HOTĂRÂRE nr. 65 din 23 ianuarie 2003 (*actualizata*)privind stabilirea drepturilor de hrana, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, caruia i se aplică Statutul politistului(actualizata până la data de 21 august 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 7 februarie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 21 august 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.074 din 16 august 2006.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie şi ale art. 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Personalul aparţinând structurilor Ministerului de Interne, caruia i se aplică Statutul politistului, beneficiaza pentru perioada în care se afla în activitate de o alocaţie de hrana zilnica, în limita unor plafoane calorice, diferentiate pe categorii, care constituie norme de hrana.  +  Articolul 2Normele de hrana zilnice, plafoanele calorice şi categoriile de personal pentru care se acordă sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Hrana se asigura în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementeaza acordarea drepturilor de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala.  +  Articolul 4Normele de aplicare a prezentei hotărâri, precum şi structura normelor de hrana se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul de interne,Toma Zaharia,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 ianuarie 2003.Nr. 65.  +  Anexă                             NORME DE HRANA    pentru personalul aparţinând structurilor Ministerului de Interne,                caruia i se aplică Statutul politistului─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea normelor Nr      de hrana calorii Categoriile de personal pentru care se acordă                    om/zi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         0 1 2───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          Se acorda gratuit;                           absolventilor instituţiilor de invatamant superior                          incorporati, când nu executa programe de pregatire Norma nr. 1 4.300 ale scolilor de ofiteri de rezerva sau pe timpul (de baza) convocarii metodice pentru acordarea gradului                          profesional în rezerva;                         personalului caruia i se aplică Statutul politistului                          (inclusiv celor în rezerva ce executa concentrari cu                          scoatere din productie) care nu beneficiaza de alte                          norme de baza (2-9 inclusiv);─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Norma nr. 2 Se acorda gratuit;(pentru personalului caruia i se aplică Statutul politistuluipersonalul ambarcat pe nave de suprafaţa, maritime şi fluviale,caruia i se indiferent dacă se executa sau nu iesiri în mareaplica (fluviu), precum şi pe timpul când navele sunt înStatutul santier pentru reparatii sau modernizari;politistului 5.085 personalului caruia i se aplică Statutul politistuluiambarcat pe ambarcat temporar pe timpul aplicatiilor şi iesirilornave de în mare, cu aprobarea sefului esalonului superiorsuprafaţa, unităţii de nave;maritime personalului caruia i se aplică Statutul politistuluişi fluviale) ce încadrează centrele şi sectiile de pregatire                          marinareasca;                         personalului, în rezerva, caruia i se aplică Statutul                          politistului, ce executa concentrari cu scoatere din                          productie la bordul navelor sau în cadrul centrelor şi                          sectiilor de pregatire marinareasca.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          Se acorda gratuit, numai în natura ca supliment,                          personalului caruia i se aplică Statutul politistului                          care are dreptul la norma de hrana nr. 2 când intră în                          serviciul de cart, pe timpul navigatiei, la orele 00°°                          şi 04°°. De acest suplimentNorma nr. 2" A" beneficiaza gratuit şi personalul caruia i se aplică(supliment la 270 Statutul politistului din echipajele salupelor cândnorma nr. 2) iese în mare (fluviu) mai mult de 2 ore.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Norma nr. 3(pentru personalulcaruia i seaplica Statutulpolitistuluiambarcat penavele maritimeşi fluviale 4.900 Se acorda gratuit, personalului caruia i se aplicăcând iese în Statutul politistului care are dreptul la norma demare (fluviu) hrana nr, 2, dacă nu are posibilitatea de prepararemai mult de a hranei calde la bord, când iese în mare (fluviu)24 de ore mai mult de 24 de ore.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Norma nr. 4 Se acorda, gratuit, personalului caruia i se aplică(pentru Statutul politistului, incadrat pe functii descafandri şi scafandri, precum şi al celor ambarcati permanent saupersonalul temporar pe navele şi ambarcatiunile specializateambarcat pe pentru lucrul scafandrilor.navele şi 6.195 Se acorda gratuit, personalului sus mentionat peambarcatiunile perioada când se instruieste în specialitateaspecializate "scafandru", precum şi celor care au obţinut brevetpentru de scafandru în zilele când executa scufundari delucrul antrenament sau perfectionare pentru menţinereascafandrilor) calificarii.                          Se acorda, gratuit, personalului caruia i se aplică                          Statutul politistului, care executa activităţi pe                          platforme de foraj şi extractie maritime şi celor                          ambarcati pe navele care deservesc aceste platforme.                          Se acorda, gratuit, personalului caruia i se aplică                          Statutul politistului, ambarcat pe submarine,                          indiferent dacă executa sau nu iesiri în mare, lucru                          în santier pentru modernizari sau reparatii, etc.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Norma nr. 4 "A" Se acorda, gratuit, numai în natura, personalului(supliment la 1.504 caruia i se aplică Statutul politistului, incadrat penorma nr. 4) functii de scafandru, precum şi celor care se                          instruiesc ca scafandri, în zilele când executa                          scufundari până la 40 metri adancime sau când                          temperatura apei este mai mare de 10° C.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Norma nr. 4 "B" Se acorda, gratuit, numai în natura, personalului(supliment la 3.506 caruia i se aplică Statutul politistului, incadrat penorma nr. 4) functii de scafandru, în zilele când executa                          scufundari la adancime mai mare de 40 de metri sau                          când temperatura apei este mai mica de 10° C───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Norma nr. 5 Se acorda, gratuit, personalului caruia i se aplică(pentru Statutul politistului, navigant de pe avioanele şipersonalul elicopterele cu motoare reactive, precum şi elevilornavigant de 5.720 din scolile de aviatie (naviganti) din momentul înpe avioanele care trec la zborul pe aeronave (elicoptere) cuşi elicopterele motoare reactive, permanent, indiferent dacă executacu motoare sau nu zboruri.reactive)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Norma nr. 5 "A" Se acorda, gratuit, numai în natura, personaluluiHrana rece navigant care beneficiaza de norma de hrana nr. 5,(pentru pe timpul misiunilor, când acestuia nu i se poatepersonalul asigura hrana calda la unitatea de plecare sau denavigant de pe 5.720 destinatie.avioanele şielicopterelecu motoarereactive)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Norma nr. 6 Se acorda gratuit:(pentru personalul personalului operativ, caruia i se aplică Statutulcaruia i se politistului, din unitatile (subunitatile) deaplica asigurare a ordinii şi linistei publice, de combatereStatutul a crimei organizate, speciale pirotehnice sau carepolitistului asigura securitatea navelor în zbor, precum şi acare indeplineste celor care compun grupele operative ce asigura, înmisiuni cu misiuni de aceasta natura, conducerea efectivelor;pericol personalului operativ, caruia i se aplică Statutuldeosebit, care politistului, care face parte din urmatoareleexecuta, conduce structuri (formatiuni):sau coordonează a) - de interventie antiterorista;misiuni b) - de interventie pirotehnica;operative 5.010 c) - care asigura gardare şi protecţie antiterorista,ori contribuie d) - care asigura protecţie şi control antiterorist-la realizarea antideturnare la sol asupra aeronavelor aflate înacestora) zbor şi pe ambarcatiuni de toate tipurile;                          e) - de asigurare a ordinii şi linistii publice;                          f) - care compun grupe operative ce asigura                          conducerea personalului mentionat la litera a - e                          aflat în misiuni sau pregatire speciala.                         personalului operativ, caruia i se aplică Statutul                          politistului, incadrat pe functii nominalizate prin                          ordinul ministrului de interne.                         personalului caruia i se aplică Statutul                          politistului, care conduce, executa, asigura sau                          coordonează misiuni operative ori contribuie la                          realizarea acestora, incadrat pe functiile                          nominalizate prin ordinul ministrului de interne.                         personalului caruia i se aplică Statutul                          politistului, care participa în afara granitelor                          tarii la exercitii şi activităţi de pregatire în                          comun cu personalul specializat din alte tari, la                          misiuni de mentinere a pacii, misiuni umanitare                          sau speciale.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Norma nr. 6 "A" 5.010 Se acorda gratuit, numai în natura, personalului(hrana rece) caruia i se aplică Statutul politistului, care                          beneficiaza de norma nr. 6, pe timpul misiunilor când                          acestuia nu i se poate asigura hrana calda la                          unitatea de plecare sau de destinatie.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Norma nr. 7 Se acorda, gratuit, personalului caruia i se aplică(pentru 4.390 Statutul politistului, care deserveşte tehnica depersonalul zbor (aeronave) şi care indeplineste functiiletehnic de tehnice prevăzute în statul de organizare alaviatie) patrulelor, escadrilelor, unităţilor de aviatie,                          formatiunilor (baze, sectii, ateliere, etc.) de                          reparat aeronave, scolilor de aviatie şi unităţilor                          (subunitatilor şi formatiunilor de parasutisti).───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Norma nr. 8 Se acorda gratuit:(pentru elevii şi elevilor scolilor de formare a personalului caruia istudentii se aplică Statutul politistului (activ şi de rezerva);instituţiilor de elevilor şi studenţilor diferitelor scoli şi cursuriinvatamant 4.315 până la obtinerea gradului profesional de ofiterpentru formarea (Academia de Politie, etc);personalului personalului caruia i se aplică Statutul politistului,caruia i se care urmeaza diferite cursuri sau scoli deaplica Statutul perfectionare, calificare, specializare, reciclarepolitistului) sau pentru obtinerea gradului profesional următor,                          indiferent de durata lor, dacă pe perioada respectiva                          nu li se acordă diurna de delegare;                         absolventilor instituţiilor de invatamant superior                          care nu au putut fi cuprinşi în scolile de ofiteri                          de rezerva şi se instruiesc în unităţi pentru a                          deveni ofiteri, în rezerva.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Norma nr. 9 Se acorda, gratuit, numai sub forma de hrana(pentru elevii preparata, elevilor liceelor din structuraliceelor din Ministerului de Internestructura 4.415Ministerului deInterne)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Norma nr. 11 Se acorda, gratuit, personalului caruia i se aplică(de hrana rece) Statutul politistului, care beneficiaza de normele                          de hrana nr. 1-4 şi 7-9 pe timpul transportului sau                 4.360 când nu i se poate asigura hrana calda potrivit                          normelor la care are dreptul. Pentru normele de hrana                          nr. 2 şi 5 ratiile prevăzute de norma de hrana nr. 11                          se vor majoră până la plafonul prevăzut de acestea.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          Se acorda gratuit:                         personalului caruia i se aplică Statutul                          politistului, precum şi elevilor şi studenţilor din                          instituţiile de invatamant de formare a agentilor şi                          ofiterilor, care depun eforturi deosebite sau se afla                          în situaţii speciale (misiuni, aplicaţii, trageri,                          tabere, instructie sau alte activităţi de pregatire,                          când se deplaseaza cu unităţi sau subunitati în alte                          localităţi decat cele de reşedinţa pe o durată mai                          mare de 12 ore);                         politistilor aparţinând Politiei de Frontiera Române                          din unitatile (subunitatile, formatiunile) de pe                          frontiera şi care deservesc punctele de control                          trecere frontiera;                         personalului caruia i se aplică Statutul                          politistului, care deserveşte statiile radiotehnice                          sau punctele de comanda în ture sau care lucreaza                          în ture numai pe timpul lucrului efectiv;                         personalului caruia i se aplică Statutul                          politistului, care indeplineste functiile tehnice                          prevăzute în statele de organizare a atelierelor                          de reparatii nave;Norma nr. 12 "B" personalului caruia i se aplică Statutul politistului,(supliment care se deplaseaza în bazinele producătoare depentru eforturi 660 cartofi pentru aprovizionarea unităţilor cudeosebite sau cantitatile necesare pentru iarna;situaţii politistilor din structurile aparţinând Politieispeciale) de Frontiera Române, aflate în zona de frontieră,                          stabilita potrivit legii, şi celor care deservesc                          punctele de trecere a frontierei de stat, cu excepţia                          politistilor de frontieră din unitatile de invatamant                          aflate în aceasta zona.                         personalului caruia i se aplică Statutul                          politistului, din asociaţiile sportive;                         personalului caruia i se aplică Statutul                          politistului, ce încadrează poligoanele de tragere                          cu activitate permanenta;                         personalului caruia i se aplică Statutul                          politistului, care încadrează unitatile şi                          subunitatile de politie din structura                          Inspectoratului General al Politiei Române;                         personalului caruia i se aplică Statutul                          politistului, care executa dresajul sau ingrijirea                          cailor ori cainilor de serviciu;                         personalului caruia i se aplică Statutul                          politistului, participant la ceremoniale şi onoruri                          politienesti sau militare;                         personalului caruia i se aplică Statutul                          politistului, care participa la parade militare sau                          manifestari ocazionate de aniversarile unor serbari                          naţionale (evenimente istorice) sau la aplicaţii în                          România împreună cu efective din tarile membre                          N.A.T.O. şi partenere;                         personalului caruia i se aplică Statutul                          politistului, care se deplaseaza peste hotare cu                          unităţi (subunitati) constituite, la aplicaţii,                          trageri tabere de instructie, misiuni internationale                          (de mentinere a pacii, parteneriat pentru                          pace, etc) pe toata durata activităţii respective;                         personalului caruia i se aplică Statutul                          politistului, care participa la înlăturarea efectelor                          unor calamitati naturale (cutremure, incendii etc).───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         Se acorda gratuit, personalului caruia i se aplică                          Statutul politistului, elevilor şi studenţilor                          instituţiilor de invatamant de formare a agentilor                          şi ofiterilor în zilele festive, ori de cate ori se                          depune juramantul, în ziua armelor precum şi                          absolventilor instituţiilor de invatamant în ziua                          acordarii gradului profesional. Absolventilor                          Academiei de Politie li se acordă suplimentar în                          ziua absolvirii, peste drepturile prevăzute de norma,                          250 ml. vin.                         Se acorda gratuit personalului caruia i se aplicăNorma nr. 12 "C" Statutul politistului, elevilor şi studenţilor(supliment pentru instituţiilor de invatamant de formare a agentilorzile festive) 554 şi ofiterilor din unităţi (subunitati) în urmatoarele                          situaţii:                          - cu ocazia decorarii unităţii;                          - cu ocazia atribuirii unităţii a unor denumiri                          legate de evenimente (personalitati) din istoria                          poporului român;                         Se acorda gratuit, participantilor la concursurile                          sportive şi aplicativ-politienesti organizate de                          structurile Ministerului de Interne (faza finala),                          în ziua festivitatilor de premiere.                         Personalul caruia i se aplică Statutul politistului                          şi alte persoane din afara unităţii, beneficiaza de                          acest supliment gratuit numai dacă participa la masa                          festiva ca invitati ai comandantului, (sefului).                          Aceste categorii de personal primesc şi 50% din                          norma principala de hrana din unitatea respectiva                          numai pentru masa de pranz, beneficiind în continuare                          de normele de hrana la care au dreptul.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Norma nr. 12 "D" 330- Se acorda, gratuit, numai în natura, sub forma de(supliment antidot) 660 lapte antidot sau apa minerala şi citrice                          personalului caruia i se aplică Statutul                          politistului, care îşi desfăşoară activitatea în                          atmosfera toxica, cu radiatii sau locuri de muncă                          vatamatoare.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                   10Norma 13 tigari Se acorda, gratuit, elevilor din scolile de formare(tigari) indi- a agentilor, elevilor şi studenţilor din scolile de                  gene ofiteri (activi şi de rezerva), studenţilor Academiei                  fără de Politie, până la obtinerea gradului profesional de                  filtru agent sau ofiter, după caz.                  pe zi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Norma nr. 14 Echi- Se aplica în hranirea personalului caruia i se aplică(pentru valent Statutul politistului precum şi a elevilor şisubstituiri norme studenţilor instituţiilor de invatamant pentrude alimente) 1-12 formarea agentilor şi ofiterilor, pentru substituirea                          unor produse cu altele la echivalent caloric, atunci                          când lipsesc unele sortimente prevăzute de norme sau                          pentru variatia meniului, fără a se tine cont de                          valoarea financiară a produselor respective.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Notă: a) Pentru personalul caruia i se aplică Statutul politistului, care participa în afara granitelor tarii la exercitii şi activităţi de pregatire în comun cu personalul specializat din alte tari, la misiuni de mentinere a pacii, misiuni umanitare sau speciale, structura normei de hrana se stabileste în mod distinct prin ordin al ministrului de interne. b) Personalul caruia i se aplică Statutul politistului, care nu beneficiaza de normele de hrana 2-7 inclusiv, primeste hrana preparata conform normei nr. l atunci când participa cu efective la aplicaţii, trageri, tabere, alte activităţi de pregatire operativa şi misiuni speciale, în afara localitatilor de reşedinţa pe o durată mai mare de 12 ore;. c) Personalul caruia i se aplică Statutul politistului, care nu beneficiaza de normele de hrana 2-7 inclusiv, primeste gratuit, norma de hrana nr. l sub forma de hrana preparata sau norma nr. 11 (hrana rece) în natura, pe timpul cat rămâne în unităţi peste 24 ore pentru executarea unor misiuni (alarme de exercitiu şi de interventie) ordonate de cei în drept.-------------Bulina a doua de la Norma nr. 12 "B" (supliment pentru eforturi deosebite sau situaţii speciale) din anexa a fost modificata prin art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.074 din 16 august 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 august 2006.────────────────