ORDONANŢĂ nr. 57 din 30 august 2006pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.4 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) ai articolului 29 va avea următorul cuprins:"(2) În caz de deces al poliţistului, se acordă un ajutor suplimentar, în condiţiile stabilite prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare"2. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30 - (1) Persoanele care au redobândit sau dobândit calitatea de poliţist după 90 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de serviciu, respectiv de la data trecerii în rezervă, atunci când le încetează raporturile de serviciu beneficiază de ajutorul prevăzut la art. 27, din care se deduce ajutorul acordat la încetarea anterioară a raporturilor de serviciu, respectiv la trecerea în rezervă, exprimat în număr de salarii de bază nete, respectiv solde lunare nete. (2) În cazul redobândirii sau dobândirii calităţii de poliţist în termen de până la 90 de zile calendaristice de la data încetării raporturilor de serviciu, respectiv de la data trecerii în rezervă, ajutorul exprimat în număr de salarii de bază nete, respectiv solde lunare nete, se restituie, iar la încetarea raporturilor de serviciu se ia în considerare şi timpul servit înaintea primei încetări a raporturilor de serviciu, respectiv înaintea trecerii în rezervă."3. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 35 vor avea următorul cuprins:"Art. 35 - (1) Poliţiştii, pe timpul cât sunt studenţi ai instituţiilor de învăţământ sau urmează cursuri ori alte forme de pregătire, precum şi cei care frecventează cursurile de zi ale instituţiilor civile de învăţământ superior beneficiază de salariul de bază avut la data începerii cursurilor, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, şi, după caz, de sporul de fidelitate. Aceste drepturi se menţin şi pe perioada stagiului la unităţi. (2) Pe timpul participării la cursurile de carieră poliţiştii beneficiază de salariul de bază avut la data începerii cursurilor şi, după caz, de sporul de fidelitate şi de sporurile aplicabile personalului din instituţia de învăţământ, potrivit art. 23."4. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 37 vor avea următorul cuprins:"(4) Poliţistul, pe timpul concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, beneficiază de indemnizaţia prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta. (5) Poliţistul, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de o indemnizaţie stabilită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare."5. Alineatul (2) al articolul 42 va avea următorul cuprins:"(2) Valoarea de referinţă sectorială se stabileşte prin lege."6. La anexa nr. 1 litera A, punctul 2 "Inalţi funcţionari publici" şi punctul 3 "Funcţionari publici de conducere" vor avea următorul cuprins:
      "2.Înalţi funcţionari publici    
    Nr. crt.Denumirea funcţieiCategoriaCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.Secretar generalA-7,80
    2.Adjunct al şefului Departamentului ordine şi siguranţă publicăA-7,20
    3.Secretar general adjunctA-7,20
    4.Inspector generalA6,506,80
      3.Funcţionari publici de conducere    
    Nr. crt.Denumirea funcţieiCategoriaCoeficientul de ierarhizare
    minimmaxim
    1.Director generalA5,107,20
    2.DirectorA4,006,20
    3.Director general adjunctA5,005,80
    4.Director adjunctA3,905,50
    5.Şef serviciuA3,805,00
    6.Şef birouA3,004,60"
  7. La anexa nr. 3, punctul 1 va avea următorul cuprins:"1. Poliţiştii care desfăşoară misiuni în străinătate în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida ONU, NATO sau a altor organizaţii internaţionale beneficiază de următoarele drepturi băneşti: a) salariul de bază corespunzător funcţiei îndeplinite, prevăzut în decizia de numire, sau cel avut anterior, dacă acesta este mai mare; b) indemnizaţiile, primele, sporurile prevăzute de reglementările în vigoare; c) premiul anual; d) un spor lunar de până la 100%, aplicat la salariul de bază, stabilit cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor, pentru fiecare misiune; e) o primă de campanie, egală cu salariul de bază. Prima de campanie se acordă o singură dată pentru toată perioada desfăşurării misiunii şi se plăteşte la plecarea în zona desfăşurării misiunii."8. La anexa nr. 4, punctul 1 litera c) şi punctele 2 şi 10 vor avea următorul cuprins:"c) în situaţia în care drepturile salariate prevăzute la lit. a) şi b) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca poliţişti încadraţi în instituţiile din structura poliţiei pe funcţii similare celor pe care le îndeplinesc la instituţiile unde sunt detaşaţi, cei în cauză pot opta pentru drepturile salariale cuvenite celor încadraţi în unităţile de poliţie. În acest caz drepturile salariate cuvenite conform prevederilor lit. a) se acordă de către unităţile unde sunt detaşaţi, iar diferenţa până la totalul drepturilor salariate cuvenite în calitate de poliţişti se acordă de către unităţile de poliţie. Prin totalul drepturilor salariale se înţelege salariul de bază corespunzător funcţiei de poliţist, asimilată, precum şi celelalte sporuri şi indemnizaţii cuvenite în calitate de poliţist, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. La stabilirea salariului de bază corespunzător funcţiei de poliţist, asimilată, va fi luat în calcul şi salariul de merit, încondiţiile în care poliţiştii beneficiază de acest drept la instituţiile unde sunt detaşaţi.2. Salariul de bază prevăzut la pct. 1 lit. a), inclusiv indemnizaţiile, sporurile sau alte drepturi care fac parte din salariul de bază, prevăzute de dispoziţiile legale, salariul pentru gradul profesional, gradaţiile şi sporul de vechime în muncă se iau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie, ajutorului acordat la încetarea raporturilor de serviciu şi a altor drepturi care se acordă în funcţie de salariul de bază prevăzut pentru poliţişti.......................................................................................................10. Poliţiştii pot fi detaşaţi la regiile autonome şi societăţile comerciale ce participă la realizarea sarcinilor în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, iar modul de suportare a drepturilor prevăzute de prezenta anexă se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."
   +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 august 2006.Nr. 57.-----------