ajuns de doua ori mai mare decat capitalul social. După atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezerva se face din profitul net; c) repartizarea din profitul brut, potrivit prevederilor Legii bancare nr. 58/1998, a sumelor destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate; d) potrivit prevederilor art. 47 din Legea bancara nr. 58/1998, o banca nu poate efectua repartizari din profit pentru dividende, dacă, în urma acestei repartizari, banca înregistrează un nivel de solvabilitate sub cel minim prevăzut de reglementarile Băncii Naţionale a României; e) profitul net repartizat pentru constituirea surselor proprii de finanţare se înregistrează în creditul contului 528 "Alte fonduri", analitic distinct:   592 "Repartizarea profitului" = 528 "Alte fonduri",                                  analitic distinct                                 "Fond pentru cresterea surselor proprii de                                  finanţare" f) băncile vor inchide conturile 591 "Profit sau pierdere" şi 592 "Repartizarea profitului" după verificarea şi aprobarea bilantului contabil anual potrivit legii, efectuandu-se articolul contabil:   591 "Profit sau pierdere" = 592 "Repartizarea profitului" - cu profitul                                   contabil realizat, repartizat26.1.10. În conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994, republicată, cu modificările ulterioare, pierderea anuală, care se recupereaza din profiturile impozabile obtinute în urmatorii 5 ani, este pierderea declarata de contribuabili prin declaratia de impozit pe profit.26.1.11. Eventualele erori constatate în contabilitate, după aprobarea şi depunerea bilantului contabil, vor fi corectate în anul în care acestea se constata, bilanturile contabile ale exercitiilor anterioare nemaiputand fi modificate (art. 27 din Legea nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 202 din Planul de conturi bancar).26.2. Obiectivele ce trebuie avute în vedere cu ocazia verificării şi certificării bilanturilor contabile anuale ale băncilor26.2.1. Potrivit prevederilor art. 176 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, consiliile de administratie ale băncilor trebuie să prezinte cenzorilor, cu cel puţin o luna înainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale, bilantul exercitiului financiar precedent, cu contul de profit şi pierderi, insotit de raportul lor şi de documentele justificative.În raportul consiliilor de administratie (raportul de gestiune) care insoteste bilantul contabil anual supus aprobării adunarii generale se vor face obligatoriu referiri concrete cu privire la:- realizarea obligaţiilor prevăzute de lege privind organizarea şi conducerea corecta şi la zi a contabilitatii;- respectarea principiilor contabilitatii (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activităţii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii);- inregistrarea corecta a documentelor legal intocmite privind operaţiunile economico-financiare referitoare la exercitiul financiar expirat;- respectarea regulilor şi metodelor contabile prevăzute de reglementarile în vigoare;- respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil anual, prevăzute în modelele situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi normele metodologice privind intocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998, şi la asigurarea ca posturile inscrise în bilant corespund cu datele înregistrate în balanta de verificare a conturilor sintetice, iar acestea sunt puse de acord cu situaţia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;- valorificarea rezultatelor inventarierii şi reflectarea acestora în bilantul contabil anual;- situaţiile care au condus la prezentarea de solduri la unele conturi, care, potrivit reglementarilor contabile, ar fi trebuit să fie regularizate până la finele anului;- reflectarea, în mod fidel, în contul de profit şi pierderi, a veniturilor, a cheltuielilor şi a rezultatelor financiare ale perioadei de raportare;- propunerile privind destinatiile profitului net şi dacă acestea sunt în conformitate cu dispozitiile legale;- cauzele care au condus la inregistrarea de pierderi (în situaţia băncilor care au înregistrat pierderi în loc de profit).Totodata, în raportul de gestiune se vor face menţiuni cu privire la:- sursele pentru activitatea de creditare şi pentru investitii şi dacă acestea au fost utilizate potrivit reglementarilor legale;- situaţia disponibilitatilor, a depozitelor şi a creditelor acordate de banca, a garantiei acestora şi a constituirii de provizioane specifice de risc de credit şi de dobânda, posibilitatile de recuperare la scadenta a creditelor şi de încasare a dobanzilor aferente, precum şi influenţa asupra activităţii analizate şi a celei viitoare;- situaţia fondurilor proprii, a resurselor atrase şi imprumutate, a posibilitatilor de restituire a acestora şi efectele asupra activităţii analizate şi asupra celei viitoare;- oblibaţiile faţă de bugetul de stat şi bugetele locale, faţă de fondurile speciale, dacă au fost corect stabilite şi varsate;- organizarea controlului financiar propriu;- masurile propuse pentru bunul mers al activităţii băncii;- respectarea prezentei circulare şi a precizarilor emise de Ministerul Finanţelor pentru incheierea exercitiilor financiar-contabile anuale;- alte elemente care prezinta importanţa pentru activitatea economica şi financiară a băncii.26.2.2. În conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1), (2), (3) şi (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea băncii, sa verifice dacă bilantul şi contul de profit şi pierderi sunt legal intocmite şi în concordanta cu registrele, dacă acestea din urma sunt regulat tinute şi dacă evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil. Cenzorii vor aduce la cunoştinţa administratorilor neregulile în administratie şi incalcarile dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoştinţa adunarilor generale ale acţionarilor.Despre toate acestea, precum şi cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare, referitoare la bilantul contabil şi la repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale a acţionarilor un raport amanuntit.De asemenea, în raportul întocmit, cenzorii vor face referire şi la modul de respectare a prezentei circulare şi a precizarilor emise de Ministerul Finanţelor pentru incheierea exercitiilor financiar-contabile anuale, precum şi în ceea ce priveste constatarile rezultate din verificările efectuate pe tot parcursul anului.Adunarea generală a acţionarilor nu va putea aproba bilantul şi contul de profit şi pierderi, dacă acestea nu sunt insotite de raportul cenzorilor.Din aceste rapoarte nu pot lipsi referirile concrete cu privire la:- operaţiunile legate de inregistrarea sau modificarea capitalului social;- inventarierea patrimoniului, modul de valorificare a rezultatelor acesteia, precum şi faptul ca rezultatele inventarierii sunt cuprinse în bilantul contabil anual;- organizarea gestiunilor de valori materiale, precum şi a evidentei sintetice şi analitice a elementelor patrimoniale;- tinerea corecta şi la zi a contabilitatii;- preluarea corecta în balanta de verificare a datelor din conturile sintetice şi concordanta dintre contabilitatea sintetica şi cea analitica;- intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice şi respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia şi a anexelor sale;- evaluarea patrimoniului, dacă este efectuata conform reglementarilor legale în vigoare;- contul de profit şi pierderi, dacă este întocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare;- stabilirea, în conformitate cu dispozitiile legale, a profitului net şi punctul de vedere referitor la destinatiile acestuia, propuse de consiliul de administratie;- situaţia creditelor acordate şi a garantiilor aferente, a posibilitatilor de recuperare la scadenta a creditelor şi de încasare a dobanzilor aferente, precum şi a constituirii provizioanelor specifice de risc de credit şi de dobânda;- situaţia fondurilor proprii şi a resurselor atrase şi imprumutate, precum şi a posibilitatilor de restituire a acestora la scadenta;- propuneri de măsuri pentru a fi avute în vedere de consiliul de administratie sau de către adunarea generală a acţionarilor, după caz.26.2.3. În baza art. 59 din Legea nr. 58/1998, bilantul contabil al băncilor nu va fi acceptat ca având valabilitate legala de către autorităţile în drept, fără ca bilantul, contul de profit şi pierderi şi anexa sa fi fost verificate şi semnate, pentru certificare, de către cenzorii băncii. În cazul sucursalelor din România ale băncilor cu sediul în strainatate, verificarea şi semnarea, pentru certificare, a bilantului contabil se face, potrivit art. 59 şi 60 din Legea nr. 58/1998, de către experti contabili, contabili autorizati cu studii superioare sau de către societăţi de expertiza contabila, autorizate sa desfasoare aceasta activitate pe teritoriul României. Pe formularele de bilant, contul de profit şi pierderi şi anexa intocmite de către bănci, persoane juridice române, şi de către sucursalele din România ale băncilor cu sediul în strainatate, se inscriu numele şi prenumele sau, după caz, denumirea societatii de expertiza contabila, calitatea şi semnatura persoanelor care indeplinesc atribuţiile cenzorilor şi se aplică parafa eliberata de Corpul Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizati din România, prin care se atesta ca verificarea şi certificarea, potrivit legii, a bilantului contabil s-au efectuat de către persoane inscrise în Tabloul C.E.C.C.A.R.26.2.4. Potrivit pct. 23 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, pentru a da o imagine fidela patrimoniului, situaţiei financiare şi rezultatelor obtinute, băncile au obligaţia să respecte, printre altele, şi principiul contabil al intangibilitatii bilantului de deschidere, respectiv: bilantul de deschidere a unui exercitiu trebuie să corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.Prezenta circulara modifica şi completeaza prevederile Planului de conturi pentru societăţile bancare şi ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.418/344/1997, precum şi pe cele ale modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi normelor metodologice privind intocmirea şi utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor şi al guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 1.524/362 din 20 iulie 1998.Prevederile prezentei circulare se aplică corespunzător şi pentru incheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1998, cu excepţia prevederilor pct. 4, 18, 19 şi 22, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1999.Pe data intrarii în vigoare a prezentei circulare se abroga orice alte dispozitii contrare.Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor şi/sau a masurilor prevăzute la art. 69 şi, respectiv, art. 70 din Legea nr. 58/1998.Banca Naţionala a României va urmări, în cadrul acţiunilor de supraveghere prudentiala desfăşurate potrivit legii, aplicarea de către bănci a prevederilor prezentei circulare.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,Mugur IsarescuBucureşti, 26 februarie 1999.Nr. 5.  +  Anexa 1 Nr. pagina .......... ...................(unitatea bancara)JURNALUL OPERAŢIUNILOR ZILEINr. ...... DATA (anul, luna, ziua)*Font 7*┌────┬────────────────────────────┬────────────┬────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┐│ │ Documentul │ │ Simbol conturi │Sume în lei/echivalent lei│ Sume în devize ││Nr. ├────────┬────────┬──────────┤ Explicatii ├─────────┬──────────┼────────────┬─────────────┼─────────┬──────────┬───────┤│crt.│ Felul │Numărul │ Data │ (codul │ │ │ │ │ │ │ ││ │documen-│documen-│ documen- │operaţiunii)│Debitoare│Creditoare│ Debitoare │ Creditoare │Debitoare│Creditoare│ Felul ││ │ tului │ tului │tului (an,│ │ │ │ │ │ │ │devizei││ │ │ │luna, zi) │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤│ │ │ │Report pg.│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤├────┼────────┼────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼─────────┼──────────┼───────┤├────┴────────┴────────┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴─────────┴──────────┴───────┤│ De reportat: │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                         Întocmit, Verificat,    ANEXA 2                                                                                                Nr. pagina .........    . ...................    (unitatea bancara)                             BALANTA DE VERIFICARE               Perioada ..................... (anul, luna, ziua)┌──────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐│ Simbolul │ │ Solduri initiale │Rulaje luna curenta │ Rulaje cumulate │ Solduri finale ││conturilor│Denumirea conturilor├─────────┬──────────┼─────────┬──────────┼─────────┬──────────┼─────────┬──────────┤│ │ │Debitoare│Creditoare│Debitoare│Creditoare│Debitoare│Creditoare│Debitoare│Creditoare│├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├──────────┼────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤├──────────┴────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┤└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                         Întocmit, Verificat,    ANEXA 3                       SITUAŢIA PATRIMONIULUI - mod. 4000  DENUMIREA BĂNCII: ........................                                                                         ┌───┐                                                                         │ N │ Naţional [ ]                                                         ┌───┬───┐ ├───┤ [ ]  Data: │_│_│_│_│_│_│ Cod banca: │_│_│_│_│_│_│ │ 0 │ 3 │ ├───┤ [ 3 ] TM                                                         └───┴───┘ └───┘┌─────────┐│mod. 4000│ - mii lei├─────────┴───────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────┐│ │ Cod │ Lei │ Devize │ ││ CONTURI IN AFARA BILANTULUI │pozitie├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤Total││ │ │Rezidenti│Nerezidenti│Rezidenti│Nerezidenti│ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ANGAJAMENTE DE FINANTARE │ - │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Angajamente în favoarea altor bănci │ N1B │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Angajamente primite de la alte bănci │ N1M │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Angajamente în favoarea clientelei │ N1R │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Angajamente primite de la clientela financiară şi │ N2Y │ │ │ │ │ ││ instituţiile administraţiei publice │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ANGAJAMENTE DE GARANTIE │ - │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Cautiuni, avaluri şi alte garantii date altor bănci │ N3B │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Cautiuni, avaluri şi alte garantii primite de la alte bănci│ N4A │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Garantii date pentru clientela │ N5A │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Garantii primite de la clientela │ N7A │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE │ - │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Titluri de primit │ N8B │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Titluri vandute cu posibilitate de rascumparare │ N8Q │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Alte titluri de primit │ N8Z │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Titluri de livrat │ N9B │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Titluri cumparate cu posibilitate de rascumparare │ N9Q │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Alte titluri de livrat │ N9Z │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│OPERAŢIUNI IN DEVIZE │ - │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Operaţiuni de schimb la vedere │ - │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Lei cumparati şi inca neprimiti │ P1C │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Devize cumparate şi inca neprimite │ P1G │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Lei vanduti şi inca nelivrati │ P1M │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Devize vandute şi inca nelivrate │ P1R │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Operaţiuni privind devizele date şi luate cu împrumut │ - │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Devize date cu împrumut şi inca nelivrate │ P2C │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Devize luate cu împrumut şi inca neprimite │ P2G │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Operaţiuni de schimb la termen │ - │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Lei de primit contra devize de livrat │ P3C │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Devize de livrat contra lei de primit │ P101 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Devize de primit contra lei de livrat │ P4A │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Lei de livrat contra devize de primit │ P102 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Devize de primit contra devize de livrat │ P5A │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Devize de livrat contra devize de primit │ P6A │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Report/deport calculat anticipat │ - │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - de primit │ P8B │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - de platit │ P8E │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Dobanzi neajunse la scadenta în devize acoperite │ - │ │ │ │ │ ││ la termen │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - de incasat │ P9B │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - de platit │ P9E │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Conturi de ajustare devize (+/-)(1) │ P9T │ │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┘  DENUMIREA BĂNCII: ................................                                                                           ┌───┐                                                                           │ N │ Naţional [ ]                                                           ┌───┬───┐ ├───┤ [ ]  Data: │_│_│_│_│_│_│ Cod banca: │_│_│_│_│_│_│ │ 0 │ 3 │ ├───┤ [ 3 ] TM                                                           └───┴───┘ └───┘┌─────────┐│mod. 4000│ - mii lei -├─────────┴───────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────┐│ │ Cod │ Lei │ Devize │ ││ CONTURI IN AFARA BILANTULUI │pozitie├─────────┬───────────┼─────────┬───────────┤Total││ │ │Rezidenti│Nerezidenti│Rezidenti│Nerezidenti│ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ANGAJAMENTE DIVERSE │ - │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Redevente, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii │ P103 │ │ │ │ │ ││ asimilate │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Titluri primite în garantie │ P104 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Titluri date în garantie │ P105 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Alte angajamente diverse date │ P106 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Alte angajamente diverse primite │ P111 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ANGAJAMENTE INDOIELNICE │ Q80 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│CONTURI DE EVIDENTA │ - │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Mijloace fixe luate cu chirie │ Q101 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Valori primite în pastrare sau în custodie │ Q102 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Creante scoase din activ, urmarite în continuare, │ Q103 │ │ │ │ │ ││ din care: │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Creante scoase din activ, urmarite în continuare │ Q108 │ │ │ │ │ ││ potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Credite aferente contractelor de credit investite │ Q109 │ │ │ │ │ ││ cu formula executorie, urmarite în continuare │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Valori primite în pensiune aferente contractelor │ Q110 │ │ │ │ │ ││ de credit investite cu formula executorie, urmarite │ │ │ │ │ │ ││ în continuare │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Titluri primite în pensiune livrata aferente │ Q111 │ │ │ │ │ ││ contractelor de credit investite cu formula │ │ │ │ │ │ ││ executorie, urmarite în continuare │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Dobanzi aferente contractelor de credit investite │ Q112 │ │ │ │ │ ││ cu formula executorie, urmarite în continuare │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Alte creante scoase din activ, urmarite în continuare │ Q113 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ - Creante atasate │ Q114 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Debitori din penalităţi pretinse │ Q104 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Amortizarea aferenta gradului de neutilizare │ Q105 │ │ │ │ │ ││ a mijloacelor fixe │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Alte valori primite │ Q106 │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────┤│- Alte valori date │ Q107 │ │ │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────┘   (1) Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-)                       Administrator, Conducatorul compartimentului                   (Conducatorul Băncii), financiar-contabil,     ................................................. ................................     (numele, prenumele, semnatura şi stampila băncii) (numele, prenumele şi semnatura)    ANEXA 4                   SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - mod. 4032  DENUMIREA BĂNCII: ................................                                                                           ┌───┐                                                                           │ N │ Naţional [ ]                                                           ┌───┬───┐ ├───┤ [ ]  Data: │_│_│_│_│_│_│ Cod banca: │_│_│_│_│_│_│ │ 0 │ 1 │ ├───┤ [ 3 ] TM                                                           └───┴───┘ │ G │ Global*)                                                                           └───┘┌─────────┐│mod. 4032│ - mii lei -├─────────┴──────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬─────────────────┬──────────────┐│ │ │ │ │ Reduceri │ ││ VALOAREA BRUTA A ELEMENTELOR │ Cod │ Sold │ ├─────┬───────────┤ Sold final ││ DE IMOBILIZARI │pozitie│initial│Cresteri│ │din care: │(col. 5=1+2-3)││ │ │ │ │Total│dezmembrari│ ││ │ │ │ │ │şi casări │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1(1) │ 2(2) │3(3) │ 4(4) │ 5(5) │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│IMOBILIZARI NECORPORALE │ │ │ │ │ │ ││Fond comercial │ 101 │ │ │ │ X │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│Cheltuieli de constituire │ 102 │ │ │ │ X │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│Alte imobilizari necorporale │ 103 │ │ │ │ X │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│Imobilizari necorporale în curs │ 104 │ │ │ │ X │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│TOTAL (poz. 101 LA 104) │ 105 │ │ │ │ X │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│IMOBILIZARI CORPORALE │ │ │ │ │ │ ││Terenuri │ 106 │ │ │ │ X │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│Amenajari de terenuri │ 107 │ │ │ │ X │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│Cladiri │ 108 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│Constructii speciale │ 109 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│Masini, utilaje şi instalaţii de lucru │ 110 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│Aparate şi instalaţii de măsurare, │ 111 │ │ │ │ │ ││control şi reglare │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│Mijloace de transport │ 112 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier │ 113 │ │ │ │ │ ││şi aparatura birotica │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│Alte active corporale mobile │ 114 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│Imobilizari corporale în curs │ 115 │ │ │ │ X │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│TOTAL (poz. 106 la 115) │ 116 │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│IMOBILIZARI FINANCIARE │ │ │ │ │ │ ││Efecte publice şi valori asimilate │ 117 │ │ │ │ X │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix │ 118 │ │ │ │ X │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│Părţi în societăţile comerciale legate │ 119 │ │ │ │ X │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│Participatii şi activităţi de portofoliu │ 120 │ │ │ │ X │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│TOTAL (rd. 117 la 120) │ 121 │ │ │ │ X │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────────┼──────────────┤│ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ │ │ │ │ │ ││(rd. 105+116+121) │ 122 │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴─────┴───────────┴──────────────┘   *) "G" - se completeaza de către băncile persoane juridice române.      "N" - se completeaza de sucursalele din România ale băncilor straine.                   SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - mod. 4032DENUMIREA BĂNCII: ................................                                                                         ┌───┐                                                                         │ N │ Naţional [ ]                                                         ┌───┬───┐ ├───┤ [ ]Data: │_│_│_│_│_│_│ Cod banca: │_│_│_│_│_│_│ │ 0 │ 2 │ ├───┤ [ 3 ] TM                                                         └───┴───┘ │ G │ Global                                                                         └───┘┌─────────┐│Cod. 4032│ - mii lei -├─────────┴──────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────┬───────────────────┬────────────┐│ │ │ │Amortizare│Amortizare aferenta│ Amortizare ││ AMORTIZARI AFERENTE │ Cod │ Sold │în cursul │ imobilizarilor │la sfârşitul││ ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI │pozitie│initial│ anului │ scoase │anului (col.││ │ │ │ │ din evidenta │ 9=6+7-8) │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤│ A │ B │ 6(1) │ 7(2) │ 8(3) │ 9(4) │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤│IMOBILIZARI NECORPORALE │ │ │ │ │ ││Fond comercial │ 131 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤│Cheltuieli de constituire │ 132 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤│Alte imobilizari necorporale │ 133 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤│TOTAL (poz. 131 la 133) │ 134 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤│IMOBILIZARI CORPORALE │ │ │ │ │ ││Terenuri │ 135 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤│Amenajari de terenuri │ 136 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤│Cladiri │ 137 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤│Constructii speciale │ 138 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤│Masini, utilaje şi instalaţii de lucru │ 139 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤│Aparate şi instalaţii de măsurare, control │ 140 │ │ │ │ ││şi reglare │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤│Mijloace de transport │ 141 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤│Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier │ 142 │ │ │ │ ││şi aparatura birotica │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤│Alte active corporale mobile │ 143 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤│TOTAL (poz. 135 la 143) │ 144 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼───────────────────┼────────────┤│AMORTIZARI - TOTAL │ │ │ │ │ ││(poz. 134+144) │ 145 │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────────┴───────────────────┴────────────┘                   SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - mod. 4032  DENUMIREA BĂNCII: ................................                                                                           ┌───┐                                                                           │ N │ Naţional [ ]                                                           ┌───┬───┐ ├───┤ [ ]  Data: │_│_│_│_│_│_│ Cod banca: │_│_│_│_│_│_│ │ 0 │ 3 │ ├───┤ [ 3 ] TM                                                           └───┴───┘ │ G │ Global                                                                           └───┘┌─────────┐│mod. 4032│ - mii lei -├─────────┴──────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────────┬───────────┬──────────────────┐│ │ │ │Provizioane│Provizioane│ ││ PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA │ Cod │ Sold │constituite│ reluate │ Sold final ││ ELEMENTELOR DE IMOBILIZARI │pozitie│initial│ în cursul │ la │(col. 13=10+11-12)││ │ │ │ anului │ venituri │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│ A │ B │ 10(1) │ 11(2) │ 12(3) │ 13(4) │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│IMOBILIZARI NECORPORALE │ │ │ │ │ ││Fond comercial │ 151 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│Cheltuieli de constituire │ 152 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│Alte imobilizari necorporale │ 153 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│Imobilizari necorporale în curs │ 154 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│TOTAL (poz. 151 la 154) │ 155 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│IMOBILIZARI CORPORALE │ │ │ │ │ ││Terenuri │ 156 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│Amenajari de terenuri │ 157 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│Cladiri │ 158 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│Constructii speciale │ 159 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│Masini, utilaje şi instalaţii de lucru │ 160 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│Aparate şi instalaţii de măsurare, control │ 161 │ │ │ │ ││şi reglare │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│Mijloace de transport │ 162 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│Unelte, dispozitive, instrumente, mobilier │ 163 │ │ │ │ ││şi aparatura birotica │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│Alte active corporale mobile │ 164 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│Imobilizari corporale în curs │ 165 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│TOTAL (poz. 156 la 165) │ 166 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│IMOBILIZARI FINANCIARE │ │ │ │ │ ││Efecte publice şi valori asimilate │ 167 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix │ 168 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│Părţi în societăţile comerciale legate │ 169 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│Participatii şi activităţi de portofoliu │ 170 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│TOTAL (poz. 167 la 170) │ 171 │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────────┼───────────┼──────────────────┤│PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - │ │ │ │ │ ││TOTAL (poz. 155+166+171) │ 172 │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────────┴───────────┴──────────────────┘                  Administrator, Conducatorul compartimentului              (Conducatorul Băncii), financiar-contabil, ................................................. ................................ (numele, prenumele, semnatura şi stampila băncii) (numele, prenumele şi semnatura)----