HOTĂRÂRE nr. 1.313 din 20 septembrie 2006pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 9 octombrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, se modifica şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (4) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Anvelopele de prim montaj sunt reglementate prin prezenta hotărâre, ele nefacand obiectul Hotărârii Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate."2. La articolul 2, după litera t) se introduc trei noi litere, literele t)-v), cu următorul cuprins:"t) acord voluntar - acordul încheiat între autorităţile publice competente şi structurile asociative în domeniu, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze condiţiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta hotărâre; u) anvelope de prim montaj - anvelopele cu care se echipeaza rotile vehiculului, inclusiv roata de rezerva, în cadrul procesului de fabricaţie a vehiculului respectiv; v) echipamente şi instalaţii pentru epurarea apelor - orice echipamente sau instalaţii existente pe piaţa, care previn şi inlatura poluarea apelor de suprafaţa şi subterane cu produse petroliere sau alţi posibili poluatori."3. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Materialele şi componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 3."4. La articolul 9 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) un punct de colectare în fiecare oraş cu peste 100.000 de locuitori, în cazul în care volumele de vehicule scoase din uz predate depăşesc capacitatea de preluare a punctului de colectare prevăzut la lit. a);".5. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Predarea vehiculului scos din uz la punctele de colectare prevăzute la art. 9 alin. (2) se face fără nicio cheltuiala a deţinătorului care îl preda."6. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:"Art. 11^1 . - (1) În cazul în care operatorii economici desfăşoară numai activităţi de colectare, aceştia vor preda vehiculele scoase din uz, complete, operatorilor economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare şi/sau valorificare. (2) În cazul în care vehiculele scoase din uz au fost preluate fără una sau mai multe componente esenţiale, în mod special grupul motopropulsor, trenul de rulare, caroseria, sasiul, catalizatorul sau echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului, după caz, acest lucru se va specifică, în mod explicit, într-o nota care se va ataşa la certificatul de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz. (3) O copie de pe certificatul de distrugere, însoţit de nota prevăzută la alin. (2), va fi transmisă către operatorii economici autorizaţi pentru dezmembrarea şi/sau valorificarea vehiculelor scoase din uz."7. După alineatul (4) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) În cazul operatorilor economici care desfăşoară activitatea de depoluare cu instalaţii mobile, acest lucru este specificat în mod explicit în autorizaţia de mediu."8. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 operatorii economici sunt obligaţi să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol: a) reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 75% din masa medie pe vehicul şi an, pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980; b) reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi an, pentru vehiculele fabricate după 1 ianuarie 1980; c) reutilizarea şi reciclarea a 70% din masa medie pe vehicul şi an, pentru vehiculele fabricate înainte de 1 ianuarie 1980; d) reutilizarea şi reciclarea a 80% din masa medie pe vehicul şi an, pentru vehiculele fabricate începând cu 1 ianuarie 1980. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2015 operatorii economici sunt obligaţi să asigure realizarea următoarelor obiective, luând în considerare masa medie la gol: a) reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa medie pe vehicul şi an, pentru toate vehiculele scoase din uz; b) reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi an, pentru toate vehiculele scoase din uz."9. Alineatul (4) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(4) Obiectivele prevăzute la alin. (1) şi (2) se pot realiza în următoarele moduri: a) individual de către producători, în instalaţii proprii sau în instalaţii autorizate ale altor operatori economici cu care producătorii au contract; b) prin transferarea acestei responsabilităţi către o persoană juridică autorizata în acest scop de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor."10. După alineatul (6) al articolului 15 se introduc patru noi alineate, alineatele (6^1)-(6^4), cu următorul cuprins:"(6^1) La completarea rubricilor prevăzute la nr. crt. 1-4 din anexa nr. 2 se pot folosi estimari asupra procentajului mediu al reutilizarii, reciclarii şi valorificării metalelor din vehiculele scoase din uz, denumite în continuare estimarea conţinutului de metal. Aceasta estimare este susţinută de explicaţii detaliate privind procentajul de metal conţinut şi de estimarea procentajului de metal reutilizat, valorificat şi reciclat.(6^2) În datele utilizate pentru estimarea conţinutului de metal se va tine cont de: a) piaţa naţionala de vehicule actuala; b) vehiculele scoase din uz pe teritoriul României; c) materialele şi componentele provenite de la vehiculele cuprinse în aceasta estimare, pentru a evita dubla contorizare.(6^3) Rubricile prevăzute la nr. crt. 1-4 din anexa nr. 2 sunt completate de către operatorii economici pe durata unui an, începând cu datele pe 2006, şi sunt transmise către autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului, potrivit prevederilor alin. (6). Datele sunt centralizate la Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului şi sunt trimise, în termen de 30 de zile, la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.(6^4) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor transmite datele prevăzute la alin. (6^3) Comisiei Europene, în maximum 18 luni de la sfârşitul anului pentru care se face raportarea."11. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:"Art. 15^1. - (1) În cazul vehiculelor scoase din uz pentru care s-a emis un certificat de distrugere în România şi ale căror materiale şi componente au fost exportate către alt stat membru sau alta ţara terta pentru tratare ulterioară, acea tratare va fi atribuită României, în scopul calculării obiectivelor, dacă exista dovada ca reciclarea şi/sau valorificarea au avut loc în condiţii echivalente cu cele prevăzute de legislaţia comunitara în domeniu. (2) Vehiculele scoase din uz pentru care un alt stat membru sau alta ţara terta a emis un certificat de distrugere şi care sunt importate în România pentru reciclare şi/sau valorificare nu vor fi luate în considerare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2) şi nu vor fi raportate ca reciclate sau valorificate în România. (3) În cazul exportului vehiculelor scoase din uz şi/sau materialelor şi componentelor acestora spre tari terţe, operatorii economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare şi/sau valorificare a vehiculelor scoase din uz vor întocmi, pentru fiecare export, câte un dosar care să conţină contractul de export şi declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic autorizat pentru dezmembrare şi/sau valorificare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, în sensul că acele materiale şi componente care au fost exportate sunt reciclate sau valorificate de către operatorul economic către care s-a efectuat exportul. Dosarul va fi prezentat, la cerere, autorităţilor responsabile de control."12. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Vehiculele speciale, astfel cum sunt definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exceptate de la aplicarea art. 12 şi 15."13. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:"Art. 16^1. - (1) Operatorii economici pot realiza obligaţiile prevăzute la art. 3, 5-7 şi 9 şi pot aplica prevederile art. 10 individual sau prin acorduri voluntare încheiate cu autorităţile publice competente. (2) Acordurile voluntare respecta următoarele cerinţe: a) acordurile sunt executorii; b) acordurile trebuie să specifice obiectivele cu termenele limita respective; c) acordurile sunt publicate pe site-ul autorităţii publice competente. (3) Rezultatele obţinute pe baza acordurilor sunt monitorizate regulat, sunt raportate autorităţilor competente şi Comisiei Europene şi sunt puse la dispoziţie publicului, în conformitate cu condiţiile stabilite în acestea. (4) Autorităţile competente iau deciziile necesare examinării progresului înregistrat pe baza acordurilor. (5) În cazul nerespectării acordurilor voluntare, operatorilor economici li se vor aplica sancţiunile prevăzute la art. 17, pentru nerealizarea obligaţiei respective."14. La articolul 17 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6, 11^1 şi 16^1 , cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;".15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 4, 5, 10, 12, art. 15 alin. (6^4) şi (7), art. 15^1 şi a art. 16^1 alin. (3), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, precum şi a art. 9, care intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006."16. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."17. La anexa nr. 1, litera g) a punctului 1 va avea următorul cuprins:"g) este obligatorie deţinerea de echipamente şi instalaţii de epurare a apelor, inclusiv a apelor meteorice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;".18. La anexa nr. 1, litera g) a punctului 2 va avea următorul cuprins:"g) este obligatorie deţinerea de echipamente şi instalaţii de epurare a apelor, inclusiv a apelor meteorice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;".19. La anexa nr. 1, după litera k) a punctului 2 se introduce o noua litera, litera k^1, cu următorul cuprins:"k^1) operatorii economici autorizaţi pot îndeplini cerinţele legate de pretratarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz şi prin utilizarea de instalaţii de depoluare mobile, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la pct. 1 lit. a) din prezenta anexa;".20. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.21. După anexa nr. 2 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 3 şi 4, având conţinutul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIMetodologia pentru urmărirea realizării de către operatorii economici a obiectivelor prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 se aproba prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIPe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 88/110/2005 privind materialele şi componentele vehiculelor exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 29 martie 2005.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.*Prezenta hotărâre transpune:- art. 10 alin. (3) din Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 269 din 21 octombrie 2000, p. 0034-0043;- Decizia Comisiei 2002/525/CE , care modifica şi completează anexa II a Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 170 din 29 iunie 2002, p. 81-84, modificată şi completată prin Decizia Comisiei 2005/438/CE, care modifica şi completează anexa II a Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 152 din 15 iunie 2005, p. 19, modificată şi completată prin Decizia Comisiei 2005/673/CE, care modifica şi completează anexa II a Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 254 din 30 septembrie 2005, p. 69-72;- Decizia Comisiei 2005/293/CE, care stabileşte reguli detaliate cu privire la monitorizarea tintelor de reutilizare/valorificare şi reutilizare/reciclare prevăzute în Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind vehiculele scoase din uz, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 094 din 13 aprilie 2005, p. 30-33.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul administraţieişi internelor,Vasile Blagap. Ministrul economiei şi comerţului,Cosmin Mihai Popescu,secretar de statp. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Constantin Dascalu,secretar de statMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 20 septembrie 2006.Nr. 1.313.  +  Anexa 1 -------(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004)----------------------------------------------------MONITORIZAREAobiectivelor de reutilizare şi valorificare, respectiv reutilizare şireciclare a vehiculelor scoase din uz
   1. Materiale provenite de la depoluarea şi dezmembrarea
   vehiculelor scoase din uz (în tone pe an)
  Materiale de la depoluare şi dezmembrare (**) Reutili- zare (A) Reci- clare (B1) Valori- ficare energe- tica (C1) Valori- ficare totală (D1=B1+ C1) Elimi- nare E1
  Baterii
  Lichide (excluzând combustibilul)
  Filtre de ulei
  Alte materiale de la depoluare (excluzând combustibilul)
  Catalizatori
  Componente metalice
  Anvelope
  Componente mari de plastic
  Sticla
  Alte materiale provenite de la dezmembrare)
  Total
  --------- Notă **) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
   2. Materiale provenite de la tocarea/maruntirea vehiculelor scoase din uz
   (în tone pe an)
  Materiale de la tocare/ maruntire(**) Reciclare (B2) Valorificare energetica (C2) Valorificare totală (D2 = B2+C2) Eliminare E2
  Materiale feroase (oţel)
  Materiale neferoase (alu- miniu, cupru, zinc, plumb, etc.)
  Fractie uşoară rezultată în urma tocarii/maruntirii
  Altele
  Total
   3. Monitorizarea vehiculelor scoase din uz (părţilor vehiculelor scoase din uz)
   exportate pentru tratare (în tone pe an)
  Masa totală a vehiculelor care sunt exportate pentru fiecare ţara*1)(**) Totalul vehicu- lelor scoase din uz (părţilor vehi- culelor scoase din uz) exportate, care au fost reciclate (F1) Totalul vehiculelor scoase din uz (par- tilor vehiculelor scoase din uz) exportate, care au fost valorificate energetic (F2) Totalul vehi- culelor scoase din uz (părţilor ve- hiculelor scoase din uz) exportate care au fost eli- minate (F3)
  -----*1) Se va preciza separat, pe tari, masa vehiculelor exportate pentru reciclare, valorificare şi eliminare. Notă **) Se vor utiliza, acolo unde este posibil, codurile conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.
   4. Monitorizarea cantităţii totale de materiale reutilizate, reciclate,
   valorificate (în tone pe an)
  ┌────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┐│Reutilizare │Total │Total valo- │Total reuti-│Total reutilizare││ │reciclare │rificare │lizare şi │şi valorificare ││ │ │ │reciclare │ ││(A) │(B1+B2+F1) │(D1+D2+F2) │(X1=A+B1+B2+│(X2=A+D1+D2+F2) ││ │ │ │F1) │ │├────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │├────────────┴─────────────┴────────────┼────────────┼─────────────────┤│W ( numărul total de vehicule scoase │% │% ││din uz) =... ├────────────┼─────────────────┤│W1 (masa totală a vehiculelor)= ... │ │ ││ │ │ │└───────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘NOTĂ:1. Operatorii economici care utilizează estimari asupra conţinutului de metal trebuie să le folosească pentru a completa rubricile din formularul 2 care se referă la metale, conform modelului.2. Operatorii economici care nu utilizează estimari asupra conţinutului de metal calculează reutilizarea (A) pe baza metodei de scădere: masa individuală a vehiculului (Wi) minus masa vehiculului depoluat şi dezmembrat (Wb), minus masa materialelor depoluate şi dezmembrate trimise pentru valorificare, reciclare sau eliminare. Operatorii economici care folosesc estimari asupra conţinutului de metal determina A, exclusiv componentele metalice, pe baza datelor furnizate de operatorii economici care dezmembreaza şi/sau valorifica vehiculele scoase din uz.Cantitatea reciclata/valorificată/eliminata este determinata pe baza datelor furnizate de operatorii economici care colectează sau recicleaza/valorifica ori pe baza cantităţilor notate în registrul de operare al operatorilor economici care recicleaza/valorifica sau elimina materialele şi componentele provenite de la vehicule scoase din uz.Masa individuală a vehiculului este definită ca masa medie la gol a vehiculului.Masa vehiculului depoluat şi dezmembrat (Wb) este determinata pe baza informaţiilor furnizate de operatorii economici care colectează şi tratează vehiculul scos din uz.3. Masa totală a vehiculelor (W1) este calculată ca suma maselor individuale ale vehiculelor (Wi).Numărul total al vehiculelor scoase din uz (W) este calculat pe baza numărului de vehicule scoase din uz din România pentru care s-a emis un certificat de distrugere de către operatorii economici autorizaţi pentru activitatea de tratare.4. Fluxul de vehicule scoase din uz procesate în instalatia de tocare/maruntire este calculat pe baza numărului de campanii de tocare/maruntire în corelatie cu cantitatea de vehicule scoase din uz alimentata în instalatia de tocare/ maruntire.Cantitatea de vehicule scoase din uz alimentata în instalatia de tocare/maruntire este calculată pe baza notelor de cantar, a chitantelor de primire sau altor forme de înregistrare. România trebuie să raporteze Comisiei numărul de campanii de tocare/maruntire executate pe teritoriul ei. Reciclarea/valorificarea reală, din producţia calculată, exclusiv metalele, trebuie justificată pe baza declaraţiilor operatorilor economici colectori, reciclatori, valorificatori, a notelor de cantar, a înregistrărilor de eliminare sau a altor forme de înregistrare.
   +  Anexa 2 -------(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004)----------------------------------------------------LISTAmaterialelor şi componentelor exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1)din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
  Nr. crt. Materiale şi componente Scopul şi data expi- rarii exceptarii Se eticheteaza sau se identifica în confor- mitate cu art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 2406/2004
  Plumb în aliaje
  1. Oţel pentru prelucrari me- canice şi oţel galvanizat cu conţinut de plumb de până la 0,35% în greutate
  2. a)Aluminiu pentru prelu- crari mecanice cu conţinut de plumb de până la 1,5% în greutate 1 iulie 2008
  b)Aluminiu pentru prelu- crari mecanice cu conţinut de plumb de până la 0,4% în greutate
  3. Aliaje de cupru cu un con- ţinut de plumb de până la 4% în greutate
  4. Bucse şi carcase de lagare din aliaj plumb/bronz 1 iulie 2008
  Plumb şi compuşi ai plumbului în componente
  5. Baterii X
  6. Amortizoare şi vibratii X
  7. a)Agenţi de vulcanizare şi stabilizatori pentru elas- tomeri folosiţi în aplicaţii din tehnologia fluidelor şi a trenurilor de rulare cu conţinut de plumb de până la 0,5% în greutate 1 iulie 2008
  b)Agenţi de legătură pentru elastomeri în aplicaţii ale trenurilor de rulare cu conţinut de plumb de până la 0,5% în greutate
  8. Conectori ai circuitelor electrice şi alte aplicaţii electrice X*1)
  9. Cupru din garniturile de frana cu conţinut de plumb mai mare de 0,4% în greu- tate 1 iulie 2007 X
  10. Scaune de supapa Tipurile de motoare realizate înainte de 1 iulie 2003: 1 iulie 2007
  11. Componentele electrice care conţin plumb, inserate în- tr-o matrice din sticlă sau ceramica, cu excepţia şti- clei pentru baloanele becu- rilor şi a izolatorilor ce- ramici ai bujiilor X*2)(pentru compo- nente ale motoare- lor, altele decât cele piezo)
  12. Initiatori pirotehnici Vehiculele pentru care sa emis omologare de tip înainte de 1 iulie 2006 iniţiatorii piro- tehnici destinaţi în- tretinerii acestor ve- hicule
  Crom hexavalent
  13. a)Acoperiri anticorozive 1 iulie 2007
  b)Acoperiri anticorozive ale suruburilor şi piulite- lor de asamblare pentru sa- siuri 1 iulie 2008
  14. Racitoare cu absorbţie în rulote X
  Mercur
  15. Lampi cu descărcare şi pa- nouri de afişare X
  Cadmiu
  16. Pasta pentru plăcile de a- cumulator 31 decembrie 2006
  17. Baterii pentru vehiculele electrice După 31 decembrie 2008 introducerea pe piaţa a bateriilor NiCd va fi permisă numai ca piese de schimb pentru vehiculele introduse pe piaţa înainte de această dată. X
  18. Componente optice în matri- ce de sticlă folosite în Sistemul de Asistenţa a Soferului 1 iulie 2007
  -----*1) Se dezmembreaza dacă, în corelare cu aplicatiile prevăzute la rubrica 11, se depăşeşte pragul mediu de 60 grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei prevederi, echipamentele electronice care nu sunt instalate de către fabricant pe linia de producţie nu vor fi luate în considerare.*2) Se dezmembreaza dacă, în corelare cu aplicatiile prevăzute la rubrica 8, se depăşeşte pragul mediu de 60 grame pe vehicul. Pentru aplicarea acestei prevederi, echipamentele electronice care nu sunt instalate de către fabricant pe linia de producţie nu vor fi luate în considerare.NOTĂ:1. Se tolereaza într-un material omogen plumb, crom hexavalent şi mercur în concentraţie maxima de 0,1% în greutate şi cadmiu în concentraţie maxima de 0,01% în greutate.2. Se admite reutilizarea nelimitată a părţilor de vehicule care erau pe piaţa la data expirării unei excepţii, întrucât acestea nu sunt sub incidenţa art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004.3. Piesele de schimb puse pe piaţa după 1 iulie 2003, care sunt folosite pentru vehiculele puse pe piaţa după 1 iulie 2003, sunt exceptate de la aplicarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004.*)----- Notă *) Aceasta clauza nu se aplică maselor pentru echilibrarea rotilor, periilor de grafit pentru motoare electrice şi garniturilor de frana, deoarece aceste componente sunt reglementate prin prevederi specifice.
   +  Anexa 3 -------(Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004)---------------------------------------------------                                   DECLARAŢIE    Subsemnatul ............, domiciliat în ......., în calitate de (exportator)........ sau (reprezentant, împuternicit) ........ al exportatorului ..........,cu sediul în ......., înmatriculat la oficiul registrului comerţului de pe lângăTribunalul ......., sub nr. ........, declar pe propria răspundere ca vehiculelescoase din uz şi/sau materialele şi componentele provenite de la acestea..../(denumirea, codul tarifar) ..... sunt exportate în vederea reciclarii sauvalorificării de către operatorul economic către care s-a efectuat exportul, înconformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificărileşi completările ulterioare.                                 Semnatura                          ......................                                  Ştampila    Orice informaţie sau data prezentată mai sus care nu este conformă cu    realitatea se considera fals şi se pedepseşte conform Codului penal.---------