HOTĂRÂRE nr. 1.217 din 6 septembrie 2006privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 26 septembrie 2006



    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie mecanismul naţional pentru promovarea incluziunii sociale, organizat la nivel central şi judeţean, potrivit anexelor nr. 1 şi 2.  +  Articolul 2 (1) În cadrul autorităţilor publice centrale prevăzute în anexa nr. 3 se constituie unitatea de incluziune socială, care are ca scop monitorizarea implementării angajamentelor asumate de România în documentele internaţionale din domeniul incluziunii sociale. (2) Unitatea de incluziune socială prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuţii principale, în raport cu specificul domeniului de activitate al autorităţilor publice centrale în care funcţionează: a) coordonează monitorizarea planurilor de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a excluziunii sociale; b) evaluează efectele măsurilor preconizate prin planurile de implementare prevăzute la lit. a), prin raportare la obiectivele de dezvoltare regională şi judeţeană; c) actualizează indicatorii sectoriali de incluziune socială; d) elaborează sistemul informaţional privind datele cu relevanţă pentru domeniul incluziunii sociale; e) participă la procesul de consultare iniţiat în domeniul incluziunii sociale de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu scopul eradicării sărăciei şi prevenirii excluziunii sociale; f) monitorizează periodic progresul realizat în raport cu obiectivele şi indicatorii stabiliţi prin Raportul anual în domeniul incluziunii sociale; g) elaborează documentele necesare pentru redactarea Raportului de progres în domeniul incluziunii sociale, definitivat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (3) Componenţa nominală a unităţii de incluziune socială cuprinde maximum 3 persoane, dintre care una va fi desemnată coordonator, şi se stabileşte prin ordin sau decizie a conducătorilor autorităţilor publice centrale prevăzute în anexa nr. 3 (4) Coordonatorul unităţii de incluziune socială participă la lucrările Comisiei naţionale privind incluziunea socială.  +  Articolul 3Se înfiinţează Comisia naţională privind incluziunea socială, denumită în continuare Comisia naţională, organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, ce funcţionează în cadrul Consiliului interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecţia consumatorului, prevăzut la poziţia VI din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente.  +  Articolul 4 (1) Comisia naţională este constituită din câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat sau preşedinte, al ministerelor, autorităţilor, agenţiilor şi al altor instituţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale, prevăzute în anexa nr. 3. (2) Componenţa nominală a Comisiei naţionale se stabileşte prin decizie a primului-ministru, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza propunerilor transmise Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei de autorităţile publice centrale prevăzute în anexa nr. 3. (3) Propunerile privind desemnarea reprezentanţilor din cadrul ministerelor, autorităţilor, agenţiilor, precum şi din cadrul altor instituţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale trebuie să cuprindă un membru titular şi un membru supleant. (4) Procedura de lucru a Comisiei naţionale se stabileşte prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat de comisie, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (5) Hotărârile Comisiei naţionale se adoptă prin votul majorităţii membrilor prezenţi.  +  Articolul 5La lucrările Comisiei naţionale pot fi invitaţi şi partenerii sociali, reprezentanţi ai mediului academic, reprezentanţelor organismelor internaţionale în România, organizaţiilor nonguvernamentale, institutelor de cercetare şi alţii asemenea.  +  Articolul 6Comisia naţională este condusă de ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei.  +  Articolul 7 (1) Principalele atribuţii ale Comisiei naţionale sunt următoarele: a) identificarea priorităţilor naţionale din domeniul incluziunii sociale; b) stabilirea Planului de acţiune în conformitate cu priorităţile naţionale identificate; c) avizarea rapoartelor de monitorizare a implementării priorităţilor din domeniul incluziunii sociale; d) avizarea indicatorilor sectoriali privind incluziunea socială, utilizaţi în sistemele de raportare; e) avizarea Raportului naţional privind domeniul incluziunii sociale şi protecţiei sociale. (2) Raportul naţional privind domeniul incluziunii sociale şi protecţiei sociale, precum şi rapoartele de monitorizare a implementării priorităţilor din domeniul incluziunii sociale se elaborează sub coordonarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 8Comisia naţională acţionează prin Direcţia politici, strategii, programe de incluziune socială din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi prin unităţile de incluziune socială, pentru a promova o strategie de convergenţă a politicilor în acest domeniu, fundamentate pe obiectivele stabilite în comun în vederea promovării coeziunii sociale.  +  Articolul 9Secretariatul Comisiei naţionale este asigurat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Direcţia politici, strategii, programe de incluziune socială.  +  Articolul 10 (1) Direcţia politici, strategii, programe de incluziune socială derulează acţiuni de cooperare în domeniul sistemului informaţional statistic cu Institutul Naţional de Statistică. (2) Acţiunile de cooperare prevăzute la alin. (1) se derulează pentru realizarea compatibilităţii sistemelor informaţionale şi pentru realizarea statisticilor solicitate de Uniunea Europeană în domeniul incluziunii sociale.  +  Articolul 11În vederea asigurării transversalităţii implementării politicilor de incluziune socială se organizează, la nivelul instituţiei prefectului, comisia judeţeană privind incluziunea socială, respectiv Comisia privind incluziunea socială a municipiului Bucureşti, având în principal următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) elaborează şi aprobă planul judeţean din domeniul incluziunii sociale şi protecţiei sociale; b) monitorizează realizarea obiectivelor prevăzute în planurile judeţene şi efectuează informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării sociale a judeţului; c) prezintă periodic Comisiei naţionale informări asupra stadiului de realizare a priorităţilor asumate prin planul judeţean anual.  +  Articolul 12 (1) Comisia judeţeană privind incluziunea socială este alcătuită din reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu responsabilităţi în domeniul incluziunii sociale, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale reprezentative din judeţ, reprezentanţi ai consiliilor locale şi ai consiliului judeţean. (2) La reuniunile comisiei judeţene privind incluziunea socială sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale, ai patronatelor, precum şi personalităţi recunoscute în domeniu.  +  Articolul 13Secretariatul comisiei judeţene privind incluziunea socială se asigură de compartimentul de incluziune socială din cadrul direcţiei judeţene de muncă, solidaritate socială şi familie.  +  Articolul 14 (1) Numărul de posturi necesare pentru realizarea atribuţiilor ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri se asigură pentru Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin redistribuire în cadrul numărului maxim de posturi aprobat acestui minister, după cum urmează: 5 posturi pentru Direcţia politici, strategii, programe incluziune socială, câte un post pentru fiecare direcţie judeţeană de muncă, solidaritate socială şi familie şi două posturi pentru Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a Municipiului Bucureşti. (2) În scopul exercitării atribuţiilor unităţii de incluziune socială, numărul de posturi se asigură prin redistribuire în cadrul numărului maxim de posturi aprobat pentru fiecare autoritate publică centrală prevăzută în anexa nr. 3. În cazul în care posturile nu pot fi asigurate din disponibil prin redistribuire în cadrul numărului maxim de posturi aprobat, se poate suplimenta, după caz, prin legea bugetară, cu maximum 3 posturi.  +  Articolul 15Cheltuielile de funcţionare ale secretariatului prevăzut la art. 9, respectiv la art. 13, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 16 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se desfiinţează Comisia anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale - CASPIS. (2) Bunurile din dotarea secretariatului tehnic al Comisiei anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale - CASPIS se preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 705/2002 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale - CASPIS, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2002, cu modificările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 385/2006 privind constituirea Comitetului director pentru monitorizarea implementării angajamentelor asumate prin Memorandumul comun în domeniul incluziunii sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 5 aprilie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statp. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul integrării europene,Anca Daniela Boagiup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 6 septembrie 2006.Nr. 1.217.  +  Anexa 1                      Mecanismul naţional pentru promovarea                incluziunii sociale, organizat la nivel central            ┌─────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐            │ MINISTRUL │ │Consiliului Interministerial│            │MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE│<───>│ pentru Afaceri Sociale, │            │ ŞI FAMILIEI │ ┌--│ Sănătate şi │            └─────────────────┬───────────┘ | │ Protectia Consumatorului │                              │ | └────────────────────────────┘                              │ ┌-----┘ ┌────────────────────────┐                              │ | │ COMISIA NAŢIONALA │                              │ | ┌────┤ PRIVIND │                              │ | │ │ INCLUZIUNEA SOCIALA │                              │ | │ └────────────┬───────────┘                              v v v │                     ┌────────────────────────┐ v                     │ SECRETAR DE STAT │ ┌─────────────────────┐                     │ Coordonator al │ │ Ministere, │                     │ domeniului asistentei │ │ Autorităţi, Agentii │                     │ sociale şi │ └─────────┬───────────┘                     │ politicilor familiale │ │                     └───────────────┬────────┘ │                                     │ │                                     v │                     ┌──────────────────────┐ v                     │ DIRECTIA POLITICI, │ ┌──────────────────────┐                     │ STRATEGII, PROGRAME │ │Unităţi de incluziune │                     │ INCLUZIUNE SOCIALA │ │ sociala │                     └───────────────┬──────┘ └──────────────────────┘                                     │                                     │            ┌────────────────────────┼─────────────────────────┐            │ │ │            v v v   ┌───────────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌──────────────────┐   │STRATEGII, SINTEZE │ │Secretariatul Comisiei│ │ │   │ ŞI INDICATORI │ │ Naţionale privind │ │ PROGRAME │   │INCLUZIUNE SOCIALA │ │ Incluziunea Sociala │ │INCLUZIUNE SOCIALA│   └───────────────────┘ └─────────────────────┘ └──────────────────┘  +  Anexa 2                      Mecanismul naţional pentru promovarea                incluziunii sociale, organizat la nivel judeţean    NIVEL JUDEŢEAN                      ┌─────────────────────────┐                      │ INSTITUŢIA PREFECTULUI │                      └────────────┬────────────┘                                   |                                   v           ┌────────────────────────────────────────────────┐           │ COMISIA JUDEŢEANĂ PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ │           └───────────────────────┬────────────────────────┘                                   |                                   v                          ┌--------------------------------------┐                          v v   ┌───────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐   │ │ │ Servicii publice │   │ DIRECŢIILE JUDEŢENE DE MUNCĂ, │ │ deconcentrate │   │ SOLIDARITATE SOCIALĂ ŞI FAMILIE │ │ ale ministerelor │   ├───────────────────────────────────────────┤ │şi ale celorlalte organe│   │ Secretariatul comisiei judeţene │ │ ale administraţiei │   │ privind incluziunea socială │ │ publice centrale │   ├──────────────────┬────────────────────────┤ │ din subordinea │   │ │ Compartiment de │ │ Guvernului │   │ │ incluziune sociala │ └────────────────────────┘   └──────────────────┴────────────────────────┘  +  Anexa 3 LISTAautorităţilor publice centrale cu atribuţiiîn domeniul incluziunii socialeMSP - Ministerul Sănătăţii PubliceMJ - Ministerul JustiţieiMAI - Ministerul Administraţiei şi InternelorMEC - Ministerul Economiei şi ComerţuluiMAPDR - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării RuraleMTCT - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi TurismuluiMEdC - Ministerul Educaţiei şi CercetăriiMCTI - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei InformaţieiMMGA - Ministerul Mediului şi Gospodăririi ApelorANOFM - Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de MuncăANES - Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi BărbaţiANA - Agenţia Naţională AntidrogANDZM - Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor MiniereANPDC - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor CopiluluiANPH - Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu HandicapANR - Agenţia Naţională pentru RomiANPF - Agenţia Naţională pentru Protecţia FamilieiCNPAS - Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări SocialeCNAS - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate--------------