NORMĂ din 26 iulie 2006privind procedura de autorizare sanitară de funcţionare a spitalului
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 august 2006     +  Articolul 1Spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care furnizează servicii medicale.  +  Articolul 2Indiferent de forma de proprietate, spitalul trebuie să solicite şi să deţină autorizaţie sanitară de funcţionare.  +  Articolul 3Autorizarea sanitară de funcţionare a spitalelor se efectuează de către autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu procedurile prevăzute în prezentele norme.  +  Articolul 4În sensul prezentelor norme următoarele noţiuni se definesc după cum urmează:1. autorizarea sanitară a spitalului reprezintă procesul de analiză şi investigaţie sanitară ce are ca rezultat emiterea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru spitalul care îndeplineşte din punct de vedere tehnic şi juridic condiţiile prevăzute în prezentele norme pentru punerea în funcţiune şi desfăşurarea activităţii de asistenţă spitalicească şi sanatorială;2. autorizaţia sanitară este un act tehnic şi juridic, eliberat de autoritatea locală de sănătate publică pentru un spital, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ori de punere în funcţiune a activităţii de asistenţă spitalicească şi sanatorială în acel spital;3. viza anuală reprezintă actul de constatare, eliberat în scris de autoritatea locală de sănătate publică, privind respectarea conformităţii cu autorizaţia sanitară, eliberată anterior spitalului;4. programul de conformare reprezintă un plan de măsuri cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale de timp precizate, prin prevederile autorizaţiei sanitare, de către spital, sub controlul autorităţii de sănătate publică, în scopul respectării prezentelor norme.  +  Articolul 5Documentele necesare pentru solicitarea autorizaţiei sanitare sunt: a) cerere; b) dosar tehnic, care va cuprinde: planul dimensionat cu structura interioară, dotările necesare desfăşurării activităţii supuse autorizării, prezentarea circuitelor funcţionale, modul de asigurare a iluminatului, ventilaţiei, temperaturii ambiante, schiţa reţelelor de utilităţi sau modul de asigurare a acestora (apă potabilă, apă caldă menajeră, evacuarea apelor uzate menajere şi tehnologice, evacuarea deşeurilor solide şi a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea desfăşurată); c) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară.  +  Articolul 6 (1) Cererea de autorizare şi dosarul tehnic se depun la autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în raza căreia se găseşte spitalul. (2) În termen de 20 de zile de la înregistrarea cererii autoritatea de sănătate publică are obligaţia să soluţioneze solicitarea în baza referatului de evaluare întocmit de specialiştii proprii.  +  Articolul 7În urma evaluării spitalului solicitarea se poate soluţiona astfel: a) se eliberează necondiţionat autorizaţia sanitară de funcţionare; b) se eliberează autorizaţia sanitară de funcţionare, condiţionat de realizarea programului şi calendarului de conformare stabilit în autorizaţie; c) nu se eliberează autorizaţia sanitară de funcţionare, iar solicitantul este informat în scris privind neconformităţile cu dispoziţiile legale pe care se întemeiază refuzul de a emite autorizaţia sanitară de funcţionare.  +  Articolul 8 (1) Autorizaţia sanitară de funcţionare are valabilitate, pe durata sa, atât timp cât: a) sunt respectate condiţiile igienico-sanitare prevăzute de autorizaţia sanitară de funcţionare, prezentele norme şi legislaţia în vigoare aplicabilă; b) sunt menţinute elementele declarate în dosarul tehnic, condiţiile de structură funcţională şi cele care se referă la obiectul de activitate din solicitarea iniţială pentru care a fost emisă autorizaţia. (2) Autorizaţia sanitară de funcţionare a spitalului se vizează anual de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Între două vize anuale, în cazul în care elementele care au stat la baza autorizării se modifică, spitalul va cere autorităţii de sănătate publică locale demararea procedurilor în vederea emiterii unei noi autorizaţii sanitare de funcţionare. (4) Inspecţia sanitară de stat poate proceda la retragerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în cazul oricărei modificări a obiectului de activitate şi a structurii funcţionale a spitalului faţă de ceea ce este prevăzut în autorizaţia sanitară de funcţionare sau în cazul nerespectării programului de conformare.  +  Articolul 9 (1) Din momentul retragerii autorizaţiei sanitare de funcţionare activitatea pentru care a fost eliberată autorizaţia sanitară de funcţionare se suspendă. (2) Pentru reluarea activităţii reprezentantul legal al spitalului solicită autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, procedura de evaluare în vederea autorizării, iar activitatea va fi reluată după emiterea noii autorizaţii sanitare de funcţionare.-----------