HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 2 august 2006privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 15 august 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici se organizează şi funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. (2) Sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este în municipiul Bucureşti, str. Smârdan nr. 3, sectorul 3.  +  Capitolul II Atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  +  Articolul 2 (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, denumită în continuare Agenţia, asigură aplicarea strategiei şi a Programului de guvernare în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. (2) Agenţia îndeplineşte atribuţii în următoarele domenii: a) reglementarea funcţiei publice; b) managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; c) perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici; d) gestionarea de programe în domeniul funcţiei publice; e) monitorizarea şi controlul activităţilor referitoare la funcţia publică şi la funcţionarii publici; f) reprezentare. (3) Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. (4) În exercitarea atribuţiilor sale Agenţia colaborează direct cu compartimentele specializate în managementul resurselor umane din structura autorităţilor şi instituţiilor publice.  +  Articolul 3În domeniul reglementării funcţiei publice Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) elaborează proiecte de acte normative privind funcţia publică şi funcţionarii publici, pe care le supune spre aprobare Guvernului prin Ministerul Administraţiei şi Internelor; b) elaborează norme metodologice, proceduri şi instrucţiuni cu caracter normativ privind funcţia publică şi funcţionarii publici; c) analizează şi avizează proiectele de acte normative care conţin prevederi referitoare la funcţia publică şi la funcţionarii publici, elaborate de alte autorităţi sau instituţii publice; d) elaborează reglementări comune autorităţilor şi instituţiilor publice privind funcţiile publice, evaluarea, gradarea şi clasificarea posturilor, cu consultarea asociaţiilor profesionale şi a organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici; e) elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici, precum şi alte reglementări privind salarizarea funcţionarilor publici; f) elaborează normele de organizare, utilizare şi prelucrare a informaţiilor cuprinse în baza de date referitoare la funcţiile publice şi funcţionarii publici; g) coordonează şi sprijină procesul de adaptare a statutelor aprobate prin legi speciale la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; h) elaborează proiectele de acte normative pentru armonizarea legislaţiei din domeniul funcţiei publice cu reglementările Uniunii Europene şi alte acte cu caracter internaţional pe care România le-a ratificat; i) urmăreşte ca proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte autorităţi sau instituţii publice, care conţin prevederi referitoare la funcţiile publice şi la funcţionarii publici, să fie în concordanţă cu reglementările interne şi europene existente în acest domeniu.  +  Articolul 4 (1) În domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, Agenţia îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) elaborează principiile, politicile şi strategiile privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, pe care le prezintă ministrului administraţiei şi internelor pentru a fi însuşite şi supuse spre aprobare Guvernului; b) urmăreşte modul de aplicare a strategiilor, politicilor şi programelor referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici; c) elaborează studii, analize şi prognoze privind structura şi dinamica corpului funcţionarilor publici; d) organizează şi gestionează concursurile pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, în condiţiile legii; e) aprobă condiţiile de participare şi procedura de organizare a recrutării şi promovării pentru funcţiile publice pentru care organizează concurs; f) avizează sau, după caz, verifică condiţiile stabilite pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor de către alte autorităţi şi instituţii publice; g) monitorizează derularea procedurilor de recrutare şi promovare a funcţionarilor publici, în condiţiile legii; h) dispune amânarea sau suspendarea organizării şi desfăşurării concursurilor, dacă constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale în domeniu; i) avizează sau solicită modificarea raporturilor de serviciu, dacă mobilitatea funcţionarilor publici se dispune în interes public, în condiţiile legii; j) asigură secretariatul tehnic pentru Comisia de disciplină pentru înalţii funcţionari publici, Comisia de evaluare a înalţilor funcţionari publici şi pentru Comisia de recrutare a înalţilor funcţionari publici; k) acordă aviz, în condiţiile legii, pentru stabilirea de către autorităţi şi instituţii publice a funcţiilor publice; l) urmăreşte situaţia funcţiilor publice şi monitorizează ocuparea acestora; m) gestionează corpul de rezervă al funcţionarilor publici şi asigură redistribuirea funcţionarilor publici, în condiţiile legii; n) elaborează, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, planul de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală, în condiţiile legii; formulează observaţii în cazul în care constată neregularităţi în elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru autorităţile şi instituţiile din administraţia publică locală; o) stabileşte criteriile generale de performanţă profesională pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici; p) acordă sprijin şi îndrumare metodologică autorităţilor administraţiei publice, în scopul aplicării uniforme şi corecte a legislaţiei din domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; q) coordonează metodologic şi acordă sprijin de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale; r) sprijină autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi le acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru elaborarea şi aprobarea unor norme specifice în acest domeniu. (2) Condiţiile în care Agenţia poate delega autorităţilor sau instituţiilor publice competenţa de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere generale şi specifice se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  +  Articolul 5În domeniul perfecţionării pregătirii profesionale a funcţionarilor publici, Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) stabileşte domeniile prioritare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici; b) avizează strategiile sectoriale privind formarea continuă a funcţionarilor publici; c) colaborează cu Institutul Naţional de Administraţie la stabilirea tematicii specifice programelor de formare specializată în administraţia publică şi de perfecţionare a funcţionarilor publici; d) centralizează planurile de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, întocmite de autorităţile şi instituţiile publice, precum şi fondurile prevăzute în bugetul anual al acestora pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici, organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice; e) sprijină autorităţile administraţiei publice pentru derularea unor programe de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, participând la programe de pregătire profesională în vederea aplicării corecte şi unitare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici; f) conlucrează cu Institutul Naţional de Administraţie şi cu centrele regionale de perfecţionare pentru derularea programelor de formare şi perfecţionare a funcţionarilor publici; g) sprijină instituţiile care organizează programe de perfecţionare a pregătirii profesionale a funcţionarilor publici cu personal de predare.  +  Articolul 6În domeniul gestiunii de programe, Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) fundamentează, elaborează şi prezintă spre aprobare ministrului administraţiei şi internelor programe pentru dezvoltarea managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; b) gestionează programele privind funcţia publică şi funcţionarii publici, urmăreşte îndeplinirea acestora şi prezintă periodic ministrului administraţiei şi internelor rapoarte privind modul de derulare a acestora; c) elaborează şi administrează baza de date cuprinzând evidenţa naţională a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, precum şi a funcţiilor publice vacante.  +  Articolul 7În domeniul monitorizării şi controlului activităţii referitoare la funcţia publică şi la funcţionarii publici, Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) monitorizează şi controlează aplicarea legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici, precum şi respectarea principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice; b) monitorizează modul în care sunt asigurate şi respectate de către autorităţile şi instituţiile publice condiţiile de muncă pentru funcţionarii publici; în acest scop conlucrează cu organizaţiile sindicale şi cu asociaţiile profesionale ale funcţionarilor publici; c) controlează modul de respectare de către conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice a drepturilor legale cuvenite funcţionarilor publici, precum şi aplicarea măsurilor privind respectarea egalităţii de şanse şi tratament în domeniul relaţiilor de serviciu; d) coordonează metodologic, monitorizează, verifică şi controlează aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind normele de conduită a funcţionarilor publici, organizarea şi funcţionarea comisiilor paritare şi a comisiilor de disciplină, organizarea şi desfăşurarea concursurilor, organizarea perioadei de stagiu, evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici; e) sesizează instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii; f) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii; g) întocmeşte rapoarte anuale cu privire la managementul funcţiilor publice şi al funcţionarilor publici, la gradul de ocupare a posturilor, precum şi cu privire la respectarea legislaţiei specifice, pe care le prezintă Guvernului, prin ministrul administraţiei şi internelor, pentru a fi înaintate pentru dezbatere şi aprobare Parlamentului.  +  Articolul 8În domeniul reprezentării, Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) reprezintă autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, române şi străine, în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici; b) colaborează cu ministerele şi cu alte autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin; c) colaborează cu instituţii şi organisme similare din ţară şi din străinătate în domeniul său de activitate; d) conlucrează cu organizaţiile asociative ale funcţionarilor publici, din ţară şi din străinătate, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale cu atribuţii în domeniul său de activitate; e) participă la negocierile dintre organizaţiile sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici şi Ministerul Administraţiei şi Internelor; f) negociază, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor, încheierea unor acorduri şi proiecte de colaborare internaţională în domeniul funcţiei publice, al funcţionarilor publici şi al managementului resurselor umane; prezintă acordurile convenite ministrului administraţiei şi internelor pentru a fi aprobate de acesta sau, după caz, însuşite şi supuse spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 9 (1) În exercitarea atribuţiilor sale Agenţia colaborează cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi cu alte persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine. (2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să comunice Agenţiei, la termenele stabilite, informaţiile solicitate referitoare la funcţiile publice şi la funcţionarii publici, în condiţiile legii. (3) Agenţia va comunică persoanelor interesate informaţii de interes public referitoare la funcţiile publice şi la funcţionarii publici, în condiţiile legii. (4) Agenţia poate edita buletine informative şi alte publicaţii de specialitate.  +  Articolul 10 (1) Orice modificare apărută în evidenţa funcţiilor publice din cadrul autorităţii sau instituţiei publice se comunică Agenţiei în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data producerii ei. (2) În prima lună a fiecărui an autorităţile şi instituţiile publice vor transmite Agenţiei modificările intervenite în situaţia funcţionarilor publici, precum şi situaţia privind salarizarea funcţionarilor publici. (3) Informaţiile privind funcţiile publice şi funcţionarii publici vor fi transmise pe suport magnetic, în formatul standard stabilit de Agenţie.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  +  Articolul 11 (1) Agenţia este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat. (2) Preşedintele şi vicepreşedintele sunt numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. (3) Preşedintele Agenţiei conduce aparatul propriu al Agenţiei, stabilit prin prezenta hotărâre, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acesteia, în condiţiile legii. (4) Preşedintele reprezintă Agenţia în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, cu persoane juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie. (5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine cu caracter normativ şi individual. (6) Vicepreşedintele îndeplineşte atribuţiile şi sarcinile care îi sunt delegate de preşedinte prin ordin.  +  Articolul 12 (1) Agenţia are un secretar general, care face parte din categoria înalţilor funcţionari publici şi este numit în condiţiile legii. (2) Atribuţiile secretarului general se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al preşedintelui Agenţiei.  +  Articolul 13 (1) Pe lângă preşedintele Agenţiei se organizează şi funcţionează Colegiul Agenţiei, ca organ consultativ. (2) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea preşedintelui Agenţiei. (3) Colegiul Agenţiei se întruneşte anual sau ori de câte ori este necesar. Şedinţele sunt prezidate de preşedintele Agenţiei.  +  Articolul 14 (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Agenţiei este de 105, exclusiv demnitarii. (2) Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în cadrul direcţiilor generale şi direcţiilor pot fi constituite compartimente, în condiţiile legii.  +  Articolul 15 (1) Atribuţiile compartimentelor, atribuţiile şi responsabilităţile personalului, precum şi circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei, precum şi prin fişa postului. (2) Statul de funcţii al Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea preşedintelui Agenţiei, în limita numărului de posturi aprobat.  +  Articolul 16Stabilirea numărului de autoturisme şi a consumului lunar de carburanţi se face potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 17 (1) Sumele necesare în vederea funcţionării Agenţiei se asigură de la bugetul de stat. (2) În scopul realizării rolului şi atribuţiilor ce îi revin, Agenţia poate beneficia de consultanţă şi asistenţă din străinătate, precum şi de programe de formare şi perfecţionare a pregătirii funcţionarilor publici, în limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din ţară sau din străinătate, potrivit legii.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 18Agenţia se reorganizează în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul 19Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 624/2003 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 11 iunie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaPreşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Jozsef BirtalanMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 2 august 2006.Nr. 1.000.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici                                          Numar maxim de posturi: 105 posturi,                                          exclusiv demnitarii, inclusiv                                          posturile aferente cabinetului                                          preşedintelui   ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐   │ Colegiul ANFP ├──────┤ PREŞEDINTE │   └─────────────────┘ └────────┬────────┘ ┌─────────────────────────┐                                     │ ┌───┤ Audit public intern*) │                          ┌──────────┼──────────┤ └─────────────────────────┘                          │ │ │ ┌─────────────────────────┐                          │ │ └───┤ Cabinetul preşedintelui │                          │ ┌────────┴────────┐ └─────────────────────────┘                          │ │ VICEPREŞEDINTE │                          │ └────────┬────────┘                          │ ┌────────┴────────┐                          │ │Secretar general │                          │ └────────┬────────┘            ┌─────────────┼──────────┴────┬───────────┬─────────────┐  ┌─────────┴─────────┐ │ ┌──────────┴─────────┐ │ ┌──────────┴─────────┐  │ Direcţia generală │ │ │ Direcţia generală │ │ │Direcţia comunicare │  │ dezvoltare şi ├───┤ │ gestiune şi │ │ │ şi relaţii │  │ implementare │ │ │ evidenţă │ │ │ internaţionale │  └─────────┬─────────┘ │ └──────────┬─────────┘ │ └──────────┬─────────┘     ┌──────┼──────┐ │ ┌───┴──┐ │ ┌───┴──┐   ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐   │ A │ │ B │ │ C │ │ D │ │ E │ │ F │ │ G │ │ H │ │ I │   └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘  LEGENDĂ  A - Direcţia politici, strategii şi reglementare **)  B - Biroul contencios  C - Serviciul monitorizare, evaluare şi implementare  D - Serviciul inspecţie şi control  E - Direcţia gestionarea procedurilor administrative ***)  F - Direcţia planificare, evidenţă informatizată şi urmărirea carierei  G - Direcţia economic, administrativ şi protocol ****)  H - Serviciul integrare europeană, relaţii internaţionale şi programe cu      asistenţă externă *****)  I - Compartimentul comunicare şi relaţii cu publicul ******)_____________    *) se organizează la nivel de compartiment.    **) în cadrul Direcţiei politici, strategii şi reglementare se organizeazăCompartimentul politici şi strategii şi Serviciul reglementare.    ***) în cadrul Direcţiei gestionarea procedurilor administrative seorganizează Compartimentul gestionarea carierei şi Serviciul avizare.    ****) în cadrul Direcţiei economic, administrativ şi protocol seorganizează şi Serviciul administrativ şi protocol.    *****) în cadrul Serviciului integrare europeană, relaţii internaţionaleşi programe cu asistenţă externă funcţionează Unitatea de Implementare aProiectelor.    ******) inclusiv purtătorul de cuvânt.-------