NORME METODOLOGICE din 18 septembrie 2006de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 octombrie 2006     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectoratele judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare inspectorate, direct ori prin comisiile de acorduri unice, denumite în continuare C.A.U., din cadrul consiliilor judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu". (2) Avizele de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin C.A.U., după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentaţiile tehnice ale lucrărilor de construcţii pentru realizarea adăposturilor de protecţie civilă.  +  Articolul 2 (1) Autorizaţiile de securitate la incendiu sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentelor şi în teren, realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în documentaţiile tehnice de execuţie a lucrărilor de construcţii, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu". (2) Autorizaţiile de protecţie civilă sunt actele emise, în baza legii, de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentelor şi în teren, realizarea adăposturilor de protecţie civilă, conform reglementărilor specifice.  +  Articolul 3 (1) Avizele de securitate la incendiu se emit în următoarele situaţii: a) când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii acordului unic, în C.A.U., pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului; b) pentru lucrările de schimbare a destinaţiei şi/sau de modernizare la construcţii şi amenajări existente, care nu necesită autorizaţii de construire, atunci când, în urma executării lucrărilor, construcţiile şi amenajările respective se încadrează în categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotărârea Guvernului prevăzută la lit. a), pentru care este necesară avizarea privind securitatea la incendiu; c) pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice, în conformitate cu prevederile Regulamentului general şi ale regulamentelor locale de urbanism, în cazurile în care nu se asigură îndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările specifice. (2) Avizele de protecţie civilă se emit când sunt solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii acordului unic, în C.A.U., pentru categoriile de construcţii şi amenajări aprobate, potrivit legii, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4Avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) se solicită şi se emit pe fişe tehnice specifice, conform procedurii stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 şi 825 bis din 13 septembrie 2005.  +  Articolul 5 (1) Avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c), precum şi autorizaţiile de securitate la incendiu şi de protecţie civilă se solicită în scris de către persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor în a căror zonă de competenţă urmează să fie realizate ori sunt amplasate construcţiile sau amenajările respective. (2) Modelele de cereri sunt prezentate în anexa nr. 1, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b), în anexa nr. 2, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), în anexa nr. 3, pentru avizele prevăzute la art. 3 alin. (2), în anexa nr. 4, pentru autorizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), şi în anexa nr. 5, pentru autorizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2).  +  Articolul 6 (1) Cererile, după caz, fişele tehnice, precum şi avizele şi autorizaţiile, însoţite de documentele prevăzute la art. 10, 13, 18 şi 21, se înregistrează într-un registru special, în ordinea primirii, respectiv emiterii lor, asigurându-se evidenţa şi confidenţialitatea conţinutului acestora. (2) Dacă documentele prezentate sunt incomplete sau nu conţin toate datele prevăzute în prezentele norme metodologice, lipsurile constatate se comunică solicitantului în cel mult 5 zile lucrătoare după înregistrare. (3) În situaţia în care documentaţia se restituie solicitantului spre completare pe loc, se vor specifică data, numele şi prenumele acestuia şi semnătura de ridicare, conform modelului din anexa nr. 6 lit. B. (4) Restituirea documentaţiei spre completare în termen de cel mult 5 zile lucrătoare se face cu adresă scrisă şi semnată de inspectorul-şef, cu aplicarea ştampilei inspectoratului. (5) Termenul legal de emitere a avizelor pe fişele tehnice este de maximum 15 zile, termen care curge de la data depunerii documentaţiei complete. (6) Termenul legal de emitere a avizelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) şi a autorizaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii cererii.  +  Articolul 7 (1) Documentele depuse pentru avizare sau autorizare se repartizează pentru soluţionare specialiştilor desemnaţi din inspecţia de prevenire din cadrul inspectoratului, care, în urma verificării conţinutului acestora şi a condiţiilor din teren - numai pentru emiterea autorizaţiilor -, întocmesc pentru fiecare situaţie un referat cu concluziile rezultate şi cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivată a emiterii avizului sau autorizaţiei. (2) Referatele se verifică de către şeful serviciului căruia i-a fost repartizată lucrarea, se avizează de către adjunctul inspectorului-şef al inspectoratului şi se aprobă de către inspectorul-şef, odată cu emiterea avizului/autorizaţiei. (3) Avizele şi autorizaţiile emise de inspectorate se semnează de către inspectorul-şef şi se ştampilează cu ştampila unităţii.  +  Articolul 8La emiterea avizelor şi/sau autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă solicitantul prezintă copii ale documentelor prin care se atestă efectuarea plăţii tarifelor stabilite potrivit ordinului ministrului administraţiei şi internelor pentru aprobarea tarifelor la emiterea avizelor şi autorizaţiilor.  +  Articolul 9 (1) Nu se emit avize sau autorizaţii de către inspectorate în următoarele situaţii: a) atunci când se constată la verificarea documentelor depuse, precum şi în teren neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de reglementările tehnice în vigoare şi de prezentele norme metodologice; b) dacă obiectivele respective nu se încadrează în categoriile celor stabilite prin lege, hotărâri ale Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale. (2) Se pot emite avize cu condiţii numai pe fişe tehnice, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005. (3) Respingerea emiterii avizelor sau autorizaţiilor se comunică în scris solicitanţilor, împreună cu motivele respingerii, în termen de maximum 15 zile de la înregistrarea documentaţiei complete. (4) Dacă solicitanţii nu se prezintă pentru ridicarea avizelor sau autorizaţiilor, precum şi a documentaţiilor depuse care au stat la baza emiterii acestora în termen de 6 luni de la data emiterii, documentele respective sunt clasate şi îndosariate potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul II Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu  +  Articolul 10 (1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii acordului unic, în C.A.U., se emit pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip - două exemplare; b) certificat de urbanism - un exemplar în copie; c) documentaţia tehnică, cuprinzând piese scrise - memoriu tehnic pe specialităţi şi scenariu de securitate la incendiu - şi desenate, în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu - un exemplar; d) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu", conform reglementărilor specifice - două exemplare; e) fişa tehnică în vederea acordului unic, întocmită conform formularului din Normele metodologice de aplicare a Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005 - trei exemplare; f) opis cu documentele depuse, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 lit. A - două exemplare. (2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbările de destinaţie şi modernizările la construcţiile şi amenajările existente care, potrivit legii, nu necesită autorizaţii de construire se emit pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip - două exemplare; b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului şi/sau construcţiilor - un exemplar în copie; c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" privind schimbarea destinaţiei sau avizul proiectantului iniţial al construcţiei - două exemplare în original; d) scenariul de securitate la incendiu - două exemplare, ambele în original; e) planul de situaţie - un exemplar; f) documentaţie cuprinzând planuri (relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă) ale construcţiei (planuri pentru fiecare nivel, faţade, secţiuni) şi, după caz, scheme ale instalaţiilor utilitare (electrice, gaze combustibile, încălzire, ventilare) şi cu rol de securitate la incendiu (detecţie, semnalizare, stingere) - un exemplar; g) opis cu documentele depuse - două exemplare. (3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construcţiilor în interiorul parcelelor şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice (în conformitate cu prevederile Regulamentului general sau regulamentelor locale de urbanism) se emit pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip - două exemplare; b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului - un exemplar în copie; c) planul de situaţie - amplasare în zonă - cu precizarea distanţelor faţă de vecinătăţi şi a căilor de acces la drumurile publice - două exemplare; d) opis cu documentele depuse - două exemplare.  +  Articolul 11 (1) La emiterea avizelor prevăzute la art. 10 alin. (1), se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din cerere, fişa tehnică, referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu", scenariul de securitate la incendiu, opisul cu documentele depuse şi referatul întocmit conform art. 7 alin. (1). (2) La emiterea avizelor prevăzute la art. 10 alin. (2), se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din cerere, aviz, raportul de expertiză tehnică/avizul proiectantului iniţial, opisul cu documentele depuse şi referatul întocmit conform art. 7 alin. (1). (3) La emiterea avizelor prevăzute la art. 10 alin. (3), se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din cerere, aviz, plan de situaţie, opisul cu documentele depuse şi referatul întocmit conform art. 7 alin. (1). (4) Documentele reţinute de emitent, prevăzute la alin. (1) şi (2), se păstrează de către acesta până la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor pentru care s-au emis avizele, respectiv până la emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu, după care se arhivează potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 12Avizele de securitate la incendiu emise direct de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 13 (1) Autorizaţiile de securitate la incendiu se emit după recepţia la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip - două exemplare; b) autorizaţia de construire - un exemplar în copie; c) avizul de securitate la incendiu emis pe fişa tehnică şi documentaţia vizată spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului - în original; d) piesele scrise şi desenate din documentaţia tehnică, cum sunt: detalii de execuţie, agremente tehnice sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcţii cu rol de securitate la incendiu, dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect etc., în care să fie incluse măsurile realizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu" - un exemplar; e) referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" - construcţii şi instalaţii - două exemplare; f) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - două exemplare; g) opisul cu documentele depuse - două exemplare. (2) Pentru schimbările de destinaţie la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţie de construire, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor, pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip - două exemplare; b) avizul de securitate la incendiu - în original, atunci când acesta a fost emis; c) documentaţia prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. c)-f); d) opisul cu documentele depuse - două exemplare.  +  Articolul 14 (1) Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8. (2) La emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu pentru situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1), se restituie solicitanţilor documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din cerere, opisul cu documentele depuse, autorizaţia de securitate la incendiu, procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, referatul întocmit conform art. 7 alin. (1) şi referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu". (3) La emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru situaţia prevăzută la art. 13 alin. (2), se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar al cererii, autorizaţiei de securitate la incendiu, raportului de expertiză sau avizului proiectantului iniţial, scenariului de securitate la incendiu şi referatului întocmit conform art. 7 alin. (1).  +  Articolul 15 (1) În situaţiile în care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu, precum şi la schimbările de destinaţie şi modernizări la construcţii şi amenajări care nu necesită autorizaţii de construire, deşi construcţiile sau amenajările respective se încadrează în categoriile celor aprobate prin hotărâre a Guvernului privind avizarea-autorizarea, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente: a) certificatul de urbanism - un exemplar în copie; b) autorizaţia de construire, dacă a fost emisă, potrivit legii - un exemplar în copie; c) raportul de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" - două exemplare în original; d) documentaţia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu şi piese desenate, ştampilate de către expert - două exemplare în original; e) plan de situaţie - un exemplar; f) opis cu documentele depuse - două exemplare. (2) Când solicitanţii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea, furtul, avizele de securitate la incendiu şi documentaţiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizaţiile de securitate la incendiu se emit pe baza următoarelor documente, după caz: a) autorizaţia de construire şi documentaţia specifică ce a stat la baza emiterii acesteia, după caz - un exemplar în copie; b) documentaţie cuprinzând planuri (relevee la situaţia existentă şi planuri cu situaţia propusă) ale construcţiei (planuri pentru fiecare nivel, faţade, secţiuni) şi, după caz, scheme ale instalaţiilor utilitare (electrice, gaze combustibile, încălzire, ventilare) şi cu rol de securitate la incendiu (detecţie, semnalizare, stingere) - un exemplar; c) raport de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială "securitate la incendiu" - două exemplare în original; d) documentaţia cuprinzând scenariul de securitate la incendiu şi piese desenate, ştampilate de către expert - două exemplare în original; e) plan de situaţie - un exemplar; f) opis cu documentele depuse - două exemplare.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate, se constată că documentaţiile tehnice nu mai corespund condiţiilor pentru care au fost avizate, avizele se anulează. (2) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate, se constată neconformitatea construcţiilor sau amenajărilor cu condiţiile pentru care au fost autorizate, din diverse motive, cum sunt: schimbare de destinaţie, modificări, completări, reamenajări, modernizări, autorizaţiile de securitate la incendiu devin nule de drept, proprietarul având obligaţia reluării procesului de avizare şi autorizare, conform prezentelor norme metodologice. (3) Autorizaţiile de securitate la incendiu emise de inspectorate pot fi anulate de unităţile emitente, dacă pe durata exploatării construcţiilor sau amenajărilor se constată nerespectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, ori încălcarea gravă a reglementărilor specifice, în ceea ce priveşte: limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi şi în interiorul compartimentelor de incendiu, protecţia şi evacuarea sigură a utilizatorilor, siguranţa pompierilor sau a altor forţe care intervin la stingerea incendiilor ori în alte situaţii de risc, inclusiv asigurarea posibilităţilor eficiente de alimentare cu apă în caz de incendiu şi, după caz, cu energie a consumatorilor aferenţi sistemelor de protecţie prevăzute.  +  Articolul 17Anularea autorizaţiilor de securitate la incendiu se face de personalul anume desemnat din cadrul inspectoratelor, prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, comunicând despre aceasta altor autorităţi competente.  +  Capitolul III Documentaţiile necesare pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor de protecţie civilă  +  Articolul 18Avizele de protecţie civilă solicitate prin certificatele de urbanism în vederea emiterii acordului unic, în C.A.U., se emit pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip - două exemplare; b) certificat de urbanism - un exemplar în copie; c) plan de situaţie şi de încadrare în zonă - două exemplare în copie; d) plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcţiei şi schema instalaţiilor de filtroventilaţie, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, şi al instalaţiilor electrice din adăpost - două exemplare în copie; e) planul secţiunii verticale a clădirii cu instalaţiile de filtroventilaţie din adăpost, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane - două exemplare în copie; f) memoriu tehnic de specialitate - două exemplare în copie; g) fişa tehnică în vederea emiterii acordului unic, întocmită conform formularului din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005; h) opis cu documentele depuse - două exemplare.  +  Articolul 19Memoriul tehnic de specialitate cuprinde următoarele: a) date generale despre adăpost: necesar personal de adăpostit; echipare cu instalaţii speciale, utilaje şi tâmplărie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimile pereţilor şi planşeelor, sistem de armare, pardoseli, finisaje, racorduri; instalaţii de filtroventilaţie, electrice, sanitare, de încălzire etc.; b) date privind echiparea cu instalaţii de filtroventilaţie, pentru adăposturile de protecţie civilă cu capacitate de adăpostire de peste 50 de persoane.  +  Articolul 20 (1) La emiterea avizelor de protecţie civilă se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din următoarele documente: a) cerere-tip; b) plan de situaţie şi de încadrare în zonă; c) plan de arhitectură al celui mai de jos nivel al construcţiei şi schema instalaţiilor de filtroventilaţie, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, şi al instalaţiilor electrice din adăpost; d) planul secţiunii verticale a clădirii cu instalaţiile de filtroventilaţie din adăpost, pentru adăposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane; e) memoriu tehnic de specialitate; f) fişa tehnică în vederea emiterii acordului unic, întocmită conform formularului din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005; g) opis cu documentele depuse. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se păstrează până la emiterea autorizaţiei de protecţie civilă.  +  Articolul 21 (1) Autorizaţiile de protecţie civilă se emit după recepţia la terminarea lucrărilor, la darea în exploatare a construcţiilor sau amenajărilor noi, pe baza următoarelor documente: a) cerere-tip - două exemplare; b) autorizaţia de construire - un exemplar în copie; c) documentaţia tehnică pe baza căreia s-a emis avizul de protecţie civilă şi eventualele modificări realizate prin dispoziţii de şantier, conform legii - două exemplare; d) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, două exemplare în copie; e) opis cu documentele depuse - două exemplare. (2) Autorizaţiile de protecţie civilă emise de inspectorate se redactează în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. (3) La emiterea autorizaţiei de protecţie civilă, se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reţinând câte un exemplar din cerere, autorizaţia de protecţie civilă, documentaţia tehnică, procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi opisul cu documentele depuse.  +  Articolul 22Autorizaţiile de protecţie civilă emise de inspectorate pot fi anulate de unităţile emitente, dacă pe durata exploatării construcţiilor/adăposturilor se constată nerespectarea măsurilor de protecţie civilă cuprinse în documentaţii ori încălcarea reglementărilor tehnice specifice de protecţie civilă.  +  Articolul 23 (1) Un exemplar în copie al avizelor şi autorizaţiilor emise de inspectorate pentru adăposturile în care sunt amenajate puncte de comandă se transmite spre ştiinţă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. (2) Un exemplar în copie al avizelor şi autorizaţiilor emise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti pentru adăposturile la obiectivele de investiţii amplasate în zonele cuprinse în perimetrele Lac Floreasca - Bd. Aviatorilor - Calea Dorobanţilor - Calea Floreasca, şos. Bucureşti-Ploieşti - Bd. Poligrafiei - Str. Tipografilor, str. C.A. Rosetti - str. N. Bălcescu - str. Ion Câmpineanu - Calea Victoriei se transmite spre ştiinţă Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 24Inspectoratele, prin inspecţiile de prevenire, pe timpul execuţiei obiectivului de investiţii până la emiterea autorizaţiilor, verifică prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executării lucrărilor din documentaţiile avizate privind îndeplinirea cerinţei esenţiale "securitate la incendiu", respectiv realizarea adăposturilor de protecţie civilă.  +  Articolul 25Avizele emise pe fişe tehnice în cadrul comisiilor de acorduri unice îşi pierd valabilitatea dacă, în termenul prevăzut în autorizaţia de construire, nu au fost începute lucrările de execuţie precizate în documentaţia tehnică.  +  Articolul 26Posesorii avizelor şi autorizaţiilor au obligaţia de a le păstra în bune condiţii, împreună cu documentele vizate spre neschimbare prevăzute în prezentele norme metodologice, şi de a le prezenta, la cerere, organelor împuternicite cu exercitarea controlului, potrivit legii.  +  Articolul 27Inspectoratele trebuie să asigure condiţiile şi măsurile corespunzătoare lucrului cu publicul, necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de primire a cererilor şi de asigurare a reglementărilor tehnice şi standardelor în vigoare necesare verificării documentaţiilor anexate acestora şi de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă.  +  Articolul 28Tarifele aferente activităţilor de emitere a avizelor şi/sau autorizaţiilor de securitate la incendiu şi de protecţie civilă sunt stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 29 (1) Ştampilele pentru vizat spre neschimbare a documentaţiilor depuse de solicitanţi se vor confecţiona prin grija inspectoratelor. (2) Modelul ştampilei cu număr de identificare este prezentat în anexa nr. 10. (3) Numerele de identificare ale ştampilelor se stabilesc de fiecare inspectorat în funcţie de necesităţi.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1la normele metodologiceCătreInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ......./Municipiului BucureştiDomnului inspector-şefCEREREpentru emiterea avizului de securitate la incendiunr. ..... din .......... 200...Subsemnatul/Subsemnata ...................., cu domiciliul în judeţul .............., municipiul/oraşul/comuna ..........., sectorul/satul ..........., str. .............. nr. ......., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ..., codul poştal ........., telefon ............., fax .............., e-mail ..............., în calitate de .................... la ..................., în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr. ........................, solicit:1. verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţia anexată;2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru ..................., având destinaţia ..................., amplasat/amplasată în judeţul ................., municipiul/oraşul/comuna .................., sectorul/satul ..................., str. ............ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ................., telefon/fax ........................., e-mail .................. .Anexez documentele prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.435/2006, conform opisului.Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.Data ....... Semnătura ...............  +  Anexa 2la normele metodologiceCătreInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ............./Municipiului BucureştiDomnului inspector-şefCEREREpentru emiterea avizului de securitate la incendiunr. .... din ........... 200...Subsemnatul/Subsemnata .................., cu domiciliul în judeţul .............., municipiul/oraşul/comuna .............., sectorul/satul ............., str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., codul poştal ..........., telefon .........., fax ............., e-mail ...................., în calitate de ................... la .............., în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare, solicit emiterea avizului de securitate la incendiu pentru amplasarea în interiorul parcelei ............ şi asigurarea posibilităţilor de acces la drumurile publice pentru ..........................., având destinaţia ..............................., amplasat/amplasată în judeţul ................, municipiul/oraşul/comuna ..............., sectorul/satul ............, str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal .............., telefon/fax ............., e-mail .............. .Anexez documentele prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.435/2006, conform opisului.Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.Data ....... Semnătura ...............  +  Anexa 3la normele metodologiceCătreInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului .........../Municipiului BucureştiDomnului inspector-şefCEREREpentru emiterea avizului de protecţie civilănr. .... din ......... 200...Subsemnatul/Subsemnata ................., cu domiciliul în judeţul ................., municipiul/oraşul/comuna ........................., sectorul/satul ............., str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............, telefon/fax ................, e-mail .........., în calitate de .................. la ..........., în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ......... din ..........., solicit emiterea avizului de protecţie civilă pentru .............., amplasat/amplasată în judeţul ............., municipiul/oraşul/comuna .............., sectorul/satul ..............., str. ......... nr. ......., codul poştal .................... .Anexez documentele prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.435/2006, conform opisului.Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.Data ....... Semnătura ...............  +  Anexa 4la normele metodologiceCătreInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ........./Municipiului BucureştiDomnului inspector-şefCEREREpentru emiterea autorizaţiei de securitate la incendiunr. .... din .......... 200...Subsemnatul/Subsemnata ..............., cu domiciliul în judeţul ...................., municipiul/oraşul/comuna ................., sectorul/satul .................., str. ............ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., codul poştal ..............., telefon .............., fax ............, e-mail ................, în calitate de ................ la ................, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului nr. ..............., solicit:1. certificarea realizării măsurilor de securitate la incendiu, prevăzute în documentaţia tehnică anexată, pentru construcţia/amenajarea cu destinaţia ........................, amplasat/amplasată în judeţul ................, municipiul/oraşul/comuna ..............., sectorul/satul ................., str. .................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ...................., telefon/fax ................., e-mail ................;2. emiterea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru construcţia (instalaţia) specificată la pct. 1.Anexez documentele prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.435/2006, conform opisului.Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.Data ....... Semnătura ...............  +  Anexa 5la normele metodologiceCătreInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului ............/Municipiului BucureştiDomnului inspector-şefCEREREpentru emiterea autorizaţiei de protecţie civilănr. ..... din .......... 200...Subsemnatul/Subsemnata ..............., cu domiciliul în judeţul ................., municipiul/oraşul/comuna ..............., sectorul/satul ........., str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal .............., telefon/fax ............, în calitate de ................ la .................., în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. .................... din .............., solicit emiterea autorizaţiei de protecţie civilă pentru .............., amplasat/amplasată în judeţul ..................., municipiul/oraşul/comuna ................., sectorul/satul ..............., str. ............. nr. ..., codul poştal ............... .Anexez documentele prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.435/2006, conform opisului.Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.Data ....... Semnătura ...............  +  Anexa 6la normele metodologiceA. Opis cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului/autorizaţieide securitate la incendiu/de protecţie civilă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Seria, codul, Nr.crt. documentului nr. de înregistrare etc. de file Formatul──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Data ............. Semnătura solicitantului ..........................B. Documentele necesare pentru completarea dosarului de avizare/autorizare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea Data Semnătura Data Semnăturacrt. documentului comunicării solicitantului redepunerii de primire────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Data .......... Semnătura personalului Semnătura solicitantului nominalizat de inspectorat ........................ ..........................  +  Anexa 7la normele metodologiceROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "........."al Judeţului .............../Municipiului BucureştiAVIZde securitate la incendiunr. ...... din ....... 200...Ca urmare a cererii înregistrate la nr. ............. din .............. 200....., adresată de ................, cu domiciliul/sediul în judeţul ................., municipiul/oraşul/comuna .............., sectorul/satul ..............., str. ............... nr. ....., bl. ......., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal .........., telefon .............., fax ..............., e-mail ...............,în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ........./200..., se avizează din punctul de vedere al securităţii la incendiu ..........................., amplasat/amplasată în judeţul ................, municipiul/oraşul/comuna ............., sectorul/satul ..............., str. .................. nr. ......., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..................., telefon ........................, fax ................... .Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezentul aviz de securitate la incendiu.Avizul este valabil numai însoţit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acestuia.Deţinătorul*) avizului are obligaţia să solicite autorizaţia de securitate la incendiu după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a construcţiilor ori amenajărilor pentru care s-a obţinut prezentul aviz._____________ Notă *) Nu se aplică pentru avizele emise potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.435/2006. Inspector-şef,....................................(numele şi prenumele, semnătura)L.S.  +  Anexa 8la normele metodologiceROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "..........."al Judeţului .........../Municipiului BucureştiAUTORIZAŢIEde securitate la incendiunr. ..... din ........ 200...Ca urmare a cererii înregistrate la nr. ............. din .............. 200......., adresată de ................, cu domiciliul/sediul în judeţul ..........., municipiul/oraşul/comuna ................, sectorul/satul ..........., str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ............., telefon ......................, fax .................., e-mail .................,în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ......../200....., se certifică realizarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor la ..............., amplasat/amplasată în judeţul ..........., municipiul/oraşul/comuna .................., sectorul/satul ..........., str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ................, telefon .............., fax .............. .Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată.Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor.Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.Inspector-şef,....................................(numele şi prenumele, semnătura)L.S.  +  Anexa 9la normele metodologiceROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORInspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ".........."al Judeţului ............/Municipiului BucureştiAUTORIZAŢIEde protecţie civilănr. .... din ...........Ca urmare a cererii înregistrate la nr. ................ din .............., adresată de ............, cu domiciliul/sediul în judeţul ............., municipiul/oraşul/comuna ................., sectorul/satul ............., str. ....... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal ..........., telefon .......................,în baza prevederilor art. 11 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, ale Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. ....../.........., se autorizează din punctul de vedere al protecţiei civile ..........., amplasat/amplasată în judeţul ............., municipiul/oraşul/comuna ............, sectorul/satul ............., str. ........... nr. ......., codul poştal ............. .Prezenta autorizaţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care construcţia/amenajarea nu mai corespunde condiţiilor pentru care a fost autorizată.Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor.Autorizaţia este valabilă numai însoţită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.Inspector-şef,....................................(numele şi prenumele, semnătura)L.S.  +  Anexa 10la normele metodologice-------