LEGE nr. 365 din 2 octombrie 2006pentru reglementarea unor măsuri privind exercitarea comerţului în unele zone publice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 5 octombrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) La data închirierii locului de vânzare administratorul pieţei este obligat să înscrie în registrul de evidenţă special înfiinţat datele de identificare ale persoanelor fizice sau juridice, precum şi data, seria şi numărul chitanţei care atestă plata chiriei. În cazul producătorilor agricoli individuali, în registru se va înscrie şi localitatea de origine, precum şi cantităţile estimate a fi comercializate. (2) Modelul Registrului de evidenţă a producătorilor individuali şi a comercianţilor este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 2 (1) Prezenta lege modifică în mod corespunzător prevederile art. 9 alin. (1^1) din Hotărârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu modificările şi completările ulterioare. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 661/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa la prezenta lege.  +  Articolul 3Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 2 octombrie 2006.Nr. 365.  +  Anexa REGISTRULde evidenţă a producătorilor individuali şi a comercianţilor
    Nr. crt./ Data com- pletarii Numele şi pre- numele produ- cato- rului agri- col/ Denumi- rea comer- ciantului Seria şi nu- marul certi- ficatu- lui de produ- cator/ Codul unic de identi- ficare a comer- ciantu- lui Domici- liul pro- ducato- rului/ Sediul comer- ciantu- lui/ alte puncte de depo- zit Seria şi numărul chitan- tei care atesta plata chiriei/ Durata inchiri- erii lo- cului de vanzare Comercianti: denumirea produselor. Producători agricoli individuali: denumirea produselor, localitatea de origine, cantitati estimate pentru comerciali- zare
    NOTĂ:Registrul se numerotează, se şnuruieşte şi se sigilează. Numărul fişelor şi data începerii se consemnează în procesul-verbal pe prima filă a registrului, semnat de administratorul pieţei şi poliţistul desemnat să asigure ordinea în piaţă.---------