ORDONANŢĂ nr. 63 din 30 august 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 1 septembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI. 15 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1), litera l) va avea următorul cuprins:"l) o indemnizaţie lunară în lei pentru fiecare copil aflat în întreţinere în ţară, până la împlinirea vârstei de 18 ani sau până la terminarea cursurilor anului şcolar în care copilul împlineşte 18 ani;".2. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) În sensul prezentei legi, sunt consideraţi membri de familie aflaţi în întreţinere permanentă la misiune în străinătate soţia/soţul şi copiii minori care însoţesc personalul trimis în misiune permanentă cu durată mai mare de un an la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale."3. La articolul 22, litera c) va avea următorul cuprins:"c) decesul soţului/soţiei sau al unei rude ori afin până la gradul al III-lea sau a soţului/soţiei acestuia, inclusiv - 3 zile lucrătoare;".4. La articolul 22, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) controlul medical anual - o zi lucrătoare."5. Alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"(2) Locurile de muncă cu condiţii deosebite - grele, vătămătoare sau periculoase -, categoriile de persoane şi condiţiile de acordare a sporului se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, pe baza buletinelor de determinare emise în condiţiile legii de autorităţile abilitate în acest sens."6. Alineatul (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:"(2) Persoanele detaşate în Ministerul Afacerilor Externe, care dobândesc calitatea de membru al Corpului diplomatic şi consular al României, pe perioada detaşării vor fi salarizate în condiţiile prezentei legi, cu excepţia categoriilor de personal care, potrivit legilor speciale, beneficiază de drepturi salariale mai avantajoase."7. La articolul 37, litera f) va avea următorul cuprins:"f) o indemnizaţie lunară în valută pentru plata taxei de şcolarizare pentru fiecare copil până la vârsta de 25 de ani, care urmează studii elementare, gimnaziale, liceale sau universitare în ţara unde părintele îşi desfăşoară activitatea, în situaţia în care sistemul de învăţământ de stat din ţara respectivă nu oferă în localitatea de reşedinţă instruire în domeniul ales, precum şi în situaţiile în care unităţile de învăţământ de stat percep taxe de şcolarizare.Această indemnizaţie se acordă cu condiţia promovării anului de studii precedent sau a examenelor din anul respectiv, pe bază de documente justificative, lunar, trimestrial sau anual, şi nu poate depăşi 500 euro lunar;".8. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 38 vor avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Unităţile trimitătoare pot să aprobe ca misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate să utilizeze, fără afectarea schemei de personal aprobate activităţii de bază şi a fondului de salarii al ministerului, persoane fizice, cetăţeni români sau străini, de pe plan local ori persoane nesalariate din cadrul acestor reprezentanţe, cu respectarea legislaţiei din ţara respectivă. Sumele acordate pentru activitatea prestată se stabilesc în raport cu nivelul studiilor, cu munca depusă şi cu timpul efectiv lucrat, fără a depăşi, la nivelul unei luni, salariul minim prevăzut pentru misiunea respectivă, în cazul îndeplinirii unor atribuţii pentru funcţii de ordin administrativ, sau nivelul salariului minim al funcţiei diplomatice, după caz..................................................................... (3) În situaţia în care personalul încadrat la misiuni îndeplineşte, în afara orelor de program, pe o durată mai mare de 30 de zile consecutive, şi atribuţii care revin unor posturi vacante din schema reprezentanţei respective sau a altei reprezentanţe din ţara de reşedinţă, cu aprobarea conducerii unităţii trimitătoare, acesta beneficiază de o indemnizaţie reprezentând 25% din salariul în valută al funcţiei pe care este încadrat."9. Articolul 40 se abrogă.10. Alineatul (1) al articolului 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Pe perioada în care îşi desfăşoară activitatea la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale, personalul trimis în misiune permanentă în străinătate şi membrii de familie care îl însoţesc beneficiază de asistenţă medicală, pe bază de asigurare obligatorie, suportată de unitatea trimitătoare."11. După alineatul (1) al articolului 49 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Cuantumul şi condiţiile asigurării obligatorii, precum şi ale decontării cheltuielilor medicale se stabilesc prin ordin al conducătorului instituţiei trimitătoare, cu încadrarea în alocaţiile bugetare aprobate cu această destinaţie instituţiilor trimitătoare."12. La articolul 50 alineatul (1), literele c) şi f) vor avea următorul cuprins:"c) pentru efectuarea în ţară a concediului de odihnă pe anul calendaristic respectiv, cu excepţia anilor în care are loc plecarea şi, respectiv, revenirea definitivă de la post, corelat şi cu prevederile art. 43 alin. (4).În situaţia efectuării fracţionate a concediului de odihnă, în condiţiile art. 43 alin. (3), cheltuielile se suportă cu ocazia efectuării fracţiunii celei mai mari;................................................................... f) în cazuri de forţă majoră sau în orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevăzute, cu aprobarea conducătorului instituţiei trimitătoare."13. După alineatul (2) al articolului 61 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În cazul în care angajatul are şi cetăţenia statului de reşedinţă şi legislaţia locală din acest stat este aplicabilă raporturilor de muncă, unităţile trimitătoare suportă integral contribuţiile prevăzute de legea locală în sarcina angajatorului, calculate în raport cu drepturile salariale, şi acordă, după caz, drepturile obligatorii cuvenite angajaţilor, potrivit legislaţiei locale."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 august 2006.Nr. 63.-----------