HOTĂRÎRE Nr. 1096 din 30 decembrie 1995privind aprobarea Criteriilor de atribuire spre execuţie a programelor, subprogramelor, temelor şi acţiunilor componente ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică "ORIZONT 2000"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 3 din 10 ianuarie 1996    În temeiul art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă criteriile pe baza cărora se atribuie spre execuţie programele, subprogramele, temele şi acţiunile componente ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică "ORIZONT 2000", criterii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------Ministrul cercetării şi tehnologiei,Doru Dumitru PaladeMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 CRITERII DE EVALUAREpentru atribuirea spre execuţie a programelor, subprogramelor, temelor şi acţiunilor componente ale Programului naţional de cercetare-dezvoltare "ORIZONT 2000"Comisiile de specialitate ale Colegiului Consultativ pentru Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică atribuie spre execuţie programele, subprogramele, temele şi acţiunile din Programul naţional de cercetare-dezvoltare "ORIZONT 2000" în baza următoarelor criterii:1. Capabilitatea unităţii participante (criteriu eliminatoriu):- solicitantul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995;- competenţa în activitate (rezultate ştiinţifice, prestigiu în domeniu, personal de specialitate, inclusiv personal atras, dotare);- rezultatele economico-financiare ale anului precedent.2. Elemente relevante privind conţinutul propunerii.3. Posibilitatea folosirii rezultatelor în realizarea acţiunilor de modernizare şi/sau de retehnologizare, în atingerea obiectivelor strategiei domeniului.4. Elemente de originalitate a soluţiilor propuse, posibilitatea brevetarii soluţiilor în ţara şi/sau în străinătate.5. Modul de valorificare, de aplicare, posibilităţi de transfer tehnologic, sansa de promovare a acestora.6. Posibilitatea participării la cooperarea internationala.7. Durata şi costul realizării programului, subprogramului şi temelor.8. Alte criterii determinate de specificul domeniului, aprobate de Colegiul Consultativ pentru Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică.Criteriile nu sunt cumulative în aplicarea lor, ponderea fiecăruia fiind stabilită de către comisiile de specialitate ale Colegiului Consultativ pentru Cercetare Ştiinţifică şi Dezvoltare Tehnologică corespunzător conţinutului tematic al programului de cercetare-dezvoltare.------------------