HOTĂRÎRE Nr. 979 din 11 decembrie 1995pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 295 din 21 decembrie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994 şi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 4 august 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul regulamentului se modifica şi va avea următorul cuprins:"Regulament privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii"2. Articolul 1.1. se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 1.1. - Prevederile prezentului regulament se aplică pentru organizarea licitaţiilor în vederea achiziţiilor publice de bunuri şi de servicii, finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege în afară acestor bugete, din mijloace extrabugetare şi din credite externe garantate sau contractate direct de stat.În sensul prezentului regulament, prin bunuri se înţelege produsele, echipamentele şi orice alte obiecte fizice, de orice fel şi cu orice fel de descriere, inclusiv bunurile imobiliare, iar prin servicii se înţelege serviciile legate de aceste bunuri, cît şi reparaţiile sau orice alte servicii, cu excepţia reparaţiilor capitale şi a demolarilor la construcţii şi instalaţii, pentru care se aplică prevederile legale privind achiziţiile de investiţii."3. Articolul 1.2. se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 1.2. - Prezentul regulament nu se aplică în cazul: a) achiziţiilor publice de bunuri şi servicii care implica apărarea tarii, ordinea publică şi siguranţa naţionala, de natura armamentului, tehnicii de lupta, mijloacelor şi instalaţiilor speciale, precum şi cele care, datorită caracteristicilor specifice, nu pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activitate, cuprinse în anexa, care face parte integrantă din prezentul regulament.De asemenea, vor fi excluse de la prevederile prezentului regulament achiziţiile de piese, accesorii, ansambluri, subansambluri, agregate sau instalaţii care constituie părţi componente ale bunurilor prevăzute la alineatul precedent sau care sunt folosite exclusiv la repararea ori exploatarea acestora, ambalajele destinate exclusiv conservării bunurilor de mai sus, precum şi serviciile legate de furnizarea sau repararea acestora.Procedurile de achiziţie a bunurilor şi serviciilor de natura celor prevăzute la alin. 1 şi 2, se aproba, în mod distinct, de către Guvern; b) achiziţiile publice de bunuri destinate păstrării indelungate în rezervele materiale naţionale, care se vor face în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 372/1992 privind modul de achizitionare şi valorificare a produselor din rezervele materiale naţionale, precum şi a altor achiziţii de bunuri şi de servicii care fac obiectul unor excluderi în baza unor reglementări legale ulterioare."4. Articolul 2.1. se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 2.1. - Pentru organizarea licitaţiilor privind achiziţiile publice de bunuri şi de servicii, astfel cum au fost definite la art. 1.1., funcţia de îndrumare metodologică unitară revine Ministerului Finanţelor, care va elabora norme şi reglementări privind conţinutul documentelor licitaţiilor, conţinutul ofertelor, organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor."5. Litera e) a articolului 2.2. se modifica şi va avea următorul cuprins:"e) organizează evidenta activităţilor de licitaţii pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii;"6. Articolul 2.3. se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 2.3. - Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii de licitaţie, persoana juridică achizitoare numeşte, prin decizie, pentru fiecare achiziţie publică de bunuri sau de servicii, o comisie de licitaţie.La licitaţiile organizate de regiile autonome pentru achiziţiile de bunuri de natura activelor corporale, finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege în afară acestor bugete şi din credite externe garantate sau contractate direct de stat, comisiile de licitaţie se numesc prin ordin al ministrului de resort sau, după caz, prin decizie a autorităţii administraţiei publice locale."7. Liniuţa a cincea a articolului 2.5. se modifica şi va avea următorul cuprins:"- reprezentantul ministerului de resort sau, după caz, al administraţiei publice locale, în cazul licitaţiilor organizate de regiile autonome pentru bunurile de natura activelor corporale finanţate din sursele prevăzute la art. 2.3. alin. 2."8. Articolul 2.6. se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 2.6. - Onorariile participanţilor în comisiile de licitaţie, atât pentru achiziţii de bunuri şi de servicii, cît şi pentru investiţii, care nu sunt angajaţi permanenţi ai persoanei juridice achizitoare se suporta de către persoana juridică achizitoare şi se plătesc după ce hotărârea de acceptare a rămas definitivă.Nu beneficiază de onorarii pentru activitatea desfăşurată în comisiile de licitaţie, în timpul programului normal de lucru, reprezentantul Ministerului Finanţelor, al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, al ministerului de resort şi, după caz, al administraţiei publice locale. De asemenea, nu se acordă onorarii pentru repetarea unor licitaţii.Cuantumul onorariilor şi, după caz, al celorlalte drepturi se stabileşte de persoana juridică achizitoare în condiţiile art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicată."9. Articolul 2.8. se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 2.8. - Achiziţionarea de bunuri şi de servicii prin organizarea de licitaţii publice este obligatorie pentru bunurile şi, respectiv, serviciile de acelaşi fel a căror valoare totală pentru satisfacerea necesităţilor persoanei juridice achizitoare pe un întreg an bugetar este de peste 50 milioane lei.Pentru achiziţionarea de bunuri şi de servicii a căror valoare este inferioară limitei specificate la alineatul precedent, se poate folosi procedura selecţiei de oferte de preţ.Nu este admisă achiziţionarea de bunuri şi de servicii ale căror caracteristici, respectiv calităţi, depăşesc necesităţile concrete de utilizare ale persoanei juridice achizitoare.Pentru cheltuielile suplimentare ocazionate de realizarea unor achiziţii nejustificate se fac răspunzătoare persoanele vinovate, potrivit reglementărilor în vigoare.În cazul achiziţiei de bunuri şi de servicii de acelaşi fel, necesare persoanelor juridice achizitoare pentru a acoperi nevoile unui an bugetar, a căror valoare este sub 50 milioane lei, dacă nu este posibila obţinerea a cel puţin 3 oferte de preţ, se va proceda astfel:- dacă în termenul menţionat în adresele prin care s-au solicitat minimum trei oferte au fost primite numai doua oferte, vor fi achiziţionate bunurile sau serviciile pentru care s-a prezentat preţul cel mai avantajos şi care corespund calitativ cerinţelor persoanei juridice achizitoare;- dacă un singur ofertant a răspuns la solicitare, persoana juridică achizitoare va achizitiona bunurile sau serviciile de la acesta, cu avizul ordonatorului de credite bugetare pentru achiziţia dintr-o singura sursa, sau va putea repeta cererea de oferte de preţ.Pentru achiziţionarea de bunuri sau de servicii cu valori mici, pentru care ofertanţii refuza să prezinte în scris oferte de preţ purtind semnatura şi ştampila acestora, conducătorul persoanei juridice achizitoare poate desemna salariaţi din subordinea sa care să testeze preţurile practicate la data respectiva şi să le consemneze sub semnatura proprie, cu viza salariatului cu atribuţii de control preventiv din unitate."10. Alineatul 1 al articolului 2.9. se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 2.9. - În cazul achiziţiei publice de bunuri şi de servicii a căror valoare depăşeşte 267.000.000 lei, contractanţii străini pot participa la procedura de achiziţie, dacă şi contractanţii români se bucura de un tratament similar în cadrul procedurilor de achiziţie organizate de persoanele juridice achizitoare din ţările a căror naţionalitate o are contractantul (ofertantul) străin."11. Articolul 2.10. se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 2.10. - Licitaţia publică deschisă fără preselecţie este licitaţia care se organizează într-o singura etapa, pentru achiziţii de bunuri şi de servicii, la care pot participa, în număr nelimitat, ofertanţi interni sau externi care îndeplinesc condiţiile cuprinse în documentele licitaţiei impuse de organizatori."12. Alineatul 2 al articolului 2.11. se modifica şi va avea următorul cuprins:"Aceasta procedura se aplică pentru bunurile şi serviciile la care persoana juridică achizitoare doreşte sa selecţioneze în prealabil ofertanţii competenţi şi potenţiali, scopul primei etape constituindu-l întocmirea listei ofertanţilor selecţionaţi."13. Articolul 2.12. se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 2.12. - Licitaţia publică restrînsa este licitaţia în care:- bunul sau serviciul, datorită specificului sau, poate fi achiziţionat, de regula, de la un număr restrîns de ofertanţi;sau- a existat o licitaţie publică anterioară, nefinalizată prin încheierea unui contract.Anunţarea licitaţiei publice restrânse se face prin invitaţii adresate direct contractanţilor care răspund condiţiilor prevăzute la alineatul precedent. În acest caz, licitaţia nu poate fi organizată mai devreme de 3 zile lucrătoare de la data transmiterii invitaţiilor de participare.Numărul de participanţi la licitaţia publică restrînsa trebuie să fie de minimum trei."14. Articolul 2.13. se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 2.13. - Pentru a se asigura de participarea producătorilor interni la procedurile de licitaţie prevăzute la art. 2.10. şi 2.11., persoana juridică achizitoare, în afară anunţului publicitar, va invita în scris producători interni cunoscuţi.În cazul în care cunoaşte mai mulţi producători interni, persoana juridică achizitoare va invita în scris cel puţin trei dintre aceştia.În acest sens, producătorii vor confirma în mod obligatoriu primirea invitatiei de participare la licitaţie.În situaţia în care persoana juridică achizitoare a îndeplinit procedura de licitaţie publică deschisă fără preselecţie şi s-au prezentat doar doi ofertanţi cu oferte corespunzătoare condiţiilor din caietul de sarcini, comisia poate accepta oferta cu preţul cel mai mic. Dacă la licitaţie nu s-a prezentat nici un ofertant, comisia de licitaţie va putea hotărî fie repetarea licitaţiei, fie, ca urmare a inexistentei unei alternative, întocmirea notei justificative pentru achiziţia de la singurul furnizor intern al bunurilor sau serviciilor în cauza.În cazul în care ofertele prezentate sunt necorespunzătoare sau s-a prezentat un singur ofertant cu oferta corespunzătoare, licitaţia se va repeta.În situaţia în care, ca urmare a repetarii licitaţiei, nu s-au prezentat oferte corespunzătoare sau s-a prezentat o singura oferta corespunzătoare, comisia de licitaţie va putea hotărî fie organizarea unei noi licitaţii, fie întocmirea notei justificative pentru achiziţia dintr-o singura sursa, neexistand alternative pentru achiziţia publică prin licitaţie.Nota justificativă se întocmeşte potrivit prevederilor art. 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993.Preţul din oferta acceptată în urma desfăşurării unei proceduri de licitaţie publică este ferm şi nu poate fi majorat la încheierea contractului de achiziţie şi nici ulterior pe toată perioada derulării contractului."15. Articolul 3.1. se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 3.1. - Organizatorul licitaţiei va face anunţuri publicitare în presa interna sau, după caz, în presa internationala, cu minimum 10 zile înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor."16. Liniutele a patra şi a sasea ale articolului 3.4. se modifica şi vor avea următorul cuprins:"- forma şi obiectul licitaţiei, precum şi descrierea bunurilor şi a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate; natura, cantitatea şi calitatea acestora; termenele, condiţiile de livrare sau de furnizare şi de plată;""- alte elemente ce se vor stabili prin norme metodologice de către Ministerul Finanţelor, în funcţie de specificul achiziţiei publice de bunuri şi de servicii."17. Litera e) a articolului 3.7. se modifica şi va avea următorul cuprins:"e) condiţiile cu caracter economic, tehnic şi de calitate, garanţiile financiare, precum şi alte informaţii şi documente solicitate ofertantului de către persoana juridică achizitoare."18. Articolul 4.9. se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 4.9. - Evaluarea ofertelor se face de către comisia de licitaţie, prin simpla apreciere a preţului sau prin apreciere prin punctaj, care reprezintă rezultatul aplicării unor coeficienţi stabiliţi în prealabil de către comisia de licitaţie prin caietul de sarcini, avîndu-se în vedere elementele principale ale bunurilor sau serviciilor solicitate."19. Articolul 4.10. se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 4.10. - Comisia de licitaţie întocmeşte o hotărâre de acceptare a ofertei în 2 (doua) exemplare, în cel mult 10 zile de la data şedinţei de licitaţie, dintre care un exemplar poate fi luat de către reprezentantul Ministerului Finanţelor.Hotărârea va cuprinde:- numele membrilor comisiei de licitaţie;- nominalizarea ofertantului a cărui oferta a fost acceptată;- justificarea criteriilor tehnice, economice şi de calitate pe baza cărora a fost acceptată oferta;- semnăturile tuturor membrilor comisiilor de licitaţie;- data întocmirii."20. Alineatul 1 al articolului 4.11. se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 4.11. - În cazul evaluării ofertelor pe bază de simpla apreciere, hotărârea de acceptare a ofertei se adoptă în favoarea ofertei cu preţul cel mai scăzut şi care întruneşte calităţile tehnice şi de execuţie minimale cerute prin caietul de sarcini."21. Articolul 4.13. se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 4.13. - Hotărârea de acceptare a ofertei în favoarea unui ofertant constituie actul în baza căruia persoana juridică achizitoare încheie contractul de achiziţie publică în condiţiile reglementărilor legale în vigoare."22. După articolul 6.1. se introduce articolul 6.1.^1 care va avea următorul cuprins:"Art. 6.1.^1 - Achiziţionarea de bunuri de folosinţă îndelungată şi cu ciclu lung de fabricaţie (minimum 6 luni) se poate realiza şi în cazul în care în anul bugetar curent este asigurata numai o parte a fondurilor necesare, diferenţa urmînd a fi alocata în perioadele următoare."23. Anexa la regulament se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanţelor va actualiza în mod corespunzător Normele metodologice nr. 46.544/1994 privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 27 iulie 1994.  +  Articolul 3Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri, modificat şi completat prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând grupele de produse din categoria tehnicii militare, armamentului, mijloacelor şi instalaţiilor speciale, precum şi materialele cu caracteristici specifice care implica apărarea tarii, ordinea publică şi siguranţa naţionala1. Avioane, elicoptere, parasute şi sisteme de parasute cu specific militar2. Submarine, nave maritime de lupta, nave fluviale de lupta, tancuri maritime şi fluviale pentru alimentarea navelor, nave de asigurare de lupta (inclusiv şalupe, barci cu şi fără motor)3. Tehnica de aerodrom, mijloace şi aparatura pentru navigaţie navala şi aeriană, echipamente de semnalizare pentru nave şi aeronave, cu specific militar4. Tancuri, autotunuri, tunuri, obuziere, tunuri-obuziere şi alte categorii de guri de foc de toate tipurile şi calibrele5. Rachete şi instalaţii de lansare a rachetelor6. Armament de infanterie, mitraliere şi aruncatoare 7. Arme albe8. Bombe, torpile, rachete şi munitie pentru toate categoriile de armament9. Mijloace şi materiale speciale pentru intervenţii şi control antiterorist, de împiedicare şi neutralizare a acţiunilor agresive (bastoane, scuturi, casti de protecţie şi veste antiglont, complete de echipamente antitrauma, aparate cu raze X, detectoare, sisteme de supraveghere a aeroporturilor şi alte produse specifice)10. Tehnica şi aparatura specifică activităţii criminalistice şi pentru probarea faptelor infractionale:10.1. truse criminalistice şi pentru testări de stupefiante10.2. aparatura pentru determinarea comportamentului simulat11. Tehnica specifică de instrucţie (aparatura pentru poligoane automatizate, simulatoare pentru pregătirea de lupta, tinte)12. Aparatura artileristica, sisteme şi subsisteme de conducere a focului13. Puncte de comanda mobile şi de stat major14. Maşini de lupta, autospeciale blindate, autospeciale cu dotări specifice apărării tarii, ordinii publice şi siguranţei naţionale15. Autostatii, radiorelee, staţii complexe de radio şi staţii de radiolocatie destinate apărării tarii, ordinii publice şi siguranţei naţionale16. Aparatura, mijloace şi echipamente de transmisiuni destinate apărării tarii, ordinii publice şi siguranţei naţionale:16.1. Aparatura de multiplexare, comutare şi terminala pentru transmisiuni voce, date, fax cu posibilitatea de protecţie, criptare, secretizare a comunicaţiilor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente16.2. Echipamente pentru criptarea şi decriptarea semnalelor analogice şi digitale şi sisteme de management ale cheilor de codificare16.3. Aparatura de măsura, control şi aparatura specifică utilizate în controlul antiinterceptare şi controlul radiatiilor parazite, emise de echipamentele de telecomunicaţii şi prelucrare a datelor16.4. Staţii radio fixe, receptoare mobile şi portabile, convenţionale şi cu acces multiplu în VHF şi UHF, prevăzute cu echipamente de secretizare cu grad sporit de criptare, inclusiv sisteme de antene16.5. Radiorelee, statie în unde scurte, echipamente pentru transmisii de date, terminale de satelit pentru interconectarea şi extensia locală a punctelor de radiocomunicatii şi a nodurilor de transmisiuni cu posibilităţi de criptare a semnalelor, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente16.6. Mijloace de determinare a poziţiei autospecialelor aflate în deplasare16.7. Mijloace de paza şi alarmare a obiectivelor militare, precum şi sisteme de anuntare operativă a personalului16.8. Receptoare de trafic, panoramice, de banda larga pentru analiza complexa şi criptografica a semnalelor analogice şi digitale16.9. Aparatura de goniometrie fixa, mobila şi portabila, inclusiv autospeciale astfel echipate17. Utilaje militare de geniu, mijloace pentru cercetare genistica, control tehnic şi materiale pentru mascarea genistica18. Mijloace şi materiale pentru lucrări de distrugeri şi minare-deminare19. Mijloace explozive şi de dare a focului20. Tehnica şi materiale pentru decontaminarea chimica, radioactiva şi biologica, precum şi materialele de protecţie individuală împotriva efectelor armelor de nimicire în masa 21. Tehnica şi materiale pentru controlul nuclear şi chimic cu specific militar22. Produse pentru stocul de mobilizare, altele decît cele comune23. Uniforme militare pentru protecţie împotriva factorilor nocivi, de intervenţie şi lupta şi accesorii pentru acestea24. Corturi militare pentru protecţie împotriva factorilor nocivi25. Manusi şi costume compensatoare pentru piloti26. Carburanţi, lubrifianţi, substanţe chimice şi lichide speciale cu caracter specific, necesare funcţionarii şi întreţinerii bunurilor menţionate în lista27. Subansambluri, accesorii, piese de schimb şi componente pentru bunurile cuprinse în lista28. Reparaţii, modernizări, reconditionari şi revizii la produsele şi materialele specifice menţionate în lista29. Prestaţii şi lucrări ce se executa cu produsele şi mijloacele specifice menţionate în lista30. Sigilii, ştampile, distincţii şi alte însemne care implica siguranţa naţionala.---------------------