REGULAMENT din 22 decembrie 1997de organizare şi functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 23 februarie 1998   +  Capitolul 1 Birourile de carte funciara. Organizare, coordonare, control  +  Articolul 1Publicitatea imobiliara se indeplineste pe tot teritoriul tarii prin cartea funciara şi se intemeiaza pe sistemul general şi obligatoriu de evidenta tehnica, economica şi juridica al cadastrului general.Cartea funciara cuprinde evidenta juridica integrală şi exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice şi juridice din aceeasi localitate, ca unitate administrativ-teritoriala: comuna, oras, municipiu (judet).Prin imobil se înţelege o parcela de teren, cu sau fără constructii ori vegetatie, precis delimitata, a carei identificare se face în localitatea unde este situata printr-un numar cadastral şi un numar al cartii funciare în care a fost înscrisă (art. 1 şi 20 din Legea nr. 7/1996, denumita în continuare lege).  +  Articolul 2Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenta tehnica, economica şi juridica a tuturor terenurilor şi a celorlalte bunuri imobile de pe intreg cuprinsul tarii.Organizarea şi conducerea cadastrului general apartin Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, în subordinea caruia funcţionează, în fiecare judet şi în municipiul Bucureşti, oficiile de cadastru, geodezie şi cartografie, denumite în continuare oficii teritoriale (art. 1 şi 3 din lege).  +  Articolul 3Functiile prin care se realizează evidenta cadastrala - tehnica şi economica - se aduc la indeplinire prin oficiile teritoriale.Functia juridica se indeplineste prin identificarea proprietarului, pe baza actului de proprietate sau pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar, de către oficiile teritoriale, precum şi prin publicitatea imobiliara, care se efectueaza de birourile de carte funciara ale judecatoriilor (art. 10-12 din lege).  +  Articolul 4Birourile de carte funciara sunt competente să efectueze operaţiunile de publicitate imobiliara cu privire la imobilele aflate în localităţile din circumscriptiile judecatoriilor în cadrul cărora funcţionează.Ministerul Justiţiei, prin directia de specialitate, organizeaza, coordonează şi controlează activitatea de publicitate imobiliara (art. 20 şi 57 din lege).  +  Articolul 5Publicitatea imobiliara are ca obiect înscrierea în cartea funciara a dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale care se transmit, se constituie, se modifica sau care, după caz, se sting şi se radiază, ca urmare a actelor şi faptelor juridice referitoare la un bun imobil.În cartea funciara se mai inscriu sau, după caz, se radiază şi alte raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil (art. 20 şi 22 din lege).  +  Articolul 6Operaţiunile de inscriere sau de radiere a inscrierilor din cartea funciara se fac atât în scopul opozabilitatii drepturilor reale imobiliare şi a celorlalte operaţiuni inscrise în cartea funciara, cat şi în scopul informării tertelor persoane interesate (art. 27 şi 39 din lege).  +  Articolul 7În vederea realizării evidentei juridice, oficiul teritorial, după finalizarea părţii tehnice a cadastrului, transmite documentaţia partidelor cadastrale biroului de carte funciara competent, pentru ca acesta sa intocmeasca, conform procedurii legale, cartile funciare, numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localităţi.În cadrul lucrărilor de publicitate imobiliara birourile de carte funciara vor putea solicita informaţii cu privire la operaţiunile tehnice cadastrale.Cartile funciare se intocmesc pe localităţi şi se numeroteaza pentru fiecare imobil. În aceeasi carte funciara se inscrie, după caz, atât parcela, cat şi corpul de proprietate format din imobilele alipite ale unui proprietar, ca şi partida lui cadastrala alcatuita din mai multe corpuri de proprietate situate în aceeasi localitate (art. 20 şi 68 din lege).  +  Articolul 8În exercitarea functiilor tehnice, economice şi juridice ale cadastrului general, Ministerul Justiţiei şi Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie asigura comunicarea permanenta între oficiile teritoriale şi birourile de carte funciara ale judecatoriilor cu privire la transmiterea reciproca a datelor de identificare şi modificare în structura parcelelor, pozitiei, configuratiei, a suprafetei şi construcţiilor, a destinatiei, categoriei de folosinţă şi a valorii lor economice, precum şi a schimbarilor care intervin în situaţia juridica a imobilelor şi a titularilor drepturilor inscrise sau radiate din cartea funciara.În acest scop se va incheia un protocol între Ministerul Justiţiei şi Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie.  +  Articolul 9Birourile de carte funciara indeplinesc în cadrul judecatoriilor o activitate de specialitate.Competenţa şi atribuţiile acestor birouri sunt stabilite prin Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată, şi prin prevederile prezentului regulament.Biroul de carte funciara este condus de un judecator desemnat de preşedintele judecatoriei.În functie de volumul şi complexitatea lucrărilor, biroul de carte funciara poate fi incadrat şi cu mai mulţi judecatori.În acest ultim caz, unul dintre judecatori va fi desemnat de preşedintele judecatoriei ca sef al biroului de carte funciara.  +  Articolul 10Organizarea activităţii birourilor de carte funciara se face prin atribuirea unor spatii corespunzătoare, dotarea cu calculatoare, mobilier, registre, formulare şi rechizite de cancelarie necesare.Coordonarea şi controlul activităţii de carte funciara se exercită de către directia de specialitate din minister, în condiţiile art. 18 din Legea nr. 92/1992, republicată, şi ale art. 57 din Legea nr. 7/1996 prin inspectori generali, prin judecatorii inspectori de la curtile de apel şi prin judecatori delegaţi în acest scop, în vederea:- indeplinirii corecte şi fără intarziere a lucrărilor, a modului în care se desfăşoară raporturile de serviciu cu solicitanţii lucrărilor de carte funciara sau cu reprezentantii acestora;- aprecierii activităţii, pregatirii şi aptitudinilor profesionale ale personalului din cadrul birourilor de carte funciara.  +  Articolul 11Drepturile, indatoririle şi raspunderea disciplinara ale judecatorilor de carte funciara sunt prevăzute în Legea nr. 92/1992, republicată, iar pentru celalalt personal, în prezentul regulament.  +  Articolul 12Judecatorul de carte funciara nu poate fi schimbat din functia sa fără justificare în cursul unei perioade de cel puţin un an. În această perioadă, în caz de nevoie, poate fi solicitat de preşedintele judecatoriei sa participe la o alta activitate de judecată, exceptand cauzele care privesc lucrarile de carte funciara a caror rezolvare a dispus-o.  +  Articolul 13Pentru perioada în care nu a fost inca desemnat un judecator de carte funciara sau cel desemnat este indisponibil, preşedintele judecatoriei va delega unul dintre judecatorii judecatoriei sa indeplineasca aceasta functie.  +  Articolul 14Pe timpul vacantei judecătorești biroul de carte funciara va continua sa functioneze după propriul program de lucru.  +  Articolul 15Judecatorul de carte funciara, cu aprobarea presedintelui judecatoriei, va hotari, prin ordin de serviciu: a) componenta nominala a compartimentelor de lucru; b) atribuţiile ce revin fiecarui salariat; c) repartizarea zilnica a conducătorilor de carte funciara pentru lucrarile directe cu publicul.  +  Articolul 16Judecatorul de carte funciara controlează lucrarile intocmite de personalul auxiliar şi de serviciu, precum şi modul în care sunt tinute registrele.Pentru neefectuarea lucrărilor, indeplinirea lor în mod necorespunzator sau cu intarziere, judecatorul de carte funciara exercita actiunea disciplinara potrivit regulamentului aprobat de ministrul justiţiei, în baza Legii nr. 92/1992, republicată.Constatarile şi propunerile facute vor fi trecute într-un registru de control, urmarindu-se aducerea la indeplinire a masurilor preconizate.  +  Articolul 17Pentru efectuarea lucrărilor de carte funciara, în cadrul biroului funcţionează personal auxiliar format din conducatori de carte funciara, grefieri, operatori calculator, dactilografi şi arhivari, egali în grad cu personalul auxiliar similar al judecatoriei.Conducătorii de carte funciara vor trebui sa dispună de o calificare în efectuarea lucrărilor de inscriere în cartea funciara, obtinuta după absolvirea unor cursuri de pregatire profesionala organizate de Ministerul Justiţiei şi după un stagiu de 3 luni ca debutanti.La judecatoriile cu un volum considerabil de activitate va functiona un conducator principal de carte funciara care va avea atribuţii de coordonare a lucrărilor personalului auxiliar şi care va urmări respectarea termenelor de rezolvare a lucrărilor, comunicarea incheierilor şi eliberarea extraselor de carte funciara, arhivarea documentelor etc.Aceste atribuţii, în lipsa unui conducator principal de carte funciara, se vor delega de către judecatorul de carte funciara unuia dintre conducătorii de carte funciara.Numărul conducătorilor de carte funciara va fi stabilit de Ministerul Justiţiei, în raport cu volumul lucrărilor şi cu complexitatea acestora.Condiţiile de numire în functie sunt cele prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, pentru personalul auxiliar şi de serviciu.  +  Articolul 18Biroul de carte funciara are sigilii specifice, distincte de cele ale judecatoriei, şi parafe aprobate de Ministerul Justiţiei.  +  Articolul 19Cancelaria şi arhiva biroului de carte funciara vor functiona după regulile grefei şi arhivei de la instantele de judecată, stabilindu-se orele de acces al publicului şi al notarilor publici, în vederea executarii de către acestia din urma a obligaţiilor ce le revin în conformitate cu legea.Taxele pentru lucrarile de carte funciara se stabilesc potrivit dispoziţiilor legale.Dovada platii taxelor se păstrează la dosarul de carte funciara şi se menţionează în incheierea de carte funciara, inclusiv scutirile legale.  +  Articolul 20Dacă grefa, registratura sau arhiva judecatoriei primeste cereri, acte, lucrari sau corespondenta destinate cartii funciare, le va preda de îndată biroului de carte funciara, spre rezolvare.  +  Articolul 21Conducatorul desemnat sau, după caz, conducatorul principal de carte funciara are în grija folosirea corespunzătoare a localului şi asigurarea condiţiilor materiale pentru buna desfăşurare a activităţii de carte funciara, precum şi gestiunea bunurilor.  +  Articolul 22Activitatea personalului auxiliar şi de serviciu este supusă controlului ierarhic.Atribuţiile fiecarui salariat din compartimentul de carte funciara sunt cuprinse în fisa postului, întocmită de judecatorul de carte funciara, cu aprobarea presedintelui judecatoriei.  +  Articolul 23Personalul de la biroul de carte funciara este obligat să-şi duca la indeplinire atribuţiile ce-i revin potrivit legii şi regulamentului, să respecte programul de lucru şi să aibă o ţinuta vestimentara corecta şi o atitudine cuviincioasa faţă de public.Invoirile în timpul programului nu sunt permise decat cu aprobarea judecatorului de carte funciara.  +  Articolul 24Conducatorul desemnat sau, după caz, conducatorul principal de carte funciara raspunde de activitatea profesionala şi are dreptul de control asupra tuturor salariatilor din cadrul personalului auxiliar şi de serviciu, fiind obligat sa-l informeze, în scris, pe judecatorul de carte funciara despre abaterile şi deficientele constatate.Totodata mai indeplineste urmatoarele atribuţii: a) gestioneaza bunurile pe care le are biroul de carte funciara pentru buna functionare; b) asigura evidenta, pastrarea şi manipularea documentelor care nu sunt destinate publicităţii şi asigura securitatea lucrărilor; c) întocmeşte şi contrasemnează corespondenta cu caracter administrativ, organizeaza şi urmareste dactilografierea în termen a lucrărilor de carte funciara - incheieri, introduceri, comunicari, arhivare etc.; d) supraveghează şi tine la zi lucrarile şi registrele de publicitate şi cele administrative; e) participa la lucrari conform programarii facute de judecatorul de carte funciara; f) verifica dosarele biroului înainte de trimiterea lor în afara biroului de carte funciara, urmarind să fie completate cu actele necesare, numerotate, snuruite şi sigilate; g) întocmeşte lucrarile de statistica ale biroului de carte funciara în colaborare şi cu sprijinul judecatorului delegat cu aceasta atributie la judecatorie; h) indeplineste, în limita functiei, orice alte atribuţii de serviciu, date de judecatorul de carte funciara.  +  Articolul 25Conducătorii de carte funciara vor îndeplini lucrarile ce le sunt încredinţate, vor face inregistrarile, vor întocmi incheierile de carte funciara, vor face inscrierile în foile cartilor funciare, vor comunică părţilor în drept incheierile şi lucrarile efectuate, vor elibera extrase sau copii de pe cartile şi lucrarile de carte funciara şi vor tine registrul cadastral de publicitate imobiliara la dispoziţia celor interesati şi a notarilor publici, pentru cercetare.Conducătorii de carte funciara nu pot instrumenta în propria lor cauza şi nici pentru sau contra rudelor sau afinilor până la gradul al patrulea.Conducătorii de carte funciara raspund de conservarea actelor şi a documentelor depuse de părţi.Aceeasi raspundere o are şi persoana delegata temporar pentru exercitarea functiei de conducator de carte funciara.  +  Articolul 26Conducatorul de carte funciara debutant participa la efectuarea nemijlocita a lucrărilor specifice numai după insusirea cunoştinţelor necesare pentru indeplinirea acestei activităţi, iar inscrierile în cartea funciara le face sub indrumarea nemijlocita a conducătorului de carte funciara.Înainte de angajare, debutantul va absolvi cursurile de pregatire organizate de Ministerul Justiţiei.  +  Articolul 27Grefierul are obligaţia indeplinirii lucrărilor în registratura, şi anume: a) efectueaza inregistrarile corespunzătoare în registrul special de intrare al cartii funciare, opisul alfabetic, registrul de intrare-iesire a corespondentei şi asigura circulatia dosarelor până la rezolvarea acestora; b) la primirea cererilor predate personal sau sosite prin posta, va menţiona valoarea timbrelor depuse sau numărul şi valoarea chitantei de plată, după caz, şi va alcatui dosarele pe care le coperteaza; c) indeplineste, în limitele functiei, şi alte sarcini stabilite de judecatorul de carte funciara.  +  Articolul 28Arhiva este incredintata, prin ordin, unui arhivar titular, având urmatoarele atribuţii: a) ingrijeste de pastrarea în buna stare a dosarelor şi registrelor; b) asigura consultarea acestora de către solicitanţi, avocati şi notari publici, preocupandu-se ca nici o piesa din dosar sa nu fie sustrasa sau modificata; c) inainteaza către instantele judecătorești, din dispoziţia judecatorului de carte funciara, dosarele solicitate, după verificare, numerotarea filelor, snuruirea şi sigilarea acestora; d) păstrează, pe ani, dosarele, registrele şi documentele biroului de carte funciara; e) indeplineste, în limitele functiei, şi alte sarcini stabilite de judecatorul de carte funciara.  +  Articolul 29Comunicarea lucrărilor de carte funciara către persoanele care domiciliaza în localitatea unde se afla sediul biroului de carte funciara se face prin agentul procedural al biroului de carte funciara sau, în lipsa acestuia, prin agentul procedural al judecatoriei.  +  Articolul 30La biroul de carte funciara se infiinteaza dosarele administrative corespunzătoare celor ale judecatoriei, potrivit regulamentului aprobat de ministrul justiţiei în baza Legii nr. 92/1992, republicată.Registrele, mapele de ordine şi dosarele administrative nu pot fi consultate de public.  +  Articolul 31Judecatorul de carte funciara va desemna, prin rotatie, un conducator de carte funciara de serviciu, care: a) primeste lucrarile, cererile persoanelor interesate şi ale notarilor publici, da lamuriri petitionarilor asupra modului de intocmire în cazul când cererile nu corespund prevederilor legale; b) preda, spre rezolvare, judecatorului de carte funciara sau celuilalt personal cererile primite şi comunică părţii termenul de rezolvare.  +  Articolul 32În cadrul programului de lucru cu publicul - de 5 ore în fiecare zi lucratoare - judecatorul de carte funciara va stabili timpul afectat pentru primirea cererilor, precum şi pentru eliberarea lucrărilor. De asemenea, va stabili, saptamanal, o zi de primire în audienta în calitate de sef al biroului de carte funciara.Notarii publici sau delegaţii lor vor avea acces liber la cartea funciara. Tot astfel vor fi programati şi expertii autorizati pentru efectuarea lucrărilor lor.În spatiul rezervat biroului de carte funciara nu vor fi admise - sa dea informaţii sau sa presteze servicii - persoane din afara biroului.Arhiva va fi deschisa zilnic în timpul programului de lucru cu publicul.Registrele şi dosarele de carte funciara sunt documente publice care pot fi consultate de către persoanele interesate în timpul programului de lucru cu publicul.  +  Articolul 33Publicul nu va avea acces în alte ore decat cele stabilite, fiind total interzis accesul altor persoane în afara lucratorilor de specialitate de carte funciara, în depozitele cartilor funciare.După terminarea programului de lucru cu publicul, acesta nu va avea acces la cartea funciara.  +  Articolul 34Se interzice scoaterea originalului cartii funciare, a planurilor, precum şi a dosarelor şi lucrărilor de carte funciara din incinta biroului de carte funciara.Instantele judecătorești nu vor putea cere decat dosarele care privesc inscrierile în cartea funciara.Planurile de identificare a imobilelor, ca şi hartile cartilor funciare existente vor fi pastrate şi conservate în arhiva biroului de carte funciara, iar părţile precum şi expertii cadastrali le vor putea consulta în prezenta conducătorului de carte funciara sau a arhivarului.  +  Articolul 35Titularii de drepturi vor putea cere şi vor putea obtine extrase şi copii de pe hartile de carte funciara limitate de localizarea imobilului a cărui situaţie face obiectul cererii (a se vedea anexa C1).Cartile funciare, registrele de carte funciara şi dosarele de carte funciara pot fi consultate de cei interesati, sub supravegherea conducătorului de carte funciara sau a arhivarului.  +  Articolul 36Pentru rezolvarea oricarei cereri, solicitantul va prezenta actul sau dovada de identificare, ca parte interesata în nume propriu ori, după caz, procura, imputernicirea avocatiala sau delegatia de jurisconsult, care se va atasa la dosar.  +  Articolul 37Cererile şi actele de orice natura, sosite prin posta sau prin curier, se depun la registratura, se înregistrează în aceeasi zi cu menţionarea orei, după care se predau de conducatorul principal, spre solutionare, celor competenti.După repartizare, conducatorul de carte funciara scoate coala de carte funciara din raft, lasand în loc o nota pe o coala de hartie cu numărul dosarului la care a fost atasata şi foaia de carte funciara care se lucreaza; la observatii se noteaza numărul dosarului de intrare, care se va scadea la terminarea lucrării, cu o cruce suprascrisa peste numar; pe cererile de inscriere sau de radiere a unor drepturi, ce se prezinta judecatorului, conducatorul cartii funciare va menţiona dacă rezultă sau nu vreo impiedicare.La arhiva dosarele se predau sub semnatura, facandu-se menţiune în registru, la observatii: arhiva - data.  +  Articolul 38Actiunile în justiţie prevăzute de lege şi caile ordinare de atac împotriva incheierilor de carte funciara prezentate direct, prin posta ori prin curier, se înregistrează în registrele de intrare, iar după verificarea dosarului şi notarea în cartea funciara se inainteaza instanţei competente cu adresa scrisa. În locul dosarului este arhivat, intr-o semicoperta, exemplarul doi al actiunii sau al caii de atac şi exemplarul doi al adresei de expediere. Dacă ulterior vor sosi şi alte cereri privind acelasi dosar, se vor inainta şi acestea, ca urmare, instanţei respective.Orice alte acţiuni având ca obiect situaţii litigioase privitoare la imobile inscrise în cartea funciara vor fi comunicate de către instantele judecătorești spre a fi inscrise, pentru informare, în cartea funciara.  +  Articolul 39Documentele originale sau în copie legalizata (contractele, certificatele de mostenitor, deciziile autorităţilor administrative etc.) care au stat la baza introducerilor în cartea funciara se păstrează la dosarul de carte funciara.Conducatorul de carte funciara va putea, la cerere, sa elibereze copii legalizate de pe documentele originale.  +  Articolul 40Dosarele de carte funciara restituite, în cazul în care hotărârea judecătorească irevocabila a dispus efectuarea unor inscrieri, se vor inregistra cu un numar nou, iar la rubrica observatii se va face trimitere la numărul initial de înregistrare.În cazul în care hotărârea judecătorească nu a dispus efectuarea unor lucrari de carte funciara, dosarul se depune la arhiva.  +  Articolul 41În fiecare an se verifica de către conducatorul principal de carte funciara şi de către arhivar lista dosarelor trimise la instantele judecătorești şi care în mod nejustificat nu s-au restituit, cerandu-se prin adresa restituirea acestora biroului de carte funciara.  +  Articolul 42Biroul de carte funciara va organiza documentarea juridica, având în biblioteca publicatia Monitorul Oficial al României, revistele şi doctrina de specialitate atât în ceea ce priveste cadastrul şi publicitatea imobiliara, cat şi în ceea ce priveste activitatea notariala.Aceste lucrari înregistrate, numerotate şi stampilate vor fi utilizate, sub semnatura, de lucratorii compartimentului.  +  Capitolul 2 Proceduri de lucru în materie de carte funciara  +  Articolul 43Cererea privind efectuarea operaţiunilor de inscriere sau de radiere a inscrierii în cartea funciara se depune la biroul de carte funciara, într-un singur exemplar, şi se înregistrează cu data şi ora primirii de către grefier sau de către conducatorul de carte funciara care tine registrul de intrare. Dacă se depun doua exemplare, cel de-al doilea, cu menţiunea numarului de înregistrare şi a actelor anexate cererii, se restituie părţii.Cererea poate fi depusa de titularul de carte funciara sau de partea interesata, prin mandatar cu procura autentica sau legalizata, după caz, sau prin notarul public care a efectuat actul notarial susceptibil de inscriere în cartea funciara.  +  Articolul 44Inscrierile în cartea funciara sunt de trei feluri: a) intabularea dreptului de proprietate, a celorlalte drepturi reale principale şi a drepturilor reale accesorii imobiliare; b) înscrierea provizorie a acestor drepturi sub condiţia justificarii lor ulterioare; c) notarea altor raporturi juridice, a incapacitatilor, drepturilor personale, acţiunilor şi cailor de atac în justiţie, precum şi a masurilor de indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciara.  +  Articolul 45Creditorul chirografar titular al unei creante certe - stabilite pe baza unui inscris autentic, a altui titlu executoriu sau a unui inscris sub semnatura privată legalizata -, lichide şi exigibile poate, în temeiul dreptului de gaj general, în numele şi în folosul debitorului sau, să solicite efectuarea operaţiunilor ce carte funciara cu referire la imobilele proprietatea acestuia.  +  Articolul 46Radierea inscrierii drepturilor reale se face la cererea titularului dreptului. Celelalte părţi interesate pot cere radierea drepturilor care se sting la implinirea termenului mentionat în scriere sau la moartea titularului drepturilor viagere.Debitorul care a platit valabil creanta ipotecara a unui cesionar neinscris în cartea funciara poate cere radierea ipotecii, dacă prezinta judecatorului de carte funciara inscrisul original şi chitanta doveditoare a platii.  +  Articolul 47Cererea de inscriere adresata biroului de carte funciara va cuprinde: numele şi domiciliul solicitantului, obiectul inscrierii, indicarea actului sau a actelor în măsura să justifice cererea, localitatea în care este situat imobilul, numărul cadastral al imobilului şi numărul de carte funciara.La cerere se va atasa inscrisul original sau copia legalizata în temeiul careia se cere înscrierea, precum şi dovada platii taxelor legale.O dată înregistrată, cererea nu mai poate fi modificata sau intregita, fiind necesară inregistrarea unei noi cereri, fără a plati însă din nou taxele legale, cu excepţia cazului în care pentru noua cerere s-ar prevedea taxe mai mari, situaţie în care se va suporta numai diferenţa.La cerere se vor atasa, fie actele originale, fie copii legalizate ale acestora (a se vedea anexa C2).  +  Articolul 48Înainte de rezolvarea cererii de către judecatorul de carte funciara, conducatorul de carte funciara verifica cererea în raport cu datele de carte funciara şi menţionează pe cerere dacă exista sau nu piedici pentru efectuarea lucrării solicitate, mentionand cu creionul în coala de carte funciara, la observatii, numărul de înregistrare a lucrării.În cazul în care coala de carte funciara se ataseaza la cerere, se lasă o nota scrisa de către conducatorul de carte funciara, la cartea funciara.Cat timp lucrarea nu este efectuata nu se va elibera nici un extras de carte funciara.  +  Articolul 49Judecatorul de carte funciara cerceteaza indeplinirea condiţiilor de fond şi de forma ale cererii, potrivit art. 50 şi 51 din lege.În situaţii deosebite se poate dispune citarea părţilor, dacă se apreciaza ca în acest mod pot fi elucidate impedimentele de care este dependenta solutionarea legala a cererii.  +  Articolul 50Judecatorul de carte funciara solutioneaza cererile prin încheiere.În cazul admiterii cererii, conducatorul de carte funciara face inscrierile în coala cartii funciare respective.Incheierea judecatorului de carte funciara se comunică persoanei care l-a sesizat, în termen de 20 de zile de la pronuntare, fără a se depăşi în nici un caz 60 de zile de la data înregistrării cererii.  +  Articolul 51Incheierea judecatorului de carte funciara cuprinde: a) aratarea judecatoriei de carte funciara; b) inscrisul pe care se intemeiaza cererea; c) felul inscrierii: definitivă, provizorie ori notare sau radiere; d) determinarea exacta a dreptului sau a faptului ce se cere a fi inscris; e) modalitatile drepturilor inscrise; f) localitatea în care se afla imobilul, numărul cartii funciare, numărul de ordine, numărul corpului de proprietate, respectiv cadastral şi de carte funciara, unde este cazul, şi numărul de parcela; g) persoanele în folosul şi împotriva cărora se efectueaza înscrierea; h) persoana careia urmeaza sa i se predea inscrisurile originale; i) persoanele cărora urmeaza sa li se comunice incheierea; j) dacă este cazul, dreptul la ipoteca legala; k) temeiul juridic în caz de admitere sau respingere; l) termenul şi calea de atac; m) semnatura judecatorului de carte funciara şi a conducătorului de carte funciara (a se vedea anexele nr. 1 şi 2).  +  Articolul 52Incheierea are numărul de înregistrare al cererii.Incheierea de respingere se va motiva în fapt şi în drept.  +  Articolul 53Înscrierea în cartea funciara va cuprinde:- ziua, luna, anul, numărul de înregistrare al cererii în temeiul careia se face înscrierea;- inscrisul pe care se intemeiaza;- aratarea dreptului şi a modalitatilor lui sau a faptului juridic ce se inscrie; înscrierea se va completa cu trimitere la inscrisul doveditor, cu aratarea, de va fi nevoie, a unor părţi din acesta (de exemplu: preţul).Înscrierea în baza incheierii trebuie să fie astfel efectuata în cartea funciara, încât sa nu fie posibila o interpretare eronata sau diferita faţă de aceea care rezultă din actele ce însoţesc cererea.  +  Articolul 54Inscrierile vor fi operate în cartea funciara, mentionandu-se imobilul identificat cadastral, dreptul sau faptul juridic la care se referă înscrierea şi numărul de înregistrare al acesteia, cu precizări referitoare la:1. constructiile de pe terenurile delimitate cadastral;2. radierile de drepturi stinse prin efectul legii (de exemplu: uzufruct viager al unei persoane care a decedat);3. drepturile stabilite prin deciziile emise de autorităţile competente, potrivit legii;4. drepturile succesorale constatate prin certificatele de mostenitor sau prin hotărârile judecătorești.  +  Articolul 55Respingerea cererii se va nota în cartea funciara, aratandu-se numele celui care a cerut înscrierea, dreptul sau faptul juridic care a facut obiectul cererii, imobilul la care se referă.  +  Articolul 56Pe inscrisul original al actului ce face obiectul cererii sau pe copia acestuia se va menţiona efectuarea inscrierii sau respingerii, indicandu-se atât partea cartii funciare în care s-a facut înscrierea, cat şi numărul de ordine al inscrierii.  +  Articolul 57Apelul declarat împotriva incheierii se depune la biroul de carte funciara care a dat hotărârea atacata şi, după înscrierea din oficiu în cartea funciara, se va comunică instanţei competente.În cazul în care se va declara şi recurs, instanţa care a judecat apelul va comunică biroului de carte funciara exercitarea acestei cai de atac pentru a fi notata în cartea funciara.Cel care a cerut înscrierea nu va putea modifica sau intregi - prin caile de atac exercitate - cererea pe care s-a intemeiat incheierea judecatorului de carte funciara.În caz de respingerii a cailor de atac, notarea din cartea funciara se va radia.Hotărârea definitivă şi irevocabila a instanţei judecătorești va produce efecte pentru cartea funciara de la data înregistrării cererii la biroul de carte funciara.  +  Articolul 58Cererea intemeiata pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabila se solutioneaza de judecatorul de carte funciara, conform prevederilor art. 35-39 din lege.  +  Articolul 59Acolo unde nu au fost intocmite sau actualizate cartile funciare ori s-au pierdut sau au devenit nefolosibile, se vor întocmi, se vor completa şi se vor reconstitui, după caz, potrivit art. 24 din lege, la cerere sau din oficiu.Cartea funciara se poate completa fie pentru o foaie, fie pentru o parte dintr-o foaie.În cererea de intocmire, completare sau reconstituire a cartii funciare se vor menţiona urmatoarele date:- numele şi domiciliul persoanei care a figurat ultima ca titulara a dreptului inscris în cartea funciara;- identificarea imobilului (nr. de parcela etc.);- titlul în temeiul caruia se introduce actiunea şi titlul în virtutea caruia s-a dobândit dreptul real;- drepturile reale care greveaza imobilul.La cerere se ataseaza un certificat de la primarul localităţii unde este situat imobilul, care să ateste ca petentul este cunoscut ca proprietar, precum şi situaţia imobilului de la oficiul teritorial, putandu-se efectua, dacă este necesar, şi o expertiza cadastrala.  +  Articolul 60Prin cărţi funciare pierdute se înţelege şi cartile funciare sustrase sau distruse, chiar dacă cercetarile privind acele aspecte nu au fost finalizate.  +  Articolul 61Intocmirea, reconstituirea sau reconditionarea cartii funciare se va efectua în temeiul atestării de către conducatorul de carte funciara a neintocmirii, pierderii sau imposibilitatii de folosire.Cererea de reconstituire formulata către biroul de carte funciara unde s-a aflat cartea funciara trebuie să conţină urmatoarele date: numele, prenumele, domiciliul persoanei care a fost titular de carte funciara, identificarea imobilului, titlul în temeiul caruia se cere reconstituirea şi titlul în virtutea caruia s-a dobândit dreptul actual şi sarcinile reale ce greveaza imobilul.La cerere se ataseaza un certificat al autorităţii administrativ-teritoriale prin care se atesta ca solicitantul este cunoscut ca proprietar, data de la care este în posesia imobilului, personal sau prin interpus, data de la care a platit taxele şi impozitele pentru imobil, precum şi orice alt act care contine referiri la calitatea de proprietar a acestuia, inclusiv relatii de la oficiul teritorial.În lipsa unei cereri scrise, judecatorul de carte funciara poate şi din oficiu sa dispună asupra constituirii sau reconstituirii cartii funciare.  +  Articolul 62Posesorii de imobile, precum şi cei care ar pretinde drepturi reale asupra acestora vor fi instiintati, prin afisare la usa biroului de carte funciara, citarea lor publicandu-se în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi într-un ziar central şi unul local de larga raspandire. Cei în cauza vor trebui să prezinte la biroul de carte funciara competent inscrisurile privitoare la drepturile lor, în vederea elucidarii situaţiei juridice a acestora.În clarificarea unor astfel de situaţii judecatorul de carte funciara poate initia efectuarea de expertize de către experti cadastrali autorizati, precum şi cercetari la faţa locului, cu ascultarea celor interesati şi a persoanelor în măsura sa procure informaţii dintre cele mai veridice. Constatarile ocazionate de o astfel de iniţiativa vor fi consemnate într-un proces-verbal care va fi semnat şi de persoanele care au participat la respectiva cercetare.  +  Articolul 63Modificările care intervin în legătură cu structura imobilelor, ca urmare a cererilor de alipire şi dezlipire a parcelelor, se iau în considerare numai dacă apartin aceluiasi proprietar şi sunt avizate de oficiul teritorial.La impartirea unei parcele între coproprietari se procedeaza la dezlipirea din corpul de proprietate şi transcrierea subparcelelor noi în alte cărţi funciare pe numele succesorilor care devin proprietari exclusivi (art. 44 şi 45 din lege).  +  Articolul 64Când se cere înscrierea unei stari de coproprietate se vor nominaliza coproprietarii şi cota cuvenita acestora sau se va face menţiunea că nu sunt cunoscute cotele, caz în care se poate prezuma ca acestea sunt egale.Coproprietarii vor fi instiintati despre aceasta operaţiune (art. 46 din lege).  +  Articolul 65Când se cere înscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra unui apartament dintr-o cladire ce formeaza obiectul unei proprietăţi individuale pe etaje sau pe apartamente se va atasa un desfasurator de plan pentru întreaga cladire, pe tronsoane sau scari, cu aratarea dreptului de proprietate exclusiva şi a drepturilor imobiliare în indiviziune fortata, certificat de administratorul cladirii sau de preşedintele asociaţiei de proprietari.Cererea de inscriere se va face, în prealabil, asupra intregii constructii ce face obiectul proprietăţii pe etaje sau pe apartamente, intocmindu-se o carte funciara colectiva.Cererea de inscriere a apartamentului sau a etajului în cartea funciara individuala va indica, cu un numar fractionat, numărul de parcela al cartii funciare colective la numarator şi numărul etajului sau al apartamentului la numitor.Dacă inscrierile privesc întreaga cladire, acestea se vor face în ambele cărţi funciare (art. 47 din lege).  +  Articolul 66Erorile materiale care nu afectează fondul dreptului pot fi rectificate, la cerere sau din oficiu, cu sau fără citarea părţilor. Incheierea este susceptibila de atacare cu apel, de la data comunicarii.Rectificarea se opereaza după ramanerea definitivă a incheierii.Cererea de rectificare a erorilor materiale este imprescriptibila, dacă nu aduce atingere drepturilor personale şi nu modifica conţinutul dreptului inscris (art. 55 din lege).  +  Articolul 67În cazul procedurii succesorale notariale, notarul public va inainta biroului de carte funciara competent, în numele succesorilor, cererea de inscriere a drepturilor lor în cartea funciara, împreună cu certificatul de mostenitor şi cu celelalte acte necesare, inclusiv chitanta de plată a taxelor de inscriere.  +  Articolul 68Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabila referitoare la un bun imobil, trimisa din oficiu biroului de carte funciara, nu se va inscrie în cartea funciara până la prezentarea dovezii de achitare a taxelor şi a impozitelor legale, dar se va nota pentru informare.  +  Articolul 69Notarea pentru informare a litigiului cu privire la drepturile ce fac obiectul inscrierii în cartea funciara se va putea face fie la cererea părţii interesate, fie din oficiu de către instanţa sesizata.  +  Capitolul 3 Evidenta de carte funciara  +  Articolul 70Publicitatea imobiliara aduce la cunoştinţa tertelor persoane situaţia de drept şi de fapt a unui imobil dintr-o localitate.Inscrierile în cartea funciara se fac pentru opozabilitatea unui drept real, iar notarile, pentru informare.Aceasta evidenta obiectiva are ca temei lucrarile cadastrale, inregistrarile şi radierile care se inscriu în concordanta cu actele şi faptele juridice intervenite privind fiecare imobil.Activitatea de carte funciara este o procedură necontencioasa, careia i se aplică principiile şi regulile specifice acestei proceduri speciale.  +  Articolul 71Parcela de teren care constituie imobilul va avea înscrisă şi categoria de folosinţă, conform normelor cadastrale.Parcela de teren se inscrie sub numărul de ordine al primei foi funciare: I + 1, 2, 3..., având subscris numărul cadastral separat.Parcela formeaza o unitate economica derivand din natura imobilului sau din destinaţia atribuita de proprietar.Corpul de proprietate va fi alcătuit, la cererea proprietarului, din mai multe imobile ce îi apartin, în afară de cazul când sunt grevate de sarcini care nu pot fi determinate separat de parcele.Orice imobil, care, prin natura sa sau prin scopul economic urmarit de proprietar, alcatuieste o unitate economica distincta, va constitui un corp de proprietate funciar, dacă proprietarul nu voieste altfel.Partida cadastrala cuprinde corpurile de proprietate (funciare) din aceeasi localitate, aparţinând aceluiasi proprietar.Pe harta cadastrala vor fi menţionate şi proprietăţile fără cărţi funciare (de exemplu: miniera, de stat, publică etc.).Imobilele aparţinând domeniului public şi privat al statutului sau al unităţilor administrativ-teritoriale vor fi inscrise în cartile funciare, care constituie registrul de publicitate special al unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt situate (art. 48 din lege).  +  Articolul 72Registrul cadastral de publicitate imobiliara este alcătuit din cartile funciare ale unei localităţi de pe teritoriul administrativ, ingloband foile de carte funciara individuale pe fiecare proprietar (format 20/30 cm), fără ca acestea să fie cusute ca registre.  +  Articolul 73Registrul cadastral de publicitate imobiliara se intregeste cu: a) registrul special de intrare (cu opisul alfabetic al acestuia); b) planul cadastral de identificare a imobilelor, primit de la oficiul teritorial, precum şi hartile de carte funciara, acolo unde exista; c) repertoriul imobilelor (ceea ce până acum s-a numit parcelar); d) opisul alfabetic al proprietarilor pe localităţi; e) mapa actelor care se arhiveaza după numărul de intrare din registrul special de intrare.  +  Articolul 74Registrul special de intrare are urmatoarele rubrici: numărul de intrare; data înregistrării, cu menţionarea orei; numele şi prenumele părţilor; natura şi cuprinsul actului; localitatea şi numărul cartii funciare; numărul anexelor; data rezolvarii; taxe; observatii.Marimea lui este de 30/40 cm. Are 300 de pagini.Registrul opis alfabetic al registrului special de intrare are urmatoarele rubrici: dosarul, numărul şi anul; numele şi prenumele părţilor; natura cauzei.Marimea lui este de 20/30 cm. Are 300 de pagini.  +  Articolul 75Planul cadastral de identificare a imobilelor este întocmit de oficiul teritorial şi un exemplar este predat biroului de carte funciara competent pentru teritoriul cuprins în plan.  +  Articolul 76Repertoriul imobilelor este format din urmatoarele rubrici: numărul cartii funciare; observatii.Marimea lui este de 30/40 cm. Are 300 de pagini.  +  Articolul 77Opisul alfabetic al proprietarilor pe localităţi are urmatoarele rubrici: numele, prenumele şi domiciliul proprietarilor de imobile inscrise în cartea funciara; numărul de carte funciara.Dimensiunile lui sunt de 20/30 cm. Are 300 de pagini.  +  Articolul 78Fiecare registru, înainte de a fi utilizat, va fi numerotat, parafat şi sigilat de conducatorul de carte funciara. Pe ultima fila se va întocmi un proces-verbal de deschidere, semnat de conducatorul de carte funciara, aplicandu-se şi sigiliul biroului de carte funciara.Dacă la sfârşitul anului calendaristic registrul nu este consumat în intregime, se va incheia, sub ultima înregistrare a anului expirat, un proces-verbal semnat de conducatorul de carte funciara şi judecatorul de carte funciara, cu aplicarea sigiliului oficial, mentionandu-se ca registrul va fi intrebuintat în continuare şi în anul următor, cu aratarea filei la care vor începe noile înregistrări.Pentru închiderea opisului alfabetic, la finele anului se trage o linie sub ultima înregistrare facuta la fiecare litera, mentionandu-se dedesubt anul care urmeaza. După aceasta menţiune se fac apoi inregistrarile curente pe anul următor.La terminarea registrului se va incheia un proces-verbal de inchidere a registrului, sub ultima înregistrare, aratandu-se numărul şi data acestei înregistrări. Procesul-verbal va fi semnat de conducatorul de carte funciara şi de judecatorul de carte funciara, aplicandu-se sigiliul legal.Procesul-verbal prevăzut la alineatul precedent se va întocmi în opisul alfabetic, sub ultima înregistrare facuta la litera Z, iar la celelalte litere se va trage o linie, sub ultima înregistrare la fiecare litera.  +  Articolul 79Arhiva biroului de carte funciara se va tine separat de arhiva judecatoriei, în mape de cate 100 de acte, pe ani, în ordinea numerica a înregistrărilor.Cererile către biroul de carte funciara vor avea atasate, ca anexe, inscrisurile pe care s-au bazat cererile şi incheierile prin care s-au rezolvat aceste cereri.Serviciul de arhiva va avea un program de primire a publicului, va elibera celor interesati copii şi extrase de pe acte, certificate pentru conformitate.  +  Articolul 80Titlul cartii funciare cuprinde numărul cartii funciare şi denumirea localităţii în care este situat imobilul.Titlul cartii funciare al parcelei pe care s-au constituit drepturi de superficie sau concesiune va cuprinde şi menţiunea acestui drept.Foile cartii funciare se numeroteaza pe fiecare localitate, începând cu numărul 1 până la ultimul numar necesar, fără separare pe ani. Când se da urmatorul numar, se are în vedere ultimul numar dat cartii funciare de pe lista ce se tine pentru fiecare localitate.Cartea funciara are 3 părţi: I, II, III (anexele nr. 3, 4 şi 5).  +  Articolul 81Partea I cuprinde descrierea imobilului cu indicarea numarului de ordine (adica I + 1...) şi a numarului cadastral dat parcelei (de exemplu: 100 după planul de identificare a imobilelor). Fiecare imobil are un numar cadastral. Dacă intervin dezmembrari sau alipiri de parcele, imobilul poate avea mai multe numere cadastrale, dar sub acelasi numar de ordine.Menţiunile privind terenul şi categoria de folosinţă sunt cele utilizate în lucrarile de cadastru: teren de constructii, cu constructii (care se descriu: casa, parter şi etaj din caramida, grajd şi sura etc); terenuri agricole: arabile, pasuni, fanete, vii, livezi etc.; terenuri neagricole: paduri, plantatii forestiere, terenuri cu ape şi stuf etc.; terenuri neproductive: drumuri, cai ferate, cai forestiere, aerodromuri, constructii industriale etc.În localizarea amplasamentului, se aplică repere de la cea mai larga modalitate de situare - la Strejeris, la Balta etc., la cea mai detaliata, de exemplu: strada şi numărul. Indicarea vecinatatilor este necesară indeosebi în regiunile care nu au avut cărţi funciare.Suprafaţa terenului se exprima în unitatile de măsura legale actuale: ha, mp, în care se vor transforma denumirile anterioare: jugare, stanjeni, pogoane, prajini, ocoale etc.Cat priveste categoria de folosinţă şi valoarea impozabila, operaţiunea aparţine oficiilor teritoriale, iar birourilor de carte funciara le revine menţionarea în coala a acestor date.În rubrica observatii se va trimite la partea a II-a, referitoare la aratarea proprietarului (de exemplu: vezi II 3, 7, 20 etc.) sau, după caz, la partea a III-a, referitoare la sarcinile imobilului (de exemplu: vezi III 3, 4 etc.).Imobilele alipite alcătuiesc un corp de proprietate, iar toate imobilele dintr-o localitate, aparţinând unui proprietar, formeaza partida cadastrala a acestuia.Partea a II-a se referă la inscrierile privind dreptul de proprietate şi a documentelor pe care se intemeiaza; are 4 rubrici: numărul curent, numele şi prenumele proprietarului, operaţiunea şi observatii. În antet se menţionează numărul cartii funciare, ca pe foaia I:1. Numărul curent este numărul de ordine sub care s-a facut operaţiunea şi la care, în rubrica observatii, se face trimiterea de la foaia I (de exemplu: vezi I.3) sau foaia a II-a (de exemplu: vezi II.3).2. Numele proprietarului se scrie în asa fel, încât să se elimine orice dubiu cu privire la identitatea acestuia; dacă este persoana fizica, se scrie numele, prenumele sau şi al parintilor şi, când este cazul, şi porecla, iar dacă este persoana juridica, se inscriu denumirea şi sediul acesteia.3. Rubrica a 3-a cuprinde: menţionarea modalitatilor de dobândire a proprietăţii, certificate de acte juridice corespunzătoare: transmiterea proprietăţii, modificarea sau stingerea dreptului asupra intregului corp de proprietate sub forma proprietăţii exclusive, comune în devalmasie sau indivize:- servitutile stabilite în favoarea imobilului se inscriu în partea a II-a, pentru a fi observate şi luate în considerare de îndată, iar cele stabilite în sarcina imobilului se inscriu în partea a III-a (la observatii, pe foaia a II-a, se face trimiterea: vezi III);- faptele juridice care determina aparitia, modificarea sau stingerea drepturilor reale ce se inscriu în foaia a II-a a cartii funciare şi drepturile personale sau alte raporturi juridice, actiunile referitoare la proprietate, precum şi modificările, indreptarilor sau insemnarile cu referire la titlu - partea I sau a II-a.Partea a III-a se referă la dezmembramintele dreptului de proprietate: uzufruct, uz, abitatie, servitutile în defavoarea imobilului, superficie şi sarcini (ipoteci, privilegii), precum şi la faptele juridice, drepturile personale, urmaririle imobiliare etc.Superficia se inscrie asupra parcelei sau, după caz, asupra intregului corp de proprietate.Aceasta parte cuprinde trei rubrici: numărul curent, cuprinsul (şi valoarea) şi observatii. În antet se menţionează cele inscrise pe celelalte foi.Numărul curent este numărul de ordine sub care s-a înregistrat operaţiunea şi la care se face trimitere de la celelalte foi.  +  Articolul 82Orice schimbare adusa vreunei inscrieri în cartea funciara se va evidentia prin sublinierea vechii inscrieri şi prin trecerea în rubrica observatii a numarului de ordine sub care s-a operat noua inscriere.  +  Articolul 83Unirea mai multor parcele într-un singur corp de proprietate se va marca printr-un numar român, după care va urma indicarea parcelelor. În cazul când s-ar inscrie, fără să se alipeasca la un corp funciar, o noua parcela în aceeasi carte funciara, se va pune semnul crucii după ultimul corp funciar inscris; fiecare parcela înscrisă după semnul crucii va fi socotita ca un corp de proprietate distinct.  +  Articolul 84Notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte şi drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor şi alte inscrieri cu caracter provizoriu.În această categorie pot fi enumerate exemplificativ: a) incapacitatile totale sau partiale de exercitiu ale titularului dreptului real inscris; b) instituirea curatelei; c) modalitatile juridice ce afectează dreptul inscris în cartea funciara; d) aratarea de raporturi juridice cu o altă persoană de natura sa afecteze regimul juridic al bunului nemiscator; e) aratarea oricarei acţiuni care da caracterul de drept litigios unui drept real inscris în cartea funciara, a actiunii de predare a inscrisului translativ sau constitutiv al dreptului ce urmeaza a se inscrie, a actiunii de iesire din indiviziune etc.; f) aratarea actiunii pentru anularea hotărârii declarative de moarte a titularului de drept real inscris în cartea funciara; g) aratarea situaţiilor când se face urmarirea silita a imobilelor; h) interdictia de instrainare sau grevare a imobilului, precum şi modalitatile interdicţiei de stramutare sau grevare; i) contractul de locatiune sau cesiunea de venituri; j) dreptul de preemptiune; k) promisiunea stabilita prin convenţie de a incheia un contract de instrainare cu privire la bunul imobil; l) sechestrul asigurator şi judiciar; m) schimbarea rangului unei ipoteci; n) atacarea incheierii de inscriere în cartea funciara, cu apel şi recurs; o) sentinta declarativa de faliment; p) lucrarile de expropriere a imobilului; q) orice alte fapte, drepturi personale sau acţiuni a caror notare este permisa de lege.  +  Articolul 85Notarea ori radierea notarilor se va face, după caz, la cererea părţilor interesate, în temeiul actelor doveditoare, ori, din oficiu, prin dispoziţia instanţelor judecătorești, a organelor de urmărire penala sau a judecatorului de carte funciara (art. 40 din lege).  +  Articolul 86Dacă toate parcelele inscrise intr-o carte funciara au fost transmise, aceasta se va inchide şi nu va mai putea fi redeschisa pentru noi inscrieri.  +  Articolul 87Operaţiunea de carte funciara se face de conducatorul de carte funciara, în baza incheierii de admitere a intabularii, inscrierii provizorii sau, după caz, a notarii operaţiunii, inclusiv a radierii unei inscrieri.  +  Articolul 88Dreptul în temeiul caruia se cere înscrierea va fi dovedit, după caz, cu inscrisul original sau prin copii legalizate, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabila ori prin actul administrativ al organului administrativ competent.  +  Articolul 89Sunt supuse intabularii drepturile reale imobiliare ce fac obiectul actelor juridice cu titlu definitiv, iar dacă necesita o justificare ulterioară, aceste drepturi se inscriu provizoriu.  +  Articolul 90Intabularea şi înscrierea provizorie se vor incuviinta numai dacă inscrisul constatator al actului juridic satisface cerinţele specifice de valabilitate, arata numele părţilor, individualizează în mod explicit bunul imobil şi arata dreptul real imobiliar ce face obiectul inscrierii sau radierii.Dacă actul juridic a fost întocmit intr-o alta limba se va solicita prezentarea acestuia şi intr-o traducere legalizata.  +  Articolul 91În cazul a doua sau mai multe acte juridice succesive sau al mai multor succesiuni succesive (dezbatute şi predate) pentru care nu s-a cerut înscrierea în cartea funciara, aceasta va fi ceruta de ultimul dobanditor, mentionandu-se situaţia tuturor transferurilor anterioare.  +  Articolul 92La situaţiile prevăzute la art. 28 din lege privind dobandirea unor drepturi prin succesiune, accesiune, vanzare silita şi uzucapiune se adauga cele care se produc prin efectul legii, de exemplu improprietarirea.  +  Articolul 93Înscrierea în cartea funciara a actului juridic de dobândire, constituire, recunoastere, stingere, modificare şi de transmisiune a unor drepturi reale imobiliare are ca efect opozabilitatea faţă de eventualii titulari de drepturi reale imobiliare cu acelasi obiect, de la acelasi autor, care nu au efectuat aceasta operaţiune sau au efectuat-o ulterior.Opozabilitatea produce efecte din momentul înregistrării cererii de inscriere a actului respectiv. Din acest moment opereaza prezumptia cunoasterii inscrierii de către cei care au dobândit sau au publicat un act având acelasi obiect.Rangul inscrierii este determinat de data şi de ora inscrierii.Rangul poate fi schimbat prin convenţia părţilor numai pentru ipoteci.Dacă mai multe cereri de inscriere a unei ipoteci sau privilegiu au fost depuse deodata, vor avea acelasi rang.Când inscrierile privind dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale principale asupra aceluiasi imobil sunt cerute în acelasi timp, drepturile intră în concurenta şi primesc provizoriu rang egal, urmand ca instanţa sa hotarasca, în raport cu data incheierii actelor, care drept va fi inscris mai întâi.Dacă mai multe cereri sunt prezentate prin acelasi curier sau primite prin posta în aceeasi zi sunt considerate ca prezentate simultan şi vor fi înregistrate cu aceeasi data şi aceeasi ora.Registrul de intrare se inchide în fiecare zi, la sfârşitul programului, de către judecatorul de carte funciara, prin barare, semnare şi parafare.  +  Articolul 94Dobanditorul anterior al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unui imobil printr-un act juridic poate cere instanţei judecătorești sa acorde inscrierii sale rang preferential faţă de înscrierea efectuata de un dobanditor ulterior cu titlu gratuit sau care a fost de reacredinta la data incheierii actului, dacă actele au acelasi obiect şi provin de la acelasi autor (art. 30 din lege).  +  Articolul 95Înscrierea provizorie va avea efect de opozabilitate cu rangul dobândit prin aceasta inscriere, sub condiţie şi în măsura justificarii ei (art. 32 din lege).Pot constitui temeiuri ale unor cereri de inscriere provizorie hotărârile judecătorești nedefinitive sau actele juridice referitoare la drepturi reale imobiliare, a caror transmitere, constituire sau grevare este afectată de o modalitate: condiţie rezolutorie, termen extinctiv, sarcina liberalitatii, care se va putea arata în cuprinsul inscrierii provizorii.Înscrierea provizorie va avea eficienta atâta timp cat nu s-a notat o cerere de radiere intemeiata pe o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabila.Actiunea în justificare, prin care se urmareste ca înscrierea provizorie sa devina definitivă, se va menţiona în rubrica observatii a numarului de ordine sub care a fost înregistrată cererea şi se indreapta împotriva celor obligati sa transmisa sau sa constituie dreptul real.Condiţia rezolutorie, termenul extinctiv sau sarcina liberalitatii se va putea arata şi în cuprinsul intabularii.  +  Articolul 96Cererea de radiere a inscrierii provizorii va putea fi respinsa, dacă termenul de radiere nu era implinit şi dacă se afla notata în cartea funciara actiunea în justificarea inscrierii nedefinitive.O noua cerere de radiere se va respinge, dacă înscrierea provizorie a fost radiata pentru ca: radierea s-a facut pe baza declaraţiei celui care a obţinut înscrierea ca a renuntat fără rezerva la acest drept; hotărârea de valorificare a inscrierii provizorii a fost respinsa în fond; hotărârea a constatat nevalabilitatea titlului; nu s-a facut dovada ca s-a pornit actiunea în justificare în termen.  +  Articolul 97Dacă înscrierea provizorie a fost incuviintata, se vor putea savarsi inscrieri atât împotriva celui intabulat, cat şi împotriva celui inscris provizoriu.Dacă înscrierea provizorie a fost radiata, se vor radia din oficiu inscrierile facute împotriva celui inscris provizoriu.  +  Articolul 98Cuprinsul cartilor funciare se dovedeste cu copia sau cu extrasul de carte funciara (anexa nr. 6) şi poate fi invocat de orice persoană interesata, având forta probanta a prezumtiei legale relative care opereaza până la proba contrara. Cel care invoca cuprinsul cartii funciare este pus la adapost numai până la proba contrara. Pentru opozabilitatea dreptului real tabular nu este nevoie de o alta proba pentru valabilitatea inscrierii formale, ci numai dovada inscrierii. Dacă printr-o inscriere simultana sau subsecventa s-a adus vreo restrictie dreptului real, de exemplu interdictia de instrainare şi grevare, aceasta se va considera alaturata dreptului real.  +  Articolul 99Efectul de opozabilitate al inscrierii este inoperant, cu referire la:- suprafaţa terenului, destinaţia, categoria de folosinţă, valoarea sau alte asemenea aspecte;- restrictiile aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinatate, expropriere sau prin prevederi legale privind protectia ecologica, sistematizarea localitatilor etc.  +  Articolul 100Rectificarea unei inscrieri în cartea funciara poate fi ceruta de orice persoană interesata. Prin persoana interesata se înţelege acea persoana care a avut sau are un drept scris în cartea funciara, drept ce a fost lezat de noua inscriere.Actiunea în rectificare nu poate fi introdusa împotriva unei inscrieri provizorii.  +  Articolul 101Rectificarea unei inscrieri se poate face fie pe cale amiabila prin declaratie în faţa judecatorului de carte funciara, consemnata intr-o încheiere, fie prin declaratie autentica, fie, în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească.  +  Articolul 102Termenele prevăzute la art. 37 şi 38 din lege sunt termene de prescriptie, a caror nerespectare antreneaza stingerea dreptului la actiune.  +  Articolul 103În cazul proprietăţii comune se va face menţiunea cu aratarea nominala a persoanei cu care primul inscris este în coproprietate.  +  Articolul 104Etajul şi apartamentul vor avea scris numărul de baza al parcelei cu cifre arabe, iar etajul sau apartamentele se vor scrie cu cifre române, spre a avea în vedere diferenţa numarului sau numerelor parcelei de teren faţă de numărul apartamentului.Dreptul de proprietate comuna fortata pe părţile comune se valorifica numai împreună. Nu se poate dispune individual de aceasta proprietate.  +  Articolul 105Coproprietatea asupra careia se face înscrierea trebuie mentionata pe cote, nefiind posibila înscrierea coproprietatii nedeterminate decat cu privire la proprietatea comuna a sotilor. Dacă unul dintre soti refuza menţionarea comunităţii, în actul de dispoziţie, asupra unui astfel de bun, acesta nu se va putea incheia decat cu acordul expres al celuilalt sot. Aceasta dispoziţie îşi are aplicare şi cu privire la actul de constituire a unui drept de superficie.  +  Articolul 106Dreptul de superficie se va inscrie în partea a III-a a cartii funciare, mentionandu-se, totodata, cartea funciara în care este inscris dreptul de superficie ca un corp de proprietate de sine statator.În cartea funciara a imobilului asupra caruia s-a constituit un drept de superficie se va inscrie acelasi numar de parcela, insotit de un indice, ca şi în cartea funciara a dreptului de proprietate, facandu-se menţiune în rubrica observatii despre numărul cartii funciare de proprietate.Dacă dreptul de superficie se constituie pe una dintre parcelele care alcătuiesc corpul de proprietate sau pe o parte dintr-o astfel de parcela, se va alcatui un corp de proprietate din parcela sau din partea de parcela grevata cu dreptul de superficie.Parcelele noi sau corpul de proprietate nou se vor menţiona pe schite intocmite de operatori cadastrali şi vor purta viza oficiului teritorial.  +  Articolul 107Dacă uzufructul, uzul, habitatia sau servitutea are ca obiect doar o parte dintr-o parcela se vor întocmi schite care să ilustreze aceasta situaţie.Servitutea va fi înscrisă şi în cartea funciara a imobilului dominant.Schitele vor fi intocmite şi vizate de oficiul teritorial.  +  Articolul 108Radierea unei servituti constituite în folosul unui imobil se va putea face numai cu invoirea celui care are inscris vreun drept asupra imobilului.Biroul de carte funciara va putea dispune radierea dreptului de servitute după ascultarea părţilor.  +  Articolul 109Ipoteca se inscrie numai asupra unui corp de proprietate. Dacă ipoteca s-a constituit asupra unui etaj sau unui apartament, ea va fi înscrisă atât asupra acestora, cat şi, când este cazul, asupra cotei din indiviziunea fortata aferente părţii divizate a imobilului ipotecat. Când ipoteca are în vedere o proprietate comuna (în devalmasie) înscrierea nu se poate face decat cu acordul celorlalţi coproprietari.  +  Articolul 110Înscrierea ipotecii în cartea funciara va menţiona:1. identificarea persoanei în favoarea careia se inscrie ipoteca;2. titlul juridic ce justifica garantia ipotecii;3. cuantumul creantei;4. specificul creantei (pret, daune, renta etc.).Urmarirea creantei ipotecare se noteaza în cartea funciara.Dobanzile, rentele sau celelalte prestatiuni scadente, după notare, vor avea rangul ipotecii.  +  Articolul 111Când inscrisul doveditor al vanzarii invedereaza ca preţul nu a fost platit integral, privilegiul pentru garantarea pretului datorat se inscrie din oficiu în beneficiul vânzătorului.Dacă vanzarea a fost desfiintata, privilegiul se va radia din oficiu.Dispozitiile alineatelor de mai sus se vor aplica, prin asemanare, şi în caz de schimb sau imparteala pentru diferenţa de valoare datorata în bani.  +  Articolul 112Privilegiul pentru garantarea pretului datorat de copartasul adjudecatar al imobilului partajat se va inscrie, din oficiu, asupra imobilului, în temeiul incheierii judecatorului de carte funciara.  +  Articolul 113Arhitectii, antreprenorii şi maistrii vor putea solicita, în temeiul inscrisului constatator al raportului juridic, înscrierea privilegiului asupra imobilului pentru garantarea achitarii pretului lucrărilor ce le-au executat în limita cresterii valorii imobilului.Inscrisul original va preciza numărul cadastral al parcelei.  +  Articolul 114Cesionarul unei creante garantate prin ipoteca va putea cere în favoarea sa înscrierea ipotecii, pe baza inscrisului constatator al cesiunii de creanta.Debitorul cedat va putea cere notarea excepţiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare comunicarii incheierii şi pe care înţelege să le opuna cesionarului.  +  Articolul 115Dacă creanta ipotecara a fost data în gaj, debitorul va putea opune creditorului gajist excepţiile pe care le putea valorifica împotriva creditorului cedent.  +  Articolul 116Dacă inscrisul constitutiv al ipotecii cuprinde clauza "la ordin" sau "la purtator", se va menţiona acest lucru în inscriere.În acest caz, dreptul de ipoteca sau dreptul de gaj asupra creantei ipotecare se va dobandi şi va fi opozabil fără înscrierea în cartea funciara prin insasi stramutarea sau darea în gaj a titlului la ordin sau la purtator.  +  Articolul 117Rangul ipotecilor poate fi schimbat prin notarea priorităţii, în temeiul invoielii facute între creditorii ipotecari al caror rang se schimba.  +  Articolul 118Drepturile reale imobiliare afectate de o condiţie rezolutorie expresa sau de un termen extinctiv, precum şi sarcina, în cazul liberalitatii, se vor arata în cuprinsul cartii funciare.  +  Articolul 119Aportul unui asociat în cadrul unei asociaţii cu personalitate juridica, care consta într-un bun imobil, se va inscrie în cartea funciara pe numele asociaţiei.În cazul societatilor bunul imobil adus ca aport se va inscrie pe numele persoanei juridice, în temeiul unui certificat eliberat de grefa instanţei sau de oficiul registrului comerţului, după caz, în ale caror registre s-a facut înscrierea persoanei juridice.  +  Articolul 120Modificările care intervin prin operaţiunile de alipire ori prin cele de dezlipire ale parcelelor se fac pe baza unor schite intocmite şi avizate de oficiul teritorial. În aceste situaţii, numerele cadastrale ar putea fi fractionate, ceea ce se menţionează în schita printr-o subdivizare a numarului de parcele care la prima impartire va primi numărul 1, prima parcela, şi numărul 2, a doua parcela, şi în continuare, după numărul parcelelor ce se fac. Numerele cadastrale noi se insemneaza cu cifre arabe.Parcela dezlipita din cartea funciara se inscrie în cartea funciara în care se transfera, fie cu regim de corp distinct, fie ca alipita la alt corp de proprietate existent în acea carte funciara.Prin dezlipire se micsoreaza intinderea parcelei din care s-a preluat suprafaţa ce primeste numărul cadastral nou. Prin alipire se mareste suprafaţa, sub A+4, spre exemplu.Fiecare parcela trebuie să aibă un numar cadastral şi o suprafaţa aratata în mp sau ha.  +  Articolul 121Modificările savarsite prin alipire, dezlipire, reinscriere şi transcriere se vor arata atât în partea I, cat şi în partea II-a.Parcela care s-a impartit se va sublinia, iar partea rămasă se va inscrie ca ultima parcela în partea I cu numărul de ordine ce urmeaza, numărul parcelei fiind vechiul ei numar urmat de indicele de pe plan.Parcelele care se unesc se vor sublinia, reinscriindu-se unite, ca ultima parcela în partea I cu numărul de ordine ce urmeaza, numărul nou de parcela fiind format din alaturarea vechilor numere.Transcrierea unei parcele în alta carte funciara se va evidentia prin sublinierea inscrierii parcelei în vechea carte funciara.Modificările se vor arata în partea a II-a cu indicarea inscrisurilor în temeiul cărora s-au savarsit, iar în partea I, în dreptul parcelelor subliniate, precum şi al celor nou-inscrise, se va arata, în rubrica de observatii, numărul de ordine al inscrisurilor savarsite în partea a II-a.  +  Articolul 122Pentru constituirea domeniului public, asa după cum rezultă din actele care, prezentate pentru înscrierea în cartea funciara, se vor trimite incheierile de carte funciara şi schitele, dacă acestea exista, oficiului teritorial pentru ca terenurile să fie luate în evidenta şi inscrise în registrul cadastral de publicitate special al teritoriului administrativ în care aceste terenuri sunt situate.Hartile cadastrale de la cartea funciara vor cuprinde numerele cadastrale şi pentru imobilele ce apartin domeniului public.Domeniul public, indiferent sub ce titlu a fost dobândit, se inscrie ca drept de proprietate publică de interes local sau naţional, după caz, în cărţi funciare speciale.  +  Articolul 123Terenurile domeniului public pot fi concesionate sau inchiriate persoanelor fizice sau juridice. Aceste situaţii se vor inscrie în cartile funciare speciale.  +  Articolul 124Radierea notarilor se va hotari de către judecatorul de carte funciara, cu sau fără ascultarea părţilor, în functie de datele inscrise în cartea funciara.  +  Articolul 125În executarea silita imobiliara, conform normelor Codului de procedura civila, comandamentul facut de creditor datornicului (potrivit art. 492 din Codul de procedură civila) şi deţinătorului, somatiile sau notificarile vor menţiona numărul cadastral al parcelei, iar actele de urmărire silita se vor nota în cartea funciara.  +  Articolul 126Începerea procedurii de valorificare a dreptului de ipoteca se va menţiona în cartea funciara a imobilului ce se urmareste. Incheierea ce va consemna aceasta operaţiune se comunică debitorului.  +  Articolul 127Dacă executarea silita se efectueaza asupra unor imobile aflate în indiviziune sau în comunitate înscrierea se face, în primul caz, până la nivelul cotei-părţi cuvenite debitorului, şi pe intreg imobilul, în al doilea caz.  +  Articolul 128Toate lucrarile pentru publicitate prevăzute de Codul de procedură civila ca fiind obligatorii de efectuat în cadrul procedurii de urmărire silita se vor nota în cartea funciara asupra imobilului determinat şi se radiază la incunostintarea scrisa a instanţei de executare, atunci când efectul lor juridic a incetat.Ordonanţa de adjudecare, care va cuprinde identificarea imobilului adjudecat cu menţionarea datelor cadastrale, se va inainta de instanţa, din oficiu sau la cerere, biroului de carte funciara la care este inscris imobilul adjudecat, pentru înscrierea noilor date privind regimul juridic al acestuia.  +  Capitolul 4 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 129Până la finalizarea lucrărilor cadastrale şi a registrelor de publicitate imobiliara pe intreg teritoriul fiecarui judet, în localităţile cu regim de carte funciara continua să fie aplicabile dispozitiile procedurale de inscriere ale Decretului-lege nr. 115/1938, iar în localităţile cu regim de transcrieri şi inscriptiuni se aplică dispozitiile Codului civil şi ale Codului de procedura civila.În ce priveste actele având ca obiect drepturi reale imobiliare referitoare la terenuri situate în zone pentru care nu s-au finalizat inca lucrarile cadastrului general se vor avea în vedere prevederile art. 61 din lege, efectuandu-se, când este cazul, doar inscrieri cu caracter nedefinitiv.  +  Articolul 130În teritoriile cu regim de carte funciara prevăzut de Decretul-lege nr. 115/1938, după inregistrarea cererilor şi atestarilor conducătorului de carte funciara privind inexistenta sau existenta unei piedici pentru efectuarea inscrisurilor solicitate, precum şi a inscrisului în temeiul caruia se cere înscrierea, judecatorul de carte funciara dispune prin rezolutie intocmirea incheierii de carte funciara, în condiţiile aratate de art. 110-126 din Decretul-lege nr. 115/1938.În caz de admitere se procedeaza la intabularea, înscrierea provizorie sau notarea în cartea funciara a actelor şi faptelor juridice.Caile de atac împotriva incheierilor de carte funciara date de notariatele de stat până la data trecerii atribuţiilor de publicitate în competenţa judecatoriilor sunt prevăzute la art. 127 şi 128 din Decretul-lege nr. 115/1938, iar cele împotriva incheierilor date ulterior de judecatorii de carte funciara sunt prevăzute în procedura necontencioasa din Codul de procedură civila.  +  Articolul 131În cazul în care în inscrisurile în temeiul cărora se cere intabularea, înscrierea provizorie sau notarea se indica imobilul prin noul numar cadastral, se va solicita oficiului teritorial sa-l identifice corespunzător cu numărul topografic de parcela din cartea funciara existenta, pentru a se putea admite cererea de inscriere.Dacă nu este posibila identificarea imobilului potrivit alin. 1, se va putea recurge numai la înscrierea cu caracter nedefinit, în condiţiile art. 61 din lege.  +  Articolul 132În toate cazurile în care este ceruta înscrierea intr-o carte funciara cu caracter nedefinitiv a unui drept real, se va putea recurge la procedura prevăzută la art. 61 din lege atât de birourile de carte funciara, cat şi de cele de publicitate, unde se aplică regimul transcriptiilor şi inscriptiunilor.Pentru admiterea cererii se vor avea în vedere:1. documentele de identificare în plan cadastral, dacă exista;2. inscrisul doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real sau titlul de proprietate legal întocmit;3. schita de plan a imobilului întocmită de un expert autorizat de oficiu teritorial şi avizata de acelasi oficiu.La admiterea inscrierii nedefinitive, în lipsa numarului cadastral, biroul de carte funciara va atribui un numar de identificare, consecutiv, în ordinea înregistrărilor pentru fiecare parcela de teren de pe teritoriul administrativ al aceleiasi localităţi. Numărul de identificare rămâne neschimbat până la atribuirea unui nou numar cadastral, o dată cu finalizarea lucrărilor de cadastru pentru teritoriul administrativ sau orasenesc.Celelalte prevederi ale prezentului regulament privind procedura de inscriere şi evidenta de carte funciara vor fi urmate intocmai.Incheierea judecatorului de carte funciara, de admitere sau de respingere, este supusă cailor de atac proprii procedurii jurisdictionale de drept comun la care face trimitere art. 52 din lege.După ramanerea definitivă şi irevocabila a incheierii, operaţiunea de inscriere nedefinitiva se comunică oficiului teritorial pentru a fi avuta în vedere la finalizarea lucrărilor cadastrale, pentru teritoriul administrativ comunal sau orasenesc.  +  Articolul 133În cazul cartilor funciare în care înscrierea are caracter nedefinitiv, se va nota sus, în dreapta colii I cu majuscule: "Carte funciara cu caracter nedefinit", menţiune care se va sublinia şi care se va face vizibila pe orice copie sau extras ce se va elibera.La definitivarea lucrărilor de cadastru general pentru judeţul în care este situat imobilul în cauza, denumirea de carte funciara cu caracter nedefinitiv se va taia cu o linie transversala, ca astfel să se poată remarca ca a incetat valabilitatea menţiunii anterioare, cartea funciara devenind definitivă.  +  Articolul 134Notarii publici, la intocmirea actelor care urmeaza să se inscrie în registrele de publicitate, în condiţiile art. 132, se vor asigura în prealabil de situaţia de carte funciara (extrase) şi de cea cadastrala de la oficiile teritoriale asupra imobilelor ce fac obiectul raporturilor juridice şi vor starui la efectuarea lucrărilor de către birourile de carte funciara ale judecatoriilor, în condiţiile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 36/1995 şi ale art. 56 din lege.  +  Articolul 135Presedintii tribunalelor vor asigura masurile organizatorice necesare pentru ca birourile de publicitate ale judecatoriilor sa conlucreze cu oficiile teritoriale în vederea:- identificarii parcelelor în conformitate cu noile numere cadastrale;- întocmirii cartilor funciare cu caracter nedefinitiv;- efectuării operaţiunilor tehnice de aplicare şi dezlipire a parcelelor;- întocmirii noilor cărţi funciare definitive.  +  Articolul 136Dacă într-un registru de publicitate sau din actele prezente de părţi rezultă ca imobilul este proprietatea indiviza a mai multor persoane, însă acesti coproprietari se gasesc, în fapt, în stapanirea unor părţi determinate, coproprietarii, de comun acord, vor putea cere ca din parcelele ce sunt în posesia fiecaruia să se formeze cate un imobil determinat, inscriindu-se intr-o carte funciara separata sau aplicandu-se, la cerere, unui corp funciar inscris în cartea funciara pe numele aceluiasi proprietar.  +  Articolul 137Înscrierea definitivă în noile cărţi funciare va cuprinde, în raport cu registrele şi planurile trimise de oficiile teritoriale:1. numele, prenumele şi domiciliul dobanditorului dreptului de proprietate şi al altui drept real, precum şi ale persoanei de la care dobandeste, precum şi orice alte date privind identificarea acesteia;2. dacă dreptul se dobandeste din cauza de moarte, uzucapiune, accesiune, se va arata, în primul caz, numele şi datele defunctului, iar în celelalte cazuri, pe cat cu putinta, numele fostului proprietar.3. orice alte date privitoare la capacitatea lor de a dispune şi de a dobandi dreptul ce face obiectul inscrierii;4. titlul în temeiul caruia se cere înscrierea dreptului în raport cu modul de rezolvare a contestatiilor la oficiul teritorial şi a plangerilor la judecatorie, potrivit art. 12 ultim alineat din lege, precum şi, după caz, a cartii funciare nedefinitive;5. identificarea imobilului, prin natura şi intinderea lui, cu aratarea judeţului, localităţii, numerelor de carte funciara şi de parcela cadastrala, precum şi a strazii şi a numarului, dacă exista, şi a tuturor vecinatatilor şi a denumirii terenului;6. titlul în virtutea caruia autorul a dobândit dreptul real imobiliar şi, pe cat cu putinta, dacă imobilul este supus legal sau convenţional vreunui regim juridic special;7. drepturile reale ce greveaza imobilul, precum şi drepturile personale care au fost inscrise în cartea funciara sau în registrele de publicitate, dacă sunt cunoscute (art. 12 şi 68 din lege).  +  Articolul 138Judecatorul de carte funciara examineaza aceste date şi stabileste: a) parcelele de teren care vor constitui corpuri de proprietate; b) drepturile de proprietate, coproprietate la proprietatea pe etaje şi apartamente, posesiune, restrangerile referitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile ce greveaza bunul imobil precum şi orice fapt sau raport juridic ce urmeaza să fie notat.După terminarea acestor cercetari şi verificări, judecatorul de carte funciara va întocmi, potrivit legii, cartile funciare cu caracter definitiv.Cel care poseda cu titlu de proprietar va fi inscris ca atare, cu excepţia cazului când calitatea invocata face obiectul unui litigiu în curs de judecată.  +  Articolul 139La intocmirea cartii funciare noi, în baza evidentelor partidelor cadastrale de la oficiile teritoriale, Ministerul Justiţiei va putea delega judecatori, conducatori de carte funciara, precum şi grefieri sa cerceteze registrele de publicitate şi dosarele instanţelor judecătorești, pentru identificarea eventualelor date cu privire la drepturile prezumtive de proprietate ale posesorilor de imobile.  +  Articolul 140La primire, lucrarile cadastrale vor fi confruntate cu datele inscrise în cartea funciara nedefinitiva, operand în caz de neconcordanta rectificarile sau completările respective.În situaţia în care aceste date corespund cu cele înregistrate la foaia I înainte de numerele date de pe tabloul localităţii se va completa rubrica numarului aratat de harta cadastrala.Aceste operaţiuni se vor consemna intr-o încheiere de inscriere cu caracter definitiv dispusa de judecatorul de carte funciara.  +  Articolul 141Toate operaţiunile şi informaţiile cuprinse în cartea funciara, definitivă sau nedefinitiva, pot fi arhivate şi redate pe suporturi accesibile echipamentelor electronice de prelucrare a datelor.În cazul în care redarea se face potrivit alin. 1, forta probanta a datelor de carte funciara este echivalenta cu aceea a inscrisurilor şi lucrărilor în baza cărora s-a operat în cartea funciara, dacă sunt certificate de biroul de carte funciara.Certificarea se face prin menţionarea codului de origine, iar în cazul în care se editeaza datele pe suport de hartie, va cuprinde semnatura conducătorului de carte funciara şi sigiliul biroului de carte funciara.Transmisiunile facute pe cale electronică între birourile de carte funciara, oficiile teritoriale şi alte institutii autorizate se certifica numai prin codul de origine al biroului de carte funciara.  +  Articolul 142Baza de date electronice a biroului de carte funciara va fi protejata împotriva accesului neautorizat printr-un sistem de securitate a informatiei.Biroul de carte funciara va conserva în siguranţa o copie a registrelor şi evidentelor de carte funciara, tinute pe suport accesibil echipamentelor electronice de prelucrare a datelor, în scopul reconstituirii bazei de date în caz de alterare. Aceasta copie va fi actualizata la 6 luni şi nu va putea fi folosita în mod curent.Accesul la baza electronică de date a biroului de carte funciara se face numai de către persoane fizice şi juridice autorizate de directia de specialitate din Ministerul Justiţiei.  +  Anexa C1 ROMÂNIAJudecatoria............Biroul de carte funciaraNr. cerere........./..........                            C E R E R E               pentru eliberare extras carte funciara                Domnule conducator de carte funciara,   Subsemnatul......................., domiciliat în.................., va rogsă-mi eliberati un extras de carte funciara privind imobilul situat înlocalitatea.............., str............... nr......., judeţul..............,cu nr. de carte funciara ............ şi nr. cadastral al parcelei........... .       Data..................       Semnatura.............       Am primit extrasul de carte funciara       Data................................       Semnatura...........................  +  Anexa C2 ROMÂNIAJudecatoria..................Biroul de carte funciaraNr. cerere......../..........                  C E R E R E D E I N S C R I E R E                          Domnule judecator,    Subsemnatul..................., domiciliat în localitatea...........,str................... nr............, va rog sa dispuneti:    Obiectul inscrierii:    --------------------    - intabularea*)    - înscrierea provizorie**)    - notarea***)    - radierea****)    Imobilul este identificat prin nr. de carte funciara:............. şi nr. cadastral al parcelei:........................    Actul juridic care justifica cererea:    - act de dobândire/constituire/radiere a unui drept real imobiliar.    Inscrisurile atasate la cerere, în original sau în copie legalizata(contracte sau acte unilaterale, hotărâri judecătorești sau acte administrative):......................    Data..............    Semnatura.........-----------------    *) Drept de proprietate, uz, uzufruct, abitatie, servitute, concesiune, ipoteca, privilegiu etc.    **) Act sub condiţie suspensiva, hotărâre judecătorească nedefinitiva.    ***) Incapacitate, act sub condiţie rezolutorie sau cu termen, locatiunea,preemptiunea, promisiunea de instrainare, sechestrul judiciar şi asigurator,schimbarea rangului ipotecii, acţiuni în justiţie asupra imobilului în cauza,orice alte fapte sau drepturi personale etc.    ****) Drepturi reale, ipoteca, privilegiu.  +  Anexa 1 ROMÂNIAJudecatoria..................Biroul de carte funciaraDosar nr. ........../........                    I N C H E I E R E N R. ...........    JUDECATOR...................    Asupra cererii introduse de ........ prin notarul public (mandatarul)................. privind înscrierea dreptului.......... înCartea funciara, în baza*)....................,    vazand referatul conducătorului de carte funciara, în sensul că nuexista piedici la inscriere, fiind indeplinite condiţiile prevăzute laart. 50 din Legea nr. 7/1996 şi achitata taxa de timbru de.......... lei,cu chitanta nr........../199......,                            DISPUNE:    Admite cererea cu privire la imobilul............ inscris înCartea funciara nr.......... a localităţii......... la.......... cunr. cadastral......, proprietatea lui................... de sub ............,să se intabuleze**) dreptul de proprietate cu titlu de drept.................    Prezenta se va comunică..................    Data în................ la data de.......................................         Judecator, Conducator de carte funciara,----------------    *) După caz, contractul autentificat sub nr....... din..............,certificatul de mostenitor nr........ din..........., hotărârea judecătoreascănr............ din.........., titlul de proprietate.............. contractulde constituire, concesiune, proces-verbal de receptie.    **) Inscriere provizorie, notare, radiere.  +  Anexa 2
    ROMÂNIA  
    Judecătoria ..........................  
    Biroul de carte funciară  
    Dosar nr. ........../.................  
     
    ÎNCHEIERE DE RESPINGERE Nr. ..................
     
    JUDECĂTOR .......................................
    Asupra cererii introduse de ................. pentru ........................ în Cartea funciară nr. ............, localitatea ..............................,
    văzând că din cuprinsul cărţii funciare se constată următoarele:
    ................................................................................ ...............................................................................,
    faţă de prevederile art. 51 din Legea id_link=680978;nr. 7/1996, pentru motivele de mai sus,
     
    DISPUNE:
     
    Respingerea cererii înaintate de ................... pentru ............., cu notarea respingerii în cartea funciară.
    Se comunică părţilor.
    Cu drept de apel la tribunal, în termen de 15 zile de la comunicare.
     
    Judecător,Conducător de carte funciară,
   +  Anexa 3 Cartea funciara nr..........                                                   Localitatea.................                                                   (comuna, orasul, municipiul)    A. Partea I Descrierea imobilelor din fiecare corp de proprietate al partidei cadastrale*)
    Nr. de ordineNr. cadastral al imobilului (parcelei)Suprafaţa imobilului (parcelei)Categoria de folosinţă, amplasament, vecinătăţi, construcţiiValoarea impozabilăObservaţii
    123456
  -------------    *) Imobilele din acelasi corp de proprietate se inscriu sub numar român(I,II,... etc.).    Imobilele ce formeaza fiecare un corp de proprietate distinct se inscriusub semnul +.
   +  Anexa 4 B. Partea a II-aÎnscrierea dreptului de proprietate*)
    Nr. crt.Numele şi prenumele proprietaruluiNr. şi data încheierii din registrul de intrare şi înscrisul pe care se întemeiază constituirea, transmiterea sau radierea dreptului**)Observaţii
    1234
  --------------*) Inclusiv servitutile în folosul imobilului, faptele juridice,drepturile personale, alte raporturi juridice şi actiunile privitoarela proprietate, precum şi alte modificari, indreptari sau insemnari ces-ar face în titlu, partea I şi a II-a, asupra inscrierilor facute.**) Act sau contract autentic, notarial, sub semnatura privată,hotărâre judecătorească, act administrativ.
   +  Anexa 5 C. Partea a III-aÎnscrierea dezmembrarilor dreptului de proprietate şi sarcini*)
    Nr. crt.Dreptul de superficie**), uzufruct, uz, folosinţă, abitaţie, servituţile în sarcina imobilului aservit, ipoteci, privilegii, locaţiunea şi cesiunea de venituri mai mari de 3 aniObservaţii
    123
  ----------------*) Inclusiv fapte juridice, drepturi personale, alte raporturi juridiceşi actiunile privitoare la drepturile reale inscrise în partea a III-a,precum şi sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale şi oricealte modificari, indreptari sau urmariri cu privire la inscrierile dinaceasta parte.**) Se va menţiona la observatii nr. cartii funciare în care s-a inscrisca un corp de sine statator al cladirii cu acelasi numar cadastral insotit deindicele "S" (tot astfel se va inscrie şi dreptul de concesiune).
   +  Anexa 6
    ROMÂNIA
    Biroul de carte funciară
    Judecătoria ..............................
    Judeţul ..................................
    Nr. ......................................
    Anul ....... luna ............ ziua ......
     
    EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
     
    Cartea funciară nr. .........Localitatea .............
     
    Partea I ─ Imobilul
    Nr. crt.Nr. cadastral al parceleiDescrierea imobiluluiÎntinderea în ha/şi m2Observaţii
             
     
    Partea a II─a ─ Proprietatea
    Nr. crt.Înscrieri privitoare la proprietateObservaţii
         
     
    Partea a III─a ─ Sarcini
    Nr. crt.Înscrieri privitoare la sarciniSumaObservaţii
    leibani
             
  --------