ORDIN nr. 197 din 23 august 2006pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, punerea pe piaţa şi utilizarea furajelor medicamentate în Comunitate
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 29 august 2006    Vazand Referatul de aprobare nr. 80.177 din 22 august 2006, întocmit de Direcţia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, punerea pe piaţa şi utilizarea furajelor medicamentate în Comunitate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a muncipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 476/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile pentru prepararea, comercializarea şi folosirea furajelor medicamentate pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 14 februarie 2002. (2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin referirile făcute la ordinul menţionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 90/167/CEE ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, punerea pe piaţa şi utilizarea furajelor medicamentate în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 92 din 7 aprilie 1990, p. 42-48.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 23 august 2006.Nr. 197.  +  AnexăNORMA 23/08/2006