NORME METODOLOGICE din 20 iunie 1992privind regimul de import al deseurilor şi reziduurilor de orice natura, precum şi al altor marfuri periculoase pentru sănătatea populatiei şi pentru mediul înconjurător
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 18 august 1992   +  Capitolul 1 Atribuţii ale ministerelorI. 1. Ministerul Mediului1. Emite, prin Directia evaluare impact ecologic şi avizare, acordul scris necesar eliberarii sau reconfirmarii licentei de import pentru categoriile de deseuri prevăzute în anexa nr. 1 a hotărîrii, pe baza documentatiei specificate în anexa A.2. Inscrie, prin Directia evaluare impact ecologic şi avizare, în cazul acceptarii importului, pe versoul celor trei exemplare ale cererii de licenţă, urmatoarele: "Se avizeaza favorabil pentru importul de ........".3. Refuza emiterea, suspenda sau, după caz, anulează acordul, dacă importatorul nu respecta condiţiile legale şi informeaza Directia Generală a Vamilor şi Ministerul Comerţului şi Turismului asupra masurii luate.4. Participa la controlul vamal cu personal de specialitate, instruit şi imputernicit în aplicarea hotărîrii, la solicitarea organelor vamale.5. Inainteaza Guvernului proiectul de hotărîre privind revizuirea anexei nr. 1 a hotărîrii, pe baza propunerilor ministerelor interesate.I. 2. Ministerul Sănătăţii6. Emite, prin Directia medicinii preventive sau, după caz, Directia farmaceutica, acordul scris necesar eliberarii sau reconfirmarii licentei de import pentru deseurile prevăzute în anexa nr. 1 a hotărîrii, precum şi pentru produsele din anexa nr. 2 a hotărîrii, la pozitiile cu urmatoarele coduri: 29.36; 29.37; 29.41; 29.42; 30.01-30.06; 33.01-33.07; 34.01; 34.02; 34.07; 38.08, pe baza documentatiei specificate în anexa B.7. Inscrie, prin Directia medicinii preventive sau, după caz, Directia farmaceutica, în cazul acceptarii importului, pe versoul celor trei exemplare ale cererii de licenţă, urmatoarele: "Se avizeaza favorabil importul de ...... " (se specifică obligatoriu denumirea comerciala a fiecarui produs admis la import).8. Refuza emiterea, suspenda sau, după caz, anulează acordul, dacă importatorul nu respecta condiţiile legale şi informeaza Directia Generală a Vamilor şi Ministerul Comerţului şi Turismului asupra masurii luate.9. Abiliteaza agentii economici, pe baza documentatiei specificate în anexa C, pentru importul de produse prevăzute în anexa nr. 2 a hotărîrii, la pozitiile cu urmatoarele coduri: 29.35; 29.36; 29.37; 29.41; 29.42; 30.01-30.06; 33.01-33.07; 34.01; 34.02; 34.07; 38.08; 38.21; 96.16.10. Participa la controlul vamal cu personal de specialitate, instruit şi imputernicit în aplicarea hotărîrii, la solicitarea organelor vamale.I. 3. Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei11. Emite, prin Directia de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara sau, după caz, prin Directia generală sanitara veterinara, acordul scris pe baza documentatiei specificate în anexa D şi inscrie pe versoul celor trei exemplare ale cererii de licenţă de import, în cazul acceptarii importului, pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2 a hotărîrii, la nr. crt. 15, 18, 26 urmatoarele: "Se avizeaza favorabil importul de ............" (se specifică obligatoriu denumirea comerciala a fiecarui produs admis la import).12. Abiliteaza agentii economici, pe baza documentatiei specificate în anexa E, pentru importul de produse prevăzute în anexa nr. 2 a hotărîrii, la nr. crt. 1, 15, 18, 19, 23, 26, 29 şi 30.13. Participa la controlul vamal cu personal de specialitate, instruit şi imputernicit în aplicarea hotărîrii, la solicitarea organelor vamale.I. 4. Ministerul Industriei14. Abiliteaza agentii economici, pe baza documentatiei specificate în anexa F, pentru importul de deseuri prevăzute în anexa nr. 1 a hotărîrii şi de produse prevăzute în anexa nr. 2 a hotărîrii (cu excepţia celor de la nr. crt. 1, 15, 18, 19, 23 şi 26).15. Participa, după caz, la controlul vamal, cu personal de specialitate instruit şi imputernicit în aplicarea hotărîrii, la solicitarea organelor vamale.I. 5. Ministerul Comerţului şi Turismului16. Elibereaza, prin Directia generală de politica comerciala, pentru deseurile prevăzute în anexa nr. 1 a hotărîrii, licente de import agentilor economici care au obţinut acordul Ministerului Mediului şi al Ministerului Sănătăţii, precum şi certificatul de abilitare, emis de Ministerul Industriei.17. Elibereaza, prin Directia generală de politica comerciala, pentru produsele de la nr. crt. 15, 17, 18, 21, 22 şi 26 din anexa nr. 2 a hotărîrii, licente de import agentilor economici care au obţinut, după caz, acordul Ministerului Sănătăţii sau al Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei, precum şi certificatul de abilitare emis de ministerul de resort.18. Elibereaza licentele de import în stricta conformitate cu acordurile obtinute şi metodologia prevăzută în anexa G.19. Tine evidenta şi comunică "lista neagra" a agentilor economici cărora li s-au aplicat sancţiuni sau restrictii în desfăşurarea de activităţi de comert exterior prin mass-media, inclusiv la ministerele şi organismele guvernamentale interesate.I. 6. Ministerul Economiei şi Finanţelor - Directia Generală a Vamilor20. Dispune unităţilor vamale de frontieră interzicerea intrarii în tara a mijloacelor de transport incarcate cu deseuri şi reziduuri de orice natura, potrivit hotărîrii şi prezentelor norme.21. Dispune unităţilor vamale de frontieră interzicerea intrarii în tara a mijloacelor de transport incarcate cu deseuri prevăzute în anexa nr. 1 a hotărîrii, precum şi cu produse prevăzute în anexa nr. 2 a hotărîrii, în cazul nerespectarii condiţiilor prevăzute la art. 5 şi 6 din hotărîre.22. Solicita unităţilor ministerelor de resort, în scris sau pe bază de nota telefonica, participarea la controlul vamal a specialistilor instruiti şi împuterniciţi, potrivit dispoziţiilor art. 7 şi 8 din hotărîre, conform modelului din anexa J.23. Instruieste organele vamale pentru efectuarea controlului vamal, în sensul respectarii dispoziţiilor hotărîrii.I. 7. Comisia Naţionala pentru Standarde, Metrologie şi Calitate24. Participa la controlul vamal cu personal de specialitate, instruit şi imputernicit în aplicarea hotărîrii, la solicitarea organelor vamale.  +  Capitolul 2 Metodologii de avizare a importurilor, de abilitare a agentilor economici şi de emitere şi reconfirmare a licentelor de importMetodologiile sînt prezentate după cum urmeaza:1. Ministerul MediuluiAnexa A - metodologie de emitere a acordului de mediu2. Ministerul SănătăţiiAnexa B - metodologie de emitere a acorduluiAnexa C - metodologie de abilitare a agentilor economici3. Ministerul Agriculturii şi AlimentatieiAnexa D - metodologie de emitere a acorduluiAnexa E - metodologie de abilitare a agentilor economici4. Ministerul IndustrieiAnexa F - metodologie de abilitare a agentilor economici5. Ministerul Comerţului şi TurismuluiAnexa G - metodologie de emitere şi reconfirmare a licentelor de import.  +  Capitolul 3 Procedura de controlProcedura de control se aplică în unitatile vamale din punctele de frontieră şi din interiorul tarii, precum şi, după caz, la importator.Terminologia utilizata în procedura de control este definita în anexa H.Unitatile vamale solicita, după caz, prin convocare scrisa sau nota telefonica (anexa I), specialistii împuterniciţi sa participe la controlul vamal, potrivit art. 7 şi 8 din hotărîre, care au obligaţia să se prezinte la data fixata prin apel.La stabilirea datei efectuării controlului, unitatile vamale vor tine seama de timpul efectiv necesar deplasarii specialistilor împuterniciţi, solicitati la punctele de control.Convocarea specialistilor împuterniciţi pentru participarea la controlul vamal se va face conform anexei J.III. 1. Condiţii prealabileIII. 1. 1. Ministerele de resort vor pune la dispoziţia unităţilor vamale şi organelor interesate urmatoarele documente:- Lista organismelor autorizate în alte tari sa emita certificate care să ateste ca deseurile din anexa nr. 1 a hotărîrii nu prezinta risc toxicologic şi ecologic.Lista va fi elaborata pînă la 1 septembrie 1992, actualizata şi transmisa anual prin grija Ministerului Comerţului şi Turismului.- Lista detaliata a produselor prevăzute la nr. crt. 26 din anexa nr. 2 a hotărîrii, elaborata şi avizata de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, pe baza reglementarilor în vigoare.- Lista substanţelor nominalizate prin documentul elaborat de a II-a sesiune a O.E.C.D., din 17-20 septembrie 1991, a caror prezenta în deseuri este interzisa.Lista va fi transmisa prin grija Ministerului Mediului.III. 1.2. Importatorul are obligaţia să asigure originalul şi traducerea în limba română, pe proprie raspundere, a urmatoarelor documente: declaratia de conformitate, certificatul de calitate, certificatul de garantie sau valabilitate, precum şi certificatul care atesta ca deseurile nu prezinta risc toxicologic sau ecologic.III. 2. Desfăşurarea controluluiPotrivit art. 1 al hotărîrii, unitatile vamale interzic introducerea în România a produselor şi materialelor cu termen depasit de garantie sau de valabilitate, precum şi a produselor uzate fizic.Unitatile vamale interzic introducerea în România a produselor uzate fizic, dacă acestea nu sînt nominalizate prin anexa nr. 1 a hotărîrii.III. 2.1. La unitatile vamale de frontieră------------------------------------------III. 2.1.1. Organele vamaleA. La intrarea în tara a mijloacelor de transport incarcate cu marfuri, organele vamale vor efectua controlul după cum urmeaza: a) Dacă marfurile nu se încadrează în nici una din categoriile prevăzute în hotărîre, se procedeaza în conformitate cu reglementarile vamale în vigoare. b) Dacă marfurile se încadrează în categoria celor prevăzute în art. 1 alin. 2 şi nu sînt nominalizate în anexa nr. 1 a hotărîrii, nu se va permite intrarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport. c) Dacă marfurile fac parte din listele cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 ale hotărîrii, organele vamale verifica, pe linga documentele de transport international, şi existenta urmatoarelor documente:c.1) pentru deseurile din anexa nr. 1 a hotărîrii:- licenta de import, cu înscrierea acordurilor Ministerului Mediului şi Ministerului Sănătăţii;- certificatul de abilitare a agentului economic, eliberat de Ministerul Industriei;- declaratia de conformitate;- certificatul care atesta ca deseurile nu prezinta risc toxicologic şi ecologic;c.2) pentru produsele din anexa nr. 2 a hotărîrii:- licenta de import, numai pentru produsele de la nr. crt. 15, 17, 18, 21, 22 şi 26, avînd inscrise acordurile ministerelor de resort, astfel:- acordul Ministerului Sănătăţii, pentru produsele de la nr. crt. 17 (cod vamal 29.41; 29.42), 21 (cod vamal 33.01-33.07) şi 22 (cod vamal 34.01; 34.02 şi 34.07);- acordul Ministerului Sănătăţii sau al Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei, pentru produsele de la nr. crt. 15, 18 şi 26*);- certificatul de abilitare a agentului economic, eliberat, după caz, de ministerul de resort, în conformitate cu anexele C, E şi F;- declaratia de conformitate;- certificatul de calitate;- după caz, inscriptionarea termenului de garantie sau valabilitate.În lipsa oricaruia dintre documentele menţionate, unitatile vamale nu vor permite intrarea în tara a mijloacelor de transport. Notă *) Pentru produsele de uz uman, acordul se emite de Ministerul Sănătăţii; pentru produsele de uz zoo-veterinar, acordul se emite de Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei.Pentru pesticidele utilizate în profilaxia sanitar-umana, acordul se emite de Ministerul Sănătăţii; pentru pesticidele utilizate în agricultura şi zootehnie, acordul se emite de Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei.B. În cazul în care mijloacele de transport incarcate cu marfuri sînt insotite de toate documentele menţionate la pct. III 2.1.1. lit. A.c), organele vamale de frontieră le vor dirija la unitatile vamale din interiorul tarii, în vederea efectuării operaţiunilor de vamuire.Dacă transporturile creeaza suspiciuni privind conţinutul marfurilor sau dificultati de încadrare în prevederile hotărîrii, organele vamale vor solicita specialistii împuterniciţi conform anexei J şi vor proceda, împreună cu acestia, la efectuarea controlului.III. 2.1.2. Specialistii împuterniciţi de către ministerele de resortA. Verifica documentele de însoţire care atesta calitatea produselor (declaratie de conformitate, certificat de calitate), urmarind: a) valabilitatea acestora (antet, stampila, data emiterii, conţinutul lizibil, existenta traducerii în limba română, pe propria raspundere, dacă se referă la lotul de marfuri transportate etc.); b) în cazul deseurilor din anexa nr. 1 a hotărîrii, dacă certificatele atesta ca acestea nu prezinta risc toxicologic şi ecologic şi dacă sînt emise de organismele autorizate din tara de origine, prevăzute în lista existenta la vama.B. Verifica, după desigilarea efectuata de organele vamale:- identitatea marfurilor;- inscriptionarea pe etichete, ambalaje sau pe produse a denumirii produselor, a termenului de valabilitate sau garantie, a denumirii furnizorului etc.;- incadrarea în termenul de valabilitate sau de garantie;- tipul şi starea ambalajelor şi a mijloacelor de transport, pentru asigurarea mentinerii integritatii şi calităţii marfurilor, precum şi pentru protectia mediului, pînă la destinatie.C. Preleveaza esantioane pentru verificare, în cazurile de prezumtie de neconformitate cu documentele de însoţire care atesta calitatea (conform procedurii de aplicare a Hotărîrii Guvernului nr. 545/1991 privind supravegherea calităţii produselor şi serviciilor, în scopul prevenirii şi combaterii faptelor care pot afecta viaţa sau sănătatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului înconjurător): a) Orice prelevare contine, de regula, trei esantioane bune, identificabile oricînd, în afara cazurilor cînd natura produselor sau cantitatea lor nu permite prelevarea decit a unui singur esantion. Din aceste esantioane, unul este destinat verificării în laboratorul de încercări, al doilea este destinat pastrarii la laborator ca proba martor, iar al treilea, pastrarii de către deţinătorul produselor, ca proba martor.Marimea esantioanelor, modul de prelevare, ambalare, transport şi pastrare a acestora vor fi în stricta conformitate cu standardele sau normele de produs şi cu metodele de încercări ale laboratoarelor autorizate sau acreditate şi vor fi menţionate în procesul-verbal de constatare-esantionare-contraventie (anexa K).Importatorul este obligat sa emita comanda pentru testarea, de către un laborator autorizat sau acreditat, comanda care va fi specificata în procesul-verbal.Agentul constatator se va asigura ca transportul şi conservarea esantioanelor să se faca la timp şi corect, eliminindu-se astfel posibilitatea deprecierii acestora.În toate cazurile, esantioanele prelevate vor fi corect sigilate. Aceste sigilii se vor aplica pe o eticheta compusa din două taloane (anexa L), ce se vor separa după completare şi semnare, astfel:- un talon va fi preluat de către specialistul laboratorului, după ce acesta verifica integritatea sigiliului;- cel de-al doilea talon ramine la agentul constatator.Posesorii celor 3 esantioane nu au dreptul sa distruga sau sa modifice starea esantionului dat în grija lor.Agentul constatator este obligat să se asigure ca esantioanele vor ajunge la laboratoarele în profilul cărora intra efectuarea incercarilor în maximum 24 de ore de la prelevare, dacă perisabilitatea probei sau normativele de produse nu obliga un termen mai scurt de ajungere a esantioanelor la laborator. b) După prelevarea esantioanelor, mijlocul de transport cu marfuri poate părăsi unitatea vamala spre destinaţia importatorului, numai insotit de un proces-verbal (anexa K), în care se specifică expres interdictia de comercializare sau utilizare a produselor respective pînă la sosirea şi interpretarea raportului de încercări (buletinului de analiza) de la laborator, de către specialistii împuterniciţi.Totodata, agentul constatator va comunică (fax, telex, telefon etc.), la inspecţiile teritoriale de specialitate pe raza cărora se afla destinatarul marfii, interdictia de comercializare sau utilizare pînă la sosirea de la laborator a rezultatelor analizelor. c) Laboratoarele de încercări autorizate sau acreditate sînt obligate să efectueze imediat analiza sau încercarea esantioanelor trimise de organele de control.Pentru verificarea esantioanelor, laboratoarele vor folosi numai metodele precizate în procedurile tehnice specifice, menţionate în documentele de autorizare sau acreditare a laboratoarelor respective.Laboratorul desemnat pentru a efectua analizele unui anumit esantion va întocmi un raport de încercări (buletin de analiza) imediat ce a terminat examinarile respective, dar nu mai tirziu de 3 ore de la incheierea incercarii esantionului, consemnind rezultatele examinarilor şi analizelor ajutatoare efectuate asupra esantionului.Raportul de încercări sau buletinul de analiza vor fi puse la dispoziţia organului care a prelevat esantioanele imediat ce a fost întocmit, dar nu mai tirziu de a doua zi dimineata pînă la orele 9,00.D. Stabilesc măsuri în functie de rezultatele operaţiunilor de mai sus: a) Neconformitatile, rezultate în urma verificărilor de la pct. III. 2.1.2., lit. A şi B, vor fi menţionate în procesul-verbal (anexa K) şi se va stabili returnarea transportului de marfuri. Dacă nu sînt neconformitati, transportul va fi dirijat spre punctul de destinatie. Procesul-verbal, întocmit în 4 exemplare, va fi transmis:- unităţii vamale;- importatorului şi transportatorului;- unităţii din care face parte specialistul imputernicit care a efectuat constatarea;- organelor de cercetare penala, după caz. b) În cazul pct. III. 2.1.2. lit. C, pe baza rezultatelor din raportul de încercări (buletin de analiza), sosit de la laboratorul autorizat sau acreditat, organele de control din judeţul de destinatie al transportului stabilesc una dintre masurile:b.1) ridicarea interdicţiei de comercializare sau utilizare şi acordarea liberului de vama;b.2) menţinerea interdicţiei de comercializare sau utilizare, cu aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege şi dispunerea masurii de returnare a transportului la furnizor.În ambele cazuri, măsura se aduce la cunoştinţa importatorului prin proces-verbal (anexa K). c) În cazul de neconformitati constatate la pct. III. 2.1.2. lit. A, B sau C, după caz, se va extinde controlul la importator, pentru verificarea respectarii prevederilor art. 4, 5 şi 6 din hotărîre.III. 2.2. La unitatile vamale din interiorul tarii--------------------------------------------------Organele vamale, împreună cu specialistii împuterniciţi conform anexei J, efectueaza controlul marfurilor, aplicind procedura de la pct. III. 2.1.Dacă nu se constata neconformitati, organele de control acorda liberul de vama pe declaratia vamala de import, care va fi semnata şi de specialistii împuterniciţi.  +  Capitolul 4 Dispozitii finaleDispozitiile prezentelor norme se aplică şi pentru deseurile şi produsele prevăzute în hotărîre, care urmeaza să fie introduse în tara sub forma de ajutoare şi donatii, importuri temporare şi în regim de mostre.Produsele inscrise în anexa nr. 2 a hotărîrii, care urmeaza să fie introduse în tara sub forma de ajutoare cu caracter umanitar, medical şi social, vor fi admise pe baza urmatoarelor documente:- avizul emis de Comisia interdepartamentala pentru coordonarea activităţii cu caracter umanitar, medical şi social, desfăşurată de persoane fizice, persoane juridice şi organizaţii neguvernamentale din strainatate;- declaratia donatorului de ajutoare umanitare, prin care să certifice, pe proprie raspundere, ca produsele nu prezinta risc toxicologic şi ecologic;- după caz, inscriptionarea termenului de garantie sau de valabilitate.În cazul în care organele de control constata ca faptele savirsite de către agentii economici sau alte persoane constituie infractiuni, procesele-verbale de constatare-esantionare-contraventie vor fi inaintate imediat organelor de cercetare penala, care vor actiona, în continuare, conform Codului de procedura penala.  +  Anexa A MINISTERUL MEDIULUIMETODOLOGIEde emitere a acordului de mediu1. Modul de eliberare a acordului de mediuAcordul de mediu se emite numai pentru importul categoriilor de deseuri valorificabile, cuprinse în anexa nr. 1 a hotărîrii, în termen de 20 de zile de la data depunerii documentatiei după modelul din anexa A 1.2. Conţinutul documentatiilor ce se prezinta pentru obtinerea acordului de mediu2.1. Cerere scrisa a agentului economic importator.2.2. Declaratia agentului economic importator, facuta pe propria raspundere, prin care specifică: denumirea deseului ce urmeaza a fi introdus în tara, furnizorul, cantitatea, mijlocul de transport folosit, modul de ambalare, locul de depozitare final şi de tranzit, caracteristicile fizico-chimice, bacteriologice şi de radioactivitate.2.3. Declaratia de accept a beneficiarului pentru produsul importat, referitor la calitate şi cantitate, şi asumarea responsabilitatii asupra respectarii legislaţiei în vigoare din punct de vedere al protectiei mediului şi sănătăţii în procesul de transport, valorificare şi depozitare a deseului importat, precum şi a subproduselor rezultate.2.4. Avizul Ministerului Sănătăţii.2.5. Certificat de abilitare, eliberat de Ministerul Industriei.2.6. Certificat de inmatriculare de la Camera de Comert şi Industrie.2.7. Declaratia de conformitate din tara de origine a deseului, cu traducere în limba română, pe propria raspundere, a importatorului.2.8. Certificat care să ateste ca deseul importat nu prezinta risc toxicologic şi ecologic, eliberat de organisme autorizate din tara de origine, cu traducerea în limba română, pe propria raspundere, a importatorului.2.9. Punctul de vedere al agentiilor judetene sau al Agentiei municipiului Bucureşti pentru supravegherea şi protectia mediului, care să ateste ca deseul şi subprodusele rezultate din prelucrare indeplinesc condiţiile legale de protecţie a mediului.3. Directia de evaluare impact ecologic şi avizare va solicita, după caz, agentului economic importator referinţe şi alte acte suplimentare referitoare la deseurile importate, inclusiv buletine de analiza şi certificate de calitate.4. Refuzul emiterii, suspendarea sau, după caz, anularea acordului de mediu se fac în urmatoarele cazuri:- documentatie incompleta;- documente prezentate cu modificari, ştersături sau care creeaza suspiciuni;- anularea unuia din acordurile, accepturile sau buletinele de calitate solicitate;- nerespectarea condiţiilor impuse.  +  Anexa A 1 MINISTERUL MEDIULUIDirecţia evaluare impact ecologic şi avizare Nr. ........./.......... ACORD DE MEDIU Nr. ..... din ................... Se avizează agentul economic (denumire, localitate, certificat de înmatriculare la Camera deComerţ şi Industrie) pentru importul următoarelor categorii de deşeuri valorificabile conformanexei nr. 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 340/1992, după cum urmează: Denumirea deşeului Nr. crt. din anexa nr. 1 Cantitatea U.M. ........................ ........................ .............. ........................ ........................ ..............În următoarele condiţii obligatorii:............................................................................................. . Prezentul acord de mediu este valabil pînă la data de .................................... . Director, ............................  +  Anexa B MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIMETODOLOGIEde emitere a acorduluiAcordul Ministerului Sănătăţii reprezinta actul de autoritate sanitara de stat, care condiţioneaza obtinerea licentei de import de către agentii economici care importa deseuri admise condiţionat (anexa nr. 1 a hotărîrii) şi produse periculoase pentru sănătatea populatiei (nr. crt. 15, 17, 18, 21, 22 şi 26 din anexa nr. 2 a hotărîrii).Acordul Ministerului Sănătăţii se emite în baza prevederilor Legii nr. 73/1969 privind regimul stupefiantelor, Legii nr. 3/1979 privind asigurarea sănătăţii populatiei, Legii nr. 5/1982 privind regimul pesticidelor, Decretului nr. 466/1979 privind regimul substanţelor toxice, Hotărîrii Guvernului nr. 961/1990 privind organizarea şi functionarea Ministerului Sănătăţii, precum şi a prezentei hotărîri.Acordul Ministerului Sănătăţii are drept scop prevenirea importului de deseuri admise condiţionat, contaminate chimic sau biologic (bacteriologic), şi de produse considerate periculoase, care nu corespund normelor în vigoare în România, deci produse care ar influenţa negativ sănătatea populatiei.Sînt supuse avizarii:1. deseurile valorificabile, admise condiţionat, prevăzute în anexa nr. 1 a hotărîrii;2. urmatoarele categorii de produse din anexa nr. 2 a hotărîrii:
    Nr. crt. din anexa nr. 2Categoria de produsePoziţia din tariful vamal
    15.Vitamine şi hormoni29.36; 29.37
    17.Antibiotice şi alţi compuşi organici29.41; 29.42
    18.Produse farmaceutice30.01-30.06
    21.Uleiuri esenţiale, produse şi preparate de parfumerie şi cosmetice33.01-33.07
    22.Săpunuri, preparate pentru spălat şi paste pentru modelat34.01; 34.02; 34.07
    26.Pesticide (pentru profilaxia sanitar-umană)38.08
  Acordul se solicita de către agentul economic abilitat de ministerul de resort sa faca importul respectiv.Documentaţia pe baza careia se emite acordul:1. Cerere scrisa, în care se menţionează numele agentului economic importator (firma), adresa, numărul de telefon, telex, fax, denumirea comerciala a produsului şi pozitia din tariful vamal în care se încadrează, furnizorul extern, beneficiarul produsului din tara, caracteristicile fizico-chimice, bacteriologice şi de radioactivitate.2. Certificatul de abilitare emis de ministerul de resort.3. Certificatul de inmatriculare la Camera de Comert şi Industrie.4. Declaratia de conformitate din tara de origine pentru deseuri, cu traducerea în limba română, pe propria raspundere, a importatorului.5. Certificatul emis de organisme autorizate din tara de origine, prin care să ateste ca deseurile nu prezinta risc toxicologic, bacteriologic şi ecologic, cu traducerea în limba română, pe propria raspundere, a importatorului.Acordul se emite de către:A. Directia medicinii preventive, pentru deseurile prevăzute în anexa nr. 1 a hotărîrii şi pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2 a hotărîrii la nr. crt. 22: sapunuri, preparate pentru spalat şi paste pentru modelat şi nr. crt. 26: pesticide (pentru profilaxia sanitar-umana).B. Directia farmaceutica, pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2 a hotărîrii la nr. crt. 15: vitamine şi hormoni; nr. crt. 17: antibiotice şi alti compusi organici; nr. crt. 18: produse farmaceutice; nr. crt. 21: uleiuri esentiale, produse şi preparate de parfumerie şi cosmetice.Acordul se emite în cazul existentei tuturor documentelor menţionate mai sus, a continutului lor corespunzător şi a concordantei cu prevederile legislaţiei din România (norme).Pe cererea prezentată de agentul economic se inscrie concluzia-referat. Acordul se formuleaza conform modelului anexat, în 2 exemplare, din care un exemplar se inainteaza agentului economic şi un exemplar ramine la emitent.Pe versoul fiecarui exemplar al cererii de licenţă de import se inscrie: "Se avizeaza favorabil importul de ......." (se inscrie, după caz, denumirea deseului sau denumirea comerciala şi forma de prezentare a produselor).Termenul maxim de la prezentarea documentatiei complete pînă la emiterea acordului nu trebuie să depăşească 10 zile.
   +  Anexa B 1 MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIACORDnr. ..... din ...... Avînd în vedere cererea (denumirea agentului economic) nr. ...... din ......... înregistratăla Ministerul Sănătăţii sub nr. .... din ..............., în baza prevederilor H.G. nr. 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şireziduurilor de orice natură, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătateapopulaţiei şi pentru mediul înconjurător şi a H.G. nr. 961/1990 privind organizarea şifuncţionarea Ministerului Sănătăţii, expertizînd documentaţia prezentată, SE AVIZEAZĂ FAVORABIL IMPORTUL DE:.............................................................................................................................................................................................. În următoarele condiţii obligatorii:............................................................................................... Prezentul acord este valabil pînă la data de ............................................... Director,  +  Anexa C MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIMETODOLOGIEde abilitare a agentilor economici1. Domeniu de aplicarePrezenta metodologie se aplică tuturor agentilor economici avînd ca obiect de activitate importul, care au intentia sa importe produse cuprinse în anexa nr. 2 a hotărîrii la urmatoarele pozitii din tariful vamal: 29.35; 29.36; 29.37; 29.41; 29.42; 30.01-30.06; 33.01-33.07; 34.01; 34.02; 34.07; 38.08; 38.21; 96.16.În acest scop funcţionează, în cadrul Ministerului Sănătăţii, Comisia de abilitare a agentilor importatori, numita prin ordin al ministrului sănătăţii, care emite certificate de abilitare, conform modelului din anexa C 1 la prezenta metodologie.2. Condiţii de acordare a certificatelor de abilitareÎn scopul obtinerii certificatelor de abilitare, agentii economici importatori vor prezenta la Ministerul Sănătăţii, cu menţiunea "pentru Comisia de abilitare", urmatoarele documente: a) solicitarea în scris a agentului economic importator, din care să rezulte:- numele şi sediul social al firmei;- numărul de înregistrare la Camera de Comert şi Industrie;- scopul, obiectul şi profilul de activitate;- grupa de produse şi pozitia din tariful vamal pentru care solicită abilitarea;- experienta în domeniu a firmei; b) copie xeroxata după certificatul de inmatriculare a agentului economic la Camera de Comert şi Industrie; c) fisa de prezentare a specialistilor angajaţi ai agentului economic, ce urmeaza a se ocupa de importul produselor pentru care solicită abilitarea; se vor anexa în copie carnetele de muncă; d) declaratia agentului economic, facuta pe propria raspundere, că nu a suferit sancţiuni în legătură cu activitatea pentru care solicită abilitarea; e) declaratia agentului economic ca şi-a insusit prevederile hotărîrii.Nu se elibereaza certificate de abilitare agentilor economici care:- depun documentatie incompleta faţă de cele prezentate mai sus;- nu sînt autorizati sa desfasoare activitate de comert exterior;- nu au angajat farmacist în cazul importului de medicamente şi specialist în comert exterior pentru toate categoriile de produse.3. Desfăşurarea activităţii de abilitareCertificatele de abilitare se elibereaza în 5-7 zile de la depunerea documentatiei.Comisia are dreptul să solicite agentilor economici importatori informaţii suplimentare legate de profilul de activitate, experienta în domeniu, cu respectarea prevederilor Legii sanitare, a prezentei hotărîri şi a altor prevederi legale privind circulatia produselor din anexa nr. 2 a hotărîrii.Abilitarea agentului economic se concretizeaza în eliberarea, de către comisie, a certificatului de abilitare (anexa C 1).4. Anularea certificatului de abilitareIncalcarea prevederilor hotărîrii, precum şi a legislaţiei în domeniul circulaţiei produselor farmaceutice, a regimului pesticidelor şi a regimului substanţelor toxice atrage după sine - la sesizarea agentilor constatatori prevăzuţi în art. 14 din hotărîre - anularea sau, după caz, suspendarea, pe o perioadă limitata, a certificatului de abilitare.Comisia de abilitare va comunică Ministerului Comerţului şi Turismului, Directiei Generale a Vamilor, Ministerului Mediului şi Ministerului de Interne, în termen de 48 de ore, măsura luata.Comisia de abilitare are obligaţia de a tine şi actualiza evidenta agentilor economici cărora li s-au eliberat, anulat sau suspendat, temporar, certificatele de abilitare.  +  Anexa C 1 MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIComisia de abilitareNr. ...... din .......CERTIFICAT DE ABILITARESe abiliteaza agentul economic (denumire, localitate, certificat de inmatriculare la Camera de Comert şi Industrie) pentru importul urmatoarelor grupe de produse:
    Denumirea grupei de produsePoziţia din tariful vamal
       
  Prezentul certificat este valabil pînă la data de ........, cu drept de prelungire.Prezentul certificat nu exonereaza agentul economic importator de raspunderile ce-i revin, potrivit legii, pentru introducerea în tara şi utilizarea în mod necorespunzator a produselor pentru importul cărora a fost abilitat.Agentul economic abilitat este obligat sa anunte Comisia de abilitare despre orice modificare intervenita în documentaţia solicitata la abilitare, în termen de 15 zile de la schimbarea produsa.Presedinte/Director,
   +  Anexa D MINISTERUL AGRICULTURIIŞI ALIMENTATIEIMETODOLOGIEde emitere a acorduluiA. Condiţii de import de produse de origine animala (nr. crt. 1 din anexa nr. 2 a hotărîrii) şi de alte produse de uz veterinar (nr. crt. 15 şi 18 din anexa nr. 2 a hotărîrii)Acordul se emite de Directia generală sanitara veterinara din Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei agentilor economici care sînt abilitati sa importe asemenea produse.Importatorul are obligaţia de a solicita Directiei generale sanitare veterinare condiţiile sanitare veterinare pentru realizarea operaţiunii de import anterior contractarii importului.În baza Legii sanitare veterinare nr. 75/1991, a convenţiilor şi acordurilor sanitare veterinare incheiate între România şi tarile exportatoare, Directia generală sanitara veterinara stabileste condiţiile specifice şi le transmite solicitantului. Acesta are obligaţia de a trata aceste condiţii cu exportatorul şi de a comunică emitentului acceptarea lor asa cum au fost stabilite de acesta sau cu modificările propuse de autoritatea tarii exportatoare. Aceste modificari se analizeaza de Directia generală sanitara veterinara şi, după caz, se decide.Produsele menţionate la nr. crt. 15 şi 18 din anexa nr. 2 a hotărîrii sînt acceptate la import numai dacă sînt înregistrate în România pe baza certificatului de înregistrare a produsului în cauza, emis de Directia generală sanitara veterinara din Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei.După stabilirea condiţiilor, Directia generală sanitara veterinara emite şi transmite în scris importatorului acordul sanitar veterinar de import şi modelul de certificat sanitar veterinar care va însoţi marfa. Aceste documente se comunică în scris şi inspectoratelor de politie sanitara veterinara de la punctele de trecere a frontierei şi direcţiilor sanitare veterinare din judeţele beneficiare a importurilor.B. Condiţii de import de pesticide (nr. crt. 26 din anexa nr. 2 a hotărîrii)Se emite acordul pentru importul (şi introducerea în România) a pesticidelor de către Directia de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara din Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, cu respectarea intocmai de către cei abilitati a urmatoarei metodologii:1. se admite importul (şi introducerea în tara) a pesticidelor numai la parametrii de calitate prezentati la omologare şi cu termen de garantie pentru o perioadă în care ele pot fi folosite;2. pesticidele nu se importa (şi nu se introduc în tara) în ambalaje folosite în România pentru ambalarea produselor alimentare, farmaceutice şi cosmetice;3. pesticidele se pot introduce în tara în urmatoarele categorii de ambalaje:- butoaie de tabla (vernisate în interior), capacitate maxima 200 l, cu minimum doua cercuri sau nervuri pentru protectia la rostogolire;- bidoane din polietilena sau din tabla (vernisata în interior), capacitate maxima 60 l, cu 1-2 minere (în functie de capacitate) comode pentru manipulare normala;- saci de polietilena (cu minimum o folie rezistenta şi cu maximum doua suduri la capete) sau de hirtie (cu minimum patru foi în interior) cusuti sau legati la gura de umplere cu sfoara, capacitate maxima 30 kg;- sticle, flacoane, pungi de polietilena (minimum doua folii), fiole (una sau mai multe bucăţi intr-o punga de plastic transparent, etansata perfect);4. ambalajele trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii:- anterior sa nu fi fost folosite pentru alte produse;- sa reziste la multiple manipulari pe timpul de garantie al continutului şi să asigure în această perioadă integritatea calitatilor fizico-chimice ale pesticidului;- sa poarte (prin inscriptionare sau turnare) insemnele STAS: CAP DE MORT - OTRAVA, INFLAMABIL (dacă este cazul) şi chiar unele delimitari sau gradatii de continut de ml sau grame;- să fie etansate şi cu posibilitati de sigilare a orificiilor de umplere şi de aerisire; sigiliul aplicat trebuie să prezinte siguranţa pe timpul transportului şi al depozitarii la beneficiar;- dopul şi busonul (unde este cazul) să aibă imprimat insemnul STAS: CAP DE MORT - OTRAVA;- ambalajele pentru pulberi şi granule să aibă o singura gura de umplere;- tipul şi dimensiunea ambalajului sînt la dispoziţia importatorului, dar trebuie să corespunda celor menţionate mai sus; în prealabil, se solicita avizul Directiei de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara din Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei;- fiecare ambalaj va avea (dacă este posibil) culoarea grupei de toxicitate din care face parte conţinutul sau alta culoare, în afară de rosu, verde, albastru sau negru;- mai multe sticle, flacoane, fiole, pungi pot fi livrate în cutii (de carton, tabla, plastic etc.), cu cartoane sau alte placi izolatoare între ele; cutiile trebuie să fie rezistente la multiple manipulari şi sa poarte - bine lipita - cite o eticheta cu instrucţiunile cuprinse în anexa D 1 şi anexa D 2;- conţinutul ambalajului trebuie să corespunda cantitativ cu datele inscrise pe eticheta, precum şi în actul de transport;5. este interzis transportul pesticidelor cu cisterne (cai ferate, auto etc.) sau în ambalaje care nu indeplinesc condiţiile prezentei metodologii;6. fiecare ambalaj ce contine pesticide va purta obligatoriu doua etichete scrise în limba română şi cit mai vizibil:- eticheta a) (anexa D 1): prezentarea pesticidului;- eticheta b) (anexa D 2): cu instrucţiuni de manipulare, transport, depozitare, folosire, protecţie a muncii, prevenire şi stingere a incendiilor, modul de decontaminare sau de distrugere a ambalajului după golire.Textul pentru etichetele a) şi b) se inscriptioneaza pe fond alb, în culoarea grupei de toxicitate din care face parte pesticidul respectiv, şi trebuie să se refere la legislatia valabila pentru România; se pot introduce şi pictograme acceptate pentru România;7. personalul folosit la manipularea şi transportul pesticidelor trebuie să fie instruit în acest sens de către importator sau expeditor, iar mijlocul de transport trebuie să corespunda pentru aceste produse;8. importatorii de pesticide raspund de respectarea intocmai a obligaţiilor de mai sus, care au ca scop pastrarea sănătăţii oamenilor şi protectia mediului înconjurător.NOTĂ:Aceasta metodologie se aplică şi pentru pesticidele care intră în tara sub forma de "ajutoare".  +  Anexa D 1 ETICHETA a)Producător .................... Furnizor ........................ Denumire comercială conţine % s.a.InflamabilToxic Grupa .......Pentru ........... de toxicitateOmologat cu autorizaţia nr. ..................../anulLot nr. ......... data fabricaţiei ..................Termen de garanţie ............. conţine ......... ±1Atenţie, înainte de folosirea conţinutului consultaţirecomandările din eticheta alăturată!  +  Anexa D 2                    ETICHETA b)Producător .................... Furnizor ......................... InflamabilPunct de inflamabilitate.........°C OTRAVĂ CAP DE MORT Denumire comercială Grupa de toxicitate ................... - conform omologării -Omologat în România cu autorizaţia nr. ................./anulToxic pentru albine, păsări, animale de curte, vînat, peşti - după caz.Proprietăţi fizico-chimice(..... produsul .....) este un concentrat emulsionabil, o pulbere muiabila ....... ce contine ........% s.a. (se trece numele comun international al s.a.) şi se prezinta sub forma de lichid limpede, omogen, mobil (sau pulbere fina, omogena sau .......) de culoare ........., cu miros ....... . Este (sau nu) corosiv (se trec şi alte proprietăţi specifice).Timp de pauzaDupă aplicarea ultimului tratament şi pînă la recoltare trebuie să treaca ....... zile.Mod de actiune(.... produsul.....) acţionează prin contact, ingestie, sistemic etc.Mod de intrebuintare(.... produsul.....) se aplică prin stropiri-prafuiri (la avertizare) în timpul de repaus, vegetatie, la urmatoarele culturi ..... şi în doza de ..... (se trec culturile, testele şi dozele omologate pentru România).Compatibilitate(.... produsul.....) este compatibil cu majoritatea insectofungicidelor folosite în mod curent în România, cu excepţia ..........Măsuri de igiena şi protecţie a munciiA se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poarta obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea, nu se maninca şi nu se fumeaza.După terminarea lucrului se spala bine miinile şi faţa cu multa apa şi sapun, fără a freca.În caz de intoxicare prin ingestie, cutanat sau inhalare, se iau urmatoarele măsuri:- scoaterea accidentatului din mediul toxic sau poluat;- scoaterea imbracamintei contaminate;- spalarea tegumentelor cu apa multa sau cu solutii alcaline, dacă sînt la indemina;- transportarea de urgenta a accidentatului la cea mai apropiata unitate sanitara: tratament sub supraveghere medicală.Nu se foloseşte lapte ca antidot.A nu se lasă produsul la indemina copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alapteaza, batrinilor etc.A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semintele şi ambalajele acestora.A nu se imprastia produsul în apropierea surselor de apa sau pe alte culturi decit pe cea recomandata.Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilorSe trec masurile specifice fiecarui produs, dar cu aplicabilitate în România.Condiţii de depozitare şi transportProdusul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în încăperi uscate, destinate în exclusivitate pentru pesticide, fără actiunea directa a razelor solare şi a caldurii (pesticidele din grupa I de toxicitate se depozitează separat de alte pesticide). Transportul se efectueaza ferit de intemperii şi căldură. Pe timpul manipularii, transportului şi al depozitarii se iau obligatoriu toate masurile de protecţie a muncii, p.s.i. etc.Se trec metode de decontaminare sau distrugere a ambalajelor după golire, precum şi alte obligaţii specifice.Temperatura de depozitare între ....... grade C şi ....... grade C.Termen de garantieProdusul este garantat ...... luni de la livrare, în condiţiile de depozitare menţionate mai sus.
    ............................Notă:Orice nerespectare a indicaţiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacităţii sau la un eşec total.
    Textul de mai sus poate fi completat şi cu alte date   Pentru lămuriri suplimentare vă adresaţi la ............................................
  C. Documentaţia de baza necesară emiterii acorduluiAcordul se solicita de către agentul economic abilitat de ministerul de resort sa faca importul respectiv.Documentaţia pe baza careia se emite acordul:1. Cerere scrisa, în care se menţionează numele agentului importator (firma), adresa, nr. telefon, telex, fax, denumirea comerciala a produsului şi pozitia din tariful vamal în care se încadrează, furnizorul extern, beneficiarul produsului din tara, caracteristicile fizico-chimice, bacteriologice şi radioactivitatea.2. Certificatul de abilitare emis de ministerul de resort.3. Certificatul de inmatriculare la Camera de Comert şi Industrie.4. Declaratia de conformitate din tara de origine pentru produse, cu traducerea în limba română, pe propria raspundere, a importatorului.Acordul se emite de către Directia de protecţie a plantelor şi carantina fitosanitara din cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei.
   +  Anexa D 3 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTATIEIDirectia ...............ACORDnr. ...... din .......... Avînd în vedere cererea (denumirea agentului economic) nr. .... din .........., înregistratăla Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei sub nr. ..............., în baza prevederilor H.G. nr. 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şireziduurilor de orice natură, precum şi al altor mărfuri periculoase pentru sănătateapopulaţiei şi pentru mediul înconjurător, expertizînd documentaţia prezentată, SE AVIZEAZĂ FAVORABIL IMPORTUL DE:.............................................................................................................................................................................................. În următoarele condiţii obligatorii: ............................................................................................ Prezentul acord este valabil pînă la data de .................. .Director,  +  Anexa E MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTATIEIMETODOLOGIEde abilitare a agentilor economici1. Domeniul de aplicarePrezenta metodologie se aplică agentilor economici avînd ca obiect de activitate importul de produse prevăzute în anexa nr. 2 a hotărîrii, care intră în sfera de competenţa a Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei.În acest scop funcţionează, în cadrul Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei, Comisia de abilitare a agentilor importatori, numita prin ordin al ministrului, care va elibera certificate de abilitare, conform modelului din anexa E 1.2. Condiţii de acordare a certificatelor de abilitareÎn scopul obtinerii certificatului de abilitare, agentii economici importatori vor prezenta la Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei, cu menţiunea "pentru Comisia de abilitare", urmatoarele documente: a) solicitarea, în scris, a agentului economic importator pentru abilitare, din care să rezulte:- numele şi sediul firmei;- numărul de înregistrare la Camera de Comert şi Industrie;- scopul, obiectul şi profilul de activitate;- produsele pentru care solicită abilitarea;- experienta în domeniu a firmei; b) copie xeroxata după certificatul de inmatriculare a agentului economic la Camera de Comert şi Industrie; c) fisa de prezentare a specialistilor angajaţi ai agentului economic, ce urmeaza a se ocupa de importul produselor pentru care solicită abilitarea; d) declaratia agentului economic, facuta pe propria raspundere, că nu a suferit sancţiuni în legătură cu activitatea pentru care solicită abilitarea; e) lista agentilor economici interni specializati, utilizatori direcţi ai produselor pentru care se efectueaza importul, însoţită de angajamentul scris al acestora de preluare a produselor ce fac obiectul importului; f) declaratia agentului economic, facuta pe propria raspundere, ca şi-a insusit prevederile hotărîrii.Nu se elibereaza certificate de abilitare agentilor economici care:- depun documentatie incompleta faţă de cele solicitate mai sus;- nu sînt autorizati sa desfasoare activitate de comert exterior;- nu au angajaţi specialisti în domeniul importului de produse pentru care solicită abilitarea.3. Desfăşurarea activităţii de abilitareCertificatele de abilitare se elibereaza în 5-7 zile de la depunerea documentatiei.Comisia are dreptul să solicite agentilor economici importatori şi alte informaţii legate de profilul de activitate şi de experienta în domeniu.4. Anularea certificatului de abilitareComiterea de către agentul economic a unor contraventii în sensul prevederilor hotărîrii, precum şi al legislaţiei în domeniul circulaţiei produselor, atrage anularea sau, după caz, suspendarea pe o perioadă limitata a certificatului de abilitare.Comisia de abilitare va comunică celorlalte ministere interesate, în termen de 48 de ore, decizia luata.Comisia de abilitare are obligaţia de a tine şi actualiza evidenta agentilor economici cărora li s-au eliberat, anulat sau suspendat temporar certificatele de abilitare.  +  Anexa E 1 MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTATIEIComisia de abilitareNr. ....../..........CERTIFICAT DE ABILITARESe abiliteaza agentul economic (denumire, localitate, certificat de inmatriculare la Camera de Comert şi Industrie) pentru importul urmatoarelor grupe de produse:
    Denumirea grupei de produsePoziţia din tariful vamal
  Prezentul certificat este valabil pînă la data de ............, cu drept de prelungire.Prezentul certificat nu exonereaza agentul economic importator de raspunderile ce-i revin, potrivit legii, pentru introducerea în tara şi utilizarea în mod corespunzător a produselor pentru importul cărora a fost abilitat.Agentul economic abilitat este obligat sa anunte Comisia de abilitare despre orice modificare intervenita în documentaţia solicitata la abilitare, în termen de 15 zile.Director,
   +  Anexa F MINISTERUL INDUSTRIEIMETODOLOGIEde abilitare a agentilor economici1. Domeniul de aplicarePrezenta metodologie se aplică agentilor economici avînd ca obiect de activitate importul de produse prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2 ale hotărîrii, care intră în sfera de competenţa a Ministerului Industriei.În acest scop funcţionează, în cadrul Ministerului Industriei, Comisia de abilitare a agentilor importatori, numita prin ordin al ministrului, care va elibera certificatul de abilitare, conform modelului din anexa F 1.2. Documentaţii necesareÎn scopul obtinerii certificatului de abilitare, agentii economici vor prezenta la Ministerul Industriei, cu menţiunea "pentru Comisia de abilitare", urmatoarea documentatie: a) solicitarea, în scris, a agentului economic importator pentru abilitare, din care să rezulte: denumirea şi sediul firmei; numărul de înregistrare la Camera de Comert şi Industrie; scopul, obiectul şi profilul de activitate; produsele pentru care solicită abilitarea şi codul vamal al acestora; experienta în domeniu a firmei; b) copie xeroxata după certificatul de inmatriculare a agentului economic la Camera de Comert şi Industrie; c) fisa de prezentare a specialistilor angajaţi ai agentului economic ce urmeaza a se ocupa de importul substanţelor pentru care solicită abilitarea; se vor anexa în copie carnetele de muncă; d) declaratia agentului economic, facuta pe propria raspundere, că nu a suferit sancţiuni în legătură cu activitatea pentru care solicită abilitare; e) declaratia agentului economic, facuta pe propria raspundere, ca şi-a insusit prevederile hotărîrii.Nu se elibereaza certificate de abilitare agentilor economici care:- depun documentaţii incomplete faţă de cele prezentate mai sus;- nu sînt autorizati sa desfasoare activitate de comert exterior;- nu au angajaţi specialisti în domeniul importului de substante pentru care solicită abilitarea.3. Desfăşurarea activităţii de abilitareCertificatele de abilitare se elibereaza în maximum 7 zile de la depunerea documentatiei.Comisia solicita agentilor economici importatori, după caz, informaţii suplimentare legate de profilul de activitate, experienta în domeniu, caracteristicile produselor pentru care solicită abilitarea, potentialii consumatori ai acestor produse, cu respectarea prevederilor hotărîrii.Abilitarea agentului economic se concretizeaza în eliberarea de către comisie a certificatului de abilitare, prezentat în anexa F 1.4. Anularea certificatului de abilitareComiterea de către agentul economic a unor contraventii în sensul prevederilor hotărîrii atrage după sine, la solicitarea agentilor constatatori prevăzuţi în art. 14 al hotărîrii, anularea sau, după caz, suspendarea pe o perioadă limitata a certificatului de abilitare.Comisia de abilitare va comunică Ministerului Comerţului şi Turismului şi Ministerului Economiei şi Finanţelor - Directia Generală a Vamilor, în termen de 48 de ore de la primirea înştiinţării, decizia luata.Comisia de abilitare are obligaţia de a tine şi actualiza permanent evidenta agentilor economici cărora li s-au eliberat anual sau suspendat temporar certificate de abilitare.  +  Anexa F 1 MINISTERUL INDUSTRIEIComisia de abilitareNr. ..... / .........CERTIFICAT DE ABILITARESe abiliteaza agentul economic (denumire, localitate, numărul de inmatriculare la Camera de Comert şi Industrie) pentru importul urmatoarelor categorii de deseuri şi/sau produse periculoase pentru sănătatea populatiei şi pentru mediul înconjurător.
  Denumirea categoriei de deşeuri/produsePoziţie
      (Nr. crt. din anexa nr. 1)
      (Poziţia din tariful vamal - anexa nr. 2)
  Prezentul certificat este valabil pînă la data de ............., cu drept de prelungire.Prezentul certificat nu exonereaza agentul economic importator de raspunderile ce-i revin, potrivit legii, pentru introducerea în tara şi utilizarea în mod necorespunzator a deseurilor şi produselor periculoase pentru importul cărora a fost abilitat.Agentul economic abilitat este obligat sa anunte Comisia de abilitare despre orice modificare intervenita în documentaţia solicitata la abilitare, în termen de 15 zile.Presedinte/director,
   +  Anexa G MINISTERUL COMERTULUI ŞI TURISMULUIMETODOLOGIEde emitere şi reconfirmare a licentelor de import1. Importul deseurilor prevăzute în anexa nr. 1 şi al produselor prevăzute în anexa nr. 2, nr. crt. 15, 17, 18, 21, 22 şi 26 este supus, conform Ordinului ministrului comerţului şi turismului nr. 62/1992, licentelor de import emise de Ministerul Comerţului şi Turismului.2. Eliberarea licentelor de import, în conformitate cu Ordinul ministrului comerţului şi turismului nr. 49/1991, pentru deseurile prevăzute la anexa nr. 1, se face prin Directia generală de politica comerciala, numai cu condiţia prezentarii de către agentii economici solicitanţi a urmatoarelor:- certificatul de abilitare a agentului economic pentru efectuarea acestor importuri, emis de Ministerul Industriei;- acordurile Ministerului Mediului şi Ministerului Sănătăţii, care trebuie menţionate şi certificate cu semnatura şi stampila pe versoul tuturor celor 3 exemplare ale cererilor de licenţă.3. Eliberarea licentelor de import, în conformitate cu Ordinul ministrului comerţului şi turismului nr. 49/1991, pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2 la nr. crt. 15, 17, 18, 21, 22 şi 26, se face prin Directia generală de politica comerciala, numai cu condiţia prezentarii de către agentii economici solicitanţi a urmatoarelor:- certificatul de abilitare a agentului economic pentru efectuarea acestor importuri, emis de ministerele de resort, după caz;- avizul Ministerului Sănătăţii sau al Ministerului Agriculturii şi Alimentatiei, după caz. Acordurile trebuie menţionate şi certificate cu semnatura şi stampila pe versoul tuturor celor 3 exemplare ale cererilor de licenţă şi vor contine, în mod obligatoriu, denumirea comerciala a produselor admise la import prin acordul respectiv.4. Eliberarea licentelor de import se va face în stricta conformitate cu avizele obtinute.  +  Anexa H TERMINOLOGIAutilizata în procedura de control- Declaratie de conformitate - declaratie scrisa, facuta de un furnizor din tara de origine informind, pe propria raspundere, ca produsul este conform unei norme sau altui document specificat.- Certificat de calitate (raport de încercări sau buletin de analiza) - document care prezinta rezultatele şi concluziile tuturor incercarilor şi alte informaţii referitoare la acestea, eliberat de un laborator de încercări autorizat din tara de origine.- Esantion - portiunea sau cantitatea de produse extrase dintr-un anumit lot, pe baza unor criterii stabilite prin standarde sau proceduri specifice, şi care, ca urmare a incercarilor (verificărilor) efectuate asupra sa, permite să se estimeze calitatea intregului lot.În lipsa altor prevederi ale unor proceduri sau norme specifice, modul de prelevare a esantioanelor va fi în conformitate cu metodele prevăzute în STAS 6085/1986.- Neconformitate - abatere de la caracteristicile calitative declarate de furnizor, de la condiţiile contractuale sau de la alte cerinţe devenite obligatorii prin reglementari legale.- Termen de garantie - limita de timp stabilita de către producător, în cadrul caruia produsul achizitionat trebuie să-şi pastreze caracteristicile calitative prescrise, iar cumparatorul are dreptul la remedierea sau inlocuirea acestuia, dacă defectiunile nu-i sînt imputabile.- Termen de valabilitate - limita de timp stabilita de către producător, în care produsul poate fi consumat şi în care acesta trebuie să-şi menţină caracteristicile calitative prescrise, dacă au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi consum.  +  Anexa I DIRECTIA GENERALĂ A VAMILORVama ......................Nr. ......./...............CONVOCARE(Nota telefonica)În conformitate cu prevederile art. 7 şi 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 340/1992, va solicitam participarea la controlul vamal al importului de ..........., importat de ..................., incarcat pe mijlocul de transport .................., în ziua de .............. pînă la ora ............, la sediul nostru situat în .................... .
    În conformitate cu prevederile art. 7 şi 8 din Hotărîrea Guvernului nr. 340/1992, vă solicităm participarea la controlul vamal al importului de ..........................., importat de .................., încărcat pe mijlocul de transport ............., în ziua de ............. pînă la ora ........, la sediul nostru situat în ............................................ .
    Nr. crt.Organul teritorial*) de controlNumele şi prenumele specialistuluiSemnătura
    1.Inspectoratul judeţean şi al municipiului Bucureşti pentru calitatea produselor şi serviciilor
    2.Inspecţia judeţeană şi a municipiului Bucureşti din Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului
    3.Centrul judeţean şi al municipiului Bucureşti de medicină preventivă
    4.Inspecţia Naţională a Medicamentului - laboratoarele interjudeţene
    5.Poliţia judeţeană şi a municipiului Bucureşti sanitar-veterinară
    6.Poliţia judeţeană şi a municipiului Bucureşti fitosanitară din inspectoratele de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară.
                                     Sef vama,------------ Notă *) Specialistii Ministerului Industriei vor fi convocati, după caz, în situaţii speciale, intrucit acesta nu are organe teritoriale.
   +  Anexa J DIRECTIA GENERALĂ A VAMILORREPARTIZAREAspecialistilor împuterniciţi, potrivit competentelor, sa participe la controlul vamal
    Nr. crt.Organul teritorial de control*)Nr. crt. din anexa nr. 1 a hotărîriiNr. crt. din anexa nr. 2 a hotărîrii
    1.Inspectoratul judeţean şi al municipiului Bucureşti pentru calitatea produselor şi serviciilor1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31.
    2.Inspecţia judeţeană şi a municipiului Bucureşti din Agenţia pentru supravegherea şi protecţia mediului1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 28.
    3.Centrul judeţean şi al municipiului Bucureşti de medicină preventivă12, 13, 14.22, 26.
    4.Inspecţia Naţională a Medicamentului - laboratoarele interjudeţene-15, 17, 18, 21, 31.
    5.Poliţia judeţeană şi a municipiului Bucureşti sanitar-veterinară-1, 15, 18, 23, 29, 30.
    6.Poliţia judeţeană şi a municipiului Bucureşti fitosanitară din inspectoratele de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară.-19, 26.
  Notă *) Specialistii împuterniciţi ai Ministerului Industriei vor fi convocati, după caz, în situaţii speciale, avînd competente pentru toate categoriile de deseuri din anexa nr. 1 a hotărîrii, precum şi pentru produsele din anexa nr. 2 a hotărîrii, cu excepţia celor prevăzute la nr. crt. 1, 15, 18, 19, 23 şi 26.
   +  Anexa K DENUMIREA ORGANULUI IMPUTERNICIT CU APLICAREAHOTĂRÎRII GUVERNULUI Nr. 340/1992.................................................................. PROCES-VERBAL DE CONSTATARE-EŞANTIONARE-CONTRAVENŢIE Nr. ............ Încheiat azi ............ 199..., orele ..., la unitatea vamală .................... . Firmatransportatoare ............................ (denumirea completă, adresă, telefon, fax, telex).Reprezentantul transportatorului ..................... (numele, prenumele, actul de identitate,seria/nr). Mijlocul de transport ............... seria/nr. ..................... . A. Elemente referitoare la produsele supuse verificării Produsul ....................., cantitatea supusă controlului: ..........; metoda de controlaplicată: ............................; mărimea eşantionului .............. . Documente la bazacontrolului ................................ . B. S-au preluat eşantioane pentru analizarea/încercarea la laborator ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Cantitatea Persoanele care au fostNr. Produsul/ aflată Mărimea Marcajul/ prezente la eşantionarecrt. producător la eşantionului sigiliul şi au primit spre deţinător păstrare probele martor|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||..............................................................................................................................................................................................||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Agentul economic a emis comanda nr. ........../............ Eşantioanele au fost expediate prin ..................... . Rezultatele analizelor şi încercărilor vor fi comunicate telex/prin B.A.,pînă la data de ...................... . C. Constatări făcute în timpul desfăşurării controlului: .............................................................................................................................................................................................. D. Măsuri stabilite în baza constatărilor: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. E. S-au aplicat următoarele sancţiuni contravenţionale: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Numele şi prenumele Actul de Articolul din Luat persoanei, Adresa identitate nr., Valoarea Hotărîrea Guvernului cunoştinţă ocupaţia şi completă data, amenzii nr. 545/1991 Nr. chitanţă locul de muncă emitentul H.G. nr. 340/1992 achitat||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| NOTĂ: Conform Legii nr. 32/1968, cel în cauză poate achita în termen de 48 de orejumătatea amenzii în contul B.C. 60.22.1.03, judeţ (sector) MinisterulFinanţelor, iar chitanţa va fi prezentată la ............. în termen de 10 zile. În caz contrar, se va proceda la executarea silită, prin Administraţiafinanciară, cu amendă integrală. MARTOR OCULAR(cînd se referă la semnarea P.V.) D-l (d-na) ..................., domiciliată în ..................., str. ...................nr. ....., bloc ......, scara ......, apartament ......, sector ......, telefon ..............,act de identitate ...... seria ........ nr. .............., emis de ..........................,la data de ....................... . Semnătura.................................................................. Prezentul proces-verbal s-a întocmit în ........................ exemplare, din care au fostdifuzate la ............................. . Agent constatator Importator/transportator........................... Am luat cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal (semnătura) ............ (nume, prenume, funcţie) ............ .................................................. Am următoarele observaţii ........................ .................................................. Semnătura ........................................  +  Anexa L ORGANUL ÎNSĂRCINAT CU APLICAREA ORGANUL ÎNSĂRCINAT CU APLICAREAHOTÂRÎRII GUVERNULUI nr. 340/1992 HOTÂRÎRII GUVERNULUI nr. 340/1992 Loc pentru sigiliu ETICHETA PENTRU EŞANTION ETICHETA PENTRU EŞANTION (Talonul care rămîne pe eşantion - (Talonul volant - pentru laborator) la agentul constatator) Nr. de înregistrare la laborator .................Denumirea produsului .............................. Data ............ ora ....... denumirea produsului................................................... ..................................................Locul prevalării .................................. ..................................................Data prevalării .................... ora .......... Denumirea destinatarului mărfii: .................Numerele aplicate eşantioanelor prevalate ......... ..................................................................................................... Denumirea expeditorului: .........................Proces-verbal de prevalare: nr. .... data ......... ..................................................Nr. de înregistrare la laborator .................. Denumirea transportatorului: .....................Data ....... ora .... valoarea eşantioanelor ...... ..................................................Declarată de deţinătorul mărfii ................... Numele, funcţia, Semnătura................................................... şi semnătura transportatoruluiNumele, funcţia şi semnătura agentului constatator, agentului constatator, mărfii,................................................... ...................... ..................... Numele, funcţia şi semnătura Numele, funcţia şi semnătura primitorului de la laborator, primitorului de la laborator,................................................... .................................................. Nr. P.V. de prelevare ............... .-----