ORDIN nr. 1.126 din 13 septembrie 2006privind aprobarea Procedurilor de emitere a certificatelor de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, a modelelor declarației de conformitate și certificatului de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 19 septembrie 2006  În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,văzând Referatul de aprobare al Autorității de Sănătate Publică nr. E.N. 4.053/2006,ministrul sănătății publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedurile de emitere a certificatelor de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul declarației de conformitate, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă modelul certificatului de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Tarifele prestate pentru certificare, precum și pentru consultanța de specialitate sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului sănătății nr. 37/2006 privind tarifele pentru prestațiile efectuate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și de institutele de sănătate publică.  +  Articolul 5Autoritatea de Sănătate Publică din Ministerul Sănătății Publice și institutele de sănătate publică București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  București, 13 septembrie 2006.Nr. 1.126.  +  Anexa nr. 1PROCEDURIde emitere a certificatelor de sănătate pentru materialele și obiectele care vin în contactcu alimentele destinate exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene  +  Anexa nr. 2
  DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
  - model -
  Subsemnatul/Subsemnata ........, identificat/identificată cu B.I./C.I. seria ...... nr. ......., eliberat/eliberată la data de ....., cu domiciliul în localitatea ........., str. ...... nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ....., sectorul/județul ......., în calitate de reprezentant legal al firmei ........, cu sediul în România ............, înregistrată la registrul comerțului sub nr. ......., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta declarație sunt corecte și complete.Îmi asum responsabilitatea conformării produsului ........... cu prevederile legale în vigoare*).*) Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modificările și completările ulterioare.Numele și prenumele:Semnătura:Data:
   +  Anexa nr. 3MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICEINSTITUTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ............Nr. ...../Data ...............
  CERTIFICAT DE SĂNĂTATE
  pentru materialele și obiectele care vin
  în contact cu alimentele destinate exportului
  în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene
  Nr. ....../........
  - model -
  La solicitarea ..........., cu sediul în România ........., înregistrată în registrul comerțului sub nr. ......., în calitate de exportator,în baza declarației de conformitate și a dosarului întocmit de sus-numita,în baza Referatului de evaluare nr. .........,în baza Ordinului ministrului sănătății publice nr. ........./2006,atestăm că următoarele produse:– (denumirea comercială);– ......................,fabricate de firma ..............., întrunesc cerințele naționale de sănătate publică în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele și obiectele care vin în contact cu alimentele, cu modificările și completările ulterioare.Produsele care fac obiectul prezentului certificat în condiții normale și previzibile de utilizare nu transferă alimentelor constituenți în cantități care ar putea periclita sănătatea umană sau care ar putea aduce o schimbare inacceptabilă în compoziția alimentelor ori o deteriorare a caracteristicilor organoleptice ale acestora.Certificatul este valabil un an de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii acestui termen la cerere.
  Director general,
  ................
  -----