ORDIN nr. 180 din 11 august 2006pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificarii şi uciderii
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 23 august 2006    Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,vazand Referatul de aprobare nr. 25.110 din 2 august 2006, întocmit de Direcţia de integrare europeană şi relaţii internaţionale din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind protecţia animalelor în timpul sacrificarii şi uciderii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 425/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificarii sau uciderii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 9 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin constituie transpunerea Directivei Consiliului 93/119/CE privind protecţia animalelor în timpul sacrificarii şi uciderii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 340 din 31 decembrie 1993, p. 21, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), dispoziţiile art. 9 din norma sanitară veterinara prevăzută la art. 1 se vor aplica de la data aderării României la Uniunea Europeană.Preşedintele AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 11 august 2006.Nr. 180.  +  AnexăNORMA 11/08/2006