HOTĂRÎRE Nr. 951 din 28 noiembrie 1995privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În scopul protecţiei pasagerilor şi al creşterii calităţii serviciilor turistice şi de transport, autocarele utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional, precum şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional, se clasifica pe stele sau categorii, în funcţie de caracteristicile tehnice, de siguranţă şi de confort.  +  Articolul 2Transporturile turistice în trafic intern şi internaţional, precum şi transporturile publice de persoane în trafic internaţional se vor executa numai cu autocare clasificate.  +  Articolul 3Clasificarea autocarelor se face de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", care va elibera certificatul de clasificare în termen de 15 zile de la data prezentării acestora la verificare de către agenţii economici care le deţin.Însemnele privind clasificarea autocarelor se expun la loc vizibil, în exteriorul acestora.  +  Articolul 4Criteriile şi condiţiile de clasificare a autocarelor, modelul şi conţinutul certificatului de clasificare, precum şi perioada de valabilitate a acestuia se stabilesc prin norme metodologice, elaborate de Ministerul Transporturilor şi Ministerul Turismului şi care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Clasificarea autocarelor se solicita de agenţii economici care le deţin şi care desfăşoară activitate de transporturi turistice în trafic intern şi internaţional sau transporturi de persoane în trafic internaţional, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a normelor metodologice prevăzute la art. 4.  +  Articolul 6Agentul economic deţinător al autocarului are obligaţia sa-l menţină, pe perioada de valabilitate a certificatului de clasificare, în stare tehnica corespunzătoare şi să asigure respectarea criteriilor şi a condiţiilor care au stat la baza acordării acestuia.În cazul în care au intervenit modificări care duc la neîndeplinirea criteriilor şi a condiţiilor care au stat la baza clasificarii, agentul economic deţinător este obligat să solicite reclasificarea autocarului.  +  Articolul 7Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) efectuarea de transporturi turistice în trafic intern şi internaţional sau de transporturi publice de persoane în trafic internaţional cu autocare neclasificate sau cu certificat de clasificare expirat; b) nesolicitarea reclasificarii autocarului în situaţia prevăzută la art. 6; c) neexpunerea însemnelor prevăzute la art. 3; d) înscrierea unor informaţii false privind numărul de stele sau categoria de clasificare în materialele de promovare şi de reclama ori în însemnele prevăzute la art. 3.  +  Articolul 8Contravenţiile prevăzute la art. 7 se sancţionează după cum urmează:- faptele prevăzute la lit. b) şi c), cu amendă de la 100.000 lei la 300.000 lei;- faptele prevăzute la lit. a) şi d), cu amendă de la 300.000 lei la 1.000.000 lei.Amenzile se aplică persoanelor fizice care au savirsit contravenţiile.  +  Articolul 9Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică de către organele împuternicite ale Ministerului Transporturilor şi, respectiv, ale Ministerului Turismului pentru autocarele care executa transporturi turistice.  +  Articolul 10Contravenţiilor prevăzute la art. 7 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11Nerespectarea criteriilor de clasificare stabilite prin normele metodologice prevăzute la art. 4 conduce la declasificarea sau retragerea certificatului de clasificare, pentru autocarele respective, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Roman", în baza constatării făcute de către organele împuternicite ale Ministerului Transporturilor sau, după caz, ale Ministerului Turismului.  +  Articolul 12Clasificarile obţinute potrivit sistemului de clasificare internationala a autocarelor de turism, adoptată de Uniunea Internationala de Transporturi Rutiere (I.R.U.), sunt valabile şi pe teritoriul României.  +  Articolul 13Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, termen în care vor fi elaborate şi normele metodologice prevăzute la art. 4.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Aurel NovacMinistrul turismului,Dan Matei AgathonMinistru de interne,Doru Ioan Taracila-------------------